Békés Megyei Népújság, 1974. október (29. évfolyam, 229-255. szám)

1974-10-01 / 229. szám

Világ proletárjaií, egyesüljetek! NÍPUJSAC A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA 1974. OKTÓBER 1. KEDD ÄRA: 1 FORINT XXIX. ÉVFOLYAM, 229. SZÄM % MAs FÖLDMUNKÁSOK NAGY ÖREGE (4. oldal) • JÓL DOLGOZÓ BRIGÁDOK (5. oldal) Befejeződött a magyar párt- és kormányküldöttség látogatása a Szovjetunióban M látaaatásről közös közleményt adtak ki Vasárnap reggel, kétnapc leningrádi tartózkodás után, magyar párt- és kormánykül­döttség, élén Kádár Jánossal, az MSZMP Központi Bizottságának első titkárával, visszaérkezett Moszkvába. A delegációval együtt érkezett vissza a főváros­ba Kádár Jánosné is. Vasárnap a Kremlben Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtit­kára találkozott Kádár Jánossal. Megbeszélésük során eszmecse­rét folytattak a Szovjetunió és a Magyar Népköztársaság közöt­ti együttműködés kibővítéséről és elmélyítéséről, a társadalom életének minden területén. Hangsúlyozták, hogy a Szovjet­unió és Magyarország politikai szövetségének alapja a két or­szág marxista—leninista pártjai­nak — az SZKP-nák és az MSZMP-nek — szoros, állandó­an erősödő kapcsolatai és test­véri szolidaritása. Leonyid Brezsnyev és Kádár János eszmecserét folytatott a kölcsönös érdekű időszerű nem­zetközi problémák széles köré­ről. Különleges figyelmet fordí­tottak a szocialista közösségnek a nemzetközi feszültség enyhülé­séért és a béke megszilárdításá­ért vívott harca kérdéseire. Leonyid Brezsnyev és Kádár János találkozója testvéri, szí­vélyes légkörben, a megvitatott kérdéseket illető teljes egyetér­tés és nézetazonosság szellemé­ben zajlott le. © Hétfőn, a kora délutáni órák­ban a Kreml, Katalin-termében befejeződték a magyar—szovjet hivatalos tárgyalások. A záró­ülésen elfogadták a látogatásról kiadandó közös közleményt. A zárómegbeszélésen magyar részről jelen volt Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságá­nál! első titkára, Focié Jenő, a Politikai Bizottság tagja, a Mi­nisztertanács elnöke, Németh Károly, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a KB tit­kára, Benke Valéria, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Társadalmi Szemle főszerkesz­tője, Huszár István miniszter­elnök-helyettes, Púja Frigyes, az MSZMP Központi Bizottságá­nak tagja, külügyminiszter és Rapai Gyula, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának tagja, ha­zánk moszkvai nagykövete. Szovjet részről a tárgyalóasz­talnál helyet foglalt Leonyid Brezsnyev, az SZKP Központi Bizottságának főtitkára. Alekszej Koszigin, az SZKP Politikai Bi­zottságának tagja, miniszterelnök, Mihail Szuszlov, az SZKP Poli­tikai Bizottságának tagja, Konsztantyin Katusev, az SZKP Központi Bizottságának titkára, Nyikolaj Bajbakov miniszter­elnök-helyettes Vaszilij Kuz- nyecov, a külügyminiszter első helyettese és Vlagyimir Pavlov, a Szovjetunió budapesti nagy­követe. A megbeszélésen a két párt és a két ország közötti testvéri kapcsolatok elmélyítéséről, együttműködésünknek a szocia­lista és kommunista építés je­lenlegi szakaszában legperspek­j tivikusabb formáiról, s e kap- I csőlátóknak a jelenlegi követel­ményeknek megfelelő tökélete­sítéséről tárgyaltak. Megvitatták a szocialista or­szágok közötti és békeszerető erőkkel való együttműködés kér­déseit a nemzetközi feszültség további enyhítéséért, az általá­nos béke és biztonság megerő­sítésérét vívott harcban. A zárómegbeszélésen befejez­ték a magyar—szó. iet közös közlemény egyeztetés . (A köz­leményt lapunk 2. és 3. oldalán közöljük.) Az eszmecserét a nézetek és álláspontok teljes azonossága jellemezte valamennyi megvi­tatott kérdésben. A magyar és a szovjet vezetők zárómegbeszélé­se a szívélyesség & a testvéri barátság légkörében ért véget, © Hétfőn délután a nagy Kreml palota György-termében az SZKP Központi Bizottsága. a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsé­nak Elnöksége és a Szovjetunió Minisztertanácsa búcsúfogadást adott a Magyar NépköztáriSaság párt- és kormányküldöttsége tisz­teletére. A fogadáson szovjet részről jelen volt Leonyid Brezsnyev, Nyikolaj Podgornij, Alekszej Koszigin, valamint az SZKP és a szovjet állam számos más vezető személyisége. Hétfőn délután befejeződött a Kádár János vezette magyar párt_ és kormányküldöttség hi­vatalos baráti látogatása a Szov­jetunióban © A Vnukovói repülőtéren a de­legációt Leonyid Brezsnyev, az SZKP Központi Bizottságának főtitkára, Nyikolaj Podgornij, az SZKP Politikai Bizottságának tagja, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke, Alekszej Koszigin, az SZKP Po­litikai Bizottságának tagja, mi­niszterelnök. Mihail Szuszlov, az SZKP Politikai Bizottságának tagja, Viktor Grisin, az SZKP Politikai Bizottságának tagja, a moszkvai városi pártbizottság első titkára, valamint a szovjet párt és a kormány számos vezető személyisége búcsúztatta. A bú­csúztatáson megjelent Rapai Gyula, hazánk moszkvai rend­kívüli és meghatalmazott nagy­követe. aki a magyar tárgyaló küldöttség tagja volt. A búcsú megható pillanatai következtek. Kádár János és a delegáció többi tagja elbúcsú­zott a szovjet tárgyaló küldött­ség tagjaitól. Kézfogással, bará­ti öleléssel. Magyar idő szerint délután három órakor a kor- mányrepülőgiép a levegőbe emel­kedett, © Kádár János, az MSZMP KB első titkára és felesége szeptem­ber 30-án megkezdte rendes évi szabadságát, amelynek egy ré­szét a Szovjetunióban tölti. Szeptember 30-än, hétfőn ülést tartott a szarvasi járás: és Gyu­la város pártbizottsága. Mindkét ülésen személyi kérdéseket is tárgyaltak. A szarvasi járási pártbizott­ság tagjává és első titkárává Kőris György elvtársat válasz­totta a távozó Csaba János he­lyett, akit a megyei pártbizott­ság szeptember 27-én osztályve­Október B-án ünnepük meg Békéscsaba felszabadulásának 30. évfordulóját. Az évforduló tiszteletére a szocialista brigád- mozgalom keretében számos felajánlás történt és több jelen­tős létesítmény határidő előtt elkészült, Vantar- Jánosnak a városi tanács elnökhelyettesének tájé­koztatása szerint ezen a héten műszakilag átadják a város 1500-adik OTP társas-lakását, valamint a Tanácsköztársaság útja 89. szám alatt épült 101 lakásos szövetkezeti garzonhá­zat. Megtörténik a Szigligeti ut­zetőjévé nevezett ki; Körte György élvtárs eddig az MSZMP Szarvasi városi Bizottságának titkára volt. A gyulai városi pártbizottság tagjává és első titkárává Marsi Gyula elvtársat választotta* a nemrég nyugalomba vonult Jámbor István helyett. Marsi Gyula elvtárs eddig a megyei pártbizottság munkatársa volt. József Attila lakótelepi 75 sze­mélyes óvoda műszaki átadása is. A Tulipán utcában és kör­nyékén elkészült 56 állami la­kás. Az elmúlt héten befejeződött a szennyvízcsatorna-hálózat fel­újításának és bővítésének I. üteme és megkezdődött a pró­baüzemelés. Az eddig létreho­zott és üzembe helyezett csator­naszakaszok; átemelőrendszerek költsége meghaladja a 80 millió forintot. Megkezdik a szlovák 'kollégi­um mellett a 127 személyes ta­nyai diákotthon építését, vala­mint az L számú általános is­kola hat tanteremmel való bő­vítését. Mindkettőnek az alap- kőletételi ünnepségét ezen a hé­ten tartják meg. Október 3-án délután 3 órai kezdettel a városi tanács nagy­termében ismertetik az Építsük, szépítsük városunkat mozgalom 1974. évi értékelésének az ered­ményét és csaknem, félmillió forint értékű díjat osztanak ki a vállalatoknak, intézmények­nek. kerületeknek, utcák lakói­nak. Október 4-én délután 3 órai kezdettel az igazgatási szervek mellett *nűködő társadalmi munkásoknak emlékplakettet adnak át. A T0T elnökségének tanácskozása Ä Termelőszövetkezetek Or­szágos Tanácsának Elnöksége hétfőn Szabó István elnökleté­vel ülést tartott; egyebek kö­zött a tsz-ek állategészségügyi helyzetét tárgyalták meg Az el­nökség megállapította: az el­múlt években örvendetes javu­lás következett be, csökkentek a járványos betegségek. Gya­korlatilag megszűnt például a veszettség, hatékonyabbá vált a száj- és körömfájás elleni véde­kezés és országszerte előreha­ladt a szarvasmarha-állomány • tbc-mentesí lése. cai 60 személyes bölcsőde ég a I« eaBB9EaSitSBa»B«®aBOBBS**S**BI*BSBB®SBSB»*SS*S Télj esi tették kongresszusi felajánlásukat A Tiszai Vegyi Kombinát műtrágyagyárának kollektívája az MSZMP XI. kongresszusának tiszteletére felajánlotta, hogy az év végéig 10 ezer tonna, összesen 15 millió forint értékű mű­trágyát gyárt terven felül. (MII Fotó = Érez! K, Gyula felv. KS) Október 6-ig több ól létesítményt adnak át Békéscsabán Megjutalmazzák a társadalmi munkában, élen járókat f* Pártbizottság! ülések Szarvason és Gyulán

Next

/
Oldalképek
Tartalom