Békés Megyei Népújság, 1975. július (30. évfolyam, 152-178. szám)

1975-07-03 / 154. szám

Kuliéit és Radnóti Megjegyzések egy értelmezés vitájához j, nem szokványos stílusú I emlékművel gyarapodott a megyeszékhely, Békéscsa­ba. Meglehetősen exponált he­lyen történő felállítása, gondol­kodásra késztető ábrázolásmód­ja „észrevéteti magát”, s tulaj­donképpen a nemrég Kossuth- díjjal kitüntetett szobrászmű­vész, Varga Imre nemes alkotá­sa már ezzel is elérte célját. Mégis utalnánk arra, hogy nem véletlenül készült harminc év­vel a második világháború befe­jezése, a fasizmus felett aratott győzelem, s ugyancsak három évtizeddel Kulich Gyula már­tírhalála után. Valóban emlék­mű a szó eredeti etimológiai je­lentésében, noha összetett érte­lemben. Azzal is, hogy a Ku­lich Gyuláról elnevezett városi lakótelep előterében állították fel, szándékát tekintve célszerű­en nemes kontrasztot szolgál. Köztéri szobraink esztétikai ha­táskeltésének egyik legjelenté­kenyebb problémája ugyanis a természetes, üde háttér hiánya. Varga Imre alkotása mintegy megfordítja a dilemmát — a ma már kicsit falanszterré öre­gedhető mesterséges háttér-lakó­tömbök elé igyekszik természe­tes előteret varázsolni a téma re­latív komorsága ellenére is. Az út, a tér, a házak, még a beke­rített játszótér is egységbe ol­vad az alkotással. a szimbolikus értelmezésű emlékmű mindennapi lát­ványa gyakori beszédté­ma Békéscsabán és bizonyos publicisztikai érdeklődést is ki­váltott már. Dömötör János, a Népújság május 25-1 Köröstáj mellékletében a művészettörté­nész hitével érvelt a „májusfa- értelmezés” pejoratív jelentése ellen, illetőleg köznapi felfogása mellett. Pedagógus hivatásomnál fogva legyen szabad az emlék­művel kapcsolatban néhány köz­ismert didaktikai aspektusú ösz- szefüggésre utalnom az esztéti­kai élmény közvetítése, magya­rázása jogcímén. Varga Imrét kitűnő alkotása elkészítésében. bizonyíthatóan Radnóti Miklós költészete is ins­pirálhatta. Pontosabban fogal­mazva az a megrendítő tartalmi rokon vonás, amely a mártírha­lált halt Kulich Gyula és a ma­gyar antifasiszta líra fiatalon ki­végzett, nagy tehetségű költője, Radnóti Miklós életsorsa között kimutatható. A békéscsabai Ku- lich-emlékmű Radnóti-emlékmű is! Meg mindazoknak az emlék­műve, akik tehetségük és élet­erejük teljében a fasizmus esz- telenségének áldozataivá váltak. Megítélésem szerint ezt kellene jobban megmagyaráznunk, köz­vetítenünk azoknak, akik ma még (talán életkorukra való te­kintettel érthetően) nem értik, vagy nem is érthetik az alko­tás szimbolizmusát. ekem nem elsősorban az emlékmű értelmezésével, inkább az értelmezés szö­veges megmagyarázásának ki­választásával és pontosításával van problémám! Az idézett Rad­nóti versrészlet ugyanis csak azoknak teszi egyértelműen fel­oldhatóvá Varga Imre alkotásá­nak belső, tartalmi mondani va lóját, akik a költő egész költé­szetében bizonyos fokú tájéko­zottsággal rendelkeznek. Sajnos kevesekről állíthatjuk ma még ezt. Radnóti Miklós költészetében indokoltan vissza-visszatérő mo­tívum az egyes ember sorsának összefonódottsága a nagyobb emberi közösségekkel és a jö­vőbe vetett hittel, önmagát a Bori-notesz egyik ismert versé­ben gyökérhez hasonlította, amelynek az a feladata, hogy a kivágásra ítélt fatörzset megér­lelje, s utána elpusztuljon. Enélkül a hit nélkül nemigen lehetett volna élni a fasizmus embertelen világában! Az em­lékmű szimbolikus jelentéstar­talmának megláttatására Radnó­ti legalkalmasabb verse a „Kor­társ útlevelére” című költemé­nye. 1934 ben. a totális fasizmus hatalomra jutása előtt írta ezt a gyönyörű költeményt a költő ba rátainak, a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma érlelő, nevelő, „növelő közösségének” ajánlva. Vátészi módon sejteti benne nemcsak a maga jövőjét, hanem a becsületes kortársak (Kulich Gyula is Radnóti kor­társa volt!) rezignáltan szomorú, mégis bizakodó perspektíváit is. Két életformát állít egymással szembe. A megalkuvás szerinte kényelmet és elismerést hozhat, a bátor emberi tartás pedig meg- áláztatást, s legfeljebb a jövőbe vetett hit reményét. ’Érdemes a költemény befejező versszakát idézni: „Gondold el! hogyha láza dsz, jövendő fiatal koroknak embere hí rdet s pattogó hittel számot ad életedről; számot ad és fiának adja át emlékedet, hogy példakép, erős fa legyen, melyre rákászhat a gyönge növendék!” Nem ezt az idézett hat sort kellett volna az emlékmű már­vány táblájára írni? Nemcsak azért, mert akik elolvassák, könnyebben megértették volna, így Varga Imre nagyon érzé­keny rezonálását a közélet, a költészet és a szobrászat más és más „alapanyagú” e ire, hanem azért i késcsabai emlékmű en bizonyíthatná, Kulich Gyula valóban a város példaképe, „erős fája” volt, a róla elnevezett la­kótelep pedig fiatal még, de erősödése vitathatatlan. T isztelnünk, becsülnünk, szeretnünk kell ezt az új emlékművet! Ma még úgy tűnik, úgy tesszük ezt leginkább, ha másoknak is megmagyaráz­zuk, másokkal is megszerettet­jük. Kulich Gyula és Radnóti Miklós példája egyaránt segít ségünkre van ebben! Dr. Takács László Igazán érettségizettek? (Tessék elolvasni, nem bírálat!) Mindjárt írásom kezdetén — a félreértések elkerülése végett — szeretném leszögezni, hogy nem szándékozom bírálni okta­tási intézményeink munkáját, s nem akarok olyan költői kérdé­seket feltenni, mint amilyeneket eddig mindazok feltettek nekem, akiknek elmeséltem története­met. Íme e kérdések közül ket­tő: Dehát mit tanítanak akkor az iskolában?! Bogy lehetett ilyen fiatalokat átenged'ni az érettségin?! Nos, ennyit bevezetőként, s a gyakorlott olvdsó már tudja is, hogy ezek után valami kegyet­len, porig lesújtó, esetleg ironi­kus bíráló sorok következnek, hiszen előrebocsátotta a szer­ző, hogy nem bírálja az iskolát. Am ez tévedés. Szavaim igazo­lása képpen nyomatékosan kije­lentem: nem az iskola, hanem maga a most érettségizett diák a bűnös, ha nem tud felsorolni 19 megyénk közül — Békést is beleértve — csak négyet. (Hogy a megyeszékhelyekről ne is beszél­jünk.) Érettségi előtt más tan­tárgyak tanulása miatt biztosan nem ért rá földrajzzal foglal­kozni. ezért állítja, hogy Jugo­szlávia fővárosa Belgrad helyett Növi Sad, s hogy Európát Ázsiá­tól a Kaukázus választja el az Ural helyett. Hegység ez is, az is. Nem mindegy?! Az olvasó most bizonyára felszisszen: „Egy érettségizett fiatalnak azért az ilyen dolgokat tudnia kelle­ne. .” — és hitetlenkedik. Pe­dig való igaz, amit írok. 19Tő­ben érettségizettek jelentkeztek első munkahelyükre Békéscsa­bán, de felvételük előtt a mun­kahelyi vezető egy kicsit puha­tolózott tudásukról. És ez még nem minden. Mert Vietnam, Mongólia és Korea az ugye még- sincs Európában, hiába helyezte oda az egyik jelentkező. Szinte hihetetlen, de a másik az évszá­zadokkal volt bajban, amikor Petőfiről és Arany Jánosról kér­dezték, a harmadik pedig, hogy úgymond egyáltalán nem fitog­tatta történelmi tudását, amikor az 1526-os mohácsi vész évszá­mát kellett kitotóznia. Nem ta­lált, ilyen a totóban is gyakran megesik. És még egy: a mate­matikában bármilyen egyszerű feladat megoldásánál sem sza­bad osztás helyett szorozni, mint ahogy egyikük tette. Szerencsé­re azért jelentkezőinkre nem vonatkozik az a mondás, hogy se nem oszt, se nem szoroz. Ennyit tehát a tényekről. A munkahelyi vezető papíron bi­zonyította■ állítását, hogy ilyen és hasonló válaszokat kapott. És mérges volt. Nem munkaerő­gondjai miatt, mert úgyis jön majd más, aki megfelel. Azon bosszankodott, hogy „hát mit tanítanak akkor az iskolában?!”, és „hogy lehetett ilyen fiatalo­kat átengedni az érettségin?!”. Pedig az iskolára vonatkozóan nincs igaza, hiszen ezekben a fiatalokban van a hiba, akik nem tanulták meg a tananyagot, és a fenti tény bizonyára csu­pán kivétel, egyedi eset. egy a millió közül. Ezért is nem bírá­lom írásomban ironikusan azo­kat, akik aláírták az említettek érettségi bizonyítványát, s nem teszek fel bizonyos költői kér­déseket, hanem betartom szava­mat. mint ahogy cikkem elején ígértem. Vitaszek Zoltán Menedékházak, sátrak a munkakörülmények javítására A Körösividéki Vízügyi Igaz­gatóság 1975. évi munkafelaján­lásaiban szerepel a kedvezőtlen időjárásnak kitett fizikai dolgo­zók munkakörülményének ja­vítása Ennek keretében saját kivitelben készítettek 11 menet dékházikót és egy vontatható kultúrkocsit, továbbá sátrakat állítottak össze, hogy a Körös­völgy különböző területein levő munkahelyeken a szocialista brigádok, köztük a mintegy 300 kubikos ne szenvedjen az idő­járás ártalmaitól. RáJiéjegizct lyen község ez a Kaszaper? Mi A fent jelzett kérdést boncol­gatta hétfőn este a Kossuth rá­dió Távolodó szegénység című műsora, de nem valószínű, hogy a hallgatók előtt bármilyen kép is kialakult volna Kaszaperről. Persze nem kötelező minden községben „nagy események” után kutatni, lehet, hogy a ri­porter csak afféle „se hideg, se melegnek” észlel egy falut. Ám az ilyen — aligha létező — semleges helyeket is érzékle­tesen kell bemutatni. Meg volt erre a lehetősége a Huszas stú­dió megyénkben járt stábjának is, hiszen egy teljes óra műsor­idő, állt rendelkezésükre, hogy Kaszaperről szóljanak. Sajnos az elhangzott adásból ezúttal csak az derül ki, hogy egy mikrofon és sok méter felhasznált magnó­szalag még nem elég a jó rádió­műsorhoz. Mint az előre jelzett, szándék is közölte, a szerkesztő alapvető ISIS, JŰLIUS 3.­célja az volt, hogy az egykor • szegény kisközség fejlődését ■ mutassa be. Az akadozó beszél- ■ getésekből viszont az derült ki, ■ hogy a sok izzadsággal megszen- • vedett anyagi jólétnek Kaszape- [ ren lelki sivárság az ára. Ez pe- ! dig nem igaz! Senki sem várja a rádió mun • katársától, hogy odaköltözzön ri- : portjai színhelyére, de az min- j denkinek kötelessége lenne, ; hogy amíg egy községben dolgo- • zik, addig együtt lélegezzék a j falu életével. Ha a riporter nem • előkelő idegenként mozog az J emberek között, akkor a kérdé- : seivel mindjárt jobban ki tudja ! bontani az élet lényeges dolgait. ■ Például, ha a beszélgető partner ; végre belelendül munkája el- * mondásába, akkor nem az a leg j fontosabb, hogy megkérdezzük: } ugye a sárga a kedvenc színe? ■ Természetesen nem várható. : hogy valamennyi rádióriport : remekműre sikeredjék. De a lel ; kiismeretesebb műgond minden : alkotó ember számára kötelező j ’ ___ (Andódy) l PÁSZTOR FERENC: Fiúk a Leshegyen (REGÉNY) 8. Nem oda Buda, gondolom ma­gamban, s már bekapcsoltam a rádiót. Jelentek, „őrnagy elv­társnak jelentem. Kísérlet kife­lé. Két fő. A rendszertől vissza­fordultak. A nyomokon üldö­zöm. A kocsit a falu felé kül­döm, az útkaparó háznál vár majd ránk. A nyomok tiszták, jól olvashatók. Látás gyenge. Kérdésem nincs, kérem a továb­bi parancsot”. Ha addig nem találjuk a két határsértőt, az útkaparó háznál vár bennünket a parancsnok Remélem, gyorsabban futunk, mint ezek. A lehető legrosszabb utat választották. Csoda lesz, ha nem törik ki a nyakukat. Az er­dőnek ez a része tele van mély vízmosással, hatalmas kövekkel, kidöntött fatörzsekkel, irgalmat­lanul szúrós csipkebokrokkal. Még nekünk is óvatosnak kell lenni, pedig ezekben .a vastag- talpú cipőkben sokkal könnyebb. Remek dolog ez a macskatalp. így nevezzük a magasszárú ci­pőt. Valamikor az ejtőernyősök­nek is ilyen volt. Vastag, rugal­mas talpú lábbeli, jól felfogja a göröngyök, kövek, rögök egyenetlenségeit. Ebben lehet futni. Futunk is. Ketten a kutya után loholunk. Ketten tőlünk jobbra, ketten balra tartanak. Balogh már gázt adott, az út­kaparó háznál megvár. Leg­alább négy kilométert kell sza­ladni, hogy találkozhassunk. A jelzéstől nem telt el még húsz perc sem. Ha futnak, akkor sem tettek meg ezen a talajon egy kilométert sem. Időt töltöttek el, amíg mérlegelték, mit tegyenek. A nyomsáv szélén megálltak, ta­nakodtak. Sok-sok lábnyom mu­tatja : toporogtak, tanácstalanul álldogálták. Ezek nagyon érté­kes percek a mi számunkra. Fu­tás közben is meg-megállnak. Tájékozódniuk kell, merre men­jenek. Nekifutnak egy bokor­nak, egy kőnek. Rabolja tőlük az időt, bennünket pedig meg­ajándékoz. Egyszer-kétszer fel­buknak a vízmosásban, vagy be­leragad a lábuk a csonttá fa­gyott hóba. Nem lennék a he­lyükben egy vak lóért sem. Ne­kik ez kellett, hát akkor csak fussanak, féljenek, törje ki őket a hideglelés. Engem biztosan ki­lelne, ha hallanám, hogy ku­tya. ember, fegyveresek vetik magukat utánam. Talán felad­nám, nem is futnék, mert ok­talanságnak tűnne már az első percekben. Semmi esélyük nincs, így mérlegeltem, így látom, és futok Sátán után. Énnek a ku­tyának olyan iránytűje, olyan biztos érzéke van, hogy a legfi­nomabb műszerrel sem kelnék versenyre vele. Fut, mintha rakéta lenne iz­mai helyén. Nem vakkant, nem morog, csak fújtat, szaglászik magasra tartott fejjel, s megy neki bokornak, ároknak, mint­ha páncél védené a szűgyét. Mi meg utána. Folyik rólunk a ve­rejték, a tüdőnk dolgozik, mint egy kovácsfújtató. Ez férfi munka. Azt hiszem, annyi reg­gelit kérek, ha véget ér ez a szaladás, hogy a szakács még a jövő heti normát is előhozatja. De jó lenne most egy korty víz, egy csésze tea, egy satnya al­mát is szívesebben vennék most, mint holnap a csendben egy füzér banánt. Erre mondják: ál­modik a nyomor! Szerencsére nem tart ez nagyon sokáig, mert Sátán már ezt is érzi, egyre fo­kozza az iramot, egyre vadab- bul szedi a lábát. Már vicsorít, már morog, már csahol, mert érzi, hogy a levegőben maradt emberszag, a légszimat, ahogyan kutyásul mondják, meleg, közeli, friss. Ilyenkor a kutyásnak tar­tania kell magát, hogy magával ne sodorja, hasra ne rántsa a felbőszült állat. — Ott vannak — kiállt a ku­tyás, s hosszabb pórázra ereszti Sátánt. Nem azért teszi, hogy a két embernek engedje,

Next

/
Oldalképek
Tartalom