Békés Megyei Népújság, 1976. november (31. évfolyam, 259-283. szám)

1976-11-13 / 269. szám

Ma kezdődik az egészségügyi hét a megye legjobb véradó kisközségében, Dombiratoson Tárlatsorozat a Knor Nyomdában ! A Kner Nyomna oeKescsaDai üzemének kiállítólermcben már hosz- 5 szabb idc.ie nyitnak képzőművészeti kiállításokat. Csütörtökön dél- ; előtt Jelinek Lajos képeit láthatták a nyomda dolgozói és a meg- ! hívott vendégek. Képünk; a festő megemlékező sorokat ír a szocia- | lista brigádok naplóiba (Veress Erzsébet íelv.) (■»■■■«■■■■■•«■a ■■■■■*■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■**■■»«■»*»»■■«■■»■■■■•■■■■•■■■■** A megyei Vöröskereszt és a vértranszfúziós állomás vándor­zászlaját tavaly Dombiratos nyerte el a kisközségek közül a véradás terén elért legjobb ered. ményével. Dombiratosán átlago. san; minden száz lakos 4,6 liter vért adott. A békéscsabai kór­ház egészségügyi dolgozói ezért Dombiratos kisközségnek fel. ajánlották, hogy társadalmi munkában, a helyszínen komp. Kúpul) pava korok és citerazenekarok találkozója Békésszentaudráson Harmadik alkalommal talál­koznak a szarvasi járás népdalt, népzenét kedvelő lakói novem­ber 13-án, szombaton 16 órakor a békésszentandrási művelődési házban. Dankó Pál, a járási hi­vatal művelődésügyi osztályá­nak vezetője üdvözli az együtte­seket, majd a nyolc községből érkező csoportok mutatják be műsoraikat. A helybeliek és szarvasiak mellett Csabacsűdről, Gyoméról, Hunyáról, Kardosról, Kondorosról, örménykútról ér­kező énekesek, citerások szere­pelnek. Közreműködik még a gyomai művelődési ház Körös­menti táncegyüttese is. A talál­kozó vendége; este 8 órától a gálaesten búcsúznak egymástól. lex egészségügyi szakorvosi vizsgálatokat végeznek, átszűrik a lakosságot, felderítik a rejtett betegségeket, segítik gyógyulá­sukat. Ehhez a felajánláshoz csatlakoztak: a Békés megyei KÖJÁL, a gyulai megyei tanács kórháza, a Békés megyei egész­ségnevelési csoport. Így az egy­napos felajánlás egészségügyi hétté, sőt hónappá bővült, hiszen a lakosságot, illetve annak na­gyobb csoportját szűrő orvosok már októberben, illetve novem­ber elején megkezdték munká­jukat. A szervezett egészségügyi hét november 13-tól 20-ig tart, tehát ma kezdődik. Ezt megelőzően a megyei KÖJÁL október elejé­től november 13-ig megvizsgálta a község közegészségügyi hely­zetét, a gyulai kórház október 18—23-ig fogászati szűrést, szak­ellátást végzett. A gyermekeket a gyulai iskolafogászatra a me­gyei véradóállomás autóbuszá­val szállították. A vértranszíú- ziós állomás vizeletvizsgálattal a cukor-, vese-, máj betegségeket szűri ki. A MENCS november 13—20-ig egészségügyi felvilágosító elő­adásokat tart a községben, be­mutatókat és kóstolót rendez, filmeket vetít. Az egészségügyi hét megnyitója ma délelőtt 10 órakor a községi moziban lesz, majd a korszerű táplálkozásról, egészséges életmódról szóló ki­állítást láthatja a közönség. Pro. pag'áljék többek között a hal­konzerveket, lesz tejtermék­bemutató, és megismerheti a közönség az ehető és mérges­gombákat. Vonatpótló autóbuszok Az algyői vasúti híd átépítése miatt A MÁV Szegedi Igazgatósága értesíti az utazóközönséget, hogy az algyői vasúti híd építése mi­att 1976. november 16-án, kedden 5 óra 30 perctől november 30-án 24 óráig Algyo és Hódmezővásár­hely vasútállomások között vala­mennyi személyszállító vonat közlekedését szünetelteti és az utasforgalmat vonatpótló autó­buszokkal bonyolítja le. Az autóbuszokon a vasúti me­netjegyek az érvényesek. Az uta­zással kapcsolatban bővebb fel­világosítást a vasútállomásokon adnak. Vándorkiállítás Az MHSZ szeghalmi járási ve­zetősége kiállítási anyagot állí­tott össze, amelyet a járás köz­ségeiben a klubközgyűlések előtt mutatnak be. A vándorkiállítás célja, hogy minél többen megis­merkedjenek a képzést és a honvédelmi sportot szolgáló esz­közökkel. anyagokkal, a honvé­delmi szövetség tevékenységé­vel, életével. A szövetség fel­kérte az iskolák vezetőit, hogy a tanulók csoportos látogatáso­kon tekintsék meg a bemutatót. A járásban elsőként november 11—12-én Dévavánván, ezt kö­vetően pedig Körösladányban ál­lítja ki az MHSZ-vezetőség a helyi művelődési házak segítsé­gével a bemutató anyagát. Rendőrségi hírek FIGYELMETLENÜL INDULT Békéscsaba belterületén no­vember 11-én figyelmetlenség miatt ütközött össze két jármű. Papucza József 21 éves békési lakos személygépkocsijával kö­rültekintés nélkül indult az út­test széléről, nem vette figye­lembe az őt balról szabályosan előző motorost, Lipcsei László 44 éves békéscsabai lakost. A motorkerékpár a személygépko­csi bal elejének ütközött. A bal­eset következtében a motorke­rékpár utasa, Lipcsei Lászlóné 8 napon túl gyógyuló, súlyos, nem életveszélyes sérülést szen­vedett. NEM ADTA MEG AZ ELSŐBBSÉGET Szintén Békéscsaba belterüle­tén, a Szerdahelyi út és a Sza­bolcs utca kereszteződésében történt baleset november 10-én. Dajka Józseíné 42 éves, nagy­szénás! lakos személygépkocsi­jával a Szerdahelyi úton haladt, és nem adta meg az elsőbbséget a Szabolcs utcában szabályosan közlekedő személygépkocsinak, melyet Oláh István újkígyósi lakos vezetett. Az összeütközés következtében a személygépko­csiban utazó személyek könnyű sérülést szenvedtek, személy­autóban keletkezett anyagi kár 40 ezer forint. NEKIÜTKÖZÖTT A SZEMBEJÖVŐ JÁRMŰNEK Figyelmetlen, gyakorlatlan ve­zető okozott balesetet november 11-én, Békéscsaba és Doboz kö­zött. Zsigmond Gábor László 19 éves dobozi lakos személygép­kocsijával nekiütközött a vele szembejövő, különlegesen fel­szerelt KPM gépkocsi bal olda­lának. KPM-járművet Varga Gábor 25 éves sarkadkeresztúri lakos vezette. A személygépko­csi vezetője könnyű sérülést szenvedett, a keletkezett anyagi kár 15 ezer forint. MA: 1976. NOVEMBER 13., SZOMBAT Szilvia napja A Nap kél 6.45 — nyugszik 16.11 órakor A Hold kél 21.47 — nyugszik 11.40 órakor — SZAKMUNKÁSOK A TSZ- EkBiiN. Megyénk termelőszövet­kezetei az utóbbi években foko­zott gondol torditanak a szak- einoerek képzésére Ennek ered­ményeként emelkedik a szak­munkások szánta. Jelenleg több mint 10 ezer szakmunkás dol­gozik a szövetkezetekben, vagy­is az aktív dolgozók 2ö százalé­ka. — TOVÁBB BŐVÜL A GEL- KA-VÁLLALAT megyei hálóza­ta a jelenlegi tervidőszakban. A korszerű technológia alkalmazá­sával gyorsabban végzik rtiajd javításokat. Az. ötödik ötéves terv végére a lakossági szolgál­tatások értéké a jelenlegi lb mil­lió forintról évi 30 millió forint­ra emelkedik. — EGYMILLIÓ FENYÚFADÍSZ. A soproni vegyesipari vállalat látja el fenyöiadiszekkel a hazai piacot. Már az év elején meg­kezdték a díszek készítését, ezek. ben a napokban az utolsó szállít­mányok is elhagyják a vállalatot. Az idei karácsonyra csaknem 1 millió fenyőfadíszt adnak át a kereskedelemnek, 7 millió fo­rint értékben. A díszeket üveg­csőből gyártják és kézi festés­sel viszik a formákra a színes motívumokat. — ELÖADÖI KONFERENCIA Magyarország energiaellátása címmel tart előadói konferenciát dr. Tóth József kandidátus no­vember 15-én, hétfőn délután az orosházi Petőfi Művelődési Köz­pontban. a TIT városi szervezete szervezésében. lottó A Sportfogadási és Lottó Igaz­gatóság közlése szerint a Vácott megtartott 46. lottósorsoláson a következő számokat húzták ki: 48, 51, 55, 81, 88 Elszórtan eső Felhős, párás idő. Főként a Dunántúlon többleté, elszór­tan eső. Hajnalban párás idő, északkeleten néhány helyen köd. Mérsékelt, napköz­ben kissé megélénkülő déli. dél­keleti szél. Várható tegaiacso- .nyabb éjszakai hőmérséklet 1—Ö, legmagasabb nappali hőmérsék­let szomoaíon Ír—16 tok között. — TIT-ELÖADÁSOK. A TIT békescsaoai szervezete 22 tudo- manyagooi tart eioadaeokat a varos üzemeiben, szövetkezetei­ben es a környező községekben. Az eimuit oktatási evben a TJ.T- eioaüásokat több mint 50 ezren hallgattak meg a megyeszékhe­lyen es környékén. — FOGLALKOZÁST TART A NŐK KLUBJA OKOSHAZÁN, A Hazafias Népfront orosházi nőbizottságának Nők Klubja a helyi Petőfi Művelődési Köz­pontban november 11-cn, vasár­nap délután tartja következő foglalkozását. A klubtagok ezút­tal politikai tájékoztatót hallgat­nak meg, melynek előadója Sán­dor Antal, a városi pártbizottság osztályvezetője. — DÉVAVÁNYÁN HAT VÖ­RÖSKERESZT- ALAPSZERVE­ZETBEN több mint 750-en te­vékenykednek. Most alakítanak a nagyközségben, a gyomai Há­ziipari Szövetkezet dévavanyai kivarró részlegénél egy újabb alapszervezetet. Az ott dolgozók valamennyien vállalták a vörös- keresztes tagságot. tißjsmszs! Az MSZMP megyei bizottsága és a megyei tanács La Dia Főszerkesztő; Envédi G. Sáador Főszerkesztö-hel vettess Deák Gyula Szerkesztöseg* 6601 Békéscsaba - Pf.: IU Telefon: 12-196. 12-03? Kiadia a Békés mesveJ Lapkiadó Vállalat 5601 Békéscsaba — Pf.- Ili Telefon u-021 11-051 Felelős kiadó; Lehoczkv Mihály Terjeszd a Magyar Posta Előfizethető a postahivataloknál és a kézbesítőknél Előfizetési díi e?v hónapra 201- Ft Dürer Nyomda. Békéscsaba tgazaató: Háromszék* Pál Index • 054 Apai méli óság

Next

/
Oldalképek
Tartalom