Békés Megyei Népújság, 1975. január (30. évfolyam, 1-26. szám)

1975-01-24 / 20. szám

VTegfelent a Pályaválasztási Tájékoztató J / “ Csaknem négy és fél ezer szakoiunkás(anu!ó( várnak i megye vállalatai, szövetkezetei a következő iskolai évben f A közelmúltban jelent meg a 2 legyei Pályaválasztási Tájékoz­ató, amely nagy segítséget : yújt szülőknek és pedagógu- ; oknak egyaránt a pályaválasz- 1 ás fontos kérdéseidben. Felso- l' ólja a megyében levő vállala- ok, szövetkezetek, kisiparosok í zakmunkástanul ó-igényét az 975—76-os iskolai évre. Ismer- 1 éti az intézetek felvételi tér- 1 ét, valamint az ország más ? ledéiben működő. szakközép- " olák címét, amelyek az or- f zág egész területéről vesznek fel tanulókat. A tájékoztató szerint Békés i legyében összesen 4 ezer 460 e zakmunkástanulóra lesz szűk- rég a következő tanévben, mely­ből 3 ezer 099 nyolc általánost - égzett fiú és 1008 lány, 245 ■ rettségizett fiú, 108 lány je­lentkezését várják. A nyolc általánost végzett fiúk közül többek között autó­szerelőnek 127-en, gépi forgá­csolónak 153-an, géplakatosnak Évforduló Százhuszonöt évvel ezelőtt, 850. január 24-én született — . s 1928-ban, 78 éves korában alt meg — Dezséri (eredeti ievén Horváth) Gyula, a leg- íagyobb erdélyi színészek egyi- :e. Fiatalon, vándorszínészként sejárta az egész országot, majd 898-tól két éven át a Magyar Színház társulatánál, 1900-tól sédig — Janovics Jenő igazga­ssa alatt — a kolozsvári Nem- ; éti Színház társulatánál ját- zott; itt 1914-ben a színház i rökös tagjává választották* 280-an, kőművesnek 180-an ta­nulhatnak. Az általános iskola nyolc osztályát elvégzett lányok mechanikai műszerész, 1 tő­hurkoló, női szabó, élelmiszer­eladó szakmákat sajátíthatják el. Az érettségizett fiúk autó­szerelőnek, szerszámkészítőnek, háztartásigép-szerelőnek, vil­lanyszerelőnek, elektroműsze­résznek. mechanikai műszerész­nek. felszolgálónak, szakácsnak jelentkezhetnek. A lányok pe­dig a gépjármű-villamossági műszerész, mechanikai műsze­Á győri Rába Magyar Vágóin és Gépgyár egyike hazánk leg­nagyobb üzemeinek. Ebben az évben tízmilliárd forintos tervet teljesítenek, amiből 5,8 milliárd az export A gyár legjelentősebb partnerei a szövjet autógyárak, amelyek 25 ezer hátisó futómű­vet vesznek át í975-ben. Ezen felül Lengyelországiba, Csehszlo­vákiába és még számos ország­ba jutnak el az Idén a győri futóművek. Természetesen a magyar Ikarus gyár is ezeket szereli az autóbuszokba, Néhány éve gyárt kamionokat a győri gyár és máris nevet sze­reztek magúknak több ország­ban. Gyártmányaik minőségére jellemző, hogy 50 ezer kilomé­terrel több garanciát adnak, mint a világhírű Volvo és Mer­cedes. Ezekből a járművekből rész, kozmetikus, kirakatrende- | ző és dekoratőr, felszolgáló, ! szakács, vendéglátóipari, illetve s élelmiszerelhdó szakmák között ; válogathatnak. Ismerteti továbbá a tájékoz- 5 tató az egészségügyi iskolai : képzés lehetőségeit, a gép- és i gyorsírj iskolába való jelent- ; kezés módját, a MÁV Buda- ! pesti Igazgatóságának, az Orosz- S lányi Szénbányák felhívását és S a megyében levő szakmunkás- | képző-intézetek felvételi tervét | a következő tanévre. : Irakba, Iránba, Norvégiába és Kuvaitba szállítanak az idén. A különböző típusú vasúti kocsik­ból 80-at exportálnak Bangla- desbe, Iránba és Szudánba. —■ ZASZLÖAVATÖ. Holnap, szombaton délután 5 órakor kezdődik Békéscsabán, a Kulich Gyula Ifjúsági és Üttörőházban a városi Ifjú Gárda-szervezet ünnepélyes zászlóavató gyűlése. — NYUGDÍJAS-TALÁLKOZÓ. A Békéscsabai Konzervgyár pártszervezete és MSZBT tag­csoportja nyugdíjas-találkozót rendez a Penza klub keretében ma, pénteken délután 2 órakor. Először a konzervgyár KISZ- szervezete ad műsort, majd ve­terán élménybeszámoló és orosz népdalok után filmen mutatják be tesvérvárosunkat Tfzm!!l?ári8 forrás tért Motorok« futóművek, kamionok exportra Felsiill dolgozói* részére szak« és isetanító tanfolyamokat indítunk Szakmunkásképző: 10 hónapos tanfolyamra betanított munkások jelentkezhetnek. — kőműves — ács állványozó — asztalos — közp. fűtésszerelő csőhálózatszerelő —■ hidegburkoló — vasbetonszerelő — lakátor — tapétáz — műanyagburkolé — villanyszerelő w- hegesztő Koszöntjük Timót nevű olvasóinkat A Timót név a görög Ti- mothepsz név latinos Timothe­us formájának rövidülése. Je­lentése: Isten becsülő je. A mai napon ünneplik még ■névnapjukat: Balár, Bános, Bertram, Erik, Erika, Makár, Taddeus, Tádé, Veronika. Vetik a paprikamagot — TAKARÉKOS KÖZSÉG. A csabacsűdi takarékszöve.kezet- nek több mint 570 tagja van és a betétállomány meghaladja a 4 millió 200 ezer forintot Csak­nem 80 gépkocsi-nyeremény- betékönyvet váltottak már a községben és közülük egy sze­rencsés már gépkocsit is nyert. — DRÁGUL, A REPÜLÉS. A két legnagyobb amerikai légi- társaság egyike, a TWA beje­lentette, hogy 23,6 millió dollá­ros deficittel zárta az 1974-es évet Ennek okaként az üzem­anyag-költségek emelkedését é* észak-atlanti járatai utas- forgalmának csökkenését jelöl­te meg. A TWA az idén 21 szá­zalékkal készül megemelni a viteldíjakat. — TÖBB MINT 700 olvasója van a bucsai könyvtárnak. A jól felszerelt könyvtárban nem­csak könyvek között válogat­hatnak az olvasók, hanem hoz­zájuthatnak a friss újságokhoz és folyóiratokhaz is. — TELJESÍTETTÉK tervüket a békéscsabai vasúti csomópont dolgozói. Munkájukat nehezí­tette, hogy a villamosítási mun­kákkal egy időben kellett lebo­nyolítani a megnövekedett szál­lításokat. — FAGYHALÄL mexikő­HA'N. A mexikói fővároson vé­gigsöprő hideghullám az utóbbi két nap folyamán 23 ember ha­lálát okozta. Az áldozatok első­sorban idős koldusok, akik a szabadban aludtak. A rendőr­ség mintegy 300 csavargót és szökevényt szállított be az őr­sökre, akikre szintén fagyhalál várt volna. Felhős, párás idő Várható időjárás ma estig; Jobbára erősen felhős, párás, inkább csak éjszaka és reggel egy-két helyen ködszitálás, ki­sebb eső, mérsékelt, főképp a Dunántúlon időnként megélén­külő, néhány helyen megerő­södő délnyugati, nyugati szél. Várható legmagasabb nappali hőmérséklet 3—8 fok között. Távolabbi kilátások kedd reg­gelig: Időnként borultságig nö­vekvő felhőzet. Főként az or­szág északi részein többfelé ki­sebb eső, havas eső. A legala­csonyabb hajnali hőmérséklet mínusz 3—plusz 2, a legmaga­sabb nappali hőmérséklet plusz 2—7 fok között. Jelentős meny- nyiségú csapadék (legalább 5 mm) az ország területének 4# százalékán várható. (MTI} Kitüntetés tűzvédelmi munkáért Tegnap, csütörtökön délelőtt Békéscsabán a megyei tűzrendé­szed parancsnokság épületében több éves tűzvédelmi munkáért kitüntetéseket adtak át Dr. Kertész Márton, a Békés megyei Tanács Végrehajtó Bi­zottságának titkára, a Tűzbiz­tonsági érem arany fokozatát ad­ta át dr. Bereczki Sándornak, a gjhilai Városi Tanács Végrehaj­tó Bizottsága titkárának, vala­mint Káplár Károlynak, az oros­házi Járási Hivatal vezetőjének. A nagybán-hegyesi Zalka Máté Termelőszövetkezet üvegházaí- ban már a tavaszra készülnek. Kis ládákban szorgos asszony­kezek vetik a cecei paprika magját KiutifügÉplcgigfi (hagyományos ép. ip. gépek) 6 hónapos tanfolyamra férfi és női segédmunkások és kubikosok jelentkezhetnek. Betanító tanfolyamok j Beépítettbútor-szerelő és házgyári ajtó elhelyező. Gépi mázoló, ajtóüvegező. A szak- és könnyűgépkezelő tanfolyamok vizsgája országos érvényű. A tanfolyamok helye: KECSKEMÉT. Kezdési idő: 1975. MÁRCIUS 10. A jelentkezőkkel a vizsga utáni időre 1 éves szerződést kötünk. A tanfolyam ideje alatt jő kereseti lehetőséget, munkásszál­lást, üzemi étkezést, különélés! pótlékot biztosítunk. Minden héten szabad szombat. Részletes tájékoztatást személyesen vagy írásban. Bács megyei Állami Építőipari Vállalat 6006 Kecskemét, Klapka utca 34. 402680 ügyeletes riporterünk KIGYULLADT EP» REPÜLŐGÉP Tegnap, csütörtökön a dél­utáni órákban Gyulán, a Körös­táj Termelőszövetkezet Csabai út melletti területén kigyulladt GYÁSZHÍR A gyászoló család ezúton tudatja mindazokkal, akik is­merték és szerették, hogy ÖZV. DR. REMENÁB ELEKNÉ folyé hó 22-én SO éves korá­ban elhunyt. Drága halottunk földi Maradványait 24-én, pén­teken 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a Ügeti ka­tolikus temetőben. 402236 egy mezőgazdasági repülőgép. A gép tankolás után eddig meg nem állapított okból gyulladt ki és e’égett. Személyi sérülés nem történt. A baleset tisztázá­sára a Békés megyei Rendőr- főkapitánység az illetékes szer­vek bevonásával megindította a vizsgálatot. — EGYMILLIÓ MUNKANÉL­KÜLI. A washingtoni munka­ügyi minisztérium bejelentése szerint a január il-ével véget ért héten 970 200 amerikai fo­lyamodott munkanélküli-segé­lyért, ami a munkanélküliek tá­borának további növekedését jelzi. A szám a munkanélküli segély intézményének 1937-ben történt bevezetése óta heti re­kordnak számít. BÉKÉS mOBSz As MSZMP megvet bizottsága és a únegvei tanáé« lapja. FŐSZERKESZTŐ: CSEREI PÁL FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES; DEÁK GYULA Szerkesztőség: 5601 Békéscsaba Post--fiók HL Telefon: 12-196. 12-296 Kiadja a Békés megyei Lapkiadó Vállalat Telefon 11-021. U-051 5601 Békéscsaba Postafiók HL FELELŐS KIADÓ: LFHOCZKY MIHÁLY Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a nosta^vataloknál és a kézbesítőknél Előfizetési díi egv hónapra: 20 —Ft , Dürer Nvom 'epe. Békéscsaba Igazgató Haromszékl Pál Index: 25051

Next

/
Oldalképek
Tartalom