Békés Megyei Népújság, 1974. január (29. évfolyam, 1-25. szám)

1974-01-18 / 14. szám

Mérlegen a megyei I a. fabriarugc-äamofrsag 8, Mh. Cukorgyár Az Európat-bafnofeságonj Ausztria, Wales és Luxemburg az ellenfél Az előző bajnokság tavaszi hajrájában igencsak a hátsó ré­gióban foglalt helyet a mezőhe­gyes! csapat: a 17. helyen vég­zett. Az ilyen szerepléssel együtt já­ró kisebb-nagyobb széthúzások az egység megbomlásának meg­akadályozása érdekében a ve­zetés mindent elkövetett. Sike­rült összetartani a gárdát, s az 1973—74-es skezon kezdetére ja­vult a kollektív szellem. Az őszi szereplés bebizonyította a több éves, gondos utánpótlás-ne­velés helyességét. Több ifjúsági korú játékos állandó csapattag lett, ezen kívül jó erőnlét, küz­deni tudás jellemezte a cukor­gyáriakat. Esetenként jó játék­kal is kirukkoltak. A jövőre nézve éppen az az egyik ko­moly biztató jelenség, hogy a csapat átlagéletkara alacsony, így még sokat fejlődhetnék egyénileg is, csapatteljesítmény szempontjából is a mezőhegye- siek. Persze csak akkor, ha a fegyelem, a kollektív szellem továbbra is hasonló jó lesz (a mostam helyzetet mutatja az is, hogy az ősszel senkit sem állí­19. Szilva; SE 17 A tervezett 1—5. helyezés he­lyett csak a tizediken végzett a Szalvai Mihály SE. A célkitű­zés a rajt előtt a játékosállo­mány tudását és az ellenfelek játékerejét figyelembe véve re­álisnak látszott. Hogy mégsem sikerült? Ennek több oika van: — A játékos-állomány válto­zása miatt elhúzódott a csapat összekovácsolása, gyakori volt a taktikai fegyelmezetlenség. Egyesek kelleténél nagyobb ön­bizalma nem várt hazai veresé­gekhez vezetett, így a Füzesgyar­mat, Bcs. Vasas, Gyulavári mindkét pontot elvitte _a Par­tizán utcából — mondotta Gar­bóra Liviusz edző. A csapat őszi összteljesítmé­nye ötven százalékos. Egyénileg Bugyikkal, Krikkel, Feuer­11. BJtonyi 17 Csalódást okozott Battonyán a labdarúgó-csapat őszi szereplé­se. Szeszélyes kezdés után soro­zatos vereségek érték a BSZSE-t, a hajrá viszont némi gyógyírt jelentett: ekkor sike­rült gyarapítani a pontok szá­mát A visszaesés okát elsősorban abban látják, hogy az első ku­darcok után megcsappant a já­tékosok önbizalma, a vezetők csak nehezen tudták elhitetni a labdarúgókkal, hogy fegyelme­zett harcos küzdőszellemmel lehet és tudnak eredményt el­érni. Amikor visszatért a játéko­sak önbizalma, mindjárt több örömük lett a szurkolóknak. A gyengébb produktum oka az is, hogy két erősség. Nemes László és Barta István bevonult kato­nai szolgálatra, így nem tudott rendelkezésre állni. Mint ahogy több héten át a kiállított játé­kosok sem. A gárda többre képes a 11. helynél, ezt ősszel is nem egy­szer bizonyította. Voltak talál­kozók, melyeken egymást múl­ták felül a játékosok, de olyan mérkőzések is, amikor nagyon gyengén ment. Az egyéni teljesítményeket boncolgatva megállapítható: a legjobbak egy részének osztály­zatát erősen lerontotta kiállítá­suk. Másoktól — Dohányos, Lukács, Czabai, Boár — többet várnak, mert jobb hozzáállással akár erősségek is lehetnek. Elégedetten nyugtázzák, hogy Szabó és Lehoczky II. Attila végleg beépült a csapatba. Az első edzést a Szövetkezet 1974 JANUÁR 18. 17 7 4 6 27-2418 tottak ki a csapatból, sőt még figyelmeztetés sem fordult elő.). A vezetők elégedettek a 8. helyezéssel, bár a jó kezdés után előbb is végezhettek volna. A szezon vége felé fáradtság mu­tatkozott a játékosokon, mely­nek oka a háromműszakos cu­korgyártási időszakban keresen­dő- Öten pedig — s ez igen ör­vendetes — esti, levelező tago­zaton középiskolában tanulnak. Emiatt természetesen nem tud­tak valamennyi edzésen részt venni. A leggyakrabban szerepelt együttes ez volt: Kaiser—Ko­vács I., Szatmári, Nagy II., Nagy IV.,—Pepó, Nagy VI.,—Csordás III., Szabó II., Nagy Csor­dás I. A legjobb teljesítményt — sorrendben — Csordás l., Szat­mári, Nagy IV. és Nagy II. nyúj­totta. Az alapozás január 11-én kez­dődött meg. Ezen ott voltak a •leszerelt fiatalok, Takács 1., Bé­ni, Béna és Ormándi is. Hiány­zik viszont Nagy TV- és Ben­ézik II., akik nemrégiben kezd­ték meg katonai szolgálatukat. Otrok Mihály 8 2 7 27-20 18 werkerreI, Szálaival és Bohrá­val elégedett leginkább a szak­vezetés. A góllövőlista élén Szálai áll 6 góllal, Feuerwerker, Schwarzenberger 5—5, Gigacz, Ottlakán 3—3, míg Szálai, Dob­ra, Klembucz, Bárdos egyszer volt eredményes. Egy öngól is esett, az Mh. MEDOSZ révén. A Szalvai fiúk az idény befe­jezése után nem tértek pihenő­re. Az intenzívebb munka azon­ban csak január 10-én kezdődött meg. A szakvezetés meggyőző­dése, hogy a játékosok lelkiis­meretes hozzáállásával még tel­jesíthető az eredeti célkitűzés, vagyis a bajnokság végére az el­ső öt hely valamelyikén sikerül végezni. Sztoján János 7 3 7 24 -23 17 SE labdarúgói január 9-én tar­tották. Hetente kétszer tornate­remben gyakorol a csapat. Ketskeméty Lajos Teremlcci Miskolcon A hét végén, péntektől va­sárnapig ismét érdekes terem- labdarúgó torna színhelye lesz a miskolci városi sportcsarnok. Pályára lépnek az egykori ki­válóságok: Budapest és a vi­dék öregfiúk válogatottja két alkalommal találkozik! A női nemzetközi tornán a jugoszláv Zseljeznicsar, a szlo­vák Presov, a budapesti Fe- mina és Miskolc válogatottja rajtol. A serdülők mezőnyében a Vasas. FTC, valamint Miskolc és Borsod megye válogatottja csap össze. A televízió a torna szombati és vasárnapi eseményeiről hely­színi közvetítést ad. Békéscsaba, Partizán n- V: Losonczi. DKSE: Németh Gy. (Péter) — Formaggíni (Tatár), Fajt, Varga Z., Kerekes Gy. — Szabó (Házi), Mártha (Lapu), Miklós — Pásztor (Székely), Gá­bor (Somogyi Gy.), Dombóvári (Németh A.). Edző: Palicskó Ti­bor. Zalka SE: Bugyik — Jakab D. Kunstár, Sebők — Nagy, Hornok P- — Rózsa. László. Po- tocska, Jakab J., Vágási IX. Ed­ző: Sebestyén János. Az 1974-es megyei labdarúgóidény-nyitón a j Gyopároson alapozó NB I B-s! Szerdán — miként arról már beszámoltunk — sorsoltak a labdarúgó BEK, KEK és az UEFA Kupa negyeddöntőjére. A magyar bajnok Újpesti Dó­zsa ellenfele a Sparta Tmava. Az első mérkőzésre március 6-án, Nagyszombaton kerül sor, a visszavágó időpontja március 20­Sor került a III. Eurőpa-baj- nokság csoportbeosztásának el­készítésére is. A benevezett 32 csapatból nyolc csoportot al­kottak. A csoporton belüli kör­mérkőzések után, az elsők jut­nak tovább a negyeddöntőbe. A magyar csapat Ausztriával, Walesszel és Luxemburggal ke­rült egy csoportba. Elkészült az utánpótlás EB csoportbe­osztása is. Ellenfeleink: Auszt­ria és Luxemburg. A felnőtt és utánpótlás EB mérkőzéseit 1974. augusztus 1 és 1976. január 31 között kell lejátszani. A cso­portbeosztások a következők: ötéves múltra tekinthetnek, vissza a békéscsabai 2. számú, általános iskola testnevelés-ta gozatos osztályai. Az itt tanuló gyerekek — kis diáktársaiknál — több testnevelési órán vesz­nek részt, megtanultak és meg­tanulnak úszni, <; az Előre Spar­tacus Sportiskola igazolt spor_ tolói akik közül s«kan szere, peltek jól korosztályos verse, nyeiken. Január végén kerül sor az 1974. szeptemberében, az első osztályba iratkozó testnevelés, tagozat»« kisfiúk, kislányom al­kalmassági, felvételi vizsgájára. Az iskola vezetői korábban felkeresték a békéscsabai óva. dákat, ahol a hatévesek között jelentkezési lapokat osztottak ki. Ezeken a lapokon közölhették a szülők az iskolával, hogy gyer­mekeiket be kívánják-e íratni a testnevelés tagozatos első osz­tályba — vagy sem Már eddig is nagyon sok jelentkezési lap jutott el az Irányi utcába. Az intézet vezetői nem szeretnék azt, hogy agv jó mozgású kis lurkó is elkallódjon, ezért ■— Értekeznek a játékvezetők A Békés megyei Labdarúgó Játékvezetők Bizottsága január 19-én délután 16 órakor Békés­csabán, a Sporthivatal Kórház utcai székházában tartja szo­kásos évadnyitó értekezletét. A program este a Tükör étterem­ben fejeződik be, ahol a tes­tület tagjai közös vacsorán vesznek részt. dunaújvárosiak csatára, Dombó­vári lőtte az első gólt, negyed­óra elteltével, (1—0). Szünet után a Szalvai váltotta fel a zalkásokat, a következő össze­állításban: Bugyik — S. Nagy, Kovács, Takács (Klembucz) — Feuerwerker, Krivik — Kukukk (Czégény). Dobra (Czakó), Bár­dos (Nagy K.), Schwarzenber­ger. Szalai. Edző: Gurbán Lívi- usz. Ebben a játékrészben Tatár volt eredményes, (2—0). A két gól mellett másik kettő is esett, ezeket azonban leshelyzet előz­te meg az egyébként igen sport­szerű, havas „tavaszi” nyitá­nyon. Európa-bajnokság: X, csoport: Anglia, Csehszlovákia, Portu­gália, Ciprus. 2. cs.: Magyaror­szág, Ausztria, i Wales, Luxem­burg. 3. cs.: Jugoszlávia, Svéd­ország, Észak-írország, Norvé­gia. 4. cs.: Románia, Spanyol- ország, Skócia, Dánia. 5. cs.: Olaszország, Hollandia, Len­gyelország, Finnország. 6. cs.: Szovjetunió. Törökország, Svájc, Írország. 7. cs.: Belgium, NDK, Franciaország, Izland. 8. cs.: NSZK, Bulgária, Görögország, Málta. Utánpótlás EB 1. cs.: Anglia, Csehszlovákia. Portugália. 2. cs.: Magyarország, Ausztria, Luxem­burg. 3. cs.: Jugoszlávia, Svéd­ország, Norvégia. 4. cs.: Romá­nia, Skócia, Dánia. 5. cs.: Olasz­ország, Hollandia, Finnország. 6. cs.: Szovjetunió, Törökország, Írország. 7. cs.; Belgium, NDK, Franciaország. 8. cs.: Bulgária, Görögország, Lengyelország. ehelyütt — hívják fel a szülők figyelmét arra, hogy január 21- ig még „nevezhetik” gyermeked! két az alkalmassági, vizsgára. A 2. számú iskolában szemé­lyesen, levélben, vagy telefonon várják a jelentkezéseket. Cí- I műik: Békéscsaba Irányi u. 14. j Telefon: 12-075. I Az Ajaxé a Szuper Kupa AJAX—AC MILAN 6—0 (2—0) Szerdán késő este játszották le Amszterdamban, az olimpiai stadionban a labdarúgó Szu­per Kupa visszavágóját, 35 ezer néző előtt, az NDK-beli Glöckner játékvezetése mellett. Ajax: Stuy—Suurbier, Hulshoff, Blankenburg, Krol. Haan, Nees- kens, Muhren, Rep, Mulder, Keizer. Milan: Vecchi—Sabadi- ni, Anquiletti, Schnellinger, Maidéra, Turone, Dolci, Benet- ti. Rivera, Biasioli, Chiarugi Kellemetlen, hűvös időben kez­dődött a mérkőzés. Az Ajax szinte az első perctől kezdve irányította a játékot. Az első gólt a 25. percben Mulder sze­rezte, tíz perccel később Keizer lőtte a hálóba, 2—0. A 74. percben Nesskens látványos lö­vése hozta meg a harmadik gólt, a 81. percben Rep — les­ről — talált a hálóba, 4—0 A 84. percben 11-esből Muhren ötre növelte az Ajax góljainak számát Az utolsó percben Haan. egy kapu előtti kava­rodásból állította be a végered­ményt, S—0. Az összesítésben tehát (a milánói 0—1 után) 6—1-el győzött az Ajax és ez­zel elnyerte — akárcsak ta­valy — a Szuper Kupát. i Muni' ■ »»■■iw......w Petrsszlaiié a világos Palma de Mallorcán megtar­tották a sorsolást a Portisch— Petroszjan sakkvilágbajnoki pá ros mérkőzésre. A szerencse a szovjet exvilágbajnoknak ked­vezett; a mai első játszmában Petroszjan kezd világossal. Békési Vegyesipari Termelőszövetkezet. Békés, Verseny mm 5, Azonnali felvitelre keres: • hegesztő és betanított hegesztő szakmunká­éi sokat, lakatos és betanított lakatos # STakmunkásoka', valamint • segédmunkáinkat; Bérezés megegyezés szerint. , Jelentkezés: Békésen a szövetkezet központi irodájában Verseny utca 5. szám alatt a munkaügyi előadónál Kézimunka- > cs mindenitcxpils művészete EL NE FELEJTSE BEKÜLDENI a TEMAFORG Textilhasznosító Vállalat országos kézimunka-pAlyázatara készített kézimunkáit! A pályamunkákat név és pontos lakcím feltüntetésével 1974. január 2—31. között lehet beküldeni postán (vagy átadni személyesen szombat és vasárnap kivételével naponta 9—16 óráig) az alábbi címre: a NÉPMŰVELÉSI INTÉZET GONDNOKSÁGA 1251 Bp. I., Corvin tér 8. félemelet 6. A pályázatra beküldött legszebb kézimunkákból 1974. már­cius 1—10. között kiállítást rendezünk a Bp. VI., Nagymező utca 20. szám alatti kiállító­teremben. ertekes pályázati dijak: Mindhárom kategóriában: I. díj: 2 000 forintos CENTRUM vásárlási utalvány, II. díj: 1200 forintos CENTRUM vásárlási utalvány, 3 db III. díj: 800 forintos CENTRUM vásárlási utalvány. A kiállításon bemutatott kézimunkák készítői külön jutal­mat kapnak! Ne felejtse el ön sem beküldeni a pályázatra készített kézimunkáit! Beküldési határidő: 1974. január 31. „Tavsszí" nyitány - lét góllal dunaüjvarosi kohász —ZALKA, SZALVAI VEGYES 2—0 (1—0) Felvételi Békéscsabáit ci 2* számú általános iskola testnevelés-tagozatára

Next

/
Oldalképek
Tartalom