Békés Megyei Népújság, 1975. március (30. évfolyam, 51-76. szám)

1975-03-23 / 70. szám

Casda^mbb Békéscsaba Iprílfs 1-án avatják a Ráveti Gyufa márfifr-sailékaiffivet Rövidesen űj színfolttal lesz : gazdagabb Békéscsaba: április 3-án avatják fel a Kulich Gyula ' díszparkot és a mártíremlékrnű- vet. A hajdani „szik-tér” és a mellette levő TÜZÉP-telep he­lyén impozáns gyorsasággal bon­takoznak ki a leendő dísztér kör­vonalai. A gödrös, buckás terep rendezésével, előnevelt díszcser­jékkel és fákkal való beülteté­sével a megyeszékhely legszebb tere alakul ki, a tér középponti részén, füvesített dombon, a vá­ros nagy fiának, Kulich Gyulá­nak szentelt mártíremlékművel Az emlékmű — Varga Imre Kossuth-díjas szobrászművész komolyan elgondolkoztató, az el­mét valóban az elméhez méltó gondolatokkal foglalkoztató al­kotása — már a helyén van. Az élet különböző formáinak egy­másba való átmenetét, az egyes embernek személyes múlandó­ságát és az általánosba való örö­kös folytatódását a plasztikai vi­szonyítások és a képzettársítást megindító részletek kitűnő fel- használásával jeleníti meg a művész. Ez a mű nem kapcsoló­dik szorosan és kizárólagosan Kulich Gyulához. Lényegében csak annvi kapcsolatot tart vele, hogy Kulich Gyula mártírhalált halt és ez az alkotás a kommu­nista mártírhalálról szól és el­mélkedik. A gyökereknek és az emberi testrészeknek ösz- szenövése, a testi és nö­vényi részek erőltetés nél­kül is megmutatkozó for­mai rokonsága olyan gondolato­kat ébreszt, mellyel minden em­bernek szembe kell néznie. Kulich Gyula mártírhalált halt, de az eszme, melyet kép­visel, tovább él. Ezt a tovább­élést, a megállíthatatlan fejlő­dést jelképezi a testből kinövő, magasba törő, aranyló levelek­kel csillogó fa. A talán még szó­| SÉÜl OIE SSISu MÁRCIUS 3& katlannak tűnő formai megoldás ellenére is reméljük, hogy kö­zönségünk megérti és megszereti ezt az alkotást, amilyenhez ha­sonló remeklés nem sok szüle­tik. „Az emlékmű középpontba helyezésével tulajdonképpen a tér minden más elemét annak rendeljük alá” — mondta el Borbola László építészmérnök, a tér építész-tervezője. Gondot okozott, hogy ez a tér tulajdon­képpen „ajándék” Békéscsabá­nak, hiszen egy épületkomple­xum szerepelt ezen a helyen a város régebbi rendezési tervé­ben. Az a ház más helyen fel­épül, de a meglevő házfalak nem adnak megkomponált építészeti hatást. A homlokzatok sokféle­sége adta az emlékmű viszony­lag magasan való elhelyezésének ötletét, mert ezzel a szemlélő tekintetét a magasba vonja. Ugyancsak ez az oka az inten­zív fásításnak is. A Tanácsköz­társaság útja felől szétszórtan díszcserjék lesznek, az emlékmű mögött pedig előnevelt díszfák adnak impozáns hátteret. Amikor a városi pártbizottság és a városi tanács úgy döntött, hogy méltó emléket állít Kulich Gyulának, több szempont is szólt amellett, hogy-a műalkotás a volt Munkácsy térre kerüljön. Az ott levő épületek tulajdon­képpen a Kulich Gyula lakóte­lephez tartoznak, mely ezzel a dísztérrel nyert végleges lezá- rást. A város forgalmas helyén fekszik, így az ott levő szobor sok embernek nyújt majd művé­szi élményt. Nem utolsó szem­pont az sem, hogy a téren átve­zető utak mentén elhelyezett padok pihenésre, felüdülésre ad­nak majd módot. Szimbolikus, hogy a fiatalon mártírhalált halt Kulich Gyula emlékművének szomszédságában a fiataloknak épül egy kis labdarúgópálya. Mert őértük, a szebb, a boldo­gabb jövőért adta életét Kulich Gyula, ÍLémyal ILássSá A% ED kJ jegyében Megyei diáknap Orosházán A Tanácsköztársaság kikiál­tásának 56. és a KISZ újjáala­kulásának 18. évfordulójának napján Orosháza adott otthont a viharsarki megyei diáknap­nak. A művelődési központban s a város középiskoláiban mint­egy négyszáz fiatal mutatkozott be társainak vers- vagy próza­mondóként, énekesként, hang­szeres előadóként, népi hang­szeren játszó szólistaként, illet­ve iskolája diákszínpada, nép­táncegyüttese, bábegyüttese, ze­nei együttese tagjaként. Az egész napos verseny be­fejezéseként Irházi Lajosné, a KISZ Békés megyei bizottsága titkára foglalta össze a nap ta­nulságait, megállapítva egyebek között, hogy a szereplők tartal­ma* élményt adtak a közönség­nek, jő felkészültségűkről tet­tek bizonyságot s a legtöbb ka­tegóriában jobb produkciókat mutattak be, mint a legutóbbi Erkel, Diákünnepek előtti selej­tezőkön. Ez egyszersmind azt is jelenti, hogy az 1975-ös EDÜ-n megismételhetik a leg­utóbbi Békés mégyei sikereket. Ezt követően átadta a leg­jobb versenyzőknek a mintegy hatvan bronz és ezüst okleve­let, a csaknem harminc arany­okleveles egyéni résztvevőnek és csapatnak az EDÜ-re szóló meghívót. A program záróakkordjaként megszólalt a beat-zene, a késő esti órákig táncoltak, szórakoz­tak a megye légi óbb középisko­lás amatőr előadói. A iniitiUá^Ueriilet könyvtárában Békéscsabán, Erzsébethe- lyen. működik a 4. sz. fiók- könyvtár, amely az elmúlt évek során valóságos műve­lődési centrummá fejlődött. Korábban egy, könyvtárnak nem nevezhető, helyiségben összezsúfolva tárolták a köter teket, s a lakosság kérésére helyezték át a ligetbe, ahol azelőtt a vendéglátóipari vál­lat falatozója működött. A környék lakossága megsokall­ta a zajos helyiséget és kérte a vendéglő bezárását. Ez vé­gül is, a párt és tömegszerve­zetek szorgalmazására, vala­mint az 5-ös és 6-os számú általános iskola nevelőtestü­lete kezdeményezésére, sike­rült. A rossz hírű vendéglőből korszerű könyvtárat alakítot­tak ki, A meleg hangulatú, kéttermes épületben a beté­rőket kedves kép fogadja. Kényelmes fotelek, karos­székek állnak az olvasók ren­delkezésére és több mint 6 ezer 800 kötet. Az olvasók száma a két könyvtáros közreműködésével fokozatosan emelkedik. Az is­kola, a könyvtár és a környe­ző üzemek jó kapcsolatot alakítottak ki. Rendszeres látogatói a könyvtárnak a szocialista brigádok és főleg a gyerekek. Az utóbbi külö­nösen jó, hiszen nem mind­egy, hogy a felnövekvő nem­zedékkel hogyan szerettetik meg az irodalmat. Az eddigi kimutatás szerint jelenleg 1162 olvasója van, akik közül 642 a diák és 520 a felnőtt. A könyvtárban egyébként 20 folyóirat közül is válogathat­nak, ezenkívül jő néhány hanglemez is a rendelkezé­sükre áll. Szép számmal vannak mun­káslátogatói, összesen 213- an. Éppen ezeknek a dolgo­zóknak a kezdeményezésére tervezik a bővítését, hiszen a munkáskerület könyvtára már kinőtte kereteit. A bőví­téshez a lakosság felajánlotta társadalmi segítségét. Horváth Márton gépkezelő technikus válogat a köny­vek között Egy meghitt sarok a munkáskerület könyvtáriban Főt©; Martincsek harminc ..esztendei 5L Hazaíndalfak a hadifoglyok Gyakran olvashattak a har­minc esztendővel ezelőtti lapok­ban a Bökés megyeiek az aláb­bihoz hasonló apróhirdetéseket. (Békéssámsonban adták fel 1945. március 20-a táján): „Nagyon kérem azt a Kunos nevű kato­nát, aki a mezőhegyes! ménes­sel ment el és most visszajött, ha tud valamit a férjemről, Véglh László őrmesterről, legyein szíves, írjon.” Lassanként megindult a ha­difoglyok hazaszállítása — ér­kezésük örömöt, ellátásuk gon­dot okozott a hozzátartozóknak. A honvédelmi miniszter fele­sége felhívással fordult a ma­gyar társadalomhoz — abból az alkalomból, hogy tízezer magyar katona indult haza a táborok­ból: „Felkérlek benneteket, gyűjtsetak apró csomagocskákat és akinek nincs semmije, jöjjön és segítsen és legyetek mind egy család, akik mind- \ mind várjuk haza hosszú éve­kig elszakadt férjeinket, apáin­kat, vőlegényeinket és gyerme­keinket.” S dlkelt a segítség mások szá­mára is. Békés megyében már­cius 25-én adta tudtul a köz­véleménynek a Nemzeti Segély Bizottság: „A katonai kórházré­szére Székács Sándomé és tár­sai összes gyűjtése: 40 liter tej, 290 darab tojás, 2 és fél liter gyógyital, 20 dkg paprika, 2 db tányér 20 dkg vaj. Az adomá­nyokat köszönettel nyugtatjuk. Jelentjük, hogy a Kerek utcai, rákóczitelepi, Tükör és Ker­tész utcai, csanádapácai asszo­nyok egy-egy ebéddel fogják megvendégelni beteg katonáin­kat” Szinte kárörvendve rímel % két tányérra, húsz deka vajra az az amerikai keltezésű adatsor, amely szerint a náci vezérek közül — nem számítva életbiz­tosítási kötvényeiket — Gör ing­nek 3,5 millió, Goebbelsnek 4,5 millió, Ribbentroppnak 3,2 mil­lió, Hessnek 2,4 millió dollár­ja volt különböző titkos bank­számlákon. Persze, ez már inkább a ,műK volt — a fasizmus veresége a küszöbön állt A felszabadított területeken új élet kezdődött Március 25-én megjelent a Ma­gyar Kommunista Párt közpon­ti lapja, a Szabad Nép első sza­bad évfolyamának első száma. A vezércikk első mondatai: „Harcos útjára indul a Szabad Nép. Néhány hónappal ezelőtt még a föld alatt nyomták. Szerkesztőit, szedőit, ter­jesztőit és olvasóit egyaránt a nyilas banditák és Gestapo-ko- pók falkái üldözték. Azóta for­dult egyet a történelem kereke. A rotációs gépeli, melyekből most az MKP lapja kikerül, né­hány napja még dübörögve on­tották a földesúri birtok pa­rasztkézre adásáról szóló rende­let sok százezres példányait. S mire ez az első szám elér a vidékre, Sövényházán Pallavi- cini őrgróf hitbizományának jó 50 000 holdját már birtokukba vették a jobbágyivadékok, a Wenckheim grófok földjén csakúgy, mint a Kállayak sza­bolcsi birtokain, serényen dol­goznak a földmérők. Mindenütt húzzák az új mezsgyéket s az új barázdák fekete rovásai egy sötét korszak letűn tét, egy má­sik, szabadabb, biztatóbb szüle­tését hirdetik.” (Jfemtai)

Next

/
Oldalképek
Tartalom