Békés Megyei Népújság, 1975. szeptember (30. évfolyam, 205-229. szám)

1975-09-07 / 210. szám

flsűcs Gyula moster^dső terveiről, elképzeléseiről, eddigi sportpályafutásáról beszél A labdarúgó NB 1-ért MTK-VM—Bcs. Előre Sp. 3—0 (1—0) A Békéscsabai Élőre Spartacus labdarúgó szakosztályának új vezétöedzője Szűcs Gyula, (Ké­pünkön) A mesteredzővel a klub kétévés szerződést kötött. A nagy tapasztalattal rendelkező, kitűnő szakemberrel terveiről, elképzeléseiről, eddigi sportpá­lyafutásáról beszélgettünk. — A budapesti vasutas csapat­ban, a Törekvésben kezdtem el futballozni 1929-ben, s ennél a klubnál hagytam abba a játékot 1943-ban. A harmincas évek de­rekán ismerkedtem meg békés­csabai csapatokkal; mint Buda­pest amatőr bajnokai vívtunk nagy mérkőzéseket a Törekvés­sel, a CSAK-kal — kezdte visz- szaemlékezését Szűcs Gyula. A Törekvés országos amatőr­bajnokságot nyert, bekerült az első ligába. Akkoriban mened­zserünk, a ma is aktív, kitűnő sportújságíró Feleki László ta­nácsára mi vezettük be először a „WM-rendszert”, s ennek kö­szönhettük, hogy elnyertük a Szent István Kupát, s ötödikek lettünk az első ligában. Mint já­tékos a Budapest B-válogatott- ságig vittem, de mindvégig meg­maradtam a „Töri”-ben. Hogy miért? Kétségtelenül vonzó volt akkoriban egy amatőr csapatból — proficsapatba lépni, de én mégis maradtam a vasútnál. Hogy miért? Akkor kezdődött el a vasutak villamosítása, meg­kaptuk a Kandó-mozdonyokat, s a MÁV-nál láttam biztosított­nak jövőmet! <— Mikor kezdett el edzősköd­ni? — kérdeztük. — Az edzői tanfolyamot 1943 —44-ben Végeztem el. A felsza­badulás után kezdtem el edzős- ködni és végigjártam e pálya valamennyi „lépcsőfokát”. A szakedzői képesítést 1954-ben szereztem meg. Közben orszá­gos ifi-kapitány voltam 1949— 50-ben. Csapatomban ekkor Mednyánszki, Dékány. Palotás Péter, Szigeti-Schmidt. Sárosi Laci, Kolász. azután Berendi, Dalnoki, Csordás, Bablena, Szoj- ka. — Ügy tudjuk szövetségi ed­zőként is dolgozott?! ' — Több évig az MTS labdarű- góosztályának vándoredzője vol­tam, s egvütt dolgoztam Titkos Pállal, Mándi Gyulával, a ké­sőbbi főtitkárral, Monti György- gyei. Válogatott keretekkel is foglal­koztam Ausztriába, az NDK-ba vezettem egy vegyescsápatot. Ennek összeállítását — pusztán az érdekesség kedvéért — em­lítem meg. Mészáros és Danka védett, Kovács 11., Börzééi, Rá­kóczi alkotta a hátvédhármast. Kovács 1., Zakariás játszott fe­dezetet, míg a csatársor így állt fel: Sándor. Virág, Palotás, Mol­nár, Babolcsay.. — Mikor kapta meg a mester­edzői címet és milyen együtte­seknél tevékenykedett? — Az 1950-es évek végétől a Bo. Spartacus, Üjpesti Dózsa, MTK, újra az O. Dózsa, a Komló, a Miskolci VSC edzője voltam. Azután 1966—68. között Kam­bodzsában tevékenykedtem, majd a Dunaújváros, az Egyet­értés edzéseit irányítottam. Szak- tanácsadója voltam a lengyel Gornik Zarbzenak. 1973-ban fél évet töltöttem aa Ű. Dózsánál, t azután nyugdíjba mentem. A mesteredzői címet 1951-ben kaptam meg. Ekkor nyertünk az Ű. Dózsával 13 év után ismét bajnokságot. A Illáknál együtt dolgozhattam a szaktanácsadó Sebes Gusztávval. — Kik azok a legismertebb játékosok, akik keze alatt dol­goztak? Merre járt csapataival a nagyvilágban? — Nagyszerű játékosok egész Q g&MRSS! 1975. SZEPTEMBER 1. sorát edzettem. A mostaniakon — Fazekasékon kívül — együtt dolgoztam az MTK-nál Gallér­ral, Palicskóval, Lantossal, Ko­vács III-mal, Nagy I-gyel, Szim- csákkal, Sándorral, Molnárral, Sípossal, a Dózsánál Szuszával, Várhidival, Tóth M.-mel, Gö~ röccsel, Kuharszkival — akik ma már szinte valamennyien si­keres edzők. Hogy hol szerepel­tek csapataim? Nagyon sokfelé. Többek között játszottunk New Yorkban, Argentínában, Las Palmasban is. Kambodzsában láthattam a Koreai NDK, In­donézia, India, sőt még Kína labdarúgó-válogatottját is. — Most kanyarodjunk vissza — a mába. Beszéljünk arról, milyen tervekkel érkezett Bé­késcsabára? — Noha nyugdíjas edző vol­tam egy ideig, figyelemmel kí­sértem a labdarúgósport esemé­nyeit. Nagyon tetszett a Békés­csaba tavaly őszi bravúros sze­replése. Amikor megkerestek a lila-fehérek vezetői, elfogadtam meghívásukat, ugyanis a csapa­tot képesnek tartom arra, hogy megállja helyét az NB I-ben! A klubtól betegsége miatt távozott Babolcsay Györggyel hosszasan beszélgettem a szakosztályról. Nagy szeretettel emlékezett meg az itteniekről. Ügy vélem mun­kája, eredményei nagy elisme­rést érdemelnek! Az ő statiszti­kai adatainak felhasználásával, kollégáink segítségével, saját ta­pasztalataimmal igyekszem meg­ismerni az Előre Spartacus kol­lektíváját. A mérkőzésekre való felkészítés mellett most ez a másik, de — az előzőnél nem kisebb — feladatom! — Milyen célkitűzéssel látott munkához? — Első csapatunk számára to­vábbra is a bentmaradás kihar­colását tűztük ki célul. Szeret­ném, ha a gárda fejlődne a csapatjátékban, s néhány fiú ko­rábbi önbizalomhiánya eltűnne. A követelményrendszer előírá­sait maradéktalanul elvégezzük, a szabad időben viszont a csa­patjáték .kérdéseivel, taktikai to­vábbképzéssel foglalkozunk, s előtérbe helyezzük az egyéni foglalkozásokat! Taktikánkat, csapatjátékunkat igyekszünk alaposan megszer­vezni. Idegenben és az élcsapa­tokkal szemben —- a biztonságos védőjátékra épülő, „kontratárna- dásos” harcmodort kell válasz­tanunk, míg öt-hat kulcsfontos­ságú találkozón elsősorban a tá­madások sikeres befejezésére kell törekednünk. Eddigi tapasztalataink kedve­zőek! örülök annak, hogy a fiúk lelkesek, szorgalmasak. Bí­zom abban, hogy a lelkes szur­kolótábor támogatásával, megér­tésével sok örömet szerez hívéi­nek áz Előre Spartacus! ■—CH— Békéscsaba, 10 000 néző. V.: Mohács (6) (Demeter dr„ Dá­vid). MTK-VM; Bicskei (6) — Csetényi (7) —Török' (6), Sik­lósi (7), Borsó (6), Szigeti (6), — Burg (5), Kovács (5), Pólyák (7), Kiss (6), Koritár (7). Edző: Ko­vács Imre. Békéscsaba; Tóth (5) — Paróczai (5), Kerekes (5), Vágási (5), Schneider (5) — Moós (—). Pásztor (6), Láza (5), Németh (5), Pogács (5), Ki­rályvári (5). Edző: Szűcs Gyula. Csere: Moós helyett Zielbauer (5), a 34. percben, Láza helyett Ravasz (5), a 44. percben, Ko­vács helyett Szúrom! (—), a 78. percben. Góllövő: Koritár (18. perc), Pólyák (60. perc), Borsó (83. perc). Szögletarány : 6:0 (3:2, az MTK-VM javára.), A mérkőzés előtt Ondrik István, az Előre Spartacus mód­szertani vezetője tájékoztatóra hívta meg az újságírókat, ahol a két klub vezetői, s a csabai edzők válaszoltak a feltett kér­désekre. Kovács fejese, Pogács két tá­voli lövése jelentett eseményt az első percekben. Moós labdá­ja csúszott el a kapufa mellett, azután Pásztor fejese Siklósiról került az alapvonalon túlra. A beívelést Bicskei a kapufa se­gítségével hárította. A másik oldalon Kiss kapáslövését Tóth elvetődve öklözte a mezőnybe. A 18. percben Paróczai fe­leslegesen szabálytalankodott. A szabadrúgásnál Koritár tel­jesen tisztán vehette át a lab­dát, s lövése Tóth kezét érint­ve került a bal sarokba, X—0. Az újrakezdés után Bicskei ki­ejtette a labdát, üres volt a kapu, de Pogács közvetlen közelről fölédurrantolt. A 33. percben a kitünően ját­szó Moós Borsóval csapott ösz- sze, megsérült, kiállt. A mentők a csabai középpályást kórházba szállították. A 38. percben Pász­tor a saját térfeléről indulva, egészen a kék-fehérek 16-osáig verekedte magát, lövése azon­ban a kapufáról visszapattant! Fordulás után Németh csú­szott el a lövés pillanatában, azután Királyvári bombájába dobta bele magát Siklósi. Az 59. percben Pogács 16 m-ről, tiszta helyzetből lőtt a kapu mellé. A nagy erővel támadó hazaiak tűzijátékot rendeztek a fővárosi kapu előtt, de a vé­dők háromszor is kivágtak a gólba tartó labdát A 6ő. perc­ben az előre törő Pólyák senkitől sem zavartat­va, mintegy 25 m-ről nagy lö­vést zúdított kapura. A labda a jobb kapufáról pattant az ellenkező sarokba, 2—0. A hazaiak nem adták fel, el­keseredetten rohamoztak. Pász­tor, Ravasz beívelése után me­leg helyzet alakult ki a vendé­gek kapuja előtt, de a szépítés nem sikerült. Békéscsabai táma­dások közepette újabb fővárosi gól született. Borsó 20 m-es lapos lövése utat talált Tóth kapujának bal alsó sarkába, 3—0. A két csapat találkozója vál­tozatos küzdelmet hozott. Az MTK fegyelmezett csapatjáték­kal rukkolt ki, tömör védeke­zésből, gyors rajtaütésszerű el­lentámadásokat vezetett. Noha igazi gólhelyzetük, „ziccerük” nem adódott, mégis három gólt szereztek, ami helyzetfelismeré­süket, lövőkedvüket dicséri. Az Előre Sp. nagy lendület­tel kezdett, az MTK-VM veze- tőgólja nem okozott törést a csapat játékában, Moós és Láza kiválását azonban nagyon meg­A televízió a jövő hét keddjén, 20 órától a labdarúgó Szuper Kupa Bayern München—Kijevi Dinamó mér­kőzést közvetíti Münchenből. Szerdán, szeptember 10-én 21.10 órától ad közvetítést, fel­vételről, Chorzow-ból, a Len­gyelország—Hollandia labdarúgó EB-selejtező mérkőzésről. érezte az együttes. Szünet után baj volt a csatárok „Irányzéká­val”, sőt még a szerencse is el­pártolt a hazaiaktól. Ráadásul az Előre Spartacus' eddigi leg­jobb csapatrésze — a védelem — ezen a napon „lyukasnak” bizonyult... Nyilatkozatok. Kovács Imre: Örülök, hogy végre idegenben is győzni tudtunk. Várom a foly­tatást! Szűcs Gyula: „Potya­ízű” gólokat kaptunk, s a mi helyzeteink — sajnos — kima­radtak. A lapzártáig lejátszott mérkő­zések eredményei: Salgótarjáni BTC—Videoton 1—3, Kaposvári Rákóczi—Diósgyőr' VTK 0—0 Zalaegerszeg—Rába ETO 3—0, SZEOL—Tatabánya 2—1, Cse­pel—Haladás VSE 2—0,' Honvéd —Vasas 3—1. A tartalékbajnokságért: Bcs. Előre Spartacus—MTK-VM 1—0 (0—0), Békéscsaba, Kórház u., 5000 néző. V.: Albert. G.: Ma­gyar T. Jók: Dobó, Hódi, Erőss, Magyar T., ill. Büki, Aranyosi, Kőhalmi, Tulipán. Vízszintes: i. GA. 3. A szakma ne­ve. 9. Kötőszó. 11. Fordítva: elefánt orra. 12. Névelővel: takarítunk vele. 13. Eö. 14. Kisiskolások. 16. Régi ró­mai pénz (AS). 17. NVS. 19. Eloltot­ták a szomjukat. 20. TMZ. 21. Fér- i flnév. 23. Nem ül (ékezethiány). 24. S TELA. 25. Paprikának is van. 27. Ki. j rándulások, 28. Üzlettársa. 29. Kutat- í ja. 30. LLE. 32. -ről párja. 33. JNO, 35. NŐI név. 37. Igekőtő. 3«. Neves mesterek alkotásai ezekké váltak. 42. Nem régi. 43. Mókus másik neve. 45. RIE. 46. Sportolj! 48. Halottak he­lye. 50. Rosta. Függőleges: 1, A szakma gyakor­lásánál kizáró ok (zárt betűk: E. T, I, 0). 2. Az idősebb lánytestvére. 3. Sportműsor A mai nap kiemelkedő Békés megyei sporteseményei. Kézilabda. NB I B. Be*. Előre Spartacus—Diósgyőri VTK, fér­fi, Kórház u„ 10.30. NB IL Szarvasi FSSC—Bp. Taurus, fér­fi, 1Ó.30. Labdarúgás. NB Itl. * Bcs. TASK—ÉGSZÖV MEDOSZ, 15.30. Orosházi MTK—Gyulai SE, 15.30. Megyei I. bajnokság. (Kezdés egységesen 15.30 órá­kor). H. Szalvai SE—Gyoma, 9.00, Endrőd—Bcs. MÁV, Szeghalom —Kondoros, Mh. MEDOSZ—Sar­kad, Eüzesgyarmat—Békés, Két- egyháza—Mh. Cukorgyár, Mező- kovácsháza—Battonya, M edgy ős- egyháza—Nagyszénás. Tenisz, dr. Kömjátszeghy End­re országos emlékverseny, Gyu­la. városi sporttelep, 8.00 és 13.00. Kézilabda A Békéscsabai Kézilabda Szö­vetség elkészítette a városi baj­nokság őszi fordulójának sorső­lását Az 1. fordulóra szeptember IS —14-én kerül sor. A műsor • következő: Nők. Kondoros—Bcs. Sebes Gy. Kőzg. Szakisk., Bcs. Volán—Kamuti TSZSK, Gyulái SE—Mezőberényi Textil, Bcs Hungavis—Szabadkígyóst Szák­munkás képző. Férfiak. Újkígyóst TSZSK— Szabadkígyósi Szakmunkáskép­ző, Bcs. 635. sz. ITSK—Mezőbe­rényi Textil. A Bcs. Volán női együttesét a szakszövetség á visszalépett Bcs. Rózsa Ferenc Gimn. csapata helyett sorolta be. A mérkőzések bejelentési ha­tárideje és az ellenfél értesítésé­nek időpontja szeptember 10. KME. 4. A bűzét apróra tűn* 5 Tisztította a ruhát. 8. Ruhát simít 7. Záporok. 8. SEK. 9. GOLF- ... 16 Ennek alapján dolgoznák a szak­munkások. 15. öt háziállat (két szó) 19. Enyhe légmozgás. 20. Hajtja. *2 Az intés. 24. Tejtermék. 26. K-vál Sz elején: nem édes. 27. Helyisége (éke­zethiány). 81. Fordítva: férfinév. K Híres. 86. Zire-... — bányászközség 3«. MTEG. 39. izmos. 46. A létezik jövő idejű alakjs. 41. Oyermekeám szó második fele. 44. EME. 47. Fed­te, sző vége. 49, Mássalhangzó ki­ejtve. 51. ZC. Beküldendő: Vízszintes 3 is IS, füg­gőleges 1 és 10. i PÁLYAVÁLASZTÁSI REJTVÉNYPÁLYÁZAT ÚJSÁGOLVASÓKNAK

Next

/
Oldalképek
Tartalom