Békés Megyei Népújság, 1978. január (33. évfolyam, 1-26. szám)

1978-01-01 / 1. szám

1978. január 1., vasárnap KÖRÖSTÁJ KULTURÁLIS MELLÉKLET Délkelet-magyarországi hangulatok az 1877—1878. év fordulóján Hitka szép tél köszöntött az egész tájra december ele­jén, s megszakítás nélkül tartott jéggel, hóval kará­csony és újév táján. Külö­nösen a december . 17-ével kezdődött hóesés után hang­zottak fel reggelenként a ser­tések visításai a váradi Kö­rös-parton is, mert hát a hó leestével ráfogták szegény állatokra, hogy „nem esz­nek”, s ezzel kimondták ha­lálos ítéletüket — olvassuk a a Nagyváradban. A fagyott emberek híre is terjed. Egy ilyet találtak a gyulai Bárdos-hídnál, akit ittas állapotban fogadott ölé­re a „jégkirály”. Télvíz idején megromlot­tak a vasúti közlekedés kö­rülményei is. A pesti vonat Csabára karácsony körül 60 perces késéssel érkezett. E napokban egy alkalommal az aradi szerelvény elakadt Két- egyházán. Mozdony ment elé­je Csabáról, s amíg fel nem hozta a leragadt szerelvényt, a Szalonta—Várad és Pest fele igyekvő utasok a csabai állomáson időztek a kemény hidegben. A Körös vize mindenütt befagyott, és vastag hó fe­di. Váradon és Szarvason vágják a jeget január elseje körül, folyik a jégvermek feltöltése. Az óév utolsó napjának estéjén megtartották a szo­kásos istentiszteletet Szarva­son is, először szláv, azután magyar nyelven. A szlovák istentiszteleten tömve volt a templom, a magyaron is „szá­mosán voltak” — írja a Békés megyei Közlöny. A nép a falak közé húzó­dik a zimankós idő elől. A jószágetetés dolgain kívül nem sok csalogatja elő on­nan apraját-nagyját. A téli munkátlanság az élet egy­negyedének elvesztését, a termelés teljes kiesését je­lenti olyan országban, ahol az ipar még gyermekkorát éli,' s a háziipar teljesen isme­retlen valami. A kosárfonás az egyedüli háziipari kezde­ményezés, amelyre az újság ráirányítja a figyelmet. Gőz­malom csak itt-ott működik, az is^időszakosan. Még jár­nak a szélmalmok, Csabán is a Szarvasi úton, a vasúti át­járó-előtt-, a-másik a -Kígyósi - úton. A tanyavilágban is ta­lálható szerteszét. Egy híres ember írásunkból: Hriszto Botev, a bolgár nép legnagyobb költője A megyeszékhelyen „szín­ház-idény” kezdődött de­cember végén. A Korona vendéglőben estéről estére új darabbal lép deszkára Ru­ber Antal hat színészből ál­ló társulata. A színházi kri­tika magaslatait olvashat­juk a csabai lapban : „Arról szó sincs, hogy mi az előadá­sokat behatóbban bírálhas­suk, egyedül dióhéjba szorít­va adjuk elő referádánkat. Maga a társulat igen cse­kély, így hát hiányzik a kel­lő erő, miből kifolyólag na­gyobb személyzetet igénylő darabot elő nem adhatnak. A mai darab eléggé kerekdeden folyt le...” Nincs más helyiség téli előadásokra Gyulán, csak a Korona. Ez ha megtelik (pe­dig nem sok kell)', a színé­szek igen örülnek, de nem így a közönség, kivált a gyöngébb nem, mert ha rá­kezd a férfi közönség a do­hányzásra, lehetetlen kiáll­ni az iszonyú füstöt. Egyesek fegyelmezetten nem dohá­nyoznak, de mások rendőri beavatkozásnak sem enged­nek, míg ismét mások,. az előkelőségek, folytonosan él­vezték szivarjuk tekergő füstjét, őket ugyanis nem érhette el a figyelmeztetés. „A rendőri közeg csak úgy nézi őket, mint róka a szá­jában sajtot tartó varjút. Gyula különc egy város, ott csak a szegényeknek van tiltva minden” — csipkelő­dik a csabai közlöny. Bár Váradon létezik kő­színház, mégis kesereg a helyi lap a kultúra állapota felett: „Lapunk két hét múl­va a XX. évfolyamba lép. Aki ismeri sanyarú irodalmi viszonyainkat, kivált vidé­ken, s tudja, hogy mennyi bajjal kell küszködniük az irodalmi vállalatoknak, az bizonnyal csak elismeréssel tekintend lapunkra, mely száműzve a nagy politikát, csupán társadalmi téren küzd városunk és megyénk érdekéért.” A pártközi vi­szonyok közepette egy lap Biharországban is csak úgy élhet meg, ha megígéri: egyik párt mellé sem áll, ha­nem mindenkit szolgál. A helyi belügyek területén tallózva figyelünk fel Sztra- ka Györgyre, akit a főispán újév táján csabai csendbiz­tossá nevezett ki. ő lesz bő évtized múlva, akit a most indult közéleti karrier csú­csán, főszolgabíróként, a „zászlóforradalom” május 2- áján, a csabai községháza előtti téren földre ver a csordultig tele népharag. Az országos közgondok egyike az árak emelkedése, azaz a bérből és keresetből élők viszonyainak rosszab­bodása. „Igen sok ember van, ki panaszkodik a régi jó idők elmúlta fölött” — kez­di cikkét a Nagyvárad írója. Emelkedik a búza, a hús ára, s magasabb a lakbér. Nagy városokban egy középszerű család lakásának évi átlag­bére 5—700 forint, kisebb vá­rosokban 3—400 forint, bár az utóbbiak egészségeseb­bek. . A háborús jóslás évvégi haszonélvezőit szerencse kí­séri, mert háború dúl a Bal­kánon a törökök kiszorítása érdekében. E háború a Hrisz­to Botev\vezette bolgár, va­lamint a hercegovinaiak fel­kelésével kezdődött, amit a törökök kb. 12 ezer ember legyilkolásávál toroltak meg. Ezt követően avatkozott be a Dardanellák megszerzésé­nek tervét évszázadok óta dédelgető orosz cár. A Buka­resten átvonuló cári csapia­tok minden lépiését közlik a lapok távirat irodákra és a külföldi orgánumokra — fő­leg az angol Observer-re' — támaszkodva. Az „Európa beteg embere” ellen folyó cári akcióval kapcsolatban érdekelt az Osztrák—Magyar Monarchia-beli Magyaror­szág. Érdekelt a cári erők Balkánról kivonulásában, to­vábbá Bosznia és Hercegovi­na török fennhatósága meg­szűnése esetén a területnek a Monarchiához csatolásá­ban. A minden képzeletet fe­lülmúlóan gyöngén felsze­relt és élelmezett balkáni török sereg egyik vereséget a másik után szenvedi el, a szandzsákokból kiszorul a félhold. Pleven erődje elesik és a Sipka-szoroson át vo­nulnak az orosz csapatok a Dardanellákhoz. A monar­chiabeli hangulatra, a hiva­talos politika mikéntjére jellemző, hogy Gyulán és Nagyváradon társadalmi gyűjtés folyik „török testvé­reink javára”, a lapok a tö­rök sebesültek fájdalmával azonosulnak. S amikor a Dardanellák védelme érdeké­ben felvonul az angol flot­ta, mozgósít az Osztrák— Magyar Monarchia is. A lapok a háború kiter­jedésétől félve köszöntik az új évet, mert a cár Péter- várott tábornokai előtt ki­jelentette: „Ha beavatkozik Anglia, fölkészül ten állunk!” „Európa azóta, hogy az angol harci hírek" tudomá-- sára jutottak, érzi a ve­szélyt, s minden békere­ményt semmivé tesz. Egy véletlen előnyös fordulat azonban nincs teljesen ki­zárva” — írja a' Temesi La­pok december 30-án. Sze­rencsét hozott az 1878-as év. A török porta kiengedte ke­zéből Romániát, Szerbiát és Bulgáriát, a cár leállította a hadműveleteket és ígéretet tett a Balkánról való kivo­nulásra; ez a summája a sanstefanoi békének. Az újabb fordulat, hogy 1878. január 1-én Tisza Kálmán miniszterelnök Berlinbe uta­zik, Bismarckkal, Németor­szág kancellárjával való tár­gyalásra. Hivatalosan ta­gadták az út politikai je­lentőségét, de mindenki tud­ta, hogy Bosznia és Herce­govina megszerzéséről van szó, az Adria feletti hata­lom területi megalapozásá­ról. A töröktől kiürített te­rületeket még abban az év­ben megkapta a Monarchia a berlini kongresszuson. Ez­zel kialakult az első világ­háború tűzfészke, a balkáni „puskaporos hordó”. Dr. Virág Ferenc Mindenütt lezajlottak a megyei tisztújítások, a helyi előkelőkből néhány új tag bekerült a törvényhatósági bizottságba.. Békés megye tisztikarát foglalkoztatja, hogy a főispánok emléke iránti hagyományt folytatva elkészítse az 1876-ban távo­zott tomcsányi Tomcsányi József portréját. Az alispán aggodalmaskodó hangon pa­naszkodott a ' megyei köz- igazgatási bizottság óév utol­só ülésén, mert Békéstől Gyomáig a községek által minden műszaki terv és ko­moly felügyelet nélkül — leginkább a vész idején -r- rögtönzött, illetve javítgatott gátak várják a tavaszi roha­mot. Ami a társadalmi életet il­leti, Szeghalmon közeledik egymáshoz az Üri-kaszinó és a Polgári-kör, sőt, az egyesü­lésükről szállonganak hírek. Ugyanakkor szerveződik a Mezőberényl Magyarvégesi Olvasóegylet és a Békési Ma- lomvégesi-Tizedbeli I. és II. Olvasókör, mint a legalsóbb néprétegek társadalmi életé­nek kerete. Bessenyei Antal: Török tanya Bessenyei Antal: Kosztár, török bázis Fiiadéi fi Mihály Újévi köszöntő adjon isten békességet a léleknek ékességet a szíveknek melegséget éheseknek eleséget kezünk forró fészek-ágya minden napunkat megáldja pirosodjék szép virága s ha vesztünk legyen ki bánja vasat-búzát a föld adjon kutunk is el ne apadjon kezünk kezekre akadjon s a Föld nekünk megmaradjon TÉKA Krúdy Gyula: A tiszaeszlári Solymosi Eszter A regény közlését 1931. március elsején kezdte meg a Magyarország című napi­lap és a 101 folytatás több mint három hónapig tartott;. De könyvkiadás nem követ­te, és ez nem a véletlen mű­ve volt. Krúdy a nagy pert — mely az egész világot fel­kavarta — olyan szuggesztív erővel elevenítette föl 50 év múltán, hogy a Horthy­rendszer nem óhajtotta könyvalakban is viszontlát­ni. A kis cselédlány ügye a XIX. század végén a vilá­gosság és sötétség harca volt, mert a szabolcsi dzsentrivi­lág az ottani zsidóságot vá­dolta az eltűnt Solymosi Esz­ter rituális meggyilkolásával. És a helyi hatalmasságok — a csendbiztosofc és egyes an­tiszemita megyei vezetők se­gítségével — a nyomozást az előre elképzelt, s a vádat bi­zonyítandó koholt feltevés szerint folytatták le. A Ti­szába fulladt leányka körül minden nyomot eltüntettek, hamis tanúk sokaságát vo­nultatták fel; s még azt is elérték, hogy egy kamaszodó gyerek — Scharf Móric — az apja ellen valljon. Egy ilyen év után került sor 1883 nyarán a 40 napig tartó per tárgyalására, melyet a következő szavakkal vezet be Krúdy: „A csendbiztosok al­konyának mondják azt az esztendőt, amelyben a tisza­eszlári zsidók p>öre Nyíregy­házán a királyi törvényszék előtt elkezdődött.” A védelem feje a kor leg­híresebb magyar ügyvédje, Eötvös Károly volt, aki tiszta logikával, s elsősorban az or­vostudomány segítségével de­rített fényt a rosszakarat misztikumával burkolt eset­re, s bebizonyította, hogy a Tiszából kifogott hulla azo­nos az eltűnt Solymosi Esz­terrel: tehát gyilkosság nem történt. Hétórás beszédének nagy része orvostani fejtege­tés volt. Tóth Béla, az egyik budap>esti lap tudósítója, aki­re az író sokat hivatkozik, többek közt ezt írta róla: „Csodálatos szorgalom, még csodálatosabb éles ítélőtehet­ség kellett ahhoz, hogy aránylag olyan rövid idő alatt (a perre való felkészü­léskor) annyira behatolhas­son valaki a kórbonctanba, a szövettan és a törvényszéki orvostan, szakemberek által is alig ismert rejtekeibe, amint Eötvös tette.” Krúdy műve főleg az ak­kori sajtótudósításokon alapi- szik. A törtéiitek tényanyaga azonban önmagában csak dokumentum, a regény vi­szont a megye társadalmá­nak hiteles korrajzát, s le­vegőjét adja. Sőt kórleletét. S erre csak olyan ember, olyan író volt képes, akinél jobban a nyírségi viszonyo­kat, az ottani életet senki sem ismerte. Szülőföldjéről írt, felnevelkedése helyéről és koráról, melynek hangu­latában gyermekéveit élte a nagyapai háznál, hol a tár­gyalás alatt sok híresség megfordult mindkét tábor­ból. Könyve hol idillikus, hol babonásan buta, hol meg kegyetlen világot mutat. Olyat, amilyet a valóság dik­tált, olyat, ahol meg volt a kellő talaja a koncepciós ti­szaeszlári pernek. Vass Márta

Next

/
Oldalképek
Tartalom