Békés Megyei Népújság, 1977. szeptember (32. évfolyam, 205-230. szám)

1977-09-01 / 205. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! NÉPÚJSÁG a megyei pártbizottság és a megyei tanács lapja 1977. SZEPTEMBER 1., CSÜTÖRTÖK Ara: 80 fillér XXXH. ÉVFOLYAM, 205. SZÁM A TOT Elnökségének ülése BÉKÉS MEGYEI Nemrégiben adták át a ZÖLDÉRT új zöldség-gyümölcs boltját Békéscsabán, a Tanácsköztársaság úton, s máris nagy népszerűséget vívott ki magának a vásárlók körében. Ezen nincs mit csodálkozni, hiszen az új boltban megta­lálhatók a ZÖLDÉRT húsüzemének sokféle készítményei, a mindennap friss gyümölccsel és zöldségfélékkel várják a vásárlókat Fotó: Martin Gábor Huszonhatmillió forintot költ az IKV fejlesztésre Ülést tartott a békéscsabai Városi Tanács Magasszintű számvetés A Balaton felé indulva vagy a Dunántúlról jövet a vonatablakból kipillantva Buda házaira, sok utas meg­kérdezi: „Hát az a hatalmas ház ott?” a válasz egy szó: „Az Intranszmas”. És egyre többen tudják magyar „»föl­dön, hogy az Intranszmas magyar—bolgár közös válla­lat, s annak impozáns szék­háza látható a Déli pályaud­var szomszédságában. Talán az első pillanatban nem a legméltóságteljesebb- nek tűnő dolog éppen erre emlékeztetni, amikor a ma­gas szintű megbeszélések té­májáról, azaz Lázár György­nek, a Minisztertanács elnö­kének szófiai hivatalos láto­gatásáról beszélünk. Lehet, hogy így tűnik — a dolog mégis rendjénvaló, mert a két testvéri szocialista or­szág sokszínű politikai, gaz­dasági, kulturális, társadal­mi és nyugodtan hozzátehet­jük, személyes jó baráti kapcsolataiban a gazdasági együttműködésnek kiemelke­dő fontossága van. Ide tarto­zik a kooperációs együttmű­ködés, a közös vállalatok te­vékenysége is, ami mindkét ország számára egyre jelen­tősebb, egyre többet jelent az elkövetkezendő esztendők tervszerű fejlődésében. A legutóbbi négy évben meg­kétszereződött a kölcsönös áruforgalom (mostanában meghaladja a 150 millió ru­belt), s ez természetesen nemcsak abban fejezhető ki, hogy útépítő gép és emelő­daru, tehervagon és fogkrém érkezik Bulgáriából, vagy autóbusz és szerszámgép, di­vatos textilanyag és Lehel hűtőszekrény indul útnak a balkáni szocialista országba. „ Ez is fontos, de a két testvé­ri szocialista ország a holna­pot a KGST komplex integ­rációs programjának megva­lósításában látja és ez min­denekelőtt azt jelenti, hogy a kölcsönös előnyök jegyé­ben, a legjobb tapasztalatok maximális érvényesítésével szakosítani kell és lehet a közösség országainak ipari, sőt mezőgazdasági tevékeny­ségét. Ha arra gondolunk, hogy a három évtizeddel ezelőtt bizony igen szerény ipari bá­zissal rendelkező Bulgária ma világszínvonalú emelő­szállítógépeket gyárt, akkor érthető, hogy ez a tény men­tesíti bizonyos ágazatok drá­ga fejlesztésétől a többi szo­cialista országot. Ha arra gondolunk, hogy a nagy me­zőgazdasági tapasztalattal rendelkező Bulgária számára is újat és hasznosat nyújta­nak azok az eredmények, amelyeket mi a termelési rendszerek kialakításában és fejlesztésében elértünk, megint csak a KGST-integ- ráció előnyeit látjuk. Most kormányfők tárgyal­nak majd a két ország kö­zötti együttműködés további fejlesztéséről, mérik fel az eddigi utat és pillantanak előre. Ezt a magas szintű számvetést alapozza meg a hétköznapok sok száz ala­csonyabb szintű kapcsolata; megbeszélések, tapasztalat- cserék, megállapodások sora, a két ország közötti kapcso­latok mind bensőségesebb rendszere. Gárdos Miklós A Termelőszövetkezetek Országos Tanácsának Elnök­sége szerdán ülést tartott. Az ülésen részt vett Szlamenicz- ky István, az MSZMP KB osztályvezető-helyettese. Az ülésen megújították a Hazafias Népfront Országos Tanácsa Elnökségének és a TOT Elnökségének együtt­működési megállapodását, amely — amint megállapí­tották — az elmúlt években jól segítette a termelőszövet­kezeti mozgalom fejlődését. Az együttműködő partnerek a jövőben az eddiginél na­gyobb gondot fordítanak a helyi tanácsok fejlesztési, szociális, kulturális és kör­nyezetvédelmi tevékenységé­A 27. bányásznap alkalmá­ból szerdán ünnepséget tar­tottak a Nehézipari Minisz­tériumban. Kapolyi László miniszterhelyettes méltatta a szén-, olaj-, bauxit-, érc- és ás vány bányászat 120 ezer dolgozójának sikerekben gazdag munkáját és az ipar­ágak fejlődését. Az ünnep­ségen részt vett Fock Jenő, az MSZMP Politikai Bizott­ságának tagja, Havasi Fe­renc, a Minisztertanács el­nökhelyettese, valamint az A hét végén megkezdődik a tartósított termékek be­szállítása az őszi BNV 24-es 25-ös élelmiszeripari pavi­lonjába, amely szokás sze­rint a vásár egyik legna­gyobb érdeklődésére számot tartó bemutatója lesz. A friss árut, a zöldséget, gyü­mölcsöt természetesen csak a nyitás előtt rakják ki az állványokra, s a kiállítás ide­jén szükség szerint, napon­ta, kétnaponként cserélik m£jd. nek támogatására, és haté­kony segítséget adnak a he­lyi művelődés, valamint a lakóhelyi tömegsport kibon­takoztatására. Segítik a tsz- ek és az iskolák kapcsolatai­nak elmélyítését: közremű­ködnek honismereti, helytör­téneti szakkörök szervezésé­ben és támogatják az „Ol­vasó népért” mozgalmat. A népfrontfórumok napirenden tartják és a tsz-ekkel együtt kezdeményezik majd a nagy­üzemi művelésre alkalmat­lan területek kerti művelé­sét, és kertbarátköröket, munkáskert-társulásokat hoznak létre. A szövetkeze­tek és a népfrontbizottságok érdekelt állami intézmények és társadalmi szervezetek ve. zetői. Havasi Ferenc miniszter­elnök-helyettes az ünnepsé­gen bányász szolgálati ér­demérmet adott át 68 bánya­ipari dolgozónak, közülük 52-nek az érdemérem arany fokozatát. Ezenkívül hatan kapták meg a Bányászat Ki­váló Dolgozója kitüntetést. Ezután Simon Pál nehézipa­ri miniszter fogadást adott a kitüntetettek tiszteletére. Az élelmiszeripar idei ki­állításán a lakosság ellátá­sában fontos ágazat fejlődé­séről, a legfontosabb élelmi-' szerek termelésének, fo­gyasztásának alakulásáról kap képet a közönség. Az élelmiszeripari bemutató há­rom ABC-áruháznyi termé­kével, az áruk sokféleségével szemlélteti a mezőgazdasági termelés fejlesztése nyomán kialakult árubőséget, a fo­gyasztás szerkezetének kívá­natos változásához alapul a jövőben még összehangol- tabban segítik a kistermelő­ket. Döntött az elnökség a TOT- ösztöndíjak adományozásá­ról. / A TOT Elnöksége most a következő írók és költők ré­szére ad irodalmi ösztöndí­jat: Fábián Zoltán író, Rat- kó József költő, Balázs Jó­zsef író, Pintér Lajos költő és kritikus, Kampis Péter író, Szalay Csaba költő és Sz. Lukács Imre író. Ezentúl a Magyar Rajzpedagógus Szövetség által kijelölendő festőművészeknek — rajzta­nároknak — szavazott meg alkotói ösztöndíjat a TOT Elnöksége. Ezekben a napokban oszt­ják ki a bányászok hűségju­talmát, együttvéve mintegy 700 millió forintot. Az or­szágszerte sorra kerülő bá­nyásznapi ünnepségeken 2— 2 dolgozó kapja meg a Mun­ka Érdemrend ezüst-, illetve bronz fokozatát, 10 680-an a bányász szolgálati érdem­érmet, abból 1710-en az arany fokozatot, 250-en pe­dig a Bányászat Kiváló Dol­gozója kitüntetésben része­sülnek. (MTI) szolgáló gazdag választékot, a korszerű táplálkozást segí­tő alapanyag-kínálatot. A két pavilonban több mint 100 termelőüzem és szö­vetkezet képviseletében 33 tröszt és nagyvállalat, vala­mint mezőgazdasági és érté­kesítési társulás az élelmi­szeripar teljes választékát bemutatja. A több mint 1800 terméket ágazatonként, 18 szakmai csoportosításban lát­hatja a közönség, egymás mellett az állami, a tanácsi és a szövetkezeti ipar, vala­mint a mezőgazdaság saját produktumait. Külön stan­don kap helyet a kiváló áruk fórumán minősítést nyert 140 féle élelmiszer és ugyan­csak a többi árutól elkülö­nítve ismerheti meg a kö­zönség az ágazat újdonsága­it, a múlt évben és az idén gyártásba került 163 termé­ket, amelyek közül a leg­több a dolgozó nők otthoni munkáját is segíti. A vásá­ron kiállított újdonságok kö­zött lesz például a hűtőipár lipcsei és brnói aranyérme­se, a gyorsfagyasztott cseme­geburgonya és a konyhakész, csak melegítést kívánó pala­csinta. A konzervipar bemutató­ján a gyártmányfejlesztés eredményét egyebek között a kecskeméti vegyes saláta, a dobozos virsli, a rostos gyü­mölcslevek, a halsaláta, az újfajta halpaprikás jelzi. A szintén felsorolhatatlanul gazdag választékot bővíti a tejipar rövidesen forgalomba kerülő kávésteje és kenésre kész tortakrémje, a ZÖLDÉRT elősütött hasáb- burgonyája és az édesipar változatos díszdobozai. A leg­gazdagabbnak a konzervipar bemutatója ígérkezik, a leg­több új terméket pedig az édesipar produkálja. (MTI) Tegnap, augusztus 31-én Araczki János elnökletével ülést tartott a békéscsabai Városi Tanács. Első napi­rendi pontként a lejárt ha­táridejű tanácsi határozatok végrehajtásáról szóló jelen­tést hallgatták meg a tanács­tagok, majd az Ingatlankeze­lő Vállalat munkájáról tár­gyaltak. A vállalatnak 465 dolgozó­ja van. Az utóbbi években fellendült a szocialista mun­kaverseny, 29 brigád nyerte el a szocialista brigád címet. Az V. ötéves tervben fejlesz­tésre több mint 26 millió forintot költenek. A Békés megyei tanács mintegy hét­millió forinttal járult hozzá a vállalat fejlesztéséhez. Az utóbbi években előtérbe ke­rült a szállítás és a rakodás gépesítése. A múlt évben be­fejezték az ügyvitel gépesí­tését. A vállalatra nagy fel­adat hárul, hiszen mintegy 3300 lakás fenntartásáról kell gondoskodnia. A terve­zett fejlesztés megvalósítása lehetővé teszi, hogy a válla­lat 1980-ban több mint öt­venmillió forint értékű lakó­házjavítási és különféle épí­tőipari szolgáltatási munkát végezzen el. Gondot fordíta­nak az alapvető szolgáltatá­sok fejlesztésére is. Ezért hívták életre a házkezelési osztályon belül a hibaelhá­rítási csoportot. A csoport feladata, hogy bejelentésre a lakásokban előforduló hibá­kat minél gyorsabban kija­vítsa, s elvégezze a bérlőket terhelő karbantartásokat. A karbantartásokra általány­díj aus szerződéseket kötöttek a bérlőkkel. Ezeknek a szol­gáltatásoknak a körét tovább bővítik. A lakótelepeken ta­karító brigádokat létesíte­nek. A városi tanács tagjai hoz­Békéscsabán az északi ipartelepen 23 ezer tonna befogadású, 24 silókamrás gabonatároló építését kezd­ték meg. Amint a megyei gabonaforgalmi és malom­ipari vállalatnál elmondták, a beruházás terv szerint jö­vőre készül el, és több mint százmillió forintba kerül. A tároló teljesen gépesített lesz. zászólásokkal és javaslatok­kal kiegészítve fogadták el az Ingatlankezelő Vállalat munkájáról szóló beszámo­lót. Ezután a kisárutermelés fejlesztéséről szóló kormány- határozat végrehajtásáról szóló jelentést tárgyalták meg. A Békéscsabához tartozó termelőszövetkezetek háztá­ji gazdaságaiban 185 hektá­ron zöldséget, 80 hektáron pedig burgonyát termeszte­nek. A ZÖLDÉRT Vállalat ebben az évben 4500 mázsa, az ÁFÉSZ 2748 mázsa zöld­séget vásárolt fel a kisáru- termelőktől. Fellendült a háztáji- és a kisegítő gazda­ságokban az állattenyésztés. A múlt évben 17 ezer 680 vágósertést értékesítettek a kisgazdaságok. A termelőszö­vetkezetek hathatósan segí­tik a háztáji gazdálkodást. A helyes központi és helyi in­tézkedések hatására emelke­dett a szarvasmarhatartás. A város termelőszövetkeze­tei közül négy tej átvevőhe­lyet tart fenn. Fellendült a szakcsoportok tevékenysége is. Jelenleg öt kisállatte­nyésztő szakcsoport működik. Különösen kiemelkedően szervezte meg a tevékenysé­gét a baromfitenyésztő és a méhész szakcsoport. Évente mintegy hétmillió tojást, 79 ezer jércét, 350 ezer napos­csibét és több mint 60 ezer kilogramm mézet adnak át a felvásárlóknak. Békéscsaba bel. és külterületén 18 sze­mes- és táptakarmány-érté- kesítő egységet tartanak fenn. A takarmányellátásban időnként azonban zökkenők fordulnak elő. A beszámolót hozzászólá­sokkal kiegészítve hagyta jóvá a tanácsülés, majd be­jelentésekről tárgyalt. —di. Megyénk mezőgazdasági üzemei a terület- és eszköz- koncentrációt követően év­ről évre növelik a gabona- termés mennyiségét. Ez a termés tárolásában és fel­dolgozásába» jelentős gon­dot okozott az elmúlt évek­ben, s bár némileg csök­kent, még most is gondot jelent a mezőgazdasági üze­mekben ugyanúgy, mint a feldolgozó iparban. A kamut! Béke Termelőszövetkezet növénytermesztésben dolgozó lányai és asszonyai ezekben a napokban hiányoz­nak a termelőszövetkezetből. Ennek az a magyarázata, hogy 41-en jelenleg a Békéscsabai Konzervgyár előkészítő telepén dolgoznak. Segítenek a feldolgozó iparnak paprika- csumázásban és lecsópaprlka-készítésben Fotó: Béla Ottó Bányásznapi ünnepség Három ABC-áruháznyi termék egy helyen Teljes választék —163 új gyártmány a BNV élelmiszeripari kiállításán Újabb gabonasiló épül

Next

/
Oldalképek
Tartalom