Békés Megyei Népújság, 1978. május (33. évfolyam, 102-126. szám)

1978-05-03 / 102. szám

BÉKÉS MEGYEI Világ proletárjai, egyesüljetek ! NÉPÚJSÁG MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS fl MEGYEI TflNflCS LAPJA 1978. MÁJUS 3., SZERDA Ára: 80 fillér XXXIII. ÉVFOLYAM, 102. SZÁM Impozáns, lelkes hangulatú seregszemle a munka ünnepén vette a város legrégibb üze­mének, a tégla- és cserép­ipari vállalatnak a kollek­tívája, majd az állami épí­tőipari vállalat következett. Nagy szerepe volt ennek a közösségnek a Gyulai Hús­kombinát építésének meg­gyorsításában, a megyei la­kásprogram teljesítésében. A vállalat dolgozói az elmúlt évben mintegy négymillió forint értékű társadalmi munkát végeztek. A mező- gazdasági üzemek közül a Lenin Termelőszövetkezet kollektívája vonult elsőnek. Ezután az élelmiszer-feldol­gozó üzemek termékeiket is bemutató menetét tapsolták meg az elnökség tagjai, de nagy sikert arattak a szö­vetkezetek is. A fegyelmezett sorokban vonult dolgozók után a 30 éves jubileumát ünneplő Magyar Honvédelmi Szövet­ség sportolói haladtak. A város sportegyesületeinek menetét az Előre Spartacus SC serdülő sportolói nyitot­ták meg, majd a felnőtt­szakosztályok látványos me­nete következett. A három órán át tartó pompás sereg­szemlét a vasutas- és az út­törőzenekar díszmenete zár­ta­A Széchenyi-ligetben, a szabadtéri színpadon, az if­júsági parkban gazdag kul­túrműsor várta a megye- székhely apraját, nagyját. Tíz órakor a külföldön is híres Balassi népitánc­együttes, a kondorosi és a csabaszabadi pávakör, a ci- terazenekar szórakoztatta a szép számú közönséget. Fo­kozta az ünnep jó hangula­tát, hogy a Magyar Televí­zió egyenes adásban adott közvetítést az eseményekről. Délután balettbemutatóval, tánczenével folytatódott a majális. Volt itt körhinta, hullámvasút, a sátrakban sokféle áru, enni- és inni­való. Mindezek együtt felejt­hetetlenné tették az idei má­jus elsejét. (Folytatás a 3. oldalon) A május elsejei ünnepségek kiemelkedő eseményére, a budapesti felvonulásra a Vá­rosligetet környező utcákban már a reggeli órákban tízezrével gyülekeztek a főváros 14 kerületét képviselő üzemek, intézmények dolgozói. Ünnepi köntöst öltött az alkalomra a Felvonulási tér, vörös és nemzetiszínű zászlókat lobogtatott a szél, a Gorkij-fasor bejáratánál Marx, Engels és Lenin portréjá­val feszültek a transzparensek. A népköztár­saság címerével ékesített márvány burkolatú díszemelvényen néhány perccel 10 óra előtt foglalták el helyüket a párt és a kormány vezetői: Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára, Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke, Lázár György, a Mi­nisztertanács elnöke, Aczél György, Apró Antal, Benke Valéria, Biszku Béla, Fock Je­nő, Gáspár Sándor, Huszár István, Maróthy László, Nemes Dezső, Németh Károly és Övári Miklós, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagjai, Gyenes András, Győri Imre, Korom Mihály, a Központi Bizottság titká­rai, Brutyó János, a Központi Ellenőrző Bi­zottság elnöke, továbbá a főváros párt-, és tanácsi vezetői, a társadalmi és a tömegszer­vezetek képviselői, a munkásmozgalom vete­rán harcosai, a jubileumi oklevéllel kitünte­tett brigádok vezetői és a termelésben élen­járó több dolgozó. A neves közéleti személyiségeket és az 50 országból hazánkba érkezett — a munkás- osztály nemzetközi ünnepét Budapesten kö­szöntő — külföldi szakszervezeti delegációkat kétezer úttörő köszöntötte vörös szegfűcsok­rokat lengetve. Pontban 10 órakor harsantak fel a fanfárok, s indult el a nemzetköziség gondolatát jelképező zászlósor, hirdetve az emberiség összefogásának, békés jövőjének közös érdekét. Fiatalok ezrei rajzoltak élő képeket a Felvonulási térre, s vitték magasba tartva a szocialista országok nemzeti lobo­góit. A közelgő VIT, az ifjúság nagy nemzet­közi seregszemléjének eszméjét, az imperia­lizmus elleni küzdelmet hirdették, a békét és a barátságot éltető feliratok. A világ nemze­teinek óriás csokorba fogott lobogóit, s az elnyomottak szabadságát, nemzeti független­ségét, szuverenitását követelő, fel-felerősödő jelszava a szolidaritás gondolatát és érzését fejezték ki. A nyitó képet a zászlóerdövel övezett felirat zárta: „Éljen a Magyar Szo­cialista Munkáspárt”, köszöntve egyben pár­tunk megalakulásának 60. évfordulóját. Ezután megkezdődött a budapesti dolgozók színpompás felvonulása. A fanfárok 9 órakor jelt adtak az ünnepség megkez­désére. Ezt követően Nagy István, az SZMT vezetőtit­kára köszöntötte a 34. sza­bad május elsejét ünneplő Békéscsaba és a város kör­nyéki községek polgárait, a felvonulókat, a testvéri Penza megye küldöttségét. Üdvözölte a jubileumi mun­kaversenyben sikereket el­ért kollektívákat, szocialista brigádokat. Méltatta a mun­kásszolidaritás ünnepét, amelyet 100 milliók vallanak magukénak az egész vilá­gon. Megyénk munkásságá­nak üzenetét küldte a szo­cializmust építő országok, a Szovjetunió népeinek, akik kiállnak a béke ügye mel­Csabai diákok szinpompás felvonulása Megyénkben már szomba­ton, vasárnap megkezdőd­tek az ünnepségek. Új léte­sítményeket adtak át, a fia­talok több városban és nagy­községben fáklyás felvonu­lást, beatkoncertet rendez­lakossága a kora reggeli órákban elindult a zászló­díszbe öltözött utcákon, hogy résztvevője és közeli szemlélője legyen a felvo­nulásnak, a majálisnak. So­kan megálltak a Tanácsköz­társaság útján levő tablók, a Szabadság téren elhelye­zett fényképek előtt, ame­lyek a vállalatok, üzemek munkasikereit, a kormány- kitüntetést kapott dolgozó­kat mutatták be. Nyolc óra után egyre több. zászlókkal, transzparensekkel érkező vi­dám csoport gyülekezett a felvonulási teret övező ut­cákban. Háromnegyed 9-kor a MÁV-fúvószenekar pat­togó ritmusú indulókat ját­szott, miközben a Szabadság téri dísztribünön elfoglalta helyét az elnökség. Frank Ferenc, az MSZMP KB tag­ja, a megyei pártbizottság első titkára, valamint a megye, a város párt-, álla­mi, társadalmi szerveinek vezetői, a kitüntetett dolgo­zók, veteránok. tek. Hétfőn „ a városok, köz­ségek lakossága ragyogó idő­re ébredt, s impozáns, lel­kes hangulatú felvonulá­son hirdette: jó úton hala­dunk a fejlett szocializmus építésében. lett. Beszélt a kapitalista or­szágok proletariátusáról, akik küzdenek a monopóliu­mok ellen, harcolnak a de­mokrácia megteremtéséért. Szólt a munka öröméről; ar­ról, hogy a XI. pártkong­resszus határozatait, az V. ötéves terv céljait még jobb munkával tudjuk megvalósí­tani. A színpompás seregszem­lét az Achim L. András Ál­talános Iskola diákjai, ne­velői nyitották meg. őket követték a 2-es számú ál­talános iskola fiataljai, akik színes zászló- és labdagya­korlatot mutattak be. Ked­ves színfoltja volt a fiata­lok felvonulásának, amikor virágcsokrot dobtak a tri­bünre, s VIT, VIT hurrá!, Köszöntünk VIT — köszön­tünk Havanna ! jelszavakkal köszöntötték a világ ifjúsá­gának nagy seregszemléjét. Zúgó taps kísérte a szlovák tannyelvű általános iskola és gimnázium népviseletbe öltözött lányait, a Kemény Gábor Szakközépiskola autó­sait, motorosait. Orosz és magyar daloktól volt hangos a 635-ös számú Ipari Szak­munkásképző Iskola menete, ahol a III. megyei ifjúmun­kás napokra érkezett szov­jet fiatalok együtt haladtak a leendő magyar szakmun­kásokkal. A vállalatok, üzemek, szö­vetkezetek, intézmények impozáns menetét az általá­nos munkásdalkör kórusá­nak dalai vezették be. A munkásfelvonulók élén a Kiváló Vállalat címmel ki­tüntetett 8-as számú Volán Vállalat dolgozói haladtak. Közöttük 120 szocialista bri­gád tagjai, akik szép ered­ményeket értek el a Nagy Októberi Szocialista Forra­dalom tiszteletére indított munkaversenyben, őket kö­Békéscsaba Kádár János nyilatkozata Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára a fővárosi dolgozók május elsejei felvonulásán nyilatkozatot adott: — Élve a lehetőséggel, e nagyszerű, lelkes budapesti fel­vonulásról szívből köszöntöm munkásosztályunkat, szövet­kezeti parasztságunkat, értelmiségünket, a dolgozók legszéle­sebb köreit, a nőket, az idősebbeket és a fiatalokat, szocia­lizmust építő egész népünket. — Bizonyos vagyok abban, hogy miként itt, Budapesten szemünk előtt lelkesen, jó hangulatban ünnepel népünk, így van ez az ország minden helységében, s így a világ minden tőségében, ahol öntudatos dolgozók élnek. Az elmúlt hetek szinte az élet minden területén a mérlegkészítés hetei vol­tak. Ennek nyomán április 4-én magas erkölcsi elismerést, kitüntetést kaptak a fizikai és a szellemi munka legjobbjai, munkás és paraszt emberek, alkalmazottak, tudósok, mű­vészek, írók és sokan mások, akik élenjártak a munkában. A napokban a múlt év termelőmunkájának eredményeit is mindenütt számba vették, s az élenjáró üzemeket kitün­tették, méltón köszöntötték. A Központi Bizottság is elbírál­ta a tavalyi nagyszerű szocialista munkaverseny eredményeit. Átadták a szocialista munkaverseny legjobbjainak, 27 vállalatnak a magas erkölcsi kitüntetést, a kongresszusi zászlót, továbbá a munkaversenyben legjobbnak bizonyult 104 szocialista brigádnak a kitüntető oklevelet. — Mindennek hatása itt, ezen az ünnepségen is érzékel­hető, mert a becsületes munka erkölcsi elismerése rendkívül fontos, szüksége van rá mindenkinek, aki a magas követel­ményeknek eleget tesz. — Mint köztudott, a Központi Bizottság egy másik, talán még nagyobb jelentőségű mérleget is megvont: legutóbbi ülésén felmérte a párt XI. kongresszusa óta végzett munkát. E mérleg is pozitív eredményeket mutatott. — Kitűnt, hogy a kongresszus irányvonala helyes: fejlődés tapasztalható or­szágunk belpolitikai helyzetében, tovább szilárdult népünk szocialista nemzeti tömörülése, előbbre küzdöttük magun­kat a gazdasági, a kulturális építés területén, növekedett az életszínvonal. A kongresszusi határozatokat — az igen nehéz körülmények ellenére is — társadalmi életünk minden te­rületén eredményesen végrehajtjuk. Ebből nagyon fontos következtetés adódik. Az, hogy távlataink világosak, a kije­lölt, a bevált úton, amelyen eddig is jártunk, nyugodtan és vMgabiztosan haladhatunk tovább. Az a feladatunk, hogy a XI. pártkongresszus határozatait — amelyek a szocialista építés feladatainak foglalatát adják —, s az ötödik ötéves tervet sikeresen végrehajtsuk. Ahogy a Központi Bizottság megállapította, a sikeres munka feltételei adottak, illetve a továbbiakban megteremthetők. Nagyszerű dolog, hogy ez így van, biztonságot adhat mindnyájunknak. Jóleső tudni, hogy a roppant nagy nehézségeket leküzdve, jelentős lépé­sekkel haladtunk és haladhatunk előre. Népünk tudatos és eredményes építője a fejlett szocialista társadalomnak. — Természetes, hogy május 1-én, a munka ünnepén első­ként a munkáról szólunk, és nyugodt lelkiismerettel, jó érzéssel, a jövőbe vetett biztos hittel, reménnyel ünnepel­hetünk. Május 1-ének nagy nemzetközi ünnepét népünk ha­zafias érzéssel és internacionalista szellemben köszönti. A felvonulások, a transzparenseken olvasható jelszavak, harci célok egyszersmind üzenetet jelentenek a világ népeinek is. Üdvözöljük a nagy szovjet népet, a szocialista világ népeit, a kommunista és munkáspártokat, a szervezett dolgozókat, a társadalmi haladásért küzdőket, a nemzeti függetlenségért és a békéért harcolókat. Üzenetünk úgy szól, hogy a magyar nép szilárdan és eltökélten megoldja hazai feladatait, tovább halad a szocialista társadalom építésének útján és szerény lehetőségeihez képest mindenütt ott van, s a jövőben is ott lesz, ahol síkra kell szállni a társadalmi haladásért, a nemzeti függetlenségért, a békéért. Ezt üzenjük harcostársa­inknak, a világ minden haladó emberének, s ezt a kapita­lista világ józanul, reálisan gondolkodó politikusainak és tényezőinek is. Üzenjük, hogy a haladó erők harcostársai vagyunk, s nagyon komolyan gondoljuk a különböző társa­dalmi rendszerű országok békés egymás mellett élését és azt a magunk lehetőségei szerint igyekszünk előmozdítani. — E gondolatok töltik el az embert, látva e nagyszerű fel­vonulást. Jómagam is örömmel, jó érzéssel ünnepelek, s mindenkinek szívből ugyanezt kívánom. Kívánom, hogy dol­gozó népünk jó egészségben, erőben, eltökélten és a jövendő sikerek reményében végezze becsülettel munkáját és mint eddig, a jövőben is álljon helyt. Bizonyos, hogy az új sike­rek nem fognak elmaradni, s akikor a következő május 1-ét is hasonló örömteli érzésekkel fogjuk ünnepelni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom