Békés Megyei Népújság, 1978. május (33. évfolyam, 102-126. szám)

1978-05-06 / 105. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! N É PÚJSÁG Q MEGYEI PÚRTBIZOTTSflG ÉS fl MEGYEI TANÁCS LAPJA 1978. MÄJUS 6., SZOMBAT Ara: 80 fillér XXXin. ÉVFOLYAM, 105. SZÁM BÉKÉS MEGYEI Leonyld Brezsnyev: A leszerelés folyamatát A MEDICOR a BNV-n Új készítmény: pénzbedobós vérnyomásmérő A pénzbedobós vérnyo­másmérő a MEDICOR leg­újabb fejlesztésű készüléke. Most próbálják ki és ha eredménnyel, akkor a ta­vaszi BNV-n is kiállítják. Nyilván sikere lesz, hiszen a vérnyomásos megbetege- gedések elleni küzdelem egyik fontos eszköze a tö­meges vérnyomásmérés, ez pedig csak olyan készülék­kel oldható meg, amelyet bárki számára hozzáférhető helyen felszerelhetnek. A MEDICOR pénteki saj­tótájékoztatóján a vállalat vezetői elmondták: új ké­szülékük kapcsolódik az ön­kontrollt elősegítő eszkö­zök fejlesztési programjá­hoz, amelynek során már sorozatban gyártják az ön- injekciózót. A vállalat a hazai orvosi- műszer-gyártás 85 százalékát adja, az önkontrolláló ké­szülékeken kívül rendsze­resen jelennek meg a pia­con új diagnosztikai táskák­kal, a mostani BNV-n- a sportorvosi táskával. A pa­nelműtők sorozatgyártását csak a következő években tervezik, de egyik mintapél­dányát a tavaszi vásáron is láthatják majd az érdeklő­dők. Az első panelműtőt ez év második felében a ta­polcai kórház szülészetén szerelik fel. A vállalat fokozatosan bő­víti piacait, legújabb ve­vőik közé brazil és jamaicai cégek tartoznak. Az export fokozása érdekében a közel­múltban irodát nyitottak Mexikóban és Uruguayban, s közös vállalatot alakítot­tak legutóbb az USA-ban és az NSZK-ban. Tfmár Mátyás megyei látogatása Dr. Tímár Mátyás, a Ma­gyar Nemzeti Bank elnöke május 5-én, pénteken me­gyénkbe látogatott. Délelőtt megbeszélést foly­tatott Frank Ferenccel, a megyei pártbizottság első tit­kárával és Csatári Bélával, a pártbizottság titkárával a megye időszerű gazdaságpo­litikai kérdéseiről és az eh­hez kapcsolódó pénz- és hi­telpolitikai témákról. Ezt követően az MNB me­gyei igazgatóságán aktívaér­tekezleten vett részt, ame­lyen dr. Krattinger Márton igazgató tájékoztatást adott a megyei bankapparátus te­vékenységéről és megyei| fel­adatairól. Dr. Tímár .Mátyás felszólalásában részletesen ismertette a főbb gazdaság- politikai törekvéseket ás az ehhez kapcsolódó péna- és hitelpolitikai kérdéseke*! Az értekezleten felszólalt Csa­tári Béla, a megyei pártbi­zottság titkára is. A Répcelak! Sajtgyárban évente fél millió hektoliter tejet dolgoznak fel. Az ország leg~ nagyobb sajtgyárában jelenleg tizenötféle ömlesztett sajtot készítenek. A gyár legújabb ter­méke a vasi sajtkrém, a napokban kerül az üzletekbe. A képen: érlelik a nyers sajtot az adagoláshoz (MTI-fotó — Rózsás Sándor felvétele — KS) Két és fél órás megbeszé­lést folytatott pénteken dél­előtt Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára, a Szov­jetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke Bonn­ban Helmut Schmidt nyu­gatnémet szövetségi kancel­lárral. Leonyid Zamjatyin, a szov­jet küldöttség szóvivője sze­rint a megbeszélés fő témája az volt, mit kell tenni, hogy a politikai enyhülést katonai enyhülés egészítse ki, milyen lépésekre van szükség a haderők és fegyverzet közép­európai csökkentéséről folyó bécsi tárgyalásokon az elő­rehaladás érdekében. Brezs­nyev tájékoztatta a kancel­lárt a hadászati támadó­fegyverek korlátozásáról fo­lyó szovjet—amerikai tár­gyalásokról, hangsúlyozva, hogy ma ez a legfontosabb kérdés a leszerelés terén. Klaus Bölling, az NSZK kormányának szóvivője kije­lentette, hogy a megbeszélés igen intenzív, koncentrált, tárgyszerű, mindenképpen jó eszmecsere volt. Leonyid Brezsnyev kifejtette: ma a legfontosabb feladat az eny­hülés megszilárdítása, a le­szerelés megvalósítása, a fegyverkezési verseny meg­szüntetése, a világháborús fenyegetés kiküszöbölése. Az SZKP KB főtitkára rámu­tatott : szovjet vélemény szerint a fegyverkezés üte­me ma a világban megha­ladja azoknak a lépéseknek az ütemét, amelyek a lesze­relésre irányulnak. Ezt az irányzatot amíg nem késő — meg kell állítani. A leszere­lés folyamatát állandóvá kell tenni és új impulzusokkal kell ösztönözni. Az Egyesült Nemzetek Szervezete köz­gyűlésének rendkívüli lesze­relési ülésszaka elé terjesz­tett szovjet javaslatok ezt a célt szolgálják. A Szovjet­unió és az NSZK álláspontja ebben az alapvető kérdésben nem tér el egymástól, mind­ketten a békére és az eny­hülésre törekednek. Mint Klaus Bölling bon­ni kormányszóvivő elmon­dotta, a szovjet—amerikai SALT-tárgyalásokkal kap­csolatban Schmidt kancellár hangsúlyozta : országa, bár nem atomhatalom és nem is kíván nukleáris fegyverek birtokába jutni, erősen ér­dekelt abban, hogy a nagy­hatalmak mielőbb fontos ha­ladást érjenek el e fegyve­rek korlátozása terén. A két államférfi megbeszé­lésén a leszerelési kérdések­ről szólva röviden érintették a neutronfegyver probléma­körét is. Brezsnyev emlé­keztetett arra, hogy a neut­ronfegyver rendszerbe állí­tása növelné a nukleáris há­ború veszélyét, alacsonyabb­ra süllyesztené az úgyneve­zett atomküszöböt. A Szov­jetunió javaslata tisztessé­ges, a neutronfegyver gyár­tásáról történő kölcsönös le­mondás olyan becsületes megoldás lenne, amely egy­aránt megfelel a Varsói Szerződés és a NATO biz­tonsági érdekeinek. Schmidt kancellár válaszában kifej­tette a NATO ismert állás­pontját a neutronfegyver kérdésében. Andrej Gromiko, az . SZKP Politikai Bizottságá­nak tagja, a Szovjetunió külügyminisztere pénteken délelőtt Bonnban külön megbeszélést folytatott nyu­gatnémet kollégájával, Hans-Dietrich Genscherrel. A megbeszélésen nemzetközi kérdésekről és a két ország kapcsolatainak egyes terüle­teiről volt szó. Ugyancsak pénteken dél­előtt Nyikolaj Tyihonov, a Szovjetunió minisztertaná­csának első elnökhelyettese és Nyikolaj Patolicsev kül­kereskedelmi miniszter Otto Lambsdorff gazdasági mi­niszterrel tárgyalt a szovjet —nyugatnémet gazdasági kapcsolatokról. II nehézipari vállalatok vezetőinek aktívaértekezlete Gyorsult a termékváltás, a gyártmányszerkezet fej­lesztésének üteme az ága­zatban — állapította meg a nehézipari vállalatok veze­tőinek aktívaértekezletén pénteken a NIM-ben Si­mon Pál nehézipari mi­niszter. 1975-től 1977 végéig a megszüntetett gazdaságta­lan termelés értékének há­romszorosát pótolták az új cikkek gyártásával. A ver­senyképes gyártási ágak termelésének aránya azon­ban még mindig nem kielé­gítő, mindössze egyhatoda az 1975. évi termelési érték­nek. Ezért is fontos, hogy dinamikusabbá váljék gyorsuljon a szelektív fej­lesztés. Körültekintőbb és elemzőbb munkával kell meghatározni az ágazat, s a vállalatok távlati céljait amelyeknek mind jobb megközelítését a napi mun­ka állandó, fontos feladata­ként kell érvényesíteni. Az aktívaértekezlet — amelyen megjelent Havasi Ferenc, az MSZMP KB tit­kára is — áttekintette a termékszerkezet korszerű­sítésében végzett munka ed­digi eredményeit, hiányos­ságait, s meghatározta az újabb tennivalókat. állandóvá kell tenni Készülődés anyák napjára Fotó: Gál Edit *** * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M •/TN ^ ^ ^ ^ ^ 'T Ülésezett a szállítási bizottság Tegnap délelőtt Békéscsa­bán ülést tartott a megyei szállítási bizottság. Az első napirendi pont keretében az előszállítással kapcsolatos feladatokról hallgatott meg tájékoztatást a bizottság. A MÁV és a nagyfuvaroztatók az év elején megkötötték a szerződéseket az előszállítá­sokra. Kilencen vállalták, hogy a második félévről elő­rehozzák az árufeladás bi­zonyos részét az első félév­re, hogy a második félévben várható vasúti kocsihiány- gondokon ezzel is enyhítse­nek. Ezzel egy időben továb­bi 13 Békés megyei vállalat­tal kötött átütemezési meg­állapodást a MÁV. A két megállapodás értelmében mintegy 85 ezer tonnával több áru fogadására készül fel a vasút. Ennek ellenére a tervezettnél 30 százalékkal kevesebb áru jutott a meg­rendelőkhöz. Ennek elsősor­ban oka, hogy a kavicsbá­nyák későn kezdtek el üze­melni, a téli hónapokban csaknem megszüntették a szállítást. A vasúti előszállí­tással együtt mintegy 18 szá­zalékos lemaradása van a Volánnak is. A második napirendi pont­ban a megyei darabáru-fu­varozás elmúlt évi eredmé­nyeiről, fejlesztési lehetősé­geiről hangzott el tájékozta­tás. A darabáru-fuvarozás a Volánnál 22 éves múltra te­kint vissza. A vállalat a megye öt városában és 12 községében tart fenn darab­árus képviseletet, a teher­forgalmi szakszolgálattal együttműködve egyre több komplex feladatot látnak el, az árut eljuttatják szinte valamennyi községbe, város­ba. Tavaly 905 tehergépko­csival, 13 ezer 200 tonna da­rabárut továbbítottak a meg­rendelőkhöz. A vállalat az elmúlt évek­ben bevezette a kisszállító- tartály-forgalmat. A fuva­roztatók számára, csomago­lási és árugöngyöleg-forga- lom gondjainak megoldása érdekében kisszállftótartályo- kat helyeztek készenlétbe. A kistartályokban feladott kül­demények mennyisége 1360- nal növekedett az elmúlt év­ben, kihasználtságuk javult. A fejlesztési elképzelések kö­zött szerepel a konténeres szállítás és a kistartályos szállítás további kiszélesíté­se. Végezetül a közúti sze­mélyszállítás idei feladatai­ról hangzott el tájékoztató. Kitüntetések a Vöröskereszt világnapja alkalmából A Magyar Vöröskereszt több mint egymilliós tagsá­gának, a lakosság mind szé­lesebb körének együttműkö­dését kérjük a Vöröskereszt V. kongresszusa határozatai­nak végrehajtásához. Min­denekelőtt ezt jelenti szá­munkra a május 8-i vörös­keresztes világnap idei jel­szava, a „Csatlakozzon hoz­zánk!”, mondotta Hantos Já­nos főtitkár azon az ünnep­ségen, amelyet pénteken tar­tottak a Vöröskereszt orszá­gos központjában a közelgő világnap alkalmából. Meg­emlékeztek a mintegy 130 országot átfogó mozgalom megalapítója, Henry Dunant svájci író és publicista szü­letésének 150. évfordulójá­ról is. Az ünnepségen — amelyen részt vett Vidovszky Kál­mán, az MSZMP Központi Bizottságának alosztályveze­tője és Medve László egész­ségügyi miniszterhelyettes — Gegesi Kiss Pál akadémikus, a Vöröskereszt elnöke kitün­tetéseket adott át. A moz­galomban végzett kiemelke­dő tevékenységéért 79-en kapták meg a „Vöröskeresz­tes Munkáért” kitüntetés arany fokozatát. Az idén harmadik alkalommal ítélték oda a „Szociális Társadalmi Gondozásért” emlékplaket­tet az egyedülálló idős em­berek ellátásában öt évnél régebben közreműködőknek. Az emlékplakettet 21-en kapták meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom