Békés Megyei Népújság, 1977. október (32. évfolyam, 231-256. szám)

1977-10-13 / 241. szám

1977. október 13., csütörtök o A műszaki könyvnapok megyei megnyitója a Volán-vállalatnál Az ünnepélyes megnyitót követően sokan válogattak, vásá­roltak a legújabb műszaki könyvekből Fotó: Veress Erzsi Hagyományosan visszatér minden év októberében a műszaki könyvnapok ese­ménysorozata. Ha most, a XX. század 70-es éveiben megismételjük azt a Vörös­marty Mihály által feltett kérdést, hogy „... Ment-e a könyvek ál­tal a világ elébb ?” ... erre egyértelmű a felelet: — igen. A mi világunk, a szocialista társadalmunk egy lépést sem mehet előre nélkülük. Kü­lönösképpen érvényes ez fej­lődésünk mostani szakára, amikor az eddiginél is job­ban előtérbe került az em­berek gondolkodásának, élet­módjának átformálása. A műszaki fejlődés magas fo­kon áll és fejlődik napról napra, rohamos léptekkel, segítve ezzel az embert, hogy könnyebben, gyorsab­ban és eredményesebben tudja végezni munkáját. Ebbe az országos akcióba a könyvkiadó vállalatokon kívül minden évben a MTESZ és tagegyesületei is bekapcsolódtak, most azon­ban még az eddigieknél is nagyobb, ünnepélyesebb for­mában, hogy ezzel is kife­jezzük a műszaki könyvek iránti megbecsülésünket, a szakirodalomhoz fűződő ér­deklődésünket, a szocializ­mus gyakorlati építésének elmúlt több évtizedes mun­kasikereit. Azzal, hogy a figyelmet ráirányítjuk a műszaki könyvekre, mint az információk forrására, nem teszünk mást, mint kiemel­jük a tudás megszerzésének lehetőségét. Mindenkinek egyénileg kell kiválasztania, hogy az információk árada­tából mire van szüksége a tanuláshoz, az ismeretbőví­téshez, vagy a jobb munká­hoz. Ezeknek a gondolatok­nak a jegyében nyitotta meg a rendező szervek megbízá­sából a Volán 8. sz. Válla­latnál a megyei műszaki könyvnapokat és kiállítást Vándor Pál igazgató. Ezután Feuer Béla, a Köz­úti Tudományos Kutató In­tézet főelőadója vitaindító előadást tartott a korszerű és a rohamosan fejlődő mű*- szaki könyvek szükségessé­géről. B. V. Tapasztalatcserén a csehszlovák vendégek Kedves vendégeket foga­dott október 8-án Kondoros. Csehszlovák pedagógusok, tanácsi dolgozók látogattak el, hogy részt vegyenek ta­pasztalatcserén, ahol a . csa­ládi ünnepségek, társadalmi esküvők és névadók leveze­tését, megrendezését tanul­mányozták. A vendégek elis­meréssel nyilatkoztak ezek­ről az ünnepségekről, s lebo­nyolításukról. Két ilyen ün­nepségen részt is vettek. Az útörők színvonalas műsora különösen tetszett. A cseh­szlovák vendégeket az Egye­sült Termelőszövetkezet ben­sőséges ünnepségen köszön­tötte. Motorugratás Az utcáról fülsiketítő zaj hallatszik. Az ablakból lá­tom, hogy három-négy teenager korú fiú azzal szóra­kozik, hogy hirtelen gázt adva egyhelyből ugratják mo­torkerékpárjukat. A hajmeresztő mutatvány láttán a járókelőkben is meghűl a vér. A jármű első kereke felágaskodik a le­vegőbe, majd visszahuppan a földre. A fiúk jókat ne­vetnek azon, hogy társuk majdnem kirepül a „nyereg­ből”. Ezután ők ugratják a motort. Ez az idegtépő zaj­jal járó veszélyes játék körülbelül fél óráig tart, majd elkezdik körbe kergetni egymást. Csak hajszálon mú­lik, hogy egy arra haladó személygépkocsi nem üti el valamelyiket. Nem valószínű, hogy a fiataloknak a szülei tudnak ezekről a passziókról. Ugyanis, ha látnák, akkor ben­nük is felmerülne a kérdés: érdemes volt-e több ezer forintot kiadni azért, hogy fiacskájuk rövid időn belül tönkretegye a motort. No és ha netalántán súlyos, vagy akár halálos baleset következne be, vajon kit terhelne a felelősség? —y—n— Napirenden a tömegközlekedés helyzete Az országgyűlés építési és közlekedési bizottságának ülése A tömegközlekedés fejlesz­tésének alapja a tervidő­szakban továbbra is az autó­busz marad — közölték az országgyűlés építési és köz­lekedési bizottságának szer­dai ülésén, amelyet a 20-as számú Volánnál tartottak a képviselők. A hálózat 1980-ig összesen 641 korszerű, váro­si közlekedésre alkalmas Ikarus és Skoda autóbusz­szal gyarapodik, amellyel le­hetővé válik a zsúfoltság csökkentése, a menetrend szerinti közlekedés megte­remtése. A bizottság egyetértett az­zal, hogy Budapest és az öt kiemelt nagyváros tömeg- közlekedésének fejlesztése mellett a következő ötéves tervekben javítani kell a vá­rosok tömegközlekedését is. Csökkent a táppénzesek száma lobb egészségügyi ellátás Békésen Békésen a városi tanács végrehajtó bizottsága októ­ber 12-én, tegnap délután tartott ülésén három napi­rendet tárgyaltak. Gyuro- vits István hivatalvezető, a városi földhivatal munkájá­ról, Kun Mihály polgárvé­delmi törzsparancsnok a polgárvédelem időszerű fel­adatairól nyújtott be írásos beszámolót. A napirendek közül igen nagy érdeklődésre tartott számot Békés táppénzes hely­zetének alakulása. Erről dr. Horváth István, a rendelőin­tézet megbízott igazgatója adott tájékoztatást. Megálla­pítható volt ebből, hogy ez év január 1-től, az új ren­delkezés óta csökkent a táp­pénzesek száma Békésen. Ez elsősorban olyan munkahe­lyeken volt tapasztalható, ahol nagyobb volt az ellenőr­zés, s rendszeresen megkere­sik a táppénzes betegeket. A MEZŐGÉP Vállalatnál és a kosárgyárnál a szakszervezet bizottságokat hozott létre, melyek tagjai rendszeresen látogatják a táppénzes bete­geket, nemcsak a helybelie­ket, hanem a vidékieket is. Ezenkívül a fekvő betegeket a lakásukon keresik fel a körzeti ápolónők, s rendsze­resen ellenőrzik. Ez érthető is, hiszen legtöbbjüket in­jekciós kezelésben kell része­síteni. A jobb egészségügyi ellá­táshoz hozzájárult az integ­ráció, hiszen a városi rende­lőintézetnél a kórházi orvos gyakran találkozik betegével, így figyelemmel tudja kísér­ni gyógyulását. Pályaválasztási játék általános isknlásoknak A Békés megyei Pályavá­lasztási Tanácsadó Intézet, valamint a Magyar Üttörők Szövetsége Békés megyei Ta­nácsa pályázatot hirdetett az általános iskolák tanulóinak pályaválasztási játékokban való részvételre. Ezzel sze­retnének hozzájárulni az út­törőrajok folyamatos, terv­szerű pályaválasztási előké­szítő munkájához az „Együtt —egymásért” — mozgalom feladataihoz kapcsolódva. A nyolcadikos rajok szá­mára hirdetett, kétfordulós játékban azok vehetnek részt, akik tavaly már sze­repeltek ezen a pályázaton. Az ötödikesek majd négy fordulóban vetélkedhetnek. Az ő részvételük különösen fontos, hiszen kellő előkészí­téssel a két év múlva esedé­kes pályaválasztási döntő számukra — a pályázat adta lehetőségek kihasználásával — könnyebbé, tervszerűbbé válik. Hasonló elképzelések sze­rint indítottak pályaválasztá­si játékot a kisegítő iskolák hetedik—nyolcadik osztályos tanulóinak. A pályázaton leg­jobban szereplő rajoknak a vetélkedő végeztével értékes jutalmakat adnak át. VtHIMMMMMMIMMmMIMMMIVMtMtMMMMWIMW Az utóbbi években mind több uborkát termesztenek a Kis­alföldön. Az idén a ZÖLDÉRT Gyűr-Sopron megyei Válla­latnál mintegy 800 vagon uborkát dolgoznak fel, amelyből tőkéspiacra is szállítanak (MTI Fotó — Matusz Károly felvétele — KS) Knrszerű gondolkodás Isak egészen nagy el­méknek adatott meg I az, hogy a korukon messze túllátva évszázadok­kal előre megsejtsék a jövő­nek egy vagy más részletét. És a sors iróniája, hogy ha fantáziájuk túlságosan előre száguldott az időben, akkor saját koruk bolondnak vagy varázslónak tartotta őket, a hálátlan utókor pedig moso­lyogva emlegeti leleményei­ket, s alkotásaikat a legjobb esetben is csak kultúrtörté­neti érdekességként tartja számon. Annak, hogy Héron a második században felta­lálta a gőzgépet, sem az ak­kori Alexandria, sem a kis- árutermelő középkor nem látta hasznát, s az angol ipa­ri forradalomnak kellett el­jönnie, hogy Watt újra fel­fedezze — mert ekkor már szükség volt rá. További példák sorolása he­lyett fontoljuk meg: korsze­rűen gondolkoztak-e ezek a zseniális felfedezők? Az em­ber hajlandó egyszerűen nem-mel válaszolni, holott a távoli múltban született, ko­rukat megelőző technikai ta­lálmányok megalkotói általá­ban nagy gondolkodók is voltak, méghozzá korszerűen, azaz a jövőbe pillantva, ha­ladóan. Héron gőzgépe, Ro­ger Bacon repülőgépe, s a többi, a nagvon korszerűen, modern módon gondolkodó elmék, egy-egy gondolat- töredékének túl korai tech­nikai megnyilvánulásai — számunkra pusztán érdekes­ségek. De nem nevezhetjük kuriózumnak az emberi gon­dolat amaz útját, amely kité­rők, zsákutcák között. feltar­tóztathatatlanul vezetett és vezet a jövő felé. Mit nevezhetünk azonban hétköznapi módon korszerű gondolkodásnak ? Követelhe­tünk-e magunktól korszakal­kotó nagy eszméket, zseniá­lis meglátásokat, hiszen nem vagyunk fáklyaként lobogó lángelmék, zseniális felfede­zők? Nos, a korszerű gondol­kodás nemcsak a kivételes tehetségek sajátja és privilé­giuma, hanem minden em­bernek mindennapját átható, magától értetődő tevékeny­sége. Vagy legalábbis annak kell lennie. Korszerűen gon­dolkozunk — s ez egyúttal azt is jelenti: haladó módon gondolkozunk —, ha nem vagyunk hajlandók meggyö­keresedett, elavult szokások­hoz, előregyártott gondolko- zási panelokhoz ragaszkodni; ha nem hisszük azt, hogy amit egyszer évtizedekkel ezelőtt megtanultunk, az ma is úgy és olyan mértékben igaz, ahogyan annak idején volt; ha nem zárjuk be el­ménket egy-egy új eszme, gondolat, ötlet elől, hanem azonnal és automatikusan ezt kérdezzük: „miért nem?” — és azonnal nekilátunk, hogy megvizsgáljuk az ötlet he­lyességét vagy helytelensé­gét; hogy megnézzük: beil- leszthetö-e, s hogyan illeszt­hető be az új, régebbi isme­reteink közé, módosítva a régit. Korszerűen gondolko­zunk, ha egy-egy, ma még idegennek ható állítás igaz vagy hamis voltát vizsgál­juk, nem pedig azt, hogy il- lik-e az előre megszabott sé­mához. Korszerűen gondol­kodunk, ha csínján bánunk a tekintélyi érvekkel, s idé­zetekre emlékezés helyett in­kább gondolkodásra használ­juk fejünket, mert különben könnyen a középkori sko­lasztikusokra kezdünk ha­sonlítani, akiknek legfőbb ér­ve az Arisztotelészre való hi­vatkozás volt. O orszerűen gondolko­dunk, ha dialektiku­sán gondolkodunk, az­az,- ha a világ és a társada­lom legapróbb, leghétközna­pibb tényét vagy jelenségét is változásában, módosulásá­ban, örökös elavulásában és más formájú újjászületésé­ben nézzük. — kd — Együttműködés a nemzetiségiek fejlesztésére A magyarországi nemzeti­ségek szoros kapcsolatban vannak az anyanemzetekkel: rokoni látogatások, egyéni és csoportos kirándulások, kis- határmenti találkozók, me­gyék, városok, községek együttműködése révén is ápolják nemzetiségi kultúrá­jukat. Egy idő óta állam-, illetve tárcaközi egyezmé­nyek alapján fejlesztik, széle­sítik e kapcsolataikat. Miként Boros Ferenc, a Kulturális Minisztérium nemzetiségi osztályának ve­zetője az MTI munkatársá­nak elmondotta, államunk jogot és lehetőséget biztosít a nemzetiségeknek anyanyel­vűk, kultúrájuk széles körű fejlesztéséhez. Mindent meg­tesz azért, hogy a nemzetisé­gi kultúra a hazai kultúrával együtt, egyszerre fejlődjék. Csillagászati tanfolyam A Tudományos Ismeretter­jesztő Társulat Békés megyei Szervezete október 11-én új tanfolyamot indított Békés­csabán, amely alapfokú csil­lagászati vizsgára készíti fel a hallgatókat. Az előadások­ra eddig 15 hallgató jelentke­zett, s a következő, október 18-án 16.30 órakor kezdődő előadásra további érdeklő­dőket várnak. A 16 foglalkozásból álló tanfolyam végén a hallgatók helyben adhatnak számot a tanultakról. A sikeres vizs­gára való felkészülésben dr. Dövényi Zoltán, a csillagá­szati szakosztály alelnöke, valamint Kókai László, a csillagászati szakosztály tit­kára adnak segítséget előadá­saikkal. kultúrájának Mivel a nemzetiségi kultú­ra az anyanyelvi kultúrával szoros kapcsolatban fejlőd­het igazán, messzemenően tá­mogatja a nemzetiségek és az anyanemzetbeliek érintke­zését, rendszeres kapcsolatát. Elsősorban az anyanyelv mű­velését segítő együttműkö­dést ösztönzi, hiszen a fej­lett nyelvi kultúra élteti a nemzeti kultúrát, hagyo­mányt. A nemzetiségi báziskönyv­tárakba, községi könyvtárak­ba szinte kizárólag a testvéri országokból: az NDK-ból, Csehszlovákiából, Jugoszlá­viából, Romániából érkez­nek a könyvek vásárlás vagy ajándékozás útján. A műsor­füzetek, hanglemezek, hang­szalagok, kisfilmek, diafil­mek szintén elősegítik a nem­zetiségi kultúra ápolását. — Jelentős a szerepük a nemzetiségek kulturális ellá­tását szolgáló külkapcsolatok szélesítésében a nemzetiségi szövetségeknek, a nemzeti­ségek érdekképviseleti szer­veinek is, hiszen közvetlen összeköttetésben állnak az anyanyelvi kultúra képvise­lőivel, intézményeivel. Árubemutató Kundoroson Kétnapos ÁFÉSZ-árubemu- tatót nyitottak meg Kondoro­son. A cukrászipari termékek mellett hidegkonyhai készít­ményekkel is megismerked­hettek az érdeklődők. A be­mutatót teakóstolóval kötöt­ték egybe. Érdemes megem­líteni az ízléses terítékeket, így a magyaros, a vadász- és az esküvői terítést, amelyek az ÁFÉSZ vendéglátóipari egységeinek dolgozóit dicsé­rik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom