Békés Megyei Népújság, 1975. november (30. évfolyam, 257-280. szám)

1975-11-28 / 279. szám

C Televízió BUDAPEST: 1 rr.Csor: 8.65 M*í*­mattka. 8. c. 9.65 Fóltírajz. 6. o. 12.10 Francia nyelv. a. o. 12.05 Matematí- ka. 14.04 í'OálraJz. 14.40 Irány aa-egyebem! 17.3a Hírek. 17.36 Melyiket ar. Ötezertől? 17.50 Rólad van szól 18.30 Reklám. 13.25 Oi nerc metecro- lójáa. 14.30 Látókör. IV. 19.15 Rstí mese. 19.30 Tv-híradó. 30.00 Tévéíór- na. 30.05 Az életrajz. Angol tévéülm 3C.5Ö Mai pillanatok — négy évről. 21.35 Finish avagy Almom az életem túlélte. 22.45 Tv-híradó — 3. H. műsor: 20.01 Zenei Figyelő. 30.55 Az állatvilág titkai VE. a.ü Tv-híradó — 2. 31 á5 Jl táoornolc ku­tyája. NSZK-llrn. BELGRAD: 16.3* Magyan ttyéSvű } Tv-napló. 17.30 Nevén — ■»■-?». gyér-' mekeknek. 18.15 Népi muzsika. 13 45 Reggeltől takaródéig. 20.00 Hárman három ellen — vetélkedő. 21.00 For= radalmi dalok. 22.25 Igazság — film­sorozat. 2. műsor: 20.00 Tv-őráma. Zldű Huszonnégy óra. JCLlí Vendégszer­kesztő. ( Rádió D Állandó mcsorszamok* KOSSUTH RADÍÓ: 130. 8.36. «* Hírek, időjárás. 5 06. «00. 7.00 Reg- itcíi Krónika (.45. «.(5 Szót kérek! í í<3. 7.33 Müsoraiá-úai. 5.40 Falurá­dió 6.20. 6.50. 7.20 Reklám. Kb 7.1S Körzeti időiárásjeientés. 7.45 Ta- nácsadószoigáiat 6.00 Hirek. idő- | járás 8.O5 Műsorismertetés 8.20 A i 2tap kulturális programiábói. tó.ös Hírek, időjárás. 12.60 Déli Krónika | «2.20 Ki ever ma? !2.30 Reklám IS.Oo Hírek. idő*árás 15.58 Hallgstőiek figyelmébe! !6.00 * vfláeerazdasá*- Mrei. 17.00 Hírek. időjárás 18.28 ilallgatóink figyelmébe! <8.30 BstS Magazin. 2:00. 22.00 Hirek. időjá­rás 22.15 s«er*hfrek. 24 0« Hírek. Időjárás. 0.25 Himnusz 9.36 Víriei-Ő- nzolgáiat. 1.00 Hírek. Csak szomba­ton. PETÖF7 RADTOs «.Só. «.«6. «.S®. *.0». 6.30. 7 00. 7.30 Hírek, időjárás. Sdentés 6.20 roma. 6.40 Reklám 6.4s 7>i Kőnwek 6.56 Hallgatóink figvel­1 lébe: Kb. 7.35 Körre« tdőiárásíe- í öntés 8.00. 8.30. 9.30. 1*30. 11 36. 72.30 13 30 Hírek 13.45 Ertőiárás- és ■tirállásielentés «.(.So. 15.30. 16.3* 13.30 Hírek 19.2« Jó es'ét. gyerekek' 18.30 22 30. 24 «0 Hírek. KOSSUTH RADIO: 8 27 Bellini rsseráiából. 9 00 Trópusi medicina — Európában, d.lo Az Abbe-együttas lemezeibói- ».314 ÖK/ódások mCsora. ! 9.53 Ldttósorsolás. 10.06 Isko’arádió. • 10.35 Vörösmarty Mihály versei. 10.40 | Kórusok. 10.56 Lottóeredmények ; 11.00 A vuiamosság vágya ... 12 ?5 ; Tánczenei koktél. 12.30 Nóták. 13 59 { Magyar szerzők műveiből. 14.25 S „Nyítnikék”. 15.10 Vörösmarty Síi- § hály élete és költészete. XIV. 15.30 5 Fűvése&ztrád. 15.47 Har.gkéoek azV 5 Duna menti íolklóríesztiválró’. 16.05 ■ Kíváncsink vagyunk egymásra! 17.05 j Sártök zongöraművei. 17.57 Barokk ’ versenyművek. 19.15 Emberi színia- g téje. Balzac: A gyámság, so06 Nép- S dalést. 20.46 A Dunánál. 21.11 l Puccini: Tcsca, Kb. 22.26 Hosszú. 3 íerró Ősz. 302. 23.45 A Párizsi Fú- S vó6égyuwé£. játszik, ó-ló Filmzene. * PBTÖST RÁDIÓ: *dS Verbunkosok. 8 katonadalök. s£.s* Dzsesszíelvétélék- « bők 9.10 Kát szomszéd gyár. 9.23 g Giuseppe Taödeí énekei. 9.53 Lottó- g sorsolás. 10.00 a zene hullámhosszán, t 11.50 Látogatás Eleken. 12.00 Ope- S rettketiősök. 12.33 Schubert: IV. ! szimiónía. 13.00 Nőkről — nőknek. » Csabai asszonyok. 13-*8 Colette De- g real er.ekél. 14.00 Kettőtől ötig ... J Közben: 15.36 Könyvről — könyvért. í 17.00 az líjüsági Rádió órája, is 06 5 Népdalok. 18.33 Magnósok, figyelem.! ; 19,IS Gésák. 20.00 Zenekari muzsika, g 20.23 Trió ... 22.03 Vörös Kálmán g népi zenekara játszik. Szántai E- g díkó nótákat énekeL 22.33 Tánczene * éjiéiig. 1 Mai tévéajánfatunk 2L35: Finish avagy Altnoin m életem telelte Hubay Mikié« tévájátékáró'. mondja Sándor Pál rendező: „Ez a dráma valójában a drá­maíró drámája. Nemcsak She­ridan alakját idézi. meg. de vall a legbelsőbb drámaírói alkotó problémákról és kételyekről. Sheridan kérdése: jogosult-e egyáltalán Shakespeare után a drámaírás. ő kétszáz évvel a nagy angol drámaíró halála után érkezett. Az önmagával ás Shakespeare-re! folytatott kűz- j delemben próbálja íeltámaszta-: ni a kétszáz éve halott angol j drámaírást. A történet a dráma- j író egyetlen éjszakája. Hogyan próbál a kifosztott író talpra- állni, sőt tőkét kovácsolni a szenvedésből és olyan energiái termelni magában, hogy te­remthessen és alkothasson.” A két főszereplő Major Ta­más és Gobbi Hilda. (KSj ( Mozi 3 Békési BXstya: íé! (-kor: A bérem * 1 ártatlan, fél «. íéí 8-kcc: A rendőr­ség csak áll és néz. Békéscsabai ; Br.géd: fél 4. fél 4-kor: A Charlót-k i béjárják Spanyolországot. fél S-kor: ; Partizánok. Békéscsabai Szabadság: ; 4-kor: Óceán — 6 és 8-5eor: A Char- : lot-k bejárták Spanyolországot. Bé- i késcsabai Terv: Volt egyszer egy i zsaru. Gyulái Erkel: a aszv artral:- j dó. Gyulai Berőll: Egy Pszt nem ! adja meg magát. Orosházi Béke: A2 i utolsó völgy. Orosházi Partizán: Ro- ! binsoe és a kannibálok. Szarvasi ; Táncsics: 6 és negyed (-kor: Még ; néhány perc a béke. 3 ( Színház ~)í —' 3 November se-án. este 7 ócakccr. Bé- J késcsabán: HAD NEG VESSEN Jfőkai-béeőet. 5 tmaaátasssegasBSBBGtsobossoeai FÉRFIFEHÉRNEMO-GYÁR békéscsabai gyára felvételre leeres — víasgázott kazánfűtőt, — varrónőket, — takarítónőket, — gyakorlati gyors, és gépírót.-ÄFO*” TBL es. gépkocsi- javité üzeme, Nagyszénás, felvesz: AUTÓSZERELŐKET, actGvtllamossagí MŰSZERÉSZEKET, hálózati villant- SZERELŐKET. Jelentkezés a fenti címen. : A Dél-magyarországi MÉH Vállalat telepein (Szeged, Makó, Szent*», Hódmezővásárhely. Békéscsa­ba, Gyula, Mezőkovácsháza, Szarvas) 1 200 literes, o'altárolásra dkaimas vasäordAk kaphatók Telepeinken várjuk kedves vásárlóinkat Dél-magyarországi MÉH Vállalat A Gyulai Fa- és Fémbútoripari Szövetkezet AZONNALI BELÉPÉSSEL FELVÉTELRE KERES — asztalos, iakatós és festő szakmunkásokat^ — varrónőket. — kocsikísérőket, — férfi és női segédmunkásokat, anyaggazdálkodásban jártas, gépipari technikummal rendelkező , — anyaggazdálkodót éa — gépírókat. Fizetés: megegyezés szerint. Jelentkezés: a szövetkezetnél; Gyula. Zrínyi tér I—2. sa alatt a szövetkezet személyzeti vezetőjénél. ■ Tárgyalóteremből Károm és fél év {egyházra ítélte a blréság a füzesgyarmall betöri! az ÁFÉSZ presszójába tört be. Itt azonban kevesebb szerencsé­vel járt, mert a pénztár fiókjá­ban csak aprópénzt talált A bűn­cselekmény-sorozat következő színhelye az endrődi ÁFÉSZ presszója volt A vádlott már korábban kiszemelte. Január 12- én a sötétség leple alatt átmá­szott a kerítésen, kifeszítette az ajtót, s a presszóból 1600 forin­tot és mintegy 500 forint értékű italt lopott el. Január 22-én haj­nalban ismét a szeghalmi 1. sz. ÁFÉSZ vendéglőjébe hatolt be. Mivel pénzt nem talált, magával vitt egy 4 ezer forint értékű gi­tárt. A következő nap eladta. Február 12-én a bucsai ÁFÉSZ italboltjának ajtaját feszítette fel, s 3600 forintot tulajdonított el. Meglopta a keresztszüleit is. Góbéjukból kukoricát adott el. Február 15-én távoUétukben baltával feltörte lakásuk ajta­ját, s több mint 2 ezer forint értékű cukrot, zsírt és pálinkát' vitt él, melyet később Budapes­ten értékesített, A bizonyítási eljárás során Szilágyi Dezső a bűncselekmé­nyek- egy részének elkövetését tagadta. Jóllehet a rendőrségen beismerő vallomást tett. Bűnös­ségét a nyomozóhatóság által lefolytatott bizonyítási kísérlet is igazolta- A járásbíróság tár­gyi bizonyítékok és a tanúval­lomások alapján állapította meg a vádlott bűnösségét S több­szörösen visszaeső által elköve­tett lopás miatt három év és hat hónap íegyházra ítélte. Mellékbüntetésként négy évre eltiltotta a közügyek gyakorlá­sától. Ezenkívül a járásbíróság elrendelte a vádlott szigorított Őrizetét Az ítélet nem jogerős. Sz'. ágyi Dezső enyhítésért fel­lebbezett —dl— A napokban tárgyalta a Szeg­halmi Járásbíróság Szilágyi De­zső Füzesgyarmat, külterület 163. szám alatti lakos bűnügyét A 44 éves vádlott már nyolc íz­ben vdt büntetve lopás és más bűncselekmények elkövetése mi­att Legutóbbi büntetését a múlt év júniusában töltötte le. Ezt követően sem változtatott korábbi életmódján. Vallomása szerint alkalmi munkából szer­zett jövedelemből tartotta fenn magát. Ez pedig abból állt, hogy a füzesgyarmati Vörös Csillag Termelőszövetkezet félig betaka- I rí tort kukorica földjén mintegy A5 mázsa csöves kukoricát sze­dett össze és értékesített. S így több mint 6 ezer forinttal káro­sította meg a termelőszövetke­zetet. Mikor a tsz a kukoricát beta­karította, más jövedelemforrás után nézett. Sorozatban követett el újabb bűr.csélekményeket. A múlt év december 2-án Szegha­lamra látogatott. Éjszaka bemá­szott az ÁFÉSZ 1. ez. vendég­lőjének udvarába. A magával hozott fúró segítségével betört az irodába Az íróasztal fiókjá­ban lévő kazettát felteszi tve mintegy 8 ezer forinttal távo­zott. Az újév éjszakáján pedig Tiszántúli Talajjavító Vállalat megyei irodája. Szarvas. Budai Nagy Antal u. 5. sz. alatt lánctalpast rakíor-vezeíő munkakörbe, betanításra, azonnali belépéssel is FELVESZ 18. évet betöltött dolgozó­kat, továbbá vontatóvezetőket, gépkocsivezetőket, kotró, és rakodógép­kezelőket, faipari, mg. gépszerelői hegesztő, esztergályos SZAKMUNKÁSOKAT, gyakorlattal rendelkező AGRÁRMÉRNÖK és gépésztechnikusokat. Jelentkezés személyesen vagy önéletrajz beküldésé­vel A Gyulai SERKÖV EGY FÖ villanyszerelőt KERES FELVÉTELRE. Jelentkezni lehet a Réíegyhází úti irodában. A gyulai Köröstáj) Mg. Termelőszövetkezet felvételre keres azonnali belépéssel: gyakorlattal^ rendelkező s SZTK-iigvfntézfii gépműhely! adminlsztráloH, bérelszámolót, anyagiűnyveffit Bérezés megegyezés szerint! Jelentkezés & tsz központjában; Gyula, Kerecsenyi o. 2T Gyászhír Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerelték, hogy férjem, édes­apánk. gyermekem, testvé­rünk, rokonunk, Bélánké Andrés 1975 nevembe» 27-ér. elhunyt Temetése november 29-én dél­előtt n.oo órakor lesz, a Vasüti temetőben. A gyászoló család Közlemények — A BAROMFIIPARI József At­tila Művelődési Otthon 1975. no­vember 28-án 19 órai kezdettel magyarnóia-estet rendez. A mű­sorban fellépnek: Molnár Júlia, Szentendrei Klári, S. Bíró Antal, a Magyar Rádió és Tv énekesei. Konferanszié: Csák Hugó. Kísér: Ungvári Aladár és népi zeneka­ra. Jegyek a művelődési otthon­ban kaphatók! — 1975. NOVEMBER 29-ÉN 19 órai kezdettel a Katalinokat kö­szöntjük a Katalin - bálunk on. Játszik a Sigma zenekar. Ba­romfiipari ..József Attila” Mű­velődési Otthon. FOGADÓÓRA November 29-én, szombaton 9—12 óráig tartja fogadóóráiéi Babák György tanácselnök-he­lyettes Békéscsabán, az 'V. ke­rületi kirendeltségen. munkaalkalom A Békésszentandrásí SzŐayegSTS- vő Háziipari és Népi iparművészeti Szövetkezet felvesz és betanít fiatal lányokat modern automata crépekre, mechanikai szövő munkakörbe, fe­len, kezés a szövetkezet személyzeti vezetőjénél. Kőművesbriffádok jelentkezését vár­juk a Békás megyei Ve .dégiatóipary Vállalathoz, á alakítási munká a. Je- lentkezni lehet: Békéscsaba. Guten­berg u. S. sz. alatt, z munkaügyi osztályon, — Felvételre keresünk békéscsabai, orosházi és gyulai mun­kahelyekre konyhai dolgozókat, ré­szükre 1976 januártól betanító sza­kácstanfolyam indul, S hónapos -dő- tartammal. Jelentkozni lehet: Békés megyei Vendéglátó Vállalatnál, Bé­késcsaba, Gutenberg u. 3. sz.1 alatt. Szállítási ügyintézőt felveszünk Göngyölegellátó Vállalat, Békéscsa­ba, Gyár u. 4. ______ B érelszámolót, könyvelőt, raktárost felveszünk. G&ngvölegeilátó Vállalat, JSékéscsaba v„, Gyár u. 4- ______ L őrinci Fonó felvételt hirdet Ifi éven felüli lányok részére. Betanu­lási idő 1 hónap. A kereset 2000— 26í>i! Ft. a betanulás után Vidéki lányok részére szállást és kedvez­ményes hazautazást biztosítunk. Felvétel esetén az útiköltséget visz- s atérítjük l PFV. Lőrinci Gvár, U83. Budapest, Györarői út 35—9L Kéré$- részletes tájékoztatót küldünk! _ A íökösházi Haladás Mg. Tsz azon­nali belépéssel felvesz hálózati vil­lanyszerelőket és főiskolai vagy ag­ráregyetemi végzet'ségű növényter­mesztési szakembert, jelentkezni le­het a tsz központi irodájában. A D£L£P azonnali belépéssel alkal­maz festő, üveges, szigetelő és to­vábbi szakipari szakmunkásokat és segédmunkásokat. Bérezés a válla­lat kollektív szerződése alapján. Je­lentkezés a vállalat Békés megyei főépítésbe «tőségén, Békéscsaba» Te­mető sor 3._________ A Békéscsabai Állami Gazdaság Y2 sz. kerülete az alábbi munka­körökbe felvesz: mezőgazdasági gépszerelő, iárművlllamossági sze­relő, vl vezeték-szerelő, szervizdGigo- zót, traktorost, mikrobuszvezeíőt és gépkocsivezetőt. Jelentkezni lehet: Békéscsaba, Serek!-tanya 1$I3. Tele­fon; 12-235. Tejipar! Szállítás* Vállalás Kirendeltsége Gyula, Mártírok útja 2., egy lő takaríldnst azonnali belépéssel felvesz. \

Next

/
Oldalképek
Tartalom