Békés Megyei Népújság, 1978. június (33. évfolyam, 127-152. szám)

1978-06-01 / 127. szám

BÉKÉS MEGYEI Világ proletárjai, egyesüljetek! N É PÚJSÁG A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA 1978. JÜNIUS 1., CSÜTÖRTÖK Ara: 80 fillér XXXIII. ÉVFOLYAM, 127. SZÁM Budapestre érkezett Samora Moises Machet Szívélyes fogadtatás a Ferihegyi repülőtéren A MÉSZÖV szarvasi kézimunka-kiállításán tizenöt díjból tízet a békési ÁFÉSZ kézimunka-szakkörének asszonyai nyertek el, helyi motívummal díszített blúzokkal, térítőkké! Fotó: Veress Erzsi iitiitttDilttittftninnttuiiftttitJtuiitfififtnntitti „Üzemek és KISZ-szervezetek a szakmunkásképzésért” Ülést tartott a KISZ megyei bizottsága A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsága és a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa meghívására Samora Moises Machelnek, a Mozambiki Felszabadítási Front (FRiELIMO) elnöké­nek, a Mozambiki Népi Köz­társaság elnökének vezetésé­vel szerdán mozambiki párt- és állami küldöttség érke­zett hivatalos, baráti látoga­tásra Budapestre. A mozam­biki elnökkel hazánkba ér­kezett felesége, Graca Ma­chet is. A küldöttség tagjai: Joa- quim A. Chissano, a FRELI- MO Állandó Politikai Bizott­ságának tagja, külügyminisz­ter, a nemzetgyűlés állandó tagja, Mário G. Machungo, az Állandó Politikai Bizott­ság tagja, ipar- és energia­ügyi miniszter, nemzetgyű­lési képviselő, José Luis Ca- baco, a Központi Bizottság tagja, közlekedés- és hírköz­lésügyi miniszter, nemzet- gyűlési képviselő és Sérgio Vieira, a Központi Bizottság tagja, a mozambiki bank el­Az ENSZ-közgyűlés 'rend­kívüli leszerelési ülésszakán, az általános vita keretében, szerdán este hangzott el Púja Frigyes külügyminisz­ternek, a magyar küldöttség vezetőjének felszólalása. A magyar külügyminiszter beszédében többek között a következőket mondotta : — A Magyar Népköztársa­ság kormánya fő külpolitikai feladatának tartja, hogy közreműködjék a béke és a biztonság megszilárdításá­ban. Állhatatosan tevékeny­kedik azért, hogy a politikai enyhülés elmélyüljön, a né­pek és a nemzetek együtt­működése erősödjék. Kormá­nyom úgy véli, hogy az eny­hülés ügye talán soha nem volt olyan szorosan össze­kapcsolódva a leszerelés problémakörével, mint éppen most, és hogy a politikai enyhülés eddigi eredményei, további sikerei csak akkor biztosíthatók, ha azok haté­kony intézkedésekkel egé­szülnek ki a leszerelés terén. Ez a legsürgetőbb teendő napjainkban. Éppen ezért a Magyar Népköztársaság kormánya egyetért minden olyan in­tézkedéssel, amely elősegíti a fegyverkezési hajsza megfé­kezését, és támogat minden olyan kezdeményezést, javas­latot, amely előbbrevisz a leszerelés útján. A világ közvéleménye előtt jól ismert, hogy a szo- cialista_ országok kezdettől fogva á leszerelés őszinte és következetes hívei. Az is köztudomású, hogy a szocia­lista országok a nagyszabá­sú kezdeményezések egész sorával igyekeztek elősegíte­ni a leszerelés célkitűzései­nek valóra váltását. Nem nőké, nemzetgyűlési képvise­lő. A Ferihegyi repülőtéren több ezer budapesti dolgozó, köztük sok fiatal gyűlt ösz- sze a vendégek fogadására. A repülőteret mozambiki, magyar és vörös zászlók, üd­vözlő feliratok díszítették, a betonon katonai díszzászló­alj sorakozott fel csapat- zászlóval. A küldöttség fogadására megjelent Kádár János, az MSZMP Központi Bizottsá­gának első titkára és felesé­ge, Losonczi Pál, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja, az Elnöki Tanács elnöke és felesége, Gyenes András, az MSZMP Központi Bizott­ságának titkára, Trautmann Rezső, az Elnöki Tanács he­lyettes elnöke, továbbá Ka­tona Imre, az Elnöki Tanács megbízott titkára, Bíró Jó­zsef külkereskedelmi mi­niszter, Czinege Lajos ve­zérezredes, honvédelmi mi­niszter, Soltész István kohó- és gépipari miniszter, az rajtuk múlott, hogy javasla­taiknak csak kis részét fo­gadták el. Ma, amikor a legégetőbb feladat az emberiség meg­mentése a nukleáris pusztu­lástól, különösen nagy jelen­tőségű a világ két legerősebb hatalmának, a Szovjetunió­nak és az Egyesült Államok­nak az együttműködése a le­szerelés terén. A magyar kormány helyesli és üdvözli a szovjet—amerikai kapcso­latok javítására irányuló erőfeszítéseket, a hadászati fegyverzet korlátozását célzó tárgyalások folytatását, a megbeszélések kiterjesztését más kérdésekre és őszintén kívánja ezek mielőbbi sike­res befejezését. Üjabb egyez­mények, de különösen a SALT—2 megállapodás tető alá hozása igen pozitív ha­tást gyakorolna a leszerelé­si folyamat egészére és ál­talában a nemzetközi lég­körre. Európában, ahol jelentős eredményeket értek el a po­litikai enyhülés terén, to­vábbra is nagy figyelmet kell fordítani a katonai szembenállás csökkentésére. Szilárd meggyőződésünk, hogy ennek reális lehetősé­ge adva van, mégpedig úgy, hogy a katonai erőegyensúly ne billenjen fel, ne származ­zék előny az egyik és hát­rány a másik fél számára. A szocialista országok ezen elv alapján járnak el a közép-európai fegyveres erők és fegyverzetek csökkentésé­ről Bécsben folyó megbeszé­léseken. Reméljük, hogy a tárgyalásokon részt vevő NATO-országok felhagynak azokkal a próbálkozásokkal, amelyeknek célja egyoldalú előnyök szerzése, és így le­MSZMP Központi Bizottsá­gának tagjai, Trethon Fe­renc munkaügyi miniszter, valamint Rácz Sándor, az MSZMP Központi Bizottsá­gának osztályvezetője, Szép­völgyi Zoltán, a Fővárosi Tanács elnöke, Rácz Pál külügyi államtitkár, Várko- nyi Péter államtitkár, a Mi­nisztertanács Tájékoztatási Hivatalának elnöke, a Köz­ponti Bizottság tagjai, Soós Gábor mezőgazdasági és élel­mezésügyi államtitkár, to­vábbá a politikai élet több más vezető személyisége. Je­len volt Sütő Gábor, hazánk maputói nagykövete. Ott volt a Budapestre akkredi­tált diplomáciai képviseletek számos vezetője és tagja. A repülőgépből küépő ven­dégeket Kádár János és Lo­sonczi Pál szívélyes, baráti kézfogással, meleg szeretet­tel üdvözölte. A díszzászlóalj parancsno­ka jelentést tett a mozambi­ki elnöknek, majd fölcsen­dült a mozambiki és a ma­hetőség lesz a tárgyalások folytatására és eredményes befejezésére. A katonai szembenállás csökkentését szolgálja a Varsói Szerződés Politikai Tanácskozó Testületé 1976. novemberi bukaresti ülésé­nek két javaslata is. Telje­sen, világos, hogy ha a hel­sinki záróokmányt aláíró ál­lamok, köztük a négy nuk­leáris hatalom kötelező ere­jű szerződésben lemondaná­nak a nukleáris fegyverek elsőként való alkalmazásáról egymás ellen, ez nagy lépés lenne a nukleáris világhábo­rú elhárítása terén általában is. Hasonlóképpen megvan annak is a lehetősége, hogy az érintett államok megálla­podjanak egymással ; addig is, amíg lehetővé válik a ka­tonai szövetségi rendszerek egyidejű megszüntetése, nem bővítik új tagokkal a Var­sói Szerződést és a NATO-t. Gondolom, nem kell indo­kolni, hogy ezeknek a ja­vaslatoknak a megvalósítása kedvező hatással lenne a nemzetközi együttműködésre Európa határain túl is, és jól szolgálná az egész világ népeinek érdekeit. A leszerelési tárgyalások problémáit vizsgálva kormá­nyom abból indul ki, hogy a fegyverkezési verseny meg­fékezése, a leszerelés minden ország népének létérdeke. Éppen ezért minden ország kormányának kötelessége, hogy a leszereléshez aktívan, jóakarattal és őszinte erőfe­szítésekkel hozzájáruljon. Ettől az ülésszaktól mi azt várjuk, hogy megfelelő al­kotó légkör kialakításával tegye lehetné a részt vevő or­szágok küraöttéi számára a leszerelés terén eddig elért gyár himnusz, közben 21 tü­zérségi díszlövés hangzott el a küldöttség vezetőjének tiszteletére. Az ünnepélyes fogadtatás a díszzászlóalj díszmenetével fejeződött be, majd a vendé­gek a magyar államférfiak társaságában, rendőri dísz­motorosok kíséretében szál­lásukra hajtattak. ★ A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsága és a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa szerdán va­csorát adott a mozambiki párt- és állami küldöttség tiszteletére az Országház va­dásztermében. Részt vett a vacsorán Ká­dár János, Losonczi Pál, Gyenes András, Trautmann Rezső és a kormány több tagja, a politikai élet számos vezető személyisége. A szívélyes, baráti han­gulatú vacsorán Kádár János és Samora Moises Machel pohárköszöntőt mondott. eredményék tárgyilagos ösz- szegzését, a leszerelési tár­gyalások során követendő alapelvek körültekintő meg­határozását, a sürgető és megoldásra leginkább érett feladatok kijelölését. Ha ilyen szellemben dol­gozik a rendkívüli ülésszak, képes lesz arra, hogy ösz­tönözze az államokat a le­szerelési tárgyalások ütemé­nek és hatékonyságának nö­velésére, hogy a világ béke­szerető erőinek újabb bizta­tást nyújtva elősegítse az enyhülést, előmozdítsa a 'le­szerelés napirenden levő problémáinak megoldááát, a leszerelés ellenfeleinek elszi­getelését és visszaszorítását. Az általános vita menetét küldöttségünk nagy figye­lemmel kíséri. Már az eddi­gi felszólalásokban is számos tanulmányozásra érdemes gondolat fogalmazódott meg. Különösen nagyra értékel­jük a Szovjetunió küldöttsé­ge által május 26-án előter­jesztett okmányt „A fegyver­kezési verseny megszünteté­sének gyakorlati módszerei­ről”. A magyar kormány az ebben a dokumentumban foglalt javaslatokkal teljes mértékben egyetért, és a megvalósításukra irányuló erőfeszítéseket minden esz­közzel támogatja. A magyar kormány egyet­ért mindazokkal, akik aggo­dalmukat fejezték ki a fegy­verkezési verseny káros kö­vetkezményei miatt. Éppen ezért törekedett küldöttsé­günk az előkészítő szakasz­ban arra, hogy a dokumen­tum egyértelműen mutasson rá a fegyverkezési verseny igazi okaira és világosan je­lölje meg azokat az erőket, amelyek ellenzik és akadá­lyozzák az enyhülést, a le­szerelést. A nemzetközi feszültség csökkentésével, a béke és a biztonság megszilárdításával arányosan országunk szíve­sen csökkentené katonai ki­adásait. Ehhez azonban arra lenne szükség, hogy más or­szágok, mindenekelőtt a ka­tonailag jelentős államok és (Folytatás a 2. oldalon) A napirendek élén ismét a megyei küldöttgyűlésre való felkészülés szerepelt a KISZ Békés megyei bizottságának ülésén, amelyet Szabó Mik­lós első titkár elnökletével május 31-én, tegnap délelőtt Békéscsabán tartottak meg. A megyénk elmúlt kétévi KISZ-munkáját összegző jú­niusi küldöttgyűlés írásos beszámolójának szóbeli ki­egészítő tervezetét Szabó Miklós ismertette a testület­tel. Ennek megvitatása után az országos Ifjú Gárda­szemle előkészítéséről, a to­vábbi tennivalókról Kibédi- Varga Lajos, a KISZ megyei bizottság titkára tájékoztatta a testületet. Elmondta töb­bek között, hogy a szemle szervező bizottsága megala­kult és tervszerűen tevé­kenykedik, elkészült a szem­lekiírás és a forgatókönyv, melyet a KISZ járási, váro­si bizottságoknak, valamint az Ifjú Gárda városi, járási parancsnokságoknak továb­bítottak. A helyszín, Póste- lek fejlesztésének feladatait egyeztették az illetékes szer­vekkel, amelyek messzeme­nően támogatják az előkészí­tést, kivitelezést. Az AGRO- BER társadalmi munkában elkészítette a terveket, s a 'kivitelezők zömmel ugyan­csak társadalmi munkában végzik a szükséges beruházá­sokat, felújításokat. A DÉ- MÁSZ például a világítást, a víz- és csatornamű a 611-es Ipari Szakmunkásképző Inté­zettel közösen vízvezeték­hálózat kiépítését, a kerté­szeti vállalat parkosítást vállalta, s csatlakozott a bé­késcsabai Városi Tanács költségvetési üzeme és a Vo­lán is, részt vállalva a mun­kálatokból. A szervező bi­zottság — miután a megyei Ifjú Gárda-szemle az orszá­gos rendezvény „főpróbája” lesz — vállalta annak elő­készítését és lebonyolítását. Az SZMT munkavédelmi, valamint közgazdasági osztá­lya augusztus 15. és 20-a kö­zött hatnapos munkavédelmi újítási kiállítást rendez Bé­késcsabán, a Sebes György Közgazdasági Szakközépisko­la épületében. A szervezés elkezdődött, eddig 25 válla­lat, üzem, intézmény jelen­tette be a részvételét, ame­lyeknél tavaly összesen több mint .500 kisebb-nagyobb je­lentőségű munkavédelmi újí­tást vezettek be. A kiállításon megtekinthe­tők lesznek a megyében al­kalmazott jelentősebb bal­A napirendnek megfelelő­en ezután Duna Mihálynak, a megyei bizottság titkárá­nak szóbeli előterjesztése kö­vetkezett az „Üzemek és KISZ-szervezetek a szak­munkásképzésért” mozgalom értékeléséről. Tömören vá­zolta megyénk szakmunkás­képző-intézetei és az érintett üzemek, vállalatok közötti kapcsolatot, amely a két év­vel ezelőtti megyei küldött- gyűlés elemzése és a felada­tok kijelölése nyomán szá­mottevően javult. Ám ez a fejlődés elsősorban az anya­giakban jut kifejezésre, és tervszerű munkakapcsolat még nem alakult ki. Nagy előrelépés történt Orosházán, ahol szakmunkástanuló na­pon ismerkednek a fiatalok a bázis munkahelyekkel. A szakmunkásképzőben hat he­lyen alakult pedagógus KISZ-szervezet. S végül: a meghirdetett „Hárommillió forint a szakmunkásképző kollégiumi alapra” akció ke­retében ez év május 11-ig 678 ezer forint gyűlt össze a társadalmi munkaakciók so­rán. A KISZ megyei bizott­sága köszönetét fejezte ki a KISZ békéscsabai és oroshá­zi városi bizottságának, mi­vel e két testület eddig a legtöbbet tett az említett té­mában. Végezetül Varga Im­re. a békéscsabai KISZ-bi- zottság titkára adott tájé­koztatást az április végén megtartott Kulich Gyula if­júmunkás napok tapasztala­tairól. A többnapos, színvo­nalas rendezvényért a me­gyei bizottság elismeréssel illette a KISZ békéscsabai városi bizottságát, és külön köszönetét fejezte ki Kardos Emőnének, a megyei párt­végrehajtóbizottság tagjának, a Békéscsabai Konzervgyár igazgatójának, aki az ifjú­munkás napok szervező bi­zottságának elnöki tisztét töl­tötte be. x. I. esetelhárító és egészségvédő újítások. A SZOT Munkavé­delmi Kutató Intézete a Munkaruha és Védőöltözet Kereskedelmi Vállalat köz­reműködésével munkaruhát, egyéni védőruházatot, védő­eszközöket, védőfelszerelése­ket mutat be és szaktanácsot ad. A Táncsics Szakszerve­zeti Kiadó Vállalat munka- védelmi kiadványai is érdek­lődésre tarthatnak számot Az SZMT a három legjobb újítást díjazza, a legeredmé­nyesebben szereplő vállala­tok pedig emléklapot és tárgyjutalmat kapnak. A leszerelés minden ország népének létérdeke Púja Frigyes beszéde az ENSZ-I Munkavédelmi kiállítást rendeznek Békéscsabán

Next

/
Oldalképek
Tartalom