Békés Megyei Népújság, 1974. június (29. évfolyam, 126-151. szám)

1974-06-01 / 126. szám

Werg proletárja^ egyesüljetek $ NÉPÚJSÁG A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANACS LAPJA 1974. JÜNIUS SZOMBAT Ära; l— forint XXIX. ÉVFOLYAM, 13«. SZÁM Kifűnfeiések a pedagőgusnap alkalmából A XXIII. «pedagógusnap alkal­mából pénteken ünnepséget tar­tottak Budapesten, a Parlament Kupolacsarnokában. Dr. Po- linszky Károly művelődésügyi miniszter köszöntötte a kitünte­tett nevelőket, oktatásügyünk érdemekben gazdag, szorgalmas munkásait, pedagógustársadal­munk kiemelkedő képviselőit. Ezt követően eredményes okta­tó-nevelő munkásságuk elisme­réséként 130 pedagógusnak adott át kitüntetéseket. Az oktató-nevelőmunkáfoan ki­fejtett kimagasló tevékenysé­gükért tízen kapták az Apáczai Csere János díjat Hatvanötén Kiváló Tanár, hasnminchatan Ki­váló Tanító, tizenkilencen Ki­váló Óvónő kitüntetésben része­sültek. Megyénkből Kiváló Tanár ki­tüntetést kapott Béres István szakfelügyelő, a gyulai 2. sz. Ál­talános Iskola tanára; Hantos Gusztávvá, a szarvasi 2. számú Általános Iskola tanára és Pálfi György, a kétegyházi Mezőgaz­dasági Szakmunkásképző Intézet igazgatója. Kiváló Tanító kitüntetést László Istvánná, a békéscsabai Conrado Benitez Általános Is­kola tanítója és Rucz Lajosne. a kétsopronyi Általános Iskola igazgatója kapott Kiváló Óvónő kitüntetést Há­jas Gábomé, a mezőhegyes! 2. számú óvoda vezető óvónője ka­pott. Tegnap ’délelőtt pedagógusok­nak:, ifjúsági vezetőknek kitün­tetéseket adott át a KISZ Bé­kés megyei Bizottsága. A kitüntetéseket Irhást Lajos- né és Pataki József, a KISZ Békés megyei Bizottságának tit­kárai nyújtották át. A KISZ központi Bizottsága hosszú éve­ken át végzett eredményes és áldozatkész munkájáért KISZ Érdeméremmel tüntette ki Ma­gyaróvári Mihályt, a mezőihe­gy esi Szakmunkásképző Intézet igazgatóját A Magyar Úttörők Szövetsége Országos Elnöksége az úttörő- csapatok irányítása és vezetése terén kifejtett eredményes mun­kásságáért Űttörőveztői Érdem­eremmel tüntetett tó hat úttö­rőcsapatvezetőt. A KISZ Központi Bizottsága a KISZ-alapszervezetek munká­jának irányításában kifejtett ki­magasló tevékenységükért Ki­váló Ifjúsági Vezető kitüntetés­ben részesített két pártösszekö­tőt. A felsoroltakon kívül 15 pe­dagógus kapta meg a Kiváló Üttörővezető kitüntetést, a KISZ KB Aranykoszorús KISZ-jel- vénnyel tüntetett tó négy ifjú­sági vezetőt, KISZ KB Dicsérő Oklevelet kapott tizennégy pe­dagógus és KISZ-aktíva; Kiváló Ifjúságvezető lett tizenhét KISZ- fiataL A*: akthrcmlés elnökségé. Enyecfi G. Sándor elvtárs, a megyei pártbizottság titkára megnyitja e tanácskozást. Mellette jobbról Rosta László elvtárs, az MSZMP KB munkatársa, balról Pápai Béla, a MŰM főosztályvezetője Tegnap délelőtt 10 órakor Békéscsabán, az ifjúsági ház nagy­termében aktívaülést tartottak, melyen a meghívottak a szakmun­kástanuló Batalok között folyó világnézeti nevelés kérdéseit vitat­ták meg. Az aktívaülésen részt vett Rosta László elvtárs, az MSZMP KB tudományos, közoktatási és kulturális osztályának munkatársa, Pápai Béla elvtárs, a Munkaügy* Minisztérium szak­oktatása és továbbképzési főosztályának vezetője. Nagy János elv- tars, a megyei tanács elnökhelyettese, Takács Lőrinc elvtárs, az SZMT titkára és Kibédi Varga Lajos elvtárs, a KISZ Békés me­gyei bizottságának titkára. A megjelenteket Enyedi G. Sándor elv- társ, a Békés megyei pártbizottság titkára üdvözöle, majd Nagy Jenő elvtárs, a Békés megyei pártbizottság osztályvezetője „A szak­munkástanuló fiatalok között végzett világnézett nevelőmunka helyzete és feladatai” címmel tartott előadást, Erősítenünk kell a társadalmi felelősségtudatot — Mát tanácskozásunkra pár­tiunk megyei végrehajtó bizott­sága döntése nyomán kerül sor — mondotta. A tanácskozás és a téma jelentőségét az adja, hogy olyan időszakban vitatunk meg fontos kérdést — nevezetesen a szakmunkástanuló fiatalok kö­zött folyó világnézeti nevelést —, amikor társadalomfejlődé­sünk szempontjából alapvető és meghatározó a munkásosztály helyzete, utánpótlásának biztosí­tása. A pártunk X. kongresszusa határozatainak végrehajtása köz­ben társadalmunk figyelme fo­kozottabban a jövő nemzedéké^ nek nevelésére irányul. Mind­erre serkentőleg hatott az 1970. februári Központi Bizottsági ha­tározat, a szakmunkásképzésről hozott törvény, az ifjúságpoliti­kai határozat, a közoktatás fej­lesztéséről szóló és az ezekhez kapcsolódó megyei párt-, taná­csi, KISZ-, szákszervezeti intéz­kedések. Az említett határozatok, tör­vények alapján a korábbinál jobb társadalmi munkamegosz­tás jött létre az ifjúság nevelése ügyében. A KISZ és az iskola gyakran szűkén értelmezett fel­adatai, felelőssége helyébe mind­inkább a társadalmi felelősség­tudat erősítésének igénye lépett, fokozottan hangsúlyozva az üzem, az intézmények tenniva­lóit e feladatok megvaiósításá­Á Központi Bizottság közofc- tatáspolitifcaí határozata egyér­telműen felhívta a figyelmet arra, ho,gy a szakmunkásképzés fejlesztése —■ az általános isko­la fejlesztése mellett — egyik legközvetlenebb közoktatáspoli- tifcai feladatunk. A sok ok mel­lett elsősorban azért, mert az intenzív fejlődés egyre több és jobb szakembert igényel. A munkásosztály utánpótlása ma már nem egyszerűen mennyisé­gi feladat. Mindinkább előtérbe kerülnek az utánpótlással szem­ben támasztott minőségi köve­telmények. Tisztelt Aktívaülés! Megyénk­ben a szakmunkástanulóikkal való foglalkozás, a világnézeti neveléssel kapcsolatos tenniva­lók súlyát, jelentőségét jól jel­zik szakmunkásképzésünk mére­tei. Jelenleg 7264 szakmunkás- tanuló készül a munkáséletre. A szakmunkástanulók nagy többsége az általános iskola el­végzése után közvetlenül kezdi meg a szakma elsajátítását, kö­rülbelül 8—10 százalékuk az érettségi után. Sajnos, az iskola szelektív ha­tása is érzékelhető. A tovább­tanulásra való alkalmasság mé­résének alapja a számszerű ta­nulmányi eredmény. Gyakori, hogy az általános iskolában gyengébb eredménnyel végzőket irányítják a szakmunkásképző iskolába. Vagyis a munkássá yálás ezekben az esetekben bizo­nyos iskolai kudarccal fűződik össze, gyakran az lesz munkás, aki az iskola mércéje szerint középfokú továbbtanulásra nem, vagy nem eléggé alkalmas. Az effajta szelekció mind pedagó­giai, mind társadalompolitikai szempontból egyaránt negatív. A szakmunkásképzés világné­zeti, politikai értékeit a nehéz­ségek ellenére is pozitív ered­ményeink közé sorolhatjuk. Az új munkások helyzetének Békés megyei vizsgálata során egyér­telmű volt a megyei pártbizott­ságnak az a megállapítása, hogy a fiatal szakmunkások politikai aktivitása a törzsgárdához tar­tozó szakmunkások aktivitásá­val vetekszik. Adatok, tények bizonyítják, hogy a fiatal munkásnemzedék alapműveltsége meghaladja a megye munkássága egészének általános műveltségi szintjét. Egy részük az átlagosnál «maga­sabb képzettsége birtokában vi­szonylag rövid idő alatt képes alkalmazkodni a munka techni­(Folytatas a 3. oldalon.) Nagy Jenő elvtárs, a megyei pártbizottság osztályvezetője, az aktívaülés előadója I könyv ünnepe Költő barátom mesélte, hogy a múlt év decemberének vala­melyik zimankós napján meg­hívták az ország egyik parányi falujába. Hívták pedig azért, hogy osztozzon az örömben, úgy, mond: jelenlétével emelje a könyvtáravatás pompáját, olvas, son fel legújabb verseiből, s be. széljen a poézis műhelytitkairól. Egy energikus, fiatal tanító volt az ünnep házigazdája, aki nem. csak a műsort szerkesztette meg. hanem megírta az avatás forga­tókönyvét jóformán percről percre. Még olyan apróság _ is bermefoglaltatatl — ami külön, ben aligha felejtődött volna el —. hogy pontosán 15 órakor a tanácselnök elvtárs átvágja a nemzetiszinű szalagot, majd át­adja a könyvtár kulcsait. Tizen, öt óra előtt pár perccel véget ért az ünnepi beszéd, majd, mint a forgatókönyv leírta, két kis­lány ezüstözött tálcával, olló. val és a kulcsokkal járult az elnök elé, aki egy pillanat múl­va, váratlan ötlettől sugallva így szólt: azt hiszem, az a he­lyes, ha költő vendégünket tisz­teljük meg azzal, hogy megkér­jük ő vágja el a nemzetiszínű szalagot. Tiszteljük meg, bará­taim, a költészetet! A költő kezébe vándorolt te­hát az olló, aki szintén egy vá­ratlan ötlet sugallatára a tömeg kellős közepéről karonfogva elővezetett egy hetykekalapos legényt és így szólt: tiszteljük meg az olvasót azzal, hogy sa­ját kezével vágja át a, nemzeti- színű szalagot. Perc sem telt eí eddig. Meg­számlálható szívdobogásnyi idő alatt így tisztelte meg egymást az állam, a költő, az olvasó, vagyis a nép. Ez a kölcsönös egymást mag. tisztelés hamarosan országosain is megismétlődik. A könyvhéti könyvek utolsó kötetein is megszáradt már a nyomdafesték, hogy elfoglaljak helyüket a kirakatokban, a pol­cokon, a sátrak ponyvái alatt, városok utcáin, terein^ közsé­gek. falucskáik és tanyaközpon­tok kultúrotthonai előtt. Költők és írók készítik az úticsomagot, hogy jelenlétükkel is megtisztel­jék az. olvasót. Mert nemcsak vásár, és nemcsak az alkotás seregszemléje lesz az idei könyv­hét, hanem egymás kölcsönös megtiszteltetése is. Jelképesen először te tisztel­günk ama politika előtt, amely évről évre nagyobb és nagyobb összeget teremt elő az ország szellemi vagyonának gyarapítá­sára. Mert könyveik nélkül el­képzelhetetlen az emlberj élet. Ott. a könyvsátrak: árnyéká­ban tisztelgünk jelképesen az alkotásnak is. A költőnek, aka szüntelenül a szívét-lelkét tárja a világ elé, s aki talán érzékenyebb ideg­rendszerénél fogva jöbbam re­agál a bánatra, az örömre, és gyakran, azt írja meg a vers­ben, amit mi valamennyien ér­zünk, csak nem tudjuk megfo­galmazni pontosan. Tisztelet «az írónak, aki hétköznapi történe­teinket átkölti, de úgy költi át, hogy mindannyian tanuljunk be­lőle. vagy gyönyörködjünk ben­ne. Tisztelet nekik azért is, mert nyelvünket pallérozzák, anya­nyelvűnk tisztaságát őrzik, gaz­dagítják, gyarapítják. S hogy felejtődhetne ki ebből az ünnepi sorból a könyvtáro­sok, a könyvterjesztők sokasá­ga? Különösen ebben a folyton- folyvást időzavarban szenvedő világban fontosak ők, hiszen okos közvetítésükkel lerövidít­hetik a mű útját az írótól az ol­vasóig. Az olvasó dicséretéi; pedig ékesen hirdeti, hogy immár sok­sok esztendő óta egy teljes hét valóban a könyv piros betűs ün­nepe. 8. 1* Aktíyafilés a szakmunkástanulók világnézeti neveléséről

Next

/
Oldalképek
Tartalom