Békés Megyei Népújság, 1974. január (29. évfolyam, 1-25. szám)

1974-01-17 / 13. szám

Mét&%é% új mutóhusm9 200 taxi9 pályaudvaruk * ja vítáüsemek Több mint 2M milliárd formt az eraíőkőzlekedég fejlesztésé*© — Új pályaudvar Békésen A népgazdaság, a lakosság szállítási igényeinek megfelelő­en tovább növekszik az autó­közlekedés feladata. A Volán Tröszt és vállalatai anyagi ere­jüket a legfontosabb tennivalók­ra, köztük a várható nagyobb személyforgalom zavartalan le­bonyolítására összpontosítják. Ebben az évben több mint 2,6 milliárd forint áll a Volán ren­delkezésére. Az összegből — amelyben mintegy 700 millió bankkölcsön is van — egyebek között 450 millió forintot fordí­tanak a korábbi hitelek törlesz­tésére, 1,2 milliárd forintot au­tóbusz- és tehergépkocsi-vásár­lásra, félmilliárd forintot épít­kezésre. A Volán személyforgalma a múlt évben már meghaladta az egymilliárdot, az idén mintegy 50 millióval több utasra számí­tanak. A 6700-as autóbusz-állo­mányból 1000 már megérett a selejtezésre, egyelőre azonban csak 600-at tudnak kicserélni ú|j modem típusra. A selejtezésre váró többi buszt —- bár drá­gább. és sok a munka velük — saját erőből építik újjá. A ko­csiparkot lényegében 100 új au­tóbusz vásárlásával és 52 csuk­lós busz építésével gyarapítják. A többletkocsik felét a közleke­déspolitikai koncepcióból adódó feladatok ellátásálban használják fel, másik részével a helyi köz­lekedést, illetve a munkás- és diákszállítást fejlesztik. Az elmúlt években az ország 3189 településéből több mint 31,00-at vontak be az autóbusz­hálózatba, az idén — a bekötő utak építésétől függően — újabb tíz helység kap autóbusz-össze­köttetést. Az új menetrend élet­be lépésekor, májusban 3 újabb vasútvonal — a Répcevis, Sár­vár, a Szombathely—Rum és a Balatonszentgyörgy — Zalabér —Batyk közötti vonal — mint­egy 5 milliós személyforgalmát veszi át az autóbuszközlekedés. Ezenkívül öt további vasútvonal jövő évi átvételére készülnék fel. A személyforgalom javítá­sát 200 új taxi vásárlásával is szolgálják. A forgalomszervezés és biztonság érdekében öt nagy­városban tíz-tíz kocsit szerelnek fel URH-összeköttetéssel. Terve­zik azt is, hogy 200 szovjet gyártmányú jegyárusító automa­tát szerelnek fel helyi autóbusz- járatokra. Az igények alapján a tavalyi 124,5 millió tonnás áruforgalom 3,6 százalékos növelését terve­zik. Lebonyolításához 2500 te­herautót szereznek be. az új ko­csikból azonban 2300-’at a selej- tezettek pótlására fordítanak. Erőteljesebben fejlesztik a vasúti el- és felfuvarozást, az idén is vállalkoznak csehszlovák bérfuvarozásra, s részt vesznek a kormány kiemelt beruházásai­nak megvalósításában. A lakos­ság kényelmét, igényeinek jobb kielégítését szolgáló Volán kép­viseleti rendszert tovább fejlesz­tik. Jelenleg négy megyében, 144 helységben van teherautóval el­látott vagy fuvarvállalással megbízott képviselő; az idén Borsod, Csongrád, Békés, Tolna és Somogy megyében is kiépítik ezt a hálózatot. A kulturáltabb közönségszol­gálatot segíti az idén átadásra kerülő salgótarjáni, bajai, bala­tonalmádi és békési korszerű Volán-pályaudvar, s több kisebb könnyűszerkezetes autóbuszállo­más. Hat új műszaki forgalmi telepet helyeznek üzembe, Oros­házán. Balassagyarmaton és Mo­hácson pedig 400—500 kocsi be- | fogadására és javítására alkal- I más üzem építése kezdődik meg. Több mint 32 millió forintot költenek szociális beruházásra, s az összegből 26 telepen adnak át rendeltetésének öltözőt, mos­dót, éttermet. Az idén elkészült Szegeden a Volán 200 személyes munkásszállója is, amelyhez a tízmillió forintos építési költsé­get a szocialista brigádok vetél­kedőjén nyerték a szegedi vál­lalat dolgozói. (MTI) Február 1-től vá'tozlk az üvegpalackok betétdifa Az Országos Anyag- és Árhi- vatal elnökének rendelkezésére 1974. február 1-től változnak az üvegpalackok betétdíjai. A ren­dezés igen lényeges változást je­lent, elsősorban a borospalackok tekintetében, amelyeknél a be­tétdíjrendszer is változik. A vál­tozás fő jellegzetessége: A betétdíj alacsonyabb, mint az üvegek beszerzési ára. tehát a kibocsátó nem érdekelt abban, hogy új palackot bocsásson ki, viszont érdekelt abban, hogy a használtat visszavegye. A kibocsátó a palackért álta­lában 20 fillérrel darabonként többet számláz a kereskedelem­nek, mint amennyit a fogyasztó fizet. Ez a 20 fillér tehát az italt forgalomba hozó kiskeres­kedelmi vagy vendéglátó egysé­get terheli, vagyis ennyivel csökken az árrése. Az előzők szerint 20 fillért az a kiskereskedelmi egység „kere­si” meg, amely a fogyasztótól visszaváltotta az üveget. (Ko­rábban a visszaváltó üzlet árrés nélkül bonyolított) 3 úblmm 1914 JANUÁR 11 Az üvegbetétdíjak alkalmazá­sára, valamint azok mértékére a következő rendelkezések érvé­nyesek: A rendelkezés hatálya a pa­lackozott árukat előállító, for­galomba hozó valamennyi szoci­alista gazdálkodó szervezet és költségvetési szerv által tevé­kenységi körében kibocsátott, illetőleg belföldön forgalomba hozott betétdíjas üvegpalackok betétdíjára és forgalmára terjed ki, de nem terjed ki a kizárólag gyógyszertárakban forgalomba hozott betétdíjas üvegek betét­díjára és forgalmára Az üvegpalackok betétdíja a rögzített (fix) hatósági árformá­ba tartozik. Amennyiben vala­mely betétdíjas forgalmi üveg­palacknak nincsen árhatóság ál­tal megállapított betétdíja, an­nak megállapítását az új termék ármegállapítására vonatkozó szabályok szerint a Belkereske­delmi Minisztériumtól kell kér­ni. Az üvegvisszaváltö boltok minden rendeltetésszerű haszná» latra alkalmas betétdíjas üveg­palackot kötelesek — az űrható­ság által megállapított betétdíj ellenében — visszaváltani. Az általános feladatokon kí­vül a boltok és vendéglátóipari egységek feladatait részleteiben , is meghatározták. Ám állami gazdaságok újítóival Debrecenben 3 millió 7Ö0 ezer forint újítási díjat fizettek ki megyénkben Nagy jelentőségű tanácskozás színhelye volt január 15-én Deb­recen. Az állami gazdaságokban dolgozó újítók és feltalálók az Agrártudományi Egyetem színháztermében megvitatták az újító- mozgalom helyzetét és feladatait az első területi tanácskozás kere­tében- Ezen a Békés—Csongrád megyei, a Hajdú-Bihar megyei, a Borsod, Heves megyei és a szabolcsi állami gazdaságok képvise­lői vettek részt. A vitaindító előadást dr. Ványi József, az Álla­mi Gazdaságok Országos Központja Hajdú-Bihar megyei főosztá­lyának területi igazgatója mondotta, összegezte az állami gazdasá­gokban folyó újító- és feltaláló munka tapasztalatait, ezek jogi helyzetét, elemezte az újítással összefüggő törvényeket, s azokat az intézkedéseket, melyeket az állami gazdaságokban a mozga­lom felkarolására alkottak. Az előadást vita követte. Borsi Sándor, a Békés— Csongrád megyei állami gaz­daságok területi főosztályá­nak helyettes vezetője ismer­teti az eredményeket. Élezések tökéletesítésére nincse­nek a benyújtott javaslatok kö­zött. A területi főosztály adatai szerint maguk a dolgozók több újítást, műszaki fejlesztést csi­náltak saját hatáskörükben, me­lyet a termelésben alkalmaz­nak, de nem nyújtottak be el­bírálásra: Jórészt azért nem, mert az újítás műszaki leírását, rajzolását túl komplikált fel­adatnak tartották. Bedig nem az, mivel a mérnökök és techniku­sok szívesen segítenek a munká­saknak ilyen esetekben is. Azt mondta az előadó, hogy nem kielégítő az újítások pro­pagandája. Lehetséges, többet is lehetne törődni a mozgalommal. A mi állami gazdaságainkban a szocialista brigádvezetők tanács­kozásain ezzel a témával is foglalkoztak. Talán ezért is kapcsolódott be mind több bri­gád az újítók sarába. Az üze­mekben most már elkészítik az újítással összefüggő feladatterve- toet, melyekben a helyi gondok gyakorlati megvalósításához kérnek tanácsot, Űjítási bizott­ságok is működnek. Ezek segít­ségével ebben az esztendőben nyilván nagyobb lépést tesznek előbbre a Békés—Csongrád megyei állami gazdaságok. Jo­gos a bizakodás, mert itt évről évre nő az újítók és a feltalálók tábora, D. K A területi főosztályok vezetői tájékoztatták a tanácskozást az üzentekben folyó újítómunká­ról. A Békés—Csonrád megyei területi főosztály képviseletében Borsi Sándor főosztályvezető- helyettes számolt be. Miután meghallgattuk a te­rületi főosztályok újítással és feltalálással összefüggő munká­ját, akaratlanul is következte­téseket vontunk le a Békés— Csondrád megyei állami gaz­daságokra. Azt mondta az elő­adó: az újítómozgalom ott bon­takozik ki mind nagyobb ered­ménnyel, ahol a gazdasági,, ve­zetők, a politikai munkatársak és a műszakiak nagy megértés­ben dolgoznak a közösségi célo­kért. Talán éppen ebből a meg­határozásból jutottunk arra a megállapításra, hogy a Békés— Csongrád megyei állami gazda­ságok országosan is igen elő­kelő helyet foglalnak: el a moz­galomban. Hallottuk, hogy Bor­sod, és Heves megyében a 16 állami gazdaságból 10 egyálta­lán nem könyvelhetett el újí­tást 1973-ban. Hat gazdaságból még *20 újítás sem futott be. A békési ás a csongrádi területen. A tanácskozás szünetében az újítások alkalxnazasaröl készí­tett tablókat, kiállított eszközöket nagy figyelemmel szemlél­ek a résztvevők, (Fotó: öemeny) Az újítások adás-vételéről is sző volt. Az állami gazdaságok ve­zetői, köztük Láda András szeghalmi igazgató is azt nézte, hogy milyen műszaki megoldást lehetne mástól megvásárolni. 1971-ben 194-en, 1973-ban pe­dig 352-en tettek javaslatot műszaki megoldások kivitelezé­séi-e. Ezekből 1971-ben 120, 1973-ban 223 újítás elbírálásá­ra terjesztettek be javaslatot. A műszaki zsűri 1971-ben 100 .újítást fogadott el, 1973-ban pe­dig 161-et! De ezeket az újí­tásokat nemcsak elfogadtak az állami gazdaságok vezetői, ha­nem gondoskodtak alkalmazá­sukról is- 1973-ban az elfogadott újítások közül 140-et állítottak a többtarmalés szolgálatába. A ki­fizetett újítási díjak összege 1973-ban elérte a 3,7 millió fo­rintot. mási Állami Gazdaság újítást előadója ezen a tanácskozá­son vette át a Mezőgazdaság Kiváló Dolgozója miniszteri kitüntetést. Állami gazdaságainkban a műszaki élet — a számokból látszik — pezseg. Pezseg annak ellenére, hogy a műszaki fejlesz­téssel hivatásszerűen foglalko­zók anyagi érdekeltsége az újí­tásokkal kapcsolatban nincsen eléggé tisztázva. A mérnökök, technikusok újítási gépsorok al­kalmazására, a meglevő baren-

Next

/
Oldalképek
Tartalom