Békés Megyei Népújság, 1978. április (33. évfolyam, 77-101. szám)

1978-04-01 / 77. szám

Hazánk felszabadulásának '33. évfordulója tiszteletére megyeszerte ünnepségeket, megemlékezéseket tartanak. Az idén valóságos vendégjá­rás lesz ezekben a napokban. Lapunkban már írtunk ar­ról, hogy a testvéri Penza megyéből érkezett hozzánk delegáció, melynek tagjai is­merkedtek megyénk neveze­tességeivel. Ezzel tulajdon­képpen bizonyos mértékig meg is kezdődött az ünnep­ségsorozat. Ezenkívül ma ér­keznek Arad megyéből ven­dégek, április 2-án mongo­lok és 3-án vietnamiak lá­togatnak szűkebb hazánkba. Az április 4-i megemléke­zés fénypontja az orosházi megyei díszünnepség lesz, melyet a Petőfi Művelődési Házban tartanak meg ápri­lis 2-án, szombaton este fél 7 órakor. Az ünnepség elő­adója Szabó Miklós, a KISZ Központi Bizottság és az MSZMP megyei végrehajtó bizottságának tagja, a KISZ Békés megyei bizottságának első titkára. Ezt követően színvonalas kultúrműsorra kerül sor. Az ünnepségen ott lesznek a szovjet vendégek és az Arad megyei pártbi­zottság képviselői. Ugyanitt délelőtt megkoszorúzzák a szovjet és román hősök em­lékművét. Békéscsabán a városi dísz­ünnepséget megelőzően, dél­előtt fél 10 órakor a szovjet hősök sírjánál, 10 órakor a Felszabadulási Emlékműnél lesz koszorúzás. A koszorú­zással egy időben tartják a hagyományos KlSZ-fogada- lomtételt a Felszabadulási Emlékmű előtt. A városi díszünnepség a MÁV-kultúr- otthonban lesz, ahol az ün­nepi beszédet hangulatos mű­sor követi. Ezenkívül több helyen lesz még megemléke­zés. Békésen, a központi emlék­műnél április 2-án délután 3 órakor tartanak ünnepséget, ugyanígy a kiemelt város környéki községekben is. Szarvason április 3-án a szovjet ’hősök sírjánál és a város központjában levő Felszabadulási Emlékműnél koszorúznak. Este a művelő­dési házban ünnepi gyűlés lesz. Ez alkalomból az egye­temi és főiskolai országos folklórfesztivál részvevői adnak műsort. Gyulán áp­rilis 4-én lesz koszorúzás és emlékünnepség. Kitüntetések átadása lesz ezenkívül április 1-én, ma délelőtt a megyei tanácsnál, 3-án az 1-es számú postahi­vatalnál és más munkahelye­ken. Felszabadulásunk ünnepe alkalmából több létesítményt is átadnak, illetve átadtak. Dombegyházán egészséghá­zat avattak március 31-én, Eleken a szociális otthon új pavilonját, Szeghalmon új OTP-fiókot, Mezőberényben pedig április 2-án adják át az új művelődési házat. Apró Antal előadását tartja BÉKÉS MEGYEI Világ proletárjai, egyesüljetek! j N E PUJSAG MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS fl MEGYEI TI1NACS LAPJA 1978. ÁPRILIS 1., SZOMBAT Ára: 80 fillér XXXni: ÉVFOLYAM, 77. SZÁM ; Kibővített megyei pártbizottság! ülés Upró Untai előadása az oktatási igazgatóságon Tegnap, március 31-én dél­előtt kibővített ülést tartott az MSZMP Békés megyei bizottsága Békéscsabán, az oktatási igazgatóság nagyter­mében. A tanácskozásba megyénk­be érkezett Apró Antalt, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagját, az országgyűlés elnökét. Frank Ferencet, az MSZMP Központi Bizottsá­gának tagját, a megyei párt- bizottság első titkárát, Nagy Jenőt, Gyulavári Pált és Csa­tári Bélát, a megyei pártbi­zottság titkárait Juhász Jó­zsef, az oktatási igazgatóság vezetője és Varga Zsigmondi, az országgyűlési képviselők megyei csoportjának vezető­je fogadta. A kibővített pártbizottsági ülésen Apró Antal ismertet­te a párt Központi Bizottsá­gának március 15-i határo­zatát a mezőgazdaság és az élelmiszeripar helyzetéről, fejlesztésének távlatairól. ülést tartott az Elnöki Tanács ■ A Magyar Népköztársaság : Elnöki Tanácsa pénteken : ülést tartott. Kegyelettel ■ megemlékezett elhunyt tag- : járói, Ortutay Gyuláról. ■ Az Elnöki Tanács határo- ! zatot hozott a felszabadu- 5 lásunk 33. évfordulója al- ” kaiméból adományozott ki- 5 tüntetésekről, majd hozzá- â járult a Eötvös Loránd Tu- : dományegyetemen három, • a pécsi tudományegyete- ■ men egy, a Semmelweis Or- : vostudományi Egyetemen ■ pedig két végzős hallgató ! kitüntetéses doktorrá ^avatá- : sához. Végül bírákat \ men- ; tett fel és választott i\ieg. Megyei díszünnepség Orosházán, KlSZ-fogadalomtétel Békéscsabán Megérkezés az oktatási igazgatóságra Kitüntetések, koszorúzások, ünnepségek megyeszerte április 4-e tiszteletére Tanácselnöki értekezlet a Parlamentben A 'Takásépítésben érdekelt valamennyi vállalatnak arra kell törekednie, hogy az új otthonokat ütemesen, a kap­csolódó beruházásokat — az óvodákat, az iskolákat és az üzleteket — pedig időben ad­ja át — hangsúlyozták a fő­városi, a megyei és a megyei városi tanácselnökök pénte­ki, Parlamentben tartott ér­tekezletén, amelyen az épí­tésügy időszerű kérdéseiről tárgyaltak. Hangsúlyozták: a tervek csak úgy teljesíthe­tők, ha az építkezésekre ki­jelölt területeket megfele­lően készítik elő és a kor­szerű lakásépítő kapacitáso­kat hatékonyabban használ­ják ki. Hasonlóan fontos fel­adat a lakóépületek és a lakások korszerűsítésének fokozása, a felújítási elma­radások felszámolásának megkezdése. Ilyen célokra az V. ötéves terv végéig mintegy 30 milliárd forint fordítható. Országos díjkiosztó ünnepség Egészségházat avattak DombegYházán, szociális otthont Eleken A felszabadulás évforduló­jának tiszteletére huszonhat szakma gyakorlatából és ti­zenegy elméleti tantárgy tudnivalóiból rendezték meg a Szakma Kiváló Tanulója versenyt. Budapesten és a megyei székhelyeken az el­múlt hetekben zajlottak le döntők. A díjkiosztó ünnep­séget pénteken a Vasas-szék­házban tartották. Jelen volt Nádor György, az Állami If­júsági Bizottság titkára is. A 26 egyéni első helyezett­nek, valamint a győztes ács, illetve kőműves tanulóbrigád tagjainak Nagy Imre mun­kaügyi miniszterhelyettes ad­ta át a Szakma Kiváló Ta­nulója jelvény arany foko­zatát, az emlékplakettet, a díszoklevelet és a kéthetes NDK-beli üdülésre szóló be­utalót. Képünkön a dombegyházi egészségház Fotó: Martin Gábor Ünnepélyes aktus zajlott le tegnap délelőtt Dombegyhá­zán : egészségházat avattak. Négy és fél millió forintos költséggel készült el az egy­emeletes épület, ahol helyet kapott a körzeti rendelő, fo­gászat és nőgyógyászat, va­lamint orvosi lakás. Az új egészségház felszereltségét a budapesti Weil Emil kórház segítette. Többek között EKG vizsgálóberendezést is adott. Az épület földszintjén .takarékszövetkezet és busz- táró kapott helyet. Eleken működik már szo­ciális otthon. Ennek bővíté­sét határozta el a megyei ta­nács egészségügyi osztálya, mivel megyénkben is rend­kívül sok azoknak a száma, akik elhelyezésre várnak. A most kibontakozó mozgalom szintén hozzájárul majd ah­hoz, hogy a jövőben újabb otthonokat bővítsenek me­gyénkben. Az eleki szociális otthon bővítését egy régi ma­lom átalakításával oldották meg. Erre a tanács 'I­lió forintot fordítou. Lassan kialakul a törökzugi lakótelep Gyulán. Az építők megkezdték az utolsó házak alapozását. Képünkön egy 28 lakásos OTP-ház alapozási munkái láthatók Fotó: Béla Ottó aaBaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaBaBaaaaBaBaaaaaaaaaaaBaaaaaa«aaaaaaBaaaaaaaaaaaaaaa

Next

/
Oldalképek
Tartalom