Békés Megyei Népújság, 1975. október (30. évfolyam, 230-255. szám)

1975-10-01 / 230. szám

Világ proletárjai. 197a. OKTÓBER 1., SZERDA Ära: 80 fillér XXX. ÉVFOLYAM, 230. SZÁM MA; MEGMENTETT MILLIÓK (3. oldal) AZ ö NEVÜKBEN IS — TELJES NÉVVEL (3. oldal) JEGYZET: POLITIKUS DIVAT? (5. oldal) Az ideológiában nincs légüres tér Gyakran használjuk a címben szereplő, jelszószerűen hangzó megállapítást, olyannyira, hogy szinte már közhelynek tűnik. S mi tagadás, sokszor valójában azzá is válik, mert nem mindig vonjuk le eléggé gyakorlati kö­vetkezményeit, érvényesítésének aktuális, a konkrét helyzetből fakadó követelményeit. Felelevenítésének jelenlegi időszerűségét több körülmény is magyarázza. Így mindenekelőtt az ideológiai harcnak, mint az osztályharc egyik fő formájának előtérbe kerülése; az ideológiák szerepét lebecsülő nézetek és tendenciák tudatos terjesztése eszmei ellenfeleink részéről; a fejlett szocializmus építésében megnyilvánuló növekvő társa- ' dalmi aktivitás szocialista tuda­tosságának erősítése. Mind­emellett azért iS aktuális szólni róla, mivel az új politikai okta­tási év kezdetén vagyunk, ami­kor új lendülettel, szorgalom­mal vetjük bele magúnkat ide­ológiai ismereteink bővítésébe és fejlesztésébe. Az ideológia sze­repének, jelentőségének ismételt felidézése újból megvilágítja és tadatosabbá teszi számunkra ez­zel kapcsolatos fáradozásaink értelmét. Az ideológiai ismeretek foko­zása és azok elméleti megalapo­zása természetesen számunkra nem lehet öncélú feladat. Ez az ideológiai gyakorlatban való ak­tívabb részvételünket, a szocia­lista szemlélet és tudat formálá­sát kell hogy szolgálja. Önma­gunk és mások eligazodása a társadalmi élet bonyolult szöve­vényeiben enélkül egyszerűen lehetetlen. Miért kell újból és újból szá­mításba vennünk, hogy az ide­ológiában nincs légüres tér? Nem utolsósorban azért, mert a burzsoá ideológia megpróbálja ennek az ellenkezőjét elhitetni. Teszi ezt azért, hogy megköny- nyítse saját nézetei térhódítását. Hamis címkével, a „semleges­ség”, a pártosságtól mentes „tu­dományos objektivitás” jelsza­vaival igyekszik becsempészni nagyon is pártos ideológiáját, nézeteit a dolgozók tudatába. A burzsoá „dezideologizáló” nézeteket nem nehéz megcáfol­ni. Már Engels rámutatott, hogy a társadalomban semmi nem történik a tudattal, akarattal, céllal .cselekvő emberek tevé­kenységétől függetlenül. S az is alapvető igazság, hogy az embe­rek tudatát, céljait, törekvéseit létfeltételeik, osztályhelyzetük, társadalmi körülményeik hatá­rozzák meg. Mindebből termé­szetszerűen következik, hogy az emberi viszonyokat érintő tár­sadalmi cselekvés mögött min­dig valamilyen osztályérdekeket tükröző eszmeiség húzódik meg. Vagyis: cselekedeteiknek — akarva-akaratlan — ideológiai vonatkozásai vannak. Felvetődhet a kérdés; ha a gondolatokat, eszméket alapve­tően az emberek társadalmi kö­rülményei határozzák meg, va­jon miért tartjuk ennyire szük­ségesnek a burzsoá ideológia el­leni harcot, hiszen nálunk már a szocialista viszonyok az ural- kodóák. Valóban, hazánkban csaknem mindenki szocialista vállalatnál, szövetkezetben, in­tézményben dolgozik, mégsem számíthatunk arra, hogy a szo­cialista ideológia önmagától, au­tomatikusan uralkodóvá lesz a közgondolkodásban. Az emberi cselekvés eszmei indítékainak különbözősége vagy ellentétessége a mi viszo­nyaink között nem csak abból ered, hogy a világban különbö­ző társadalmi rendszerek létez­nek, és azok hatnak egymásra. S nem is csak az az oka, hogy a régi viszonyok tudati marad­ványai még élnek és hatnak az emberek gondolkodásában. A különböző ideológiák hatásának forrósául szolgálnak ezenkívül a szocialista viszonyok fejletlensé­géből fakadó belső ellentmon­dások is. Különösen akkor, ha megoldásúk elodázódik, s emi­att gyengül az összhang a kü­lönböző érdekek között. Ilyen esetben kedvezőbbé válik a ta­laj a polgári nézetek behatolá­sa, feléledése számára. Az eszmei harc tehát gyakor­lati intézkedéseket is követel társadalmi kérdéseink megoldá­sára. De ezek nem pótolják a polgári nézetek elleni ideológiai küzdelmet, csupán ennek felté­teleit teszik kedvezőbbé. Éppen azért, mert az ideológiai viszo­nyokban nincs légüres tér, a szocialista eszmék céltudatos terjesztése és a polgári nézetek cáfolata mindenképpen szüksé­ges. Csak ezzel biztosítható a szocialista eszmeiség és köz- gondolkodás fokozott térhódítá­sa, a burzsoá ideológiák vissza­szorítása. Az aktív ideológiai munka alapvetően a párt feladata, de sikere nem egyszerűen pártér­dek. Egyesek szeretnék úgy be­állítani, mintha itt kizárólag a párt érdekében folyó tevékeny­ségről lenne szó. Valójában —■ amellett, hogy ez ténylegesen el­sőrendű pártérdek — minden dolgozónak is a legközvetlenebb és legalapvetőbb érdeke. Hiszen éppen azért érdeke a pártnak, mert arra törekszik, hogy előse­gítse a dolgozó emberek tisztán­látását, hogy így valóságos ér­dekeiknek, a szocialista célok­nak megfelelően alakíthassák a társadalmi gyakorlatot. Rákos Imre Magyar tiltakozás a spanyol hazafiak kivégzése miatt Az Országos Béketanács el­nöksége mély felháborodással fogadta ä spanyol fasiszta vér­bíróság ítéletét az öt hazafi ha­lálra ítéléséről. A halálos ítéle­tek végrehajtását a haladó em­beriség ellen elkövetett olyan bűnténynek tekintjük, amelyért a fasiszta hóhéroknak feleniük kell a spanyol nép, s az egész emberiség előtt. Írja többek kö­zött az OBT és tiltakozó nyilat­kozatát így fejezi be: Meggyő­ződésünk, hogy a spanyol haladó erők egysége, összefogása, közös harca győzni fog, és véget vet a hosszú idő óta tartó fasiszta ter­rornak. Szovjet sajtóügynökség vezetői Békés megyében Tegnap Nyikolaj Zabelkin, a Novosztyi Sajtóügynökség (APN) budapesti irodájának vezetője, a Szovjetunió Hőse, valamint helyettese Nyikolaj Jugov Bé­kés megyébe látogatott. A ven­dégeket a Hazafias Népfront megyei bizottságán Nyári Sán­dor, a Hazafias Népfront megyei bizottságának titkára és Vicnál , Pál fogadták. A baráti találko­zón részt vett dr. Pankotai Ist- I Kedden, szeptember 30-án délelőtt Békéscsabán a Megyei Művelődési Központban rendez­ték meg a munkásművelődés le­hetőségeit megvitató fórumot. Ezen a II. Békés megyei Ifjú­munkás Napok keretében KISZ- alapszervezeti titkárolt, ifjúsá­gi brigád vezetők, ifjúsági klub­vezetők, vállalati személyzeti osztályvezetők, oktatási felelő­sök, igazgatók, párt- és szb-tit- károk vettek részt.1 A Megyei Művelődési Köz­pont igazgatójának, Litauszki Tibornak vitaindítója után —• amelyben a párt közművelődési határozatának migyei végrehaj­tásáról, a továbbképzés és to­vábbtanulás lehetőségeiről, fel­tételeiről szólt és kitért az if­júsági kluboknak, valamint az ifjúsági brigádoknak a munkás­művelődésben betöltött szerepé-1 re is — a fórum résztvevőinek kérdéseire és észrevételeire, a megyei tanács és az SZMT po­litikai munkatársai válaszoltak. ván, az MSZMP békéscsabai bizottságának osztályvezetője, és Deák Gyula, a Békés megyei Népújság helyettes főszerkesz­tője. A vendégek a délutáni órákban riportútra indultak az Orosházi Üveggyárba és Tót­komlósra. Tervük az, hogy a Fáklya című magyar nyelven megjelenő szovjet lapban be­számoljanak az olvasóknak. A vitát Irházi Lajosnénak, a KISZ Békés megyei Bizottsága titkárának összefoglalója zárta. Ma, október 1-én az ifjúmun­kás napok eseménysorozata az üzemi és a szakmunkástanuló KISZ-titkárok tanácskozásával folytatódik. A Békés megyei Tanács Köz- művelődési Bizottsága ma dél­előtt tartja soron következő ülé­sét Békéscsabán. A testület Orosháza és Szarvas, valamint a Békéscsabai Kötött­árugyár közművelődési felada­tainak végrehajtásáról szóló je­lentéseket vitatja meg, majd a megye ifjúsági és úttörőházai­nak elmúlt évi munkájáról hangzik el jelentés. A bízott; ság előtt végezetül Békés me­láiár György fogadta B. Castillat Lázár György, a Miniszterta­nács elnöke kedden hivatalá­ban fogadta B. Castillát, a Ku­bai Köztársaság miniszterelnök­helyettesét, a magyar—kubai gazdasági és műszaki-tudomá­nyos együttműködési bizottság kubai tagozatának elnökét. A szívélyes, baráti eszmecserén részt vett dr. Szekér Gyula, a Minisztertanács elnökhelyettese, az együttműködési bizottság ma­gyar tagozatának elnöke, Tor- dai Jenő külkereskedelmi mi­niszterhelyettes, a tagozat el­nökhelyettese, valamint H. Rod­riguez Lompart, az együttmű­ködési bizottság kubai tagoza­tának elnökhelyettese. Jelen volt Floreal Chomon, Kuba bu­dapesti nagykövete is. (MTI) A tárgyalások jegyzőkönyvé­nek aláírásával véget ért Buda­pesten a magyar—kubai .gazda­sági és műszaki-tudományos együttműködési bizottság ötödik ülésszaka. A Parlament delegá- ciós termében kedden délután írta alá a záróokmányt dr. Sze­kér Gyula és B. Castilla minisz­terelnök-helyettes, a bizottság két társelnöke. gye közművelődésének ötéves tervét ismerteti Csende Béla, a megyei tanács közművelődési csoportvezetője. A terv részle­tesen elemzi a IV. ötéves terv­ben végzett közművelődési munka eredményeit, és a kö­vetkező öt évben a tnegye in­tézményeire, szervezeteire váró feladatokat. A több oldalas írá­sos anyag külön foglalkozik a közművelődés tárgyi és szemé­lyi fejlesztésével is. •■saBacBBSHsvasisaesasaflm Ma9uaaaaaaaBaaaaBaaaaaaaaBaaaBttaaBBaBBa9aaBaB«sssBBaaaaaaBaBaaaaaaaaaBaaaaaBBaaB! fi. Béke» megyei tfjámúnkás Napok Vita a munkásmüvelődés tehetőségeiről A megye ötéves közművelődési terve a közművelődési bizottság előtt MEZŐGÉP— MOTOKOV együttműködés A csehszlovák MOTOKOV külkereskedelmi vállalat megrendelésére a MEZŐGÉP békéscsabai gyáregységében elkészült és szállításra vár 25 darab rotációs kultivátor nullszériája. Ezeket a gé­peket főleg a cukorrépa sorközeinek megművelésére használják. Tárgyalások folynak mert a MOTOKOV cég a következő ötéves tervben évi 600 darab kultivátor szállítására tart igényt (Fotó: Demény) I

Next

/
Oldalképek
Tartalom