Békés Megyei Népújság, 1976. november (31. évfolyam, 259-283. szám)

1976-11-02 / 259. szám

Magyar pártmunkás' küldöttségek külföldön Jakab Sándornak, az MSZMP KB tagjának vezetésével magyai' pártmunkásküldöttség érkezett a mozambiki fővárosba, Mapu- toba. 1976. NOVEMBER 2„ KEDD rr Őszi munkák Hántják a tarlót. Terítik a trágyát. Szántanak. Vetik a bú- z^t. Aratják a napraforgót, a szóját meg a rizst. Vágják a kendert, a cirkot. Szedik a cu­korrépát. Törik a kukoricát. Szórják a szuperíoszíálot. Si- loznak. A burgonyát s a zöldsé­gek javat már betakarították. A felsorolás természetesen — még ha tartalmazza is a legfon­tosabbakat — korántsem teljes. A lucernamagfogás, a szőlőszü­ret, a dohánylevelek begyűjté­se ugyanúgy kiegészítheti ezt a sort, mint a kései gyümölcsök szedése vagy az üvegházi pri­mőrök hajtatásának előkészíté­se És mégis, mindazonáltal a hangsúly az alapsoron: a szán­táson, a búzavetésen, a kukori­ca-, a cukorrépa-, a rizs- és a napraforgó-betakarításon van. Mert az ősz a mezőgazdaság igazi erő. es teherpróbája. Az ősz a földet megművelő nagy népgazdasagi ágazat igazán jel­lemző évszaka. Nem a jól sikerült nyárból, a várakozáson felül eredményes aratásból táplálkozó elbizako­dottság vezeti a tollat: leírni mindezt. Ugyanígy nem hatás­kereső lélektani fogásnak szán­tuk azt, amikor próbatevő ere­iével az őszi munkákat fölébe helyeztük a Péter-Pállal szim­bolizált nyári betakarításnak. A búza továbbra is a kenye­rünk marad. A búzát továbbra is nagy odafigyeléssel, felelős­séggel, az ideihez hasonlóan jó szervezéssel, lelkesedéssel kell termesztenünk és betakaríta­nunk. Egy aratástól azonban ma már — mondja bárki is az ellenkezőjét — egy termelőszö­vetkezeti elnök még nyugodtan kiveheti évi szabadságát, nyu­godtan elutazhat akár az Aranypartra, akár a Magas- Tátrába — a kombájnosok tud­ják a dolgukat. De lépjünk tovább: utazzon is el az a tsz-elnök a nyáron, mert ősszel annál nagyobb szükség lesz rá, szakvezetőivel együtt. Az időjárás megbízhatatlan mirtner. Ívfa süt a nap. Holnap esik. Szántatlan hektár föld vi­szont nem maradhat Le kell hozni a táblákról az utolsó má­zsa kukoricát, cukorrépát, nap­raforgót is. Millió forint értékű gépsorok, gépláncok dolgoznak a szántóföldön. Megengedhetet­len luxus, ha ezek rossz szer­vezés, szállítójármű hiánya, át­vételi akadályok miatt heteken át csak egy-ket órát dolgoznak naponta. Megbízhatatlan partner az időjárás — írtuk. Ám leírjuk azt ií: ma mar nem hivatkozási alap. Ka egymás mellett gaz­dálkodó két mezőgazdasági üzemben úgy különböznek egy­mástól a termésátlagok, hogy az egyikben 40 mázsát terem hek­táronként a kukorica és 240 má­zsát a cukorrépa, míg a másiK- ban 70 és 400 ez a két szám — a példa egyébként Békés megyei — akkor ott ehhez az időjárás­nak annyi köze van, mint Pé- ter-Pálnak az aratáshoz. Az esetleg földben maradó cukorrépára, a le nem tört ku­koricára, a lábon maradt nap­raforgóra, az aratatlan rizsre, a felszántatlan földre és, a ké­sőn vetett búzára ugyanígy nem lehet majd magyarázat az idő­járás, mert éppen hogy „ő” volt az, aki nem várt esőkkel, hajnali hidegekkel, korai kö­dökkel figyelmeztetett bennün­ket az őszi munkák gyorsításá­ra! Kőváry E. Péter Ára: 1,—r forint XXXI. ÉVFOLYAM, 259. SZÁM Befejezte munkáját a MSZBT tanácskozása Megválasztották az új országos elnökséget Elnök: Apró Antal, főtitkár: Nagy Mária Vasárnap Apró Antal, azj MSZMP Politikai Bizottságának! tagja, az MSZBT elnöke vezeté-1 sével, az elnökség beszámolója I és a szóbeli kiegészítő fölötti vi­tával folytatta munkáját a Par­lament kongresszusi termében a1 Magyar—Szovjet Baráti Társa­ság VI. országos értekezlete. Az elnökségben foglalt helyet Győri Imre, az MSZMP Központi Bi­zottságának titkára is. A vitában felszólalt <ír. Szekér Gyula, a Minisztertanács elnök- helyettese, aki a kormány üd­vözletét és jókívánságait tolmá­csolta. Hangsúlyozta: a Magyar—Szovjet Baráti Tár­A vitában elhangzottakra vá-] laszolva Nagy Mária főtitkár hangsúlyozta: a hozzászólások egyik legfőbb tanúsága az volt, hogy a ma­gyar—szovjet kapcsolatok bő­vítése, a két nép barátságának elmélyítése ma már társadalmi méretű igény hazánkban. Az értekezlet ezután megválasz­totta a Magyar—Szovjet Baráti Társaság 177 tagú új országos el­nökségét. arpely első ülésén megválasztotta a 15 tagú ügyve­zető elnökséget. Az MSZBT el­nöke Apró Antal, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja. Az MSZBT főtitkára: Nagy Mária, titkára: Regös Gábor. A ' Magyar—Szovjet Baráti Társaság Országos Tanácsában megyénket Lapusnyik Lajos, az MSZMP Mezőhegyesi Állami Gazdaság bizottságának titkára, Tóth Lajos, az Orosházi Üveg­gyár gépésze és Sipos Béla, a békéscsabai Kemény Gábor Gimnázium tanára képviseli. Szántás, vetés, betakarítás A küldöttség megvitatja a Mo­zambiki Népi Köztársaság veze­tőivel az MSZMP és a Mozam­biki Felszabadítási Front (FRE- LIMO) közötti kapcsolatok széle­sítésének kérdéseit, valamint a két ország közötti kapcsolatok fejlesztésének feladatait. * » * A Német Szocialista Egység­párt Központi Bizottságának meghívására hétfőn elutazott Berlinbe a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsá­gának pártmunkásküldótUége Fodor Lászlónak, a KB agitácios és propaganda osztálya helyet­tes vezetőjének vezetésével. A küldöttséget a Ferihegyi re­pülőtéren dr. Ritter Tibor, a KB osztályvezető-helyettese búcsúz­tatta. BOLGÁR KÜLDÖTTSÉG BUDAPESTEN A Magyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottságának meg­hívására hétfőn Budapestre érke­zett a Bolgár Kommunista Párt Központi Bizottságának párt­munkásküldöttsége, Eriim Sztoimenovnak, a KB adminiszt­ratív osztálya helyettes vezetőjé­nek vezetésével. (MTI) saság tevékenyen járult hozzá a két nép barátságának elmé­lyítéséhez, politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatainak fejlesztéséhez. A proletár internacionalizmus elválaszthatatlan a gazdag tör­ténelmi tapasztalatokkal, a leg­nagyobb politikai erővel és te­kintéllyel rendelkező, a társa­dalmi haladásért és békéért leg­több áldozatot hozó Szovjetunió őszinte tiszteletétől és igaz meg­becsülésétől. A Szovjetunióhoz fűződő megbonthatatlan testvéri barátságunk szüntelen mélyíté­sének, a közös érdekeket szolgá­ló együttműködésnek és fejlesz­tésnek igen nagy a jelentősége. A továbbiakban beszélt arról, hogy gazdasági kapcsolataink döntő mértékben segítették orszá­gaink szocialista építését, ipa­runk korszerűsítését és szer­kezeti átalakítását. Ezt mutatja, hogy a mostani öt­éves tervidőszakban a Szovjet­unióba irányuló kivitelünk mintegy felét hét termékcsoport teszi ki, s az együttműködés biz­tos alapot jelent fejlesztési esz­közeink hatékony felhasználásá­hoz. Jelentős eredményekkel járt az együttműködés mezőgazdasá­gi téren is: mezőgazdasági ex­portunk egynegyede a Szovjet­unióba irányul. Szekér Gyula hangsúlyozta, hogy a Szovjetunióba irányuló export gerincét adó ágazatok gazdaságunk legdinamikusab­ban termelő ágazatai közé tar­toznak. Felszólalt Duschek Lajosné, a SZOT titkára is, aki a szovjet szakszervezetekkel kialakult, gyümölcsöző kapcsolatokról szólt. Barabás János, a KISZ KB titkára, az ifjúsági szövetség és az úttörőszövetség ne­vében köszöntötte az országos értekezletet. Több felszólaló foglalkozott a szovjet kulturális és művészeti értékek megismeré­sének jelentőségével. Szót kap­tak a vitában a vállalati, üzemi szakcsoportok képviselői is. Vasárnap is iolnoztak a földeken Vasárnap, a szép napos időt ] kihasználták megyénk gazdasá-1 gai: nagy erőkkel végezték az őszi munkákat: a szántást, ve­tést, betaiiarítást. Füzesgyarmaton, a Vörös Csil-1 lag Tsz-ben elmondották: az utóbbi hetekben nem tesznek különbséget hétköznap és vasár­nap között, egyforma intenzitás­sal dolgoznak. Ezen a napon 13 hektáron betakarították a cukor­répát, 12 géppel végezték a mélyszántást; és törték a kukori­cát is* A vetéssel már végzett 3 szövetkezet, 4000 hektáron ke­rült földbe a mag. Szolgálatban voltak a tsz szállítójárművei is, az uszályok rakodásához vitték a terményt. Kondoroson, az Egyesült Tsz- ben sem pihentek vasárnap a tagok. Tizenöt hektár cukorrépa termését szedték fel és elvetettek 160 hektár búzát. Nyolc nagy * teljesítményű gép végezte a ta­la jelőkészítést, eddig 2410 hek­tárt munkáltak meg és mind­össze 160 hektár van még hátra. Megérkezett a korábban meg­rendelt 13 vagon műtrágya, ezt kirakták, sőt egy részét már ki is szórták. Orosházán, az Űj Élet Terme­lőszövetkezetben hat gép dol­gozott a kukoricaföldeken. Claas dominátorok és szovjet SZK—5- ös kombájnok törték a kukori­cát, így ennek a vasárnapnak az eredményeként újabb 2500 má­zsa terményt helyezhettek táro­lóba. Szedték a cukorrépát is. de ezzel bajban volt a szövetke­zet, mert a gyár vasárnap nem vállalta a szállítást. Jól állnak az ősziek vetésével, október utolsó napján 50 hektáron szórták ki a magot. Jó a sárgarépatermés is, egy hektárról 300 mázsát szed­tek fel. Csanádapácán, a Széchenyi Tsz-ben is a földeken voltak az emberek és a gépek. Három nagy és négy kisgép szántott és 60 hektárt munkáltak meg. Jól áll­nak a kukorica betakarításával is, a termés túlnyomó többsége már biztonságban van. Mezőkovácsházán, az Üj Al­kotmány Tsz-ben 170 hektáron végezték el a mélyszántást. Fel­szedték 10 hektár cukorrépa ter­mését és teljes kapacitással dol­gozott a szárító is. Az ősziek ve­tésével már pénteken végeztek, így erre vasárnap már nem volt gondjuk. Tótkomlóson, a Viharsarok Táz-ben öt kombájn dolgozott a kukoricatáblákon, összesen 2070 hektárról kell betakarítani a termést, ügy tervezik, hogy no­vemberben végeznek ezzel. Azért nem előbb, mert a közös gazda­ság szárítókapacitása csak 1300 mázsa naponta. t Tótkomlóson, a Viharsarok Tsz-ben a kukoricát törték vasárnap a kombájnok (Lányai László leiv.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom