Békés Megyei Népújság, 1977. szeptember (32. évfolyam, 205-230. szám)

1977-09-30 / 230. szám

\ 1977. szeptember 30., péntek NÉPÚJSÁG Szovjet-francia tárgyalások hírek hírek hírek TELEX BUDAPEST Lázár György, a Minisz­tertanács elnöke Szaddam Husszeinnek, az Iraki Köz­társaság Forradalmi Pa­rancsnoki Tanácsa alelnöké- nek meghívására hivatalos látogatásra az Iraki Köztár­saságba utazik. ... Zászlófelvonás a Gellért­hegyen. Csütörtök reggel a fegyveres erők napja tiszte­letére a gellérthegyi felsza­badulási emlékműnél kato­nai tiszteletadással felvonták a magyar nemzeti lobogót és a nemzetközi munkás- mozgalom vörös zászlaját. * ♦ * Huszár Istvánnak, a Mi­nisztertanács elnökhelyette­sének, az Országos Tervhi­vatal elnökének vezetésével csütörtökön hazaérkezett a magyar küldöttség Moszk­vából, ahol a KGST terve­zési-együttműködési bizott­ságának XV. ülésén vett részt. A küldöttséget a Fe­rihegyi repülőtéren Bíró Fe­renc, a Tervhivatal elnökhe­lyettese fogadta. Jelen volt V. J. Pavlov, a Szovjetunió budapesti nagykövete. □ MOSZKVA A szovjet kormány csü­törtökön díszebédet adott Raymond Barre tiszteletére. A baráti légkörű ebéden Alekszej Koszigin, a Szov­jetunió Minisztertanácsának elnöke pohárköszöntőjében rámutatott: a két ország különös gonddal fejleszti sokoldalú kapcsolatait. ... „Az amerikai—szovjet kulturális csere igen nagy jelentőségű az egész világ számára. Épp ezért nem csu­pán folytatnunk, hanem az eddiginél nagyobb mérték­ben fejleszteni is kell ezt a cserét. Ez az út vezet ahhoz, hogy az amerikai és a szov­jet nép jobban megismerje egymást, és ez mindkettő­nek egyaránt érdeke” ' — mondotta a TASZSZ mun­katársának egy beszélgetés­ben Betty Ford, Gerald Ford volt amerikai elnök felesé­ge. □ BECS Folytatódik a vita a nem­zetközi atomenergia ügy­nökség Bécsben zajló XXI. közgyűlésén. Több delegátus szólt arról, hogy lényegében mindmáig nem hajtják vég­re a nemzetközi atomener­gia ügynökség és az Eur­atom közölt az atomsorompó- szerződéssel összhangban kö­tött és február 21-én életbe lépett megállapodást. □ BRÜSSZEL A Közös Piac bizottsága felhatalmazást kért a minisz­teri tanácstól, hogy meg­kezdje a tárgyalásokat a Kínai Népköztársasággal egy kereskedelmi egyezmény megkötéséről. A Közös Piac már eddig is Japán után a második legfontosabb kereskedelmi partnere volt Kínának. A Közös Piacba irányuló kínai kivitel értéke 1976-ban több mint 800 millió dollár volt, míg a közös piaci export körülbelül egymilliárd 100 millió dollárt tett ki. □ BONN A párizsi Libération után a Frankfurter Rundschau című nyugatnémet lap is megkapta Hanns Martin Schleyer elrablóinak újabb ultimátumát, amely azzal fenyegetőzik: mindaddig nem adnak életjelt áldoza­tukról, amíg a kormány el nem éri, hogy valamely má­sik ország befogadja tizen­egy, börtönből kiszabadítan­dó társukat. Moszkvában csütörtökön összeült a szovjet—francia nagybizottság, a két ország kormányának legmagasabb szintű tanácskozó testületé, amely a gazdasági, tudomá­nyos-műszaki együttműkö­déssel, a kereskedelmi és az e témákkal összefüggő egyéb kérdésekkel foglalkozik. A nagybizottság 12. ülés­szakát alapvetően azok a feladatok szabják meg, ame­lyeket Leonyid Brezsnyev és Giscard d’Estaing legutóbbi Agostinho Háromnapos baráti látoga­tást tett szeptember 27—29- én a Szovjetunióban Agos­tinho Neto, az Angolai Népi Köztársaság elnöke. Szerdán tárgyalások foly­tak a Kremlben Leonyid Brezsnyev, Alekszej Koszi­gin, Borisz Ponomarjov és más szovjet párt- és álla­mi vezetők, illetve Agostinho Neto és a kíséretében levő személyiségek részvételével. A kétoldalú kapcsolatok fej­lődésének értékelése mellett megvitatták a nemzetközi helyzet kulcskérdéseit, s meg­különböztetett figyelemmel foglalkoztak afrikai problé­mákkal. Mint már jelentettük, szerdán további külügymi­niszteri felszólalásokkal foly­tatódott az ENSZ-közgyűlés általános politikai vitája. Paavo Väyrynen finn kül­ügyminiszter ismertette a béke és a nemzetközi bizton­ság érdekeit messzemenően figyelembe vevő finn külpo­litika alapelveit. George Macovescu román külügyminiszter ismertette az országban folyó békés építő­munkát és kifejtette: Romá­nia tevékenyen fejleszti gaz­dasági, politikai, tudományos és kulturális kapcsolatait a világ valamennyi országával. Hangoztatta, hogy meg kell Irakról mindenkinek a kő­olaj jut az eszébe. Okkal, hiszen az ország 30 milliárd barrelra becsült készletét a Közel-Keleten csupán a sza- ud-arábiai múlja felül. A Szovjetunió után a legtöbb olajat — évente átlag egy­millió tonnát — hazánk Iraktól vásárolja. Azt azon­ban már jóval kevesebben tudják, hogy ebben a távoli országban az első államosí­tott olajat magyarok hoz­ták felszínre. Még egy év­tizede sincs, hogy a zalai olajbányászok először ka­matoztatták tudásukat és ta­pasztalataikat Irakban. És körülbelül egy évtizede an­nak is, hogy a magyar—ira­ki kapcsolatok gyors fejlő­désnek indultak. Erről ta­núskodik az Irakban műkö­dő magyar létesítmények sokasága. Irak legfőbb gondja a gaz­dasági elmaradottság: ennek felszámolását az utóbbi években az olajra alapozva gyors ütemben kezdte meg. Elsősorban azokkal az or­szágokkal szorgalmazza az együttműködést, amelyek az olajért hajlandók' részt vál­lalni az ipar és a mezőgaz­daság korszerűsítésében, a helyi munkaerő képzésében, valamint az ellátási gondok megoldásában. Magyaror­szág ezeknek az országok­nak a sorában az elsők kö­zött volt: amikor Irak a nagy nemzetközi olajmonó- póliumok államosítása miatt nehéz helyzetbe került, szak­emberekkel, korszerű fúró­párizsi tárgyalásain jelöltek ki. A nagybizottság ülésének francia társelnöke Raymond Barre miniszterelnök, aki egyúttal gazdasági és pénz* ügyminiszter is. A szovjet tagozat elnöke Vlagyimir Kirillin miniszterelnök-he­lyettes, a Szovjetunió tudo­mányos és állami bizottsá­gának elnöke. Kirillin a megnyitó ülé­sen kijelentette: a szovjet kormány külpolitikája fon­Ugyancsak szerdán az SZKP Központi Bizottsága és a Legfelsőbb Tanács Elnök­sége fogadást adott Neto tiszteletére. Ezen Leonyid Brezsnyev, valamint az an­golai párt- és állami vezető beszédet mondott. Leonyid Brezsnyev ez al­kalommal hangoztatta, hogy Angola elfoglalta méltó he­lyét a haladó afrikai álla­mok sorában, mély társadal­mi és gazdasági reformprog­ramot hirdetett, melynek cél­ja a kizsákmányolás minden formájának felszámolása. Az SZKP főtitkára elisme­réssel méltatta a szovjet- angolai együttműködés gyü­szüntetni az elmaradott or­szágok gazdasági hátrányát. Jósé Manuel de Medeiros Ferreira portugál külügymi­niszter felszólalásában java­solta, hogy a szervezet a hi­vatalos nyelvek közé vegye fel a portugált. A szerdai nap a közgyűlés 32. ülésszakának megnyitá­sa óta meghozta az első je­lentősebb vitát is; mint már jelentettük, Fahmi egyiptomi külügyminiszter is a szerdai ülésen kapott szót. Fahmi egyebek között határozat- tervezetet terjesztett elő, amelynek célja, hogy meg­akadályozza a megszállt arab területeken az újabb izraeli berendezésekkel segítettük. Jelenleg is több tucat ma­gyar olajmunkás, mérnök dolgozik a ruméliai és a jamburi olajmezők kiakná­zásánál. Három éve termel a fő­várostól, Bagdadtól nem messze az iszkanderijai au­tóbusz-összeszerelő üzem, amely az Ikarus közremű­ködésével épült. A kooperá­ció története 1970-re nyúlik vissza, amikor 200 autóbuszt szállítottunk Bagdad tömeg- közlekedésének javítására, s annyira beváltak, hogy az iraki megrendelők azóta újabb ötszázat vásároltak. Az Egyesült Izzó fényfor­rásgyárát pedig 1975 őszén avatták Tájiban. Itt is gon­doskodtunk a helyi szakem­berek betanításáról. A ma­gyar fényforrásgyár ered­ményeivel olyannyira elége­dettek Irakban, hogy már egy újabb felépítéséről is tárgyaltak. A Tigris és az Eufrátesz völgyének orszá­gában a falvak villamosítá­sába is bekapcsolódtunk: az idén szállítjuk és szereljük föl a 110. alállomást. Irak nemcsak az olaj és a datolya, hanem a verseny- tárgyalások országa is. Eze­ken dől el, hogy melyik ajánlatot tevő cég szerzi meg magának az éppen kiírt iraki megrendelést. A bá­bolnaiak bizonyára szívesen emlékeznek arra a tárgya­lásra, amelyen először mu­tatkoztak be az azóta világ­hírnevet szerzett iparszerű baromfifarmukkal és tízet tos részének tartja a szov­jet—francia együttműködést. „Elégedettek vagyunk orszá­gaink üzleti kapcsolatainak gyors fejlődésével” — mon­dotta a többi között. Barre szintén elégedetten szólt az elért eredményekről, kiemelve a kereskedelmi forgalom gyors bővülését. Kijelentette: a hosszú távú francia—szovjet együttmű­ködés perspektívái igen biz­tatóak. lentette: „Mi, szovjet embe­rek a népi Angolát őszintén szeretnénk független, erős és virágzó államnak látni, s új győzelmeket kívánunk az angolai népnek országa füg­getlenségének megszilárdítá­sában, szabad életének épí­tésében”. Agostinho Neto beszédé­ben hangoztatta, hogy a két ország kapcsolatai minden tekintetben jól fejlődnek, ideértve a pártközi, gazdasá­gi, tudományos-műszaki, ke­reskedelmi, kulturális és egyéb kapcsolatokat is. Az Agostinho Neto vezet­te angolai delegáció csütör­tökön elutazott a Szovjet­unióból. települések létesítését. Rö­viddel az egyiptomi felszóla­lás elhangzása után Chaim Herzog, Izrael ENSZ-nagy- követe nyilatkozatban utasí­totta el Fahmi szavait. A ple­náris vitában egyidejűleg szerdán a közgyűlés 7 bi­zottsága közül 4 ugyancsak ülésezett. A gazdasági és pénzügyi bizottságban 14 ország — köztük a Szovjetunió és Ku­ba -— határozati javaslatot terjesztett be, amely felszó­lítja az ENSZ-tagországokat, hogy nyújtsanak segítséget a Vietnami Szocialista Köztár­saságnak a háborús károk helyreállításában, a bizottság hétfőn dönt a javaslatról. rögtön el is adtak Iraknak. Az évi 700 millió tojás ter­melésére képes magyar far­mokat nagy becsben tartják az irakiak, hiszen sokat se­gítenek az ország élelmezé­si gondjainak megoldásában. Az Orion színes televízió­vevőkészülékeivel a közel­múltban jelentkezett először az iraki piacon. Az ered­mény: 2600 készülékre szóló megrendelés. Bekapcsoló­dunk a bagdadi rádió és te­levízió bővítésébe is. Két te­levíziós stúdió és egy rá­dióház teljes hangtechnikai felszerelésére kaptunk meg­rendelést. Szóba kerültek a magyar kisszámítógépek is az üzleti tárgyalásokon. A Videoton az ősszel számí­tástechnikai bemutatót tart Bagdadban. Ezek a kiragadott példák is bizonyítják, hogy a két ország szükségletei szeren­csésen egészítik ki egymást, s kölcsönös az érdek az együttműködés további fej­lesztésére. Az árucsere-for­galom csupán az elmúlt öt évben tízszeresére nőtt és ma már eléri az évi 160— 170 millió dollárt. Irak kül­kereskedelmünkben a tizen­kettedik, dollárelszámolású forgalmunkban pedig — megelőzve néhány olyan or­szágot, mint Nagy-Britannia, Hollandia — a hatodik he­lyen áll és ezzel hazánk legjelentősebb partnere a fejlődő világban. A fejlesz­tésnek azonban vannak to­vábbi lehetőségei is: a két ország üzletemberei már most úgy számolnak, hogy a magyar—iraki árucsere­forgalom 1980-ig a jelenle­ginek kétszeresére növek­szik majd. Kocsis Margit Ma: Jeromos oapja A Nap kél 5.41 — nyugszik 17.26 órakor A Hold kél 19.04 — nyugszik 8.45 órakor ÉVFORDULÓ Száztizenöt évvel ezelőtt, 1862. szeptember 30-án szü­letett Tiszakürtön — és 1930- ban hunyt el — Szabolcska Mihály költő. — BÉKÉSÉN, a KISZ városi bizottságának ifjúsági klub­jában október 3-án az anti- imperialista szolidaritás, a béke és a barátság lesz a klubfoglalkozás témája. A fiatalok az őszi antiimperia- lista és szolidaritási hónap jegyében tartják meg az első októberi összejövetelüket. — ÚJABB ABC-ÁRUHÁ- ZAK. A SZÖVTERV megyei irodájának tervezésében újabb ABC-áruháza'k épül­nek megyénkben. A sarkadi, biharugrai, köröstarcsai 500 négyzetméter alapterületű kereskedelmi létesítmények tervei ebben az évben el­készülnek, a kivitelezést pe­dig jövőre kezdik meg. — RAKTAK ÉS SZOCIÁLIS ÉPÜLET. Orosházán, az Al­földi Kőolaj- és Gázipari Gépgyárban a városi tanács költségvetési üzeme mintegy 5 millió forint értékben kész­áruraktárt és 250 férőhelyes ebédlőt épít. — GYULAI JOGÁSZOK TAGGYŰLÉSE. A Magyar Jogász Szövetség gyulai he­lyi csoportja 1977. szeptem­ber 27-én délután a Gyulai Megyei Bíróság dísztermében tartotta meg vezetőségvá­lasztó taggyűlését. A vezető­ség elmúlt négyéves munká­járól hangzott el a beszá­moló. — ASZFALT AZ UTAKRA. A hódmezővásárhelyi KEV békéscsabai aszfalkeverő telepe az idén 145 ezer ton­na aszfaltot készít, 15 ezer tonnával többét, mint ta­valy. A tervek szerint a gyártott aszfalt 200 kilomé­ter út korszerűsítéséhez, fel­újításához elegendő. — TSZ-TAGOK KIRÁN­DULÁSON. A geszti Egyet­értés Termelőszövetkezet 46 tagja — zömmel fizikai ál­lományúak — vett részt or­szágjáró kiránduláson nem­régiben. A gesztiek Észak- Magyar ország tájaival, váro­saival ismerkedtek. — A MEZÖKOVÄCSHÄZI járási hivatal művelődés- ügyi osztálya, és a KISZ járási bizottsága október 3- ra, hétfőre értekezletre hív­ta össze Mezőkovácsházára a művelődési ház igazgató­kat, alapszervezeti KISZ-tit- károkat és ifjúsági klub ve­zetőket. A megbeszélés té­mája: az Állami Ifjúsági Bizottságnak a klubokra vo­natkozó irányelve. A részt­vevők ezen az értekezleten választják meg a járási klubtanácsot is. — CUKRÁSZIPARI bemu­tató. A Békés megyei Ven­déglátóipari Vállalat októ­ber 1-én és 2-án bemutatót és vásárt rendez Békéscsa­bán a Csaba szálló télikert­jében. A kiállításon cukrász­ipari és hidegkonyhai ter­mékeket mutatnak be az érdeklődőknek. — LÁNGMENTESÍTETT cse­csemőruha. A Békéscsabai Kötöttárugyár kikísérletezte a lángmentesített csecsemő- ruhák előállítási technológiá­ját és megkezdték a sorozat- gyártást is. Exportra már csak ilyen termékeket szál­lítanak és rövidesen a belföldi üzletekben is megje­lennek az újfajta csecsemő­ruhák. Hideg éjszaka Várható időjárás ma estig: időnként kissé megnövekvő felhőzet, északon néhány helyen futó zápor, több al­kalommal megélénkülő, vál­tozó irányú szél, melegedő idő, a várható legalacso­nyabb éjszakai hőmérséklet általában plusz 1—plusz 6, a szélvédett helyeken, az ország északkeleti részén 0 —mínusz 2 fok között, a legmagasabb nappali hőmér­séklet pénteken 15—20 fok között. Távolabbi kilátások kedd reggelig: megerősödő nyuga^- ti széllel felhőátvonulások, legfeljebb kisebb esővel. A hőmérséklet emelkedik. Legalacsonyabb hajnali hőmérséklet eleinte 0—plusz 4, később plusz 4—plusz 8 fok között. Legmagasabb nappali hőmérséklet eleinte 14—19, később 17—22 fok között. Jelentős mennyiségű (legalább 5 mm) csapadék az ország területének 10 százalékán várható. — SERTÉSEK A HÁZTÁJI­BÓL. Kondoroson szeptem­ber közepéig mintegy 7,5 ezer hízót, 2 ezer süldőt és 1200 malacot vásároltak fel a háztáji gazdaságokból. A sertések összsúlya elérte a 2400 mázsát. — HALFELDOLGOZÓ üzem épül. Az utóbbi évek leg­nagyobb beruházását való­sítja meg az V. ötéves terv folyamán a gyomai Vihar­sarok Halászati Termelőszö­vetkezet. A Biharugrai Hal­gazdasággal közösen halfel­dolgozó üzemet építenek, amely 46 millió forintba ke­rül. — AZ ÉVFORDULÓ jegyé­ben. Az NDK megalakulása évfordulójának tiszteletére október 4-én, Orosházán a HNF Békés megyei bizott­sága találkozót szervez. Ezen az NDK Kulturális és Tá­jékoztatási Centrumának igazgatója sport- és testne­velési kérdésekről tájékoz­tatja a város sportköri veze­tőit, aktivistáit. — HÁZGYÁRI lakások. Az V. ötéves tervben a DÉLÉP 1450 lakást épít Békés me­gyében. Jövőre a megyeszék­helyen 180, Gyulán 240, Orosházán 120, Mezőkovács- házán 300 és Mezőhegyesen 240 alapozását kezdik meg, melyeket a tervidőszak utol­só két évében adnak át. — GAZDAGODOTT a baba­múzeum Békéscsabán, az ifjúsági és úttörőházban. A napokban 21 különféle nem­zetiségi népviseletbe öltözte­tett babát kaptak az úttörő­háziak a külügyi szolgálatot teljesítő KlSZ-alapszerveze- tek fiataljaitól és az ott élő magyar gyerekek úttörő­csoportjaitól. — TIT-ELÖADÄSOK. Déva­ványán, a községi népfront­bizottság szervezésében évente mintegy 100 TlT-elő- adást tartanak. A vállalatok­nál, üzemeknél, intézmé­nyeknél lebonyolított isme­retterjesztő előadások iránt megnőtt az érdeklődés. — FEJLESZTIK A SZOL­GÁLTATÁST. A közelmúlt­ban a régi Reformátusko- vácsháza területén átadták rendeltetésének az ÁFÉSZ kezelésében levő új ABC-» áruházat. Ezenkívül egy ven­déglátóipari egység létreho­zását, valamint egy presszó­helyiség kialakítását is ter­vezik a községben. — AZ OKTÓBER 1-i zenei világnap alkalmából szep­tember 30-án este 6 órakor a gyulai Erkel Ferenc Zene­iskola hangversenytermében megemlékezést tartanak, amelyen a zeneiskola taná­rai és a gyulai Erkel-kórus ad műsort. — POLITIKAI OKTATÁS. Három csoportban csaknem nyolcvan dolgozó részvételé­vel kezdődött meg a szak- szervezeti politikai oktatás a napokban a Hajtóművek és Festőberendezések 5. számú gyárában, Békéscsabán. Heto Moszkvában mölcsöző fejlődését, s kije­e Segítsék az ENSZ-tagállamok Vietnamot Budapest—Bagdad Olaj és baromfi

Next

/
Oldalképek
Tartalom