Békés Megyei Népújság, 1973. november (28. évfolyam, 256-280. szám)

1973-11-18 / 270. szám

KÖRÖSTÁJ KULTURÁLIS MELLÉKLET PETŐFI NYOMÁBAN A SOMLÓ-HEGVEN Ha mese csupán, akikor is szép mese. Ha pedig való­ság volt 150 esztendővel ez­előtt, akkor éppenséggel történelemkönyvbe való his­tória. Mindenképpen tollra kí­vánkozik... Az egész úgy jutott eszembe, hogy Mariska né­ni — a Somló oldalában — mesélt nekem valamit a múltkoriban. Petőfiről szólt a történet, aki sokáig Pá­pán tanult. Itt írta azt az édes-kedves versét, alig ti­zennyolc esztendő? korá­ban, hogy .... „Méz és csók”! Na, és a többi, csu­pa szerelmes hévvel átita­tott strófa? Azt is tudom, hogy Veszprém is megih­lette. Azt meg éppenséggel egy emléktábláról olvashatom, hogy 1848. március 5. és 6-án a veszprémi Bakony Szállóban kért magának szállást, miközben Buda felé tartott, útba ejtve a Velen­cei tavat „s elgyönyörkö­dik a vadon-nádban”. Itt hallotta meg a francia for­radalom hírét: „Vive la république! — kiálték föl. azután némán, merően álltam, de égve, mint egy lángoszlop. Nyak­ra-főre siettem a fővárosba, reszketve, lélegzet nélkül értem haza. Általános volt a lelkesedés, de még sem­mi sem történt. Nagyot lé- legzettem, mint a búvár, midőn a víz alól felmerül.” — Az én nagyapám vi­szont személyesen látta — mesélte nekem özvegy Wendler Istvánné, frissen hordozva 77 esztendő em­lékezetét. meg a fonott üve­get, amiből a pontuszi ho­mokon termett somlóit töl­tötte a kétszer törölt po­hárba. — Szóval az én nagyapám (most megállt egy pillanatra mellettem) látta Petőfit. Sokat mesélt róla nekünk, gyerekeknek. Nagyapám negyvennyolcas honvéd volt. Bem tábornok alatt szolgált, bejárta Ér­dél vt. onnan t4rt haza har­madmagával Világos után. — A Petőfi dolga érde­kelne... Az érdekes volt. A nagy­apám úgy mesélte, hogy a Petőfi Sándor őrnagyi sar- zsit viselt volna. Ez már a vége felé volt, amikor nagyon szorongatták őket. A Gábor Áronnál találkoz­tak. aki harangokból ön­tött ágyúkat a Bem Apó­nak. Egy kukoricásban érte őket az éjszaka. Az egész had pihenni tért. Gúlába rakták a fegyvereket, tüzet szítottak, hogy a nedves fa füstje valami meleget ad­jon a hegyek közé szorult katonáknak a nyirkos hi­degben. — A nagyapám mellé fe­küdt le a kukoricaszárból vetett ágyra Petőfi Sándor is. Együtt aludtak azon az éjszakán. Akkor látta utoljára a költőt. — Mások se látták az­után... — mondja Mariska néni. _ Hiszen Segesvárnál még a seregben volt, hiába ellenkezett vele Bem, hogy maradjon hátra... Mariska nénit nem lehet zavarba hozni. — Hát persze! Másnap volt a segesvári csata, ab­ban az én nagyapám is részt vett. ö lovon ült, Pe­tőfi csak gyalogosan. Ez igaz lehet, mert ak­kor már elárverezték a „Bem lovát” is. Annyira megszorult a költő, hogy így írt Arany Jánoshoz, akinél a családja vendéges­kedett: „Eredj el Szentpáli tér- parancsnokhoz s kérd meg őt igen szépen a nevemben, hogy lovamat adja el árve­rés útján. Légy jelen te is az árverésen, s megmond­hatod a vevőknek, hogy ez a ló Bem csatalova volt, ő adta Petőfinek, s Petőfi most eladja, hogy árán ke­nyeret vegyen magának!” — A nagyapám igen sze­gényen jött haza Bem tá­borából. Útközben betértek egy csárdába. Iszogatnak, hát megszólítja őket egy idegen... — Hová valók vagytok, fiam? — A Nagysomló mellé, ha ismerős arrafelé. — Már hogyne volnék, hiszen ismerek én ott min­den követ. Adnék én nek­tek fiam, egy igen jó' ta­nácsot. Kívül a somlói vár bástyáján áll egy öreg bod­zafa. A Szőllős felőli ol­dalán találtok a tövénél egy kis ládát. Ami abban a ládában van, az legyen a tiétek. Én már úgyse jutok el oda... Volt a menekülők között egy oroszi ember is. aki fi­gyelemmel hallgatta az öreg beszédét. — Mire nagyapámék a bodzafát meglelték, már csak a láda helyét talál­ták. A többi eltűnt onnan. Ügy hírlik, az oroszi em­bert látták arrafelé kutat­ni. A legkiforrottabb és egy­ben legnépszerűbb késői Haydn-szimfóniák két nagy csoportra oszlanak : „Párizsi­ak” és „Londoniak” címmel három, illetve tizenkét szimfóniát tartalmazó so­rozatot ismerünk, amelyek a mester érett művészetén kívül egyre növekvő vi­lághírét is tanúsítják. E két sorozat egy-egy darab­ja szólal meg az új leme­zen A Párizsi szimfóniák közül az 1786-ban keletke­zett dar abnak „mellékne­ve” is van „Medve-szimfó­nia”. Haydnnál gyakori az ilyenfajta címadás, ám a elmeknek csak egy része utal a mű programjára, ke­letkezesi alkalmára, vagy hangulati tartalmára; néhányat a kortársak utólag ragasztottak a művekhez. A „Medve” al- cín.et a szimfónia utolsó té­telének brummogó duda- basszusától kapta. Az „Üst- dob-üt5«” szimfónia Haydn első londoni útjának emlé­két őrzi. A második tétel halk bevezető zenéje után hirtelen megszólaló üstdob Haydn tréfája, hogy az Hanglemez­figyelő esetleg elbóbiskoló közön­séget felriassza A művek az Állami Hangversenyze­nekar tolmácsolásában, Fe- rencsik János avatott ve­zényletével kerültek felvé­telre. Bartók „nagy” hegedű- versenyének 1939-es bemu­tató előadását őrző hangfel­vétele felbecsülhetetlen ér­tékű dokumentum. Az Amszterdami Concertge- bouw-ban lezajló premiert örökítette meg a Hilversu- mi Rádió mikrofonja Szé­kely Zoltán szólista közre­működésével, Willem Men- gelberg vezényletével. Szé­kely Zoltán Bartók kama­ramuzsikus partnere és jó­barátja, számos művének első megszólaltatója volt. A hegedűversenynek nem csak bemutató előadása fűződik nevéhez, de a mű végső formába öntése is a Bar­tókkal közösen végzett munka eredménye. Ily mó­dim a premiert őrző szalag egyike azon kevés számú felvételeknek, amelyek Bar­tók személyes részvételével, irányításával készültek, az ő elképzeléseit tolmácsol­ják az utókor számára. Az egykori felvétel — a Hun­garoton laboratóriumában történt, gondos restaurálás után — most első ízben a hanglemezgyűjtőkhöz is el­jutott A fiatal hangszeres elő­adóművészek bemutatása után a Hungaroton útnak indította az ifjú énekesek sorozatának első hangleme­zét. Verdi: A végzet hatal­ma című operájának köz­ismert részleteivel mutat­koznak be az Operaház legtehetségesebb fiatal szó­listái, akik közül néhányan már jelentős külföldi sike­rekkel is büszkélkedhetnek. A felvétel karmestere. Kó~ ródi András biztos kézzel iránvítja az énekeseket és együtteseit a Budapesti Filharmóniai Társaság Ze­nekarát és a Rádióének- kart. K. A. Gáldonyi Béla A rajztolI húmoristája* Mucsi József iJankó János születésének 140. évfordulójára] Az ősz és az új borok illata a kertek aranylombja fölött szállt, a vadszó lő bíbor levelei deres bajusszal ültek az indán. A kora hajnal puha csöndjébe szaggatott sírás hozott örömet. s vidámmá tette a várakozókat a szűcsmester szegényes házában. E kőtábla a teljes bizonyság, nem akárki született mögötte, egy ország népe ismerte nevét, humoros, ízes, igaz rajzait. Útja eleje jajtól förtelmes, küszködéssel, tanulással terhes: Való. hogy szilvát evett hétszámra, bizony, szegényes szobában lakott. Nyara kezdetén sütött rá a nap, boldogan rajzolt, mesélt, "robotolt, a hírnév helyett családi körben kereste mindig a boldogságát. Lelke mélyéből eredő képek sok-sok alakja tótkomlósi volt; szülőföldjéről vitte magával, míg ki nem esett kezéből a toll. • Elhangzott 1973. november 13-án Tótkomlóson, Jankó Já­nos ra'-mifivész emléktáblájának megkoszorúzásakor, a Köröstáj-ankét alkalmával. Fekete fényben Andrássy Lajos a sugarasan tiszta mélység az erezet a láthatáron csillagfutásos-tinta-mély ég ahogy még álmaimban látom s így tudom mit nem láthatok már ébren meresztve csonk-szemem de nézd a lelkem még csodát vár hazudj szebbet és elhiszem I Krautheim Mária Várkonyi János

Next

/
Oldalképek
Tartalom