Békés Megyei Népújság, 1976. szeptember (31. évfolyam, 206-231. szám)

1976-09-03 / 208. szám

Hírek a Volán életéből Veszélyes útszakaszok vonaltechnológiája Lakásépítés — Fenyőszékek a svédeknek — Sportszőnyeg Líbiába Eredményes fél év a Sár hadi Építőipari Szövetkezetben A Volán 8. sz. Vállalat sze­mélyforgalmi és kereskedelmi osztálya elkészítette és 800 pél­dányban kiadta gépjárműveze­tői részére Békés megye foko­zottan veszélyes útszakaszainak vonaltechnológiáját. A kétkötetű tájékoztató hasznos ismereteket nyújt a gépjárművezetőknek, felhívja figyelmüket kötelessé­geikre és a közúton előforduló veszélyforrásokra. Arra, hogy hol, melyik útszakaszon, mire legyenek fontos figyelemmel. Hasznos segítség lesz e két kötetű ismertető füzet a gépjár­művezetőknek. Megismerik a ! különösen balesetveszélyes út­szakaszokat, s ha ismerik a ve­szélyforrásokat, könnyebben el­kerülhetik a baleseteket. BIZTONSÁGTECHNIKAI SZEMLE Békéscsabán, a Volán köz­ponti telepén rendkívüli bizton­ságtechnikai szemlét tartottak, amely kiterjedt a gépjárműállo­mány általános műszaki, eszté­tikai és közlekedésbiztonsági, a létesítmények és berendezé­sek műszaki, esztétikai és biz­tonságtechnika, valamint a szo­ciális létesítmények műszaki, esztétikai és biztonságtechni­kai állapotának vizsgálatára. A szemlebizottság tagjai — okulva az előző szemléken ta­pasztaltakon — szigorú mércét állítottak fel. Nemcsak elhatá- tározták, de meg is valósították, hogy minden olyan hiányossá­got feltárnak, amely, ha nem is közvetlenül, de veszélyezteti a biztonságos munkavégzést. A lelkiismeretes felkészülés eredménye, hogy a bizottság olyan durva hiányosságot nem tapasztalt, ami az egészséges és biztonságos munkavégzést za­varná. TÍPUS JOGOSÍTVÁNYT SZERZETT 72 AUTOBUSZ- GÉP JÁRMŰ VEZETŐ Mint már korábban hírt ad­tunk róla, Békéscsabán a szak­mában elsőnek kezdték meg a ható. Az évjáratok mennyiségi • különbsége, különböző nagysá- I ga aztán tartósan érezteti hatá- í sát, először az oktatáspolitika- * ban és gyakorlatban, később pe- ■ dig a munkaerő-gazdálkodás- j ban. £ ■ S ha már szóba került az ok- ! tatás: aligha vitatható, hogy a [ mai munkaerőgondok a közok- £ látási rendszer struktúrájára is ■ visszavezethetők. Nem abban az ! értelemben, hogy számszerűen : kevés az új munkavállaló, ha- £ nem, hogy az iskolából kikeni- £ lök sokszor nem ott vállalnak | munkát, ahol szükség lenne ró- j juk. Dr. Szabady Egon, a de- ! mográfiai tudományok doktora 5 — és mellékesen a közoktatás- £ politika ismert szakértője — ■ legutóbbi nyilatkozatában, ezzel 5 kapcsolatban a következőket je- £ len tette lei: „...a merev közokta- £ tási rendszer az előidézője a £ tmunkaerő-szülcségleti struktúra ; és az évente munkába lépők 5 képzettségi szerkezete közötti el- £ lentmondásnak. Az iskolák £ ugyanis jórészt az iskolakapaci- I táshoz igazodó szakképzettséggel £ rendelkező fiatalokat bocsátanak £ ki, a jelenlegi iskolarendszer pe- ■ dig kevés lehetőséget ad a tizen- £ hatesztendős, szakképzetlen fi- j utalok munkába állításához. Egy j rugalmasabb közoktatási rend- £ szer jobban alkalmazkodhatna a ■ munkaerő-szükséglethez, egy- ■ szersmind szélesítve az első 5 munkába lépés után is megsze- £ rezhető iskolai végzettség lehe- 5 tőségeit.” • Vértes Csaba £ Következik: Munkaerő-tarta- £ lékek — útközben. * gépkocsivezetők és -karbantar­tó szakmunkások gépjármű tí­pusoktatását. Az oktatott anyag­ból most vizsgáztak először a hallgatók. Az autóbusz-gépjár­művezetők az Ikarus 200-as tí­pusok motorikus, vezetéstechni­kai elméletből és karbantartási tevékenységből vizsgáztak, ad­tak számot felkészültségükről. Az autóbusz-gépjárművezetők közül 72-en tettek eredményes vizsgát és kaptak típusjogosít­ványt. Erre a továbbképzésre, vizsgáztatásra azért volt szük­ség, mert a belépő új típusú gép­jármüvek szerkezeti újításai, az új technológiai folyamatok, va­lamint az új szervezési felada­tok ezt szükségszerűen megkö­vetelték a gépjárművezetőktől. Egyébként is a jövőben a bé­késcsabai Volánnál a gépkocsi- | vezető csak olyan gépjárműre vezényelhető, amelyre érvényes a típusjogosítványa. Az autóbusz-gépjárművezetők vizsgáztatását követően to­vább végzik az oktatást Békés­csabán. A karbantartó dolgo­zóknál is beindították a tovább­képzést, a tehergépkocsi-veze­tőknél pedig most kezdik meg a ZIL, Roman és Skoda gép­járművek típusoktatását. Tavaly 1 millió 760 ezer fo- I rint értékű térítésmentes mun- | kát végzett Dévaványa lakossá- ■ ga, s erre az évre 1 millió 800 ezer forint értékű társadalmi tevékenységet terveztek. Ezzel szemben 1076 első felében már 2 millió 200 ezer forint volt a társadalmi munka értéke a nagyközségben. Ennek jelentős részét a Szeghalmi úton — a Lenin út és a Kisújszállási út elágazása közötti másfél kilómé- , teres szakaszon — végezték. Az 1 útépítést megelőző földfeltöltést és egyengetést követően a KPM megkezdte a kőkihordást, s az út az idén el is készül, örven­detes, hogy a padkarendezésre több szocialista brigád jelentke­zett előre. így a Csepel Autó és a Gyomai Háziipari Szövetke­zet helyi gyáregységéből, illetve üzeméből, valamint a kosárfo­nóból is. A Sarkadi Cukorgyárban min- < den évben egész napos vendég­látással fogadják a nyugdíjas | dolgozókat. Így lesz ez szeptem. | bér 4-én, szombaton is, amikor j 190 idős embert üdvözölnek az üzem társadalmi és gazdasági | vezetői. A vállalati tájékoztatót j Befejezéshez közeledik az j idei sárgadinnyeszezon. Ez [ évben alig ezer hektáron ter­mesztették ezt a gyümölcsöt, s a termésátlagok is elmarad­tak az elmúlt évekétől. A Kertészeti Egyetem zöldség­termesztési tanszékén öt éve nagyszabású tudományos ku­tatómunka folyik a piacról mindinkább eltűnő sárgadiny- nye termesztésének íellendiLé­A kistermelői tevékenység felkarolása A mezőgazdasági kisterme­lői tevékenység felkarolására ^hozott kormányhatározat nyo­mán az arra illetékes vállala­tok egész sor intézkedést tet­tek a vágósertések több mint felét előállító háztáji és kisegítő gazdaságok ellátásá­nak megjavítására. A Gabo­na Tröszt több mint 30-féle takarmányt biztosít számuk­ra. A Gabona Tröszt vállalatai országszerte 4-féle új sertés­táp forgalmazására kaptak en­gedélyt a MÉM-től. Egyik ter­mékük a háztáji malactáp, amely összetételénél fogva jól szolgálta a fiatal állat speciá­lis energia- és ásványanyag­igényeit. A Gabona Tröszt keverőüzemei gyártják a ház­táji süldőtápot, amely 25—50 kilogramm súlyú állatok ete­tésére alkalmas. A harmadik termék a háztáji hízótáp, amely 50 kilogramm fölötti állatok eledele. Előállítottak speciális kocatápot is, ennek egyik jellemzője a nagy fehér­jetartalom, alkalmazásukkal a háztáji állattartás költségei kedvezőbben alakulnak, mivel a takarmányok biztosítják a megfelelő ütemű és gazda­ságos fejlődést. Az útépítésen kívül jelentős társadalmi munkát végeznek a dévaványaiak a járda építése­kor, Az idén elkészült már a Dózsa György, a Május 1 és a Zrínyi út egy részén a járda, a Dobó és a vVajda utcában pedig most hordják ki az anyagot. A tanács a járdaépítéshez csak az anyagot biztosítja, a munkákat a lakosság végzi. A társadalmi tevékenység szervezésében ki­váló eredményeket ért el töb­bek között Bakos János tanács­tag, akinek nemrégiben adomá­nyozták a Társadalmi munkáért jelvény ezüst fokozatát. Mint megtudtuk, Dévaványán a tervezett l millió 800 ezer he­lyett előre láthatólag mintegy 3 millió 200 ezer forint értékű társadalmi munkát végeznek az követően szórakoztató zenei ren­dezvényen operettmuzsikát és magyamótót hallgatnak ja 60— 80 esztendős vendégek. A cu­korgyár művelődési otthonában rendezett találkozó után ízletes ebéd várja a resztvevőket. sére. A tanszék munkatársai kidolgozták a fólia alatti haj­tatás technológiáját, s már megkezdték az előkészülete­ket, hogy a jövő évtől széles körben elterjedjen az új eljá­rás. \ 5 1.976. SZEPTEMBER 3. A Sarkadi Építő Szövetkezet évente mintegy 40 millió forint termelési értéket állít elő. Eb­ből az építőrészlég 16, a faipari 15, a vasipari és szolgáltató egy­ségek pedig 9 millió forinttal ré­szesednek. Az év első felét ered­ményesen zárták, hiszen a ta­valyi 14,5 millió forint termelé­si értékhez képest az idén csak­nem 18 milliót produkáltak, ami a tervezettnél is 1,5 millió fo­rinttal több. A termelékenység az elmúlt év azonos időszakát figyelembe véve 25,4, a tervhez képest pedig 13.2 százalékkal nőtt. Míg a nyereség tavaly fél évkor egymillió forint volt, ez a szám ez év június végéig több mint félmillió forinttal emelke­dett. Ezzel párhuzamosan 10,8 százalékkal javult a dolgozók át­lagbére. A lakásépítés fokozása mel­lett az utóbbi években egyre több árut gyártanak exportra. Az 1975-ös esztendő első hat hónapjában még csak 2,2 millió forint értékű fenyőszéket expor­táltak Svédországba, ezzel szem­ben az idén félévkor elérték az 5,6 milliós nagyságrendet. Ezen­kívül megkezdték a sportsző­nyegek szállítását Líbiába. Az eredményekhez nagyban hozzá­járult a szövetkezet 180 tagot számláló 14 szocialista brigád­E van te 23,5 ezer fenyőszéket szállítanak a svédeknek. Képünkön Boldog Istvánná. Nagy László meó-s és Csizmadia Lajosné a csi­szolást ellenőrzik. Szöveg: Seres, kép: Kociitthg Balázs István Társadalmi munka rekord Dévaványán év végéig. Cukorgyári nyugdíjasok találkozója Fólia alatti sárgadinnye-termesztési kísérletek lit «O .. 77.... X . , -7 7 .. . ., . 7*. .............., . . . ■. 7. ..................7.777 7.7..:. 7. 7777.V7■ ■ .'.V77.-.7.77.. . .77.. >WfS S arkadon a Béke-sétányon épül a 24 lakásos OTP-társashá*

Next

/
Oldalképek
Tartalom