Békés Megyei Népújság, 1975. május (30. évfolyam, 101-126. szám)

1975-05-25 / 121. szám

KÖRÖSTÁJ fezek apokaliptikus hatása á múlt minden kínját, fáj­dalmát érthető szobrász! eszközökkel tolmácsolják. Ebbe,a múltba épül bele a forradalmár elomló teste. A KULTURÁLIS MELLÉKLET Hetven éves Solohov ma, erre a kínnal, nyomor­ral teljes karomgyökeres múltra épül, ebből nő ki jelenünk. A mártíromság, az áldozat nem volt hiába­való, mért amiért harcoltak és életüket áldozták a kom­munista forradalmárok, megvalósult. A szocializ­mus fája kihajtott, levele­ket hozott és érezzük a első és a második könyv 1028-ban, a harmadik 1929 —1932-ben, a negyedik, a befejező kötet 1937—1938- ban, illetve 1940-ben került ki a nyomdából. Főhőse, Grigorij Melehov a huszadik század próza- irodalmának egyik legmű­vészibben megformált alak­ja, az első világháború em- bertformáló izzásában döb­ben rá a doni kozákok év­százados, megszégyenített társadalmi szerepére. Biz­tos a forradalmi jövő dia­dalában: a cárizmust meg­döntő forradalmárok mel­lé áll. Solohov a ma már klasszikusnak számító re­gényében továbbfejleszti a tolsztoji lélekrajz művészi módszerét. Bár Grigorij Melehov végül is egyedül marad — a fehérek közt nem tud élni, a vörösök el­fordulnak tőle —, társtalan, meghasonlott emberré vá­lik, végső kicsengésében a Csendes Don nem pesszi­mista alkotás. Másik, világsikert aratott regénye a Podnyataja ce- lina. Mi Űj barázdát szánt az eke címmel szerettük Századunk egyik legna­gyobb íróját köszöntjük hetveriedik születésnapja alkalmából. Az írót, aki Vesenszfeja doni kozák fa­luban látta meg a napvilá­got 1905. május 24-én. Ne­vét nemcsak a szovjet és a szocialista népek baráti kö­zösségének olvasói ismerik es tisztelik; Mihail Alek- szandrovics Solohov művei épp oly ismertek és kedvel­tek Moszkvában és London­ban, mint Budapesten vagy Stockholmban. Solohov, a doni paraszt­sorsból kiemelkedő és írói munkásságáért 1965-ben Nobel-díjjal kitüntetett író forradalmár is egyben. Az SZKP Központi Bizottságá­nak tagja, a Szovjetunió Legfelső Tanácsának kül­dötte. Egész forradalmi és írói életpályája egy nagy­szerű ember céltudatos munkásságát példázza. Először a forradalmár So- lohovot ismerte meg az új szovjethatalom, aki közép­iskolai tanulmányait félbe­szakítva, fegyveresen har­colt a polgárháborúban a Don menti fehérgárdista el­lenforradalmárok ellen. Életformájára jellemző, hogy bár 1922-ben Moszk­vában telepedett le, még­sem találta helyét a nagy­város kőrengetegében. Né­hány év múlva hazatért szü­lőföldjére, ahol mindmáig együtt él doni kozák pa­raszti véreivel. Kogyinka a címe első el­beszélésének. Magyarul: Az anyajegy; 1924-ben került az olvasók kezébe. Két év múlva már novelláinak gyűjteményével találko­zunk, főbb témái személyes élményeiből fakadnak; a polgárháborúban szerzett ’ élményanyagát dolgozta fel. A forradalmi és ellenforra­dalmi táborra szakadt ko- zákság kegyetlen osztály­harcáról vall a szovjethata­lom első éveiből. Egy esztendővel később kezd hozzá a Csendes Don című hatalmas regényéhez. Alaposságára, írói gondos­ságára jellemző, hogy kere­ken tizenöt esztendeig dol­gozik rajta. Érdekességkép­pen megemlítjük, hogy az Portré meg. Hasonlóan fogadták mindenütt A hazáért har­coltak című művét, az Em­beri sors című elbeszélését, a Feltört ugar-L Ez utób­bit, továbbá a Csendes Don-t és az Emberi sors-ot megfilmesítették. Sőt, a Csendes Don-ből operát komponált Ivan Dzer- zsipszkij. Hadd írjuk riiég ide: Solohov műveit eddig mintegy húsz nyelven je­lentették meg. Solohov századunk egyik legnagyobb tehetségű író­alkotó művésze, Lev Tolsz­toj, Gogol és Gorkij világ- irodalmi rangú műveinek méltó folytatója. Regényei­nek, elbeszéléseinek közép­pontjában mindenkor a szovjet és a társadalmi problémák bensőséges em­beri legmélyére hatolva bontja ki bölcs elemzéssel a valóságot, az igazságot. Történelmileg hitelesen áb­rázolja korát, azokat a har­cokat, melyek közelebbi pátriája, a doni kozákság és a nagyobb társadalom, a szovjethatalom vív az első világháború óta, napjainkig. Nyelvezete pedig gazdagon merít a népnyelv utólérhe- tetlenül gazdag forrásaiból. Befejezésül hadd mutas­suk meg igazi emberközel­ségében Solohovot, a szülő­falujában élő szovjet pol­gárt. Mint említettük, Ve- senszkaja faluban, a régi családi otthonban él, alkot, ír, s közben mint forradal­már, szívében hordja falu­ja ügyes-bajos dolgait is. Egyszer, hajnali öt óra­kor váratlan látogatót ka­pott: egy kolhozparasztasz- szony kereste fel, és elpa­naszolta az írónak, hogy helytelenül adóztatták meg. Solohov kissé méltatlan­kodott: — Hát, hogy, kedves, nem tudtál volna még korábban jönni, mondjuk, négy óra­kor? A kerületi végrehajtó bizottsághoz sem mehetsz öt órára! Az asszony csendesen vá­laszolta: — Ami azt illeti, tudom, mikor kezdődik ott a mun­ka. Azért jöttem korán reg­gel, mert tehozzád most is lehet, hiszen nem alszol! Hajnali öt órakor Solohov íróasztalánál dolgozott. Révész Tibor Martincsek Gábor felvétele A napok arca L^zár Tibor A napok tüzes szegek, szúrnak, égetik testemet, ha elmúlik egy, jön a másik, a páros lángol, a páratlan fázik, s végtelenné nő a sor. ' És e nagy vonulásban a napok arca Tehozzád hasonlít, bronz barna színe ellenére, hogy zöldell és virul. Miklós István Találkozás Még egyszer a Kulich-emlékműiől TriAoyni* a Tükör cí- LluszUr mu folyóirat­ban láttam Varga Imre Kossuth-díjas szobrászmű­vész Kulich Gyula emlék­művét egy elég kis méretű fotón. Még ezen is világo­san látható volt azonban a felmagasodó fa gyökerei­nek, leveles ágainak, új haj­tásának erőteljes, egyértel­mű és mégis gondolkodó szimbolikája. Azután hal­lottam arról, hogy a mű vitát váltott ki Békéscsa­bán. Már ekkor, később pe­dig az emlékmű megtekin­tése után, határozottan tud­tam, hogy Varga Imre al­kotásának védelmezői, ma­gyarázói sokkal könnyebb helyzetben vannak, mint Hódmezővásárhelyen, a Szántó Kovács-szoborral kapcsolatban. Ott a portré­szerűséget, a külső testi ha­sonlóságot kérték számon Somogyi Józseftől, aki — kétségtelen — az egyéni je­gyek reprodukálása helyett, a típus irányába formálta, írta át Szántó Kovács Já­nos alakját. Itt viszont egy­értelműen, világosan em­lékműről van szó, melynek nem ábrázolni kell Kulich Gyulát, hanem kifejezni életművét, az eszmét és a célt, amelyért életét áldoz­ta, továbbá azt is, hogy ez az áldozat nem volt hiába­való, hogy Kulich Gyula igazát a történelem valóra váltotta, a kommunizmus eszméje győzedelmeskedett. Már az első reprodukció alapján az volt a vélemé­nyem, hogy erre a múltat és jelent kifejező famotí­vum tartalmat és esztétiku­mot hordozóan alkalmas. Azután a XVIII. Alföldi Tárlatról, megtisztelő fel­adatként, cikket írtam és a mélyebb ismerkedés érde­kében Békéscsabára utaz­tam. A vasútállomásról a múzeumhoz autóbuszon hallottam éllel és gúnyos hangsúllyal ,az emlékműről szólva, hogy „májusfa". Azt azonnal örömtelinek talál­tam, hogy az emlékmű so­kakat, a széles közvéle­ményt foglalkoztatja. Ez ki­fejezi a nemes lokálpatrio­tizmust ugyanúgy, mint a közéleti érdeklődést. Vita pedig számos, ma már klasszikussá vált alkotás körül kavargóit első megje­lenése idején. Nem láttam azonban semmi okot sem a májusfa kifejezés gúnyos hangsúlyára. Miért ne! A május ünnep és benne a májusfa ősi szokás szerint a tavasz, a megújulás, az élet új lendületének ünne­pe. Nem véletlenül válasz­totta az új társadalomért harcoló munkásosztály a múlt század végén május elsejét a proletár szolidari­tás nemzetközi ünnepéül. A májusfa másik jelentése az építéshez fűződik, akkor he­lyezték el a házon, ha az már, ha nem is volt teljesen befejezve, de a tetőig fel­épült. Életünk felszabadu­lás utáni megújulása, új ta­vasza, a szocializmus építé­se — ha nincs is még a tetőn fenn minden cserép, történelmi tények. Varga Imre aS_ö sa mindezt kifejezi, de en­nél többet is. A fatörzsből kiágazó göcsörtös gyökér­A XIX. század vége és századunk első évtizede magas talapzatra állított teátrálls pózban álló egész alakos köztéri szobrokat, emlékműveket helyezett el szerte az országban. Embe­rek, akik a közösséget sza­badságharcosokként, írók­ként, művészekként szolgál­ták és eközben is emberek maradtak, kezüket szívükre téve, vagy révedt tekintet­tel szavaltak, vagy mutat­tak irányt kezükkel díszma­gyarban, ünneplőben, fél­istenként. Mindez elszokta­tott bennünket attól, hogy a kiemelkedő egyéniségek­ben is az eszméket, a törté­nelmi folyamatot keressük, tehát mindazt, amit ezek a közösség által megbecsült egyéniségek egész életükben szolgáltak. Varga Imre emlékműve mentes a XIX. századi mű­vészet agyoncicomázottsá- gától éppúgy^ mint a for­malizmus teljesen elvont; semmit sem ábrázoló „tisz­ta” elemeitől. A tartalom és forma, a mondanivaló és a szobrászi nyelv egysége áll előttünk. Ha a megszokott portrét választja a művész, talán csak a már meglevő ilyen alkotások számát gya­rapította volna egy újabb, Ez a feladat nem is lett, volna nehéz, hiszen Kulich Gyuláról vannak fényké­pek, csak át kellett volna tenni szoborba a mester­ség Varga Imre birtokában levő szakmai ismeretével. Varga Imre azonban többet akart: a forradalmat szol­gáló egyéniség és a közös­ség, a magyar munkásosz­tály és népünk sorsa, egy­séges történelmi folyamatot alkotó múltja és jelene él és hat művében. (Ha egyálta­lán valami megjegyzés szó­ba kerülhet az emlékművel kapcsolatban az a domb mérete; pontosabban ma­gassága. Ügy ítélem közvet­lenebb, emberközelibb len­ne, ha kissé alacsonyabb. Ez azonban mit sem von le az emlékmű értékéből.) A índác116,11 a mű' «■ J UblttS» vészettörté- net feladata, bizonyos meg­alapozottsággal külön tudo­mány, a futurológia foglal­kozik azzal, mégis tíz év Szántó Kovács tapasztalatai ismeretében mondhatom, hogy ezt a kifejező és szép emlékművet meg fogják szeretni és majd büszkék is lesznek rá a békéscsabai­ak. Dömötör János

Next

/
Oldalképek
Tartalom