Békés Megyei Népújság, 1977. április (32. évfolyam, 77-100. szám)

1977-04-30 / 100. szám

Politikai plakátkiállítás Békéscsabán A szakszervezeti munkáért Tegnap délelőtt 10 órakor az MSZMP Békés megyei bizottsá­ga Oktatási Igazgatóságának épületében politikai plakátkiálli- tás nyílt. A május elseje tisztele­tére rendezett kiállításon az ér­deklődök figyelemmel kísérhetik a politikai plakátművészetet 1919-től napjainkig. A plakátok, melyek a Munká­csy Mihály Múzeum gyűjtemé­nyének részei, az adott történel­mi időszakok politikai jelszavait A Békés megyei Tanács gyógy­szertári központjában meleg hangulatú ünnepség zajlott le április 29-én, tegnap délelőtt. Az elmúlt évi eredmények alapján a sok kitüntetés mellé oda­került. ezúttal első ízben, a Ki­való Gyógyszertári Központ cí­met hitelesítő oklevél is. Az ün­nepségen részt vett az Egészség- t ügyi Minisztérium képviseleté­ben dr. Péntek Lászlóné fő­gyógyszerész, a gyógyszerészeti osztály vezetője. Koncsek Aran­ka, az Orvos Egészségügyi Dol­gozók Szakszervezetének alelnö- ke, Nagy Jenő, az MSZMP me­gyei bizottságának titkára, Nagy János megyei tanácselnök-he­lyettes, valamint az egészségügy, a szakszervezet és a társszervek megyei es fővárosi képviselői. tartalmazzák, a munkásosztály és a szegényparasztság több évti­zedes harcát szemléltetik. Látha­tó a földosztáshoz kapcsolódó, az újjáépítésre, a reakció elleni harcra mozgósító, a maiak között a békeharcot és a szocializmus építését propagáló plakátok. A kiállítás, melyen Vass Ist­ván, a Munkácsy Mihály Mú­zeum igazgatóhelyettese tartott megemlékezést, április 29-től május 5-ig tekinthető meg A kitüntető oklevelet dr.' Pén­tek Lászlóné adta át dr. Palo- vits Gyulának, á gyógyszertári központ igazgatójának. Méltat­ta a Békés megyeiek munkáját, elmondotta, hogy a 20 gyógy­szertári központból mindössze három kapta meg ezt a magas kitüntetést, s ezek között van Békés megye. Ezután kitünteté­seket •és jutalmakat adtak át. Hárman kapták meg az Egész­ségügyi Minisztérium Kiváló Dolgozója kitüntetést, öten me­gyei tanácselnöki, nyolcán me­gyei főorvosi dicséretet, tízen Kiváló Dolgozó jelvényt, hatan Kiváló Ifjú Gyógyszerész és tí­zen kiváló ifjú asszisztensi ki­tüntetést. Meleg idő Várható időjárás ma estig: Elsősorban a nyugati megyékben erősen megnövekvő felhőzet, szórványosan zápor, ziva­tar. Többfelé élénk, helyenként erős déli, délnyugati szél. Vár­ható legalacsonyabb éjszakai hő­mérséklet: 8—13 fok között, leg­magasabb nappali hőmérséklet: nyugaton 20, keleten 25 fok kö­rül. lottó 7, 45, 57, 83, 88, Május elsején fotókiállítás nyílik Holnap, május 1-én nyílik meg a Társadalmi Ünnepségeket és Szertartásokat Szervező, Iroda rendezésében a IV. Termő ékes ág című országos fotókiállítás a békéscsabai Kossuth téren. Az újjáépített téren 117 fotót állíta­nak ki, köztük a Népművelési Intézet emlékplakettjével díja­zott Szeverényi Tamás Kapcso­lat című képét, valamint négy díjazott és 12 jutalmazott fotót is. A fotókiállítást Sasala János, az MSZMP békéscsabai városi bizottságának titkára nyitja meg. Kedves szokássá vált a Szak- szervezetek Megyei Tanácsánál, hogy a nemzetközi munkásság nagy ünnepének, május 1-nek tiszteletére kitüntetésben része­sítik a mozgalmi munkában év­tizedek óta kimagasló ered­ménnyel dolgozó aktívákat. A SZOT határozata értelmé­ben a Szakszervezeti Munkáért arany fokozatát kapta dr. Li­kacs Emil, a megyei bíróság nyugalomba vonuló tanácsadó bírája és Kendra Jdnosné, az SZMT dolgozója. Ezüst fokozat­Ertesitjük az utazóközönséget, hogy a május elsejei ünnepi felvonulás miatt Békéscsabán az autóbusz-forgalomban válto­zások lesznek. A helyi járatok 5.00 és 19.00 óra között a mun­kanapokra előírt menetrend sze­rint közlekednek, kivéve a fel­vonulás időtartamát. A felvo­nulás miatt 8.00 órától forga­lomkorlátozás lesz, ezért előre­láthatólag 12.00 óráig csak a kö­vetkező autóbuszok közleked­nek: 30 percenkénti indítással autóbuszjáratot közlekedtetünk a Rózsa Ferenc tér—Szarvasi üt —Vasútállomás—RóSsa Ferenc tér viszonylatban, valamint a KISZ-tábor—Viliim utca vi­szonylatban 15 perces közleke­déssel. Ezen túlmenően az 5-ös ban részesült Hosszú Lajosné, a KSH Békés megyei igazgató­ságának dolgozója, Kolarovszky Erzsébet és Jakulovics Sandor- né. A közalkalmazottak Szak- szervezetének. megyei bizottsá­ga pénteken fogadást adott a szakszervezeti munkában élen­járó tisztségviselők tiszteletére. A Szakszervezeti Munkáért ki­tüntető oklevelet 10-erf kapták meg, amit Pagyoga Lajosné, a megyei titkár nyújtott át. és 6-os jelzésű autóbuszok for­galmát a Rózsa Ferenc térig a menetrendnek megfelelően biz­tosítjuk. A felvonulást követően valamennyi helyi járati vi­szonylatban a forgalmat azon­nal biztosítjuk és 19.00 óráig a munkanapokra előírt menet­rend szerint tartjuk fenn. Ez időpont után a munkaszüneti napokra előirt menetrend sze­rint közlekednek az autóbuszjá­ratok. Május 1-én 8.00 órától a fel­vonulás befejezéséig Békéscsa­bán a taxigépkocsik az autó­busz-állomás területén tartóz­kodnak, telefonon a 11-046 szá­mon rendelhetők. Volán 8. Vállalat Hírek*Hírek*Hírek MA: 1977. ÁPRILIS 30h SZOMBAT — ÁPRILIS 30-ÁN, szombator este 6 órai kezdettel a békés­csabai Kulich Gyula Ifjúsági é: Üttoröhaz bált rendez, amelyer a Metronom együttes játszik. Első ízben kapták meg a Kiváló Gyógyszertári Központ kitüntetést Közérdekű közlemény Hetedszerre is Kiváló Szövetkezet lett a Mezőkovácsháza és Vidéke ÁFÉSZ Bensőséges ünnepi termelési tanácskozásnak adott otthont április 28-án az esti órákban a mezőkovácsházi művelődési köz­pont. A tíz községre kiterjedő Mezőkovácsháza és Vidéke ÁFÉSZ legjobb dolgozóit, szocia­lista brigádjait és az eseményen, részt vett vendégeket Szívós La­jos szakszervezeti titkár köszön­tötte abból az alkalomból, hogy a szövetkezet 1976 évi kiemelke­dő eredményei alapján ismét el­nyerte a belkereskedelmi mi­niszter és a KPVDSZ elnöksége áltál adományozott Kiváló Szö­vetkezet címet. Az ünnepi termelési tanácsko­záson Barna Sándor ÁFÉSZ-el- nök szólt a múlt év sikeres erő­feszítéseiről. Mint mondotta, most hetedszerre érdemelte ki e kitüntető címet a szövetkezet. Ezután Bagi Sándor, a MÉSZÖV elnökhelyettese a Belkereskedel­mi Minisztérium megbízásából átadta a Kiváló Szövetkezet cím elnyerését tanúsító oklevelet, il­letve Valaczkai Mihály főosz­tályvezetőnek az OFT által ado­mányozott Kiváló Szövetkezeti munkáért kitüntetést. Majd Rá­kóczi Ferenc, a KPVDSZ megyei titkára gratulált e magas elisme­rés elnyeréséhez és átadta a Szakma Kiváló Brigádja kitünte­tést és oklevelet a Mozaik Áru­ház ruházati osztály József At­tila brigádjának. A továbbiakban 19 kollektíva vehette át a különböző fokozatú brigádkitüntetést, illetve Kiváló Telep címet és 21 dolgozó kapott Kiváló Dolgozó jelvényt, vala­mint oklevelet. A Mezőkovácshá­za és Vidéke ÁFÉSZ létezése óta most került sor első alkalommal arra, hogy a szövetkezetnél el­töltött folyamatos munkavi­szony után Ádám Ádám főköny­velő és Koltai Ádám átvehette az arany «pecsétgyűrűt. Balkus OLCSÓ! Szőnyeg- és télikabát tisztítási hónap május 2—31-ig. „Hattyú” ruhatisztító, Békéscsaba, Lenin út 7. Békéscsaba, Tanácsköztársaság útja 11—17. Békés, Orosháza, Gyula, Mezöbereny, Vésztő. Szolga] tatoházakban. Elek. Beloiannisz út 1 Sajtótájékoztató A gyulai Várszínház évről évre a történelmi drámák bemutató helye. Rendezvénysorozata szer­vesen illeszkedik a város egész nyári programjába. Az éz évi nyári kulturális műsorokról és a gyulai Várszínház rendez­vényeiről a Magyar Sajtó Házá­ban május 3-án sajtótájékoztatót tartanak. Baleset Békéscsabán, április 28-an, a Lencsési út—Fövenyes út ke­reszteződésében baleset történt. Varga István 26 éves muronyi lakos személygépkocsijával az egyirányú Fövenyes úton a for­galommal szemben haladt. Kika­nyarodáskor figyelmetlenül ve­zetett és az arra haladó motor- kerékpárnak ütközött. A motor- kerékpár vezetője nyolc napon túl gyógyuló, súlyos, de nem eletveszélyes sérülést szenvedett. AUTÓSOK, FIGYELEM! Személygépkocsik korrózióvédelme soron kívül, 5 évi garanciával Kulcsár Géza karosszériásnál. Díszkapu kapható. Békéscsaba, Bajza u. 7. Katalin napja A Nap kél 4.29 — nyugszik 18.54 órakor A Hold kél 15.13«— nyugszik 2.41 órakor — NÖVEKEDETT A TERME­LÉS. A Békés megyei Víz- es Csatornamű Vállalat az elmúlt évben bruttó termelési tervét 105,7 százalékra teljesítette. Az 1975-ös esztendőhöz képest pe­dig 11,1 százalékkal növelték termelésüket. Kétszáz évvel ezelőtt, 1777. április 30-án született és 78 éves korában, 1855-ben halt meg Carl Friedrich Gauss világhírű német matematikus, aki első­ként értékelte Bolyai János munkásságát. Korának legnagyobb matema­tikusa, ..a matematikusok feje­delme”. nemcsak kora tudomá­nyára. kortársaira, hanem a ma­tematika egész további fejlődé­sére is rendkívül hatással volt. Mar elemi iskolai tanítója ész­revette kivételes tehetségét; a csodagyermek nevelteteset a braunschweigi herceg vette a kezébe, s a szegény fiúcska így került előbb gimnáziumba, majd a göttingeni egyetemre. — BŐVÜLT A VÍZ- ÉS CSA­TORNAHÁLÓZAT. Szarvason a városi tanács fejlesztési alap­jából ez évben 6,7 millió forin­tot használt fel az ivóvíz és a csatornahálózat bővítésére. Megépült — többek között — 4,8 kilométer ivóvíz- és 200 mé­ter szennyvízcsatorna. A szenny- víztisztitó.telep napi kapacitása pedig 550 köbméterrel nőtt. — TÖBB KRISTÁLYCUKOR. A Szolnok—Békés megyei Élel­miszer és Vegyiáru Nagyke­reskedelmi Vállalat az első ne­gyedévben 424 vagon kristály- cukrot értékesített, amely 94 vagonnal több az 1976-os év azonos időszakához képest. Az MSZMP megyei blz.ott«ág» é« a megyei tanács taoja Főszerkesztő Enyedi G. Sándor Fószci kesztó-heiveueai Deák Gyula Szerkesztőséi: 5601 Békéscsaba — Pf.: Hl Munkácsy utca 4. szám Telefon: 12-196. 12-035 Kiadia a Békéc meeyel LáDkiadó Vállalat 5001 B-tkésceabs - Pf.- Itt Telefon: 11-081. 11-661 Felelő« kiadó Leboczkv Mi báty Terleszti a Maevar Posta Előfizethető, a oostahivataloknál és a kézbesítőknél Előfizetési dii e»v hónsora 20.— Ft DOrer Nyomda. Békéscsaba Igazgató: Háromszéki Pál Index: 25 054 ISSN 0133—0055 Az Orosházi Üveggyár felvételre keres 18 éven felüli férfi ÁLLATTARTÓK, eb női FIGYELEM! segédmunkásokat, valamint kőműves szakmunkásokat Értesítjük ügyfeleinket, hogy Békéscsabán, a Micsurin utcáról elköltöztünk a 11., József Attila u. 5. szám ala. Gyulai Húskombinát ; Bérezés megegyezés szerint. Jelentkezni lehet a gyár felvételi irodáján. békéscsabai kirendeltsége

Next

/
Oldalképek
Tartalom