Békés Megyei Népújság, 1973. november (28. évfolyam, 256-280. szám)

1973-11-01 / 256. szám

a megyei pártbizottság és a megyei tanács lapja 1973. NOVEMBER 1- CSÜTÖRTÖK Ara 8« fillér XXVIII. ÉVFOLYAM. 256. SZÁM Záróülés a békeerők moszkvai világkongresszusán Moszkva A békeerők moszkvai világkongresszusának zároiilése szerdán késő délután ült össze, hogy jóváhagyja a kongresszus záró- dokumentumait, amelyek szövegét az összekötő bizottság szer­da délutáni ülésén öntöttek végleges formába. A záróülés először a kongresszusnak a világ népeihez inté­zett felhívását hagyta jóvá. majd a Biztonsági Tanács közel-ke­leti határozatainak támogatására szólította fel a világ közvéle­ményét egy külön erre a célra megfogalmazott rövid nyilatko­zatban. Ezt követően Mihail Zimjanyin, az összekötő bizottság szovjet alelnöke felolvasta. a kongresszus nyilatkozatát, amely a bizottságokban végzett munka eredményeit összegezi. Felhívás a tartós béke kivívásáért egyesített erőfeszítésekre Moszkva A békeszerető erők világ- kongresszusa felhívta a világ népeit, hogy az igazságos és tar­tós béke szavatolása érdekében egyesítsék erőfeszítéseiket. A szerdán elfogadott felhívás ’eszögezi, hogy a békeszerető erők sikerei következtében az utóbbi időben javulni kezdett a nemzetközi politikai légkör. Realitássá vált az a remény, hogy a niai és a jövőbeni nem­zedékek megmenekülhetnek a nukleáris katasztrófa rémétől. Az ellenségeskedés és a szem­benállás a nemzetközi kapcsola­tokban fokozatosan átengedi he. lyét a békés és kölcsönösen elő­nyös együttműködésnek, vala­mint az á’lamok közötti fokozot­tabb bizalomnak. Ugyanakkor — hangzik a fel­hívás — maradtak még olyan térségek, ahol a feszültség ugyanolyan nagy, mint koráb­ban volt, ahol még mindig nem sikerült felszámolni az egész A világtekarékossági nap me. gyei ünnepségét szerdán Szeg­halmon rendezték meg. Az Or­szágos Takarékpénztár, a Haza­fias NépÍEront megyei bizottsá. ga, illetve a nagyközségi tanács közös rendezésében az ünnepség a Fáy András új lakótelepen kezdődött Sajátos módon em­lékezik Szeghalom lakossága Fáy Andrásra, aki 136 évvel ez­előtt hazáinkban elsőnek alapí­tott takarékszövetkezetet. Az egyik OTP-társasház falán le­leplezték Fáy András emlék­tábláját, jeléül annak, hogy ma is az ő takarékossági elve alap. ján jutnak sokan új, korszerű lakáshoz. Ünnepi beszédet Kozák Sán­dor, a nagyközségi tanács elnö. k«» mondott. Hangsúlyozta egye. bek között, hogy megyénk a ta­karékon megyék listájáé! szere­emberiséget veszélyeztető ag­resszió tűzfészkeit. A kongresszus felhívta a né­peket: követeljék a nemzetközi biztonságon és a kölcsönösen előnyös együttműködésen ala­puló békés együttélés érvénye­sülését, szorgalmazzák a fajül­dözés, a gyarmatosítás és a neo_ kolonializmus felszámolását. Kö­veteljék az általános és teljes leszerelést, a katonai támasz­pontok és szövetségek felszámo­lását a nukleáris fegyverek al­kalmazását, gyártását, kipróbálá­sát és felhalmozását eltiltó nem­zetközi konvenció elfogadását, valamint az agresszió összes formáinak beszüntetését. Követeljék, hogy a háborús célokra előirányzott összegekét fordítsák a nyomor megszünte­tésére, az írástudatlanság felszá­molására. az oktatás, az egész­ségügy fejlesztésére, követeljék az igazságtalanság kiküszöbölé­sét, valamint azt, hogy minden nép saját be’átása szerint hasz­nálja fel nemzeti erőforrásait. pel. 145 ezer lakos rendelkezik takarékbetétkönyvvel, s a be­tétállomány az idén 171 millió forinttal gyarapodott. 1957-ben mindössze 27 millió forintot őr. zött betétként megyénkben az OTP. 1960-ban mér 170 milliót, a7 elmúlt év végére pedig meg­haladtuk a kettő milliárdos be­tétet. Különösen OTP társasház vásárlásra, családi házak építé_ sére ad hitelt az OTP a meg­takarított forintokból. Csupán a szeghalmi járásban 185 OTP-lakás épült a közel­múltban, ebből Szeghalmon 117-ef adtak át a boldog tulaj­donosoknak Jelenleg újabb 161 OTP-lakás épül. Egyébként az OTP lakásépítési akcióban or­szágosan élen jár Békés megye — hangsúlyozta az előadó. A. A felhívás kimondja, hogy a béke, a biztonság és az igazsá­gosság szavatolásának elenged­hetetlen feltételeként végre kell hajtani az ENSZ-határozatokat. Ezek a követelmények — han. goztatja a felhívás — megfelel­nek az ENSZ-alapokmány, a bandungi konferencia, az el nem kötelezett országok konferenciája elveinek, valamint azoknak az elveknek, amelyeket nemrég hirdettek meg a különböző tár­sadalmi rendszerű államok ve­Általános szokás, hogy testü­leti ülések állásfoglaláisét a híradás végén közöljük. Hogy ebben az esetben eltértünk et­től a gyakorlattól, arra az az egyöntetűség adott okot, amely- lyel a békéscsabai Városi Ta­nács tegnapi, október 31-i ülé­sén — amelyen jelen volt Csepregi Pál, a Békés megyei Tanács elnökhelyettese — a választott testület megállapítot­ta: Békéscsaba város környezet- védelmének és , urbanizációs gondjainak a megoldását folya­matosan, tervszerűen végzi a tanács. A jelentés részletesen foglal­kozott a megyeközpont környe­zetvédelmével és egyebek kö­zött megállapította • a felszíni vízkészlet jelentős része ma még alkalmas mezőgazdasági öntözésre, halastavak táplálásá­ra és ipari célra a nem élel­miszert feldolgozó üzemekben. Arról is beszámolt a jelentés, hogy a települések belterületén nem elegendő a zöldterület, ke­vés a fa. Az általános város- rendezési terv végrehajtása al­kalmával már sok ipari üze­met telepítettek a lakott terü­leten kívülre. Ennek a folya­matnak befejezése azonban szükségessé teszi, hogy a Haj­tómű- és Festőberendezések Gyárának 5-ös gyáregységét, az ERŐKAR öntödéjét is váro­son kívülre helyezzek. Ugyan­csak szükséges az uralkodó szél­irányba eső, az orosházi vas­útvonal mellett levő hizlalda és a MÁV-állomás területén üzemelő TÜZÉP-telep áttelepí­tése. Majd arról szól a jelen­tés: sokat javult a levegő tisz­tasága az elmúlt hat évben. 1967-től ugyanis öt vállalat, mintegy 18 intézmény és 5800 lakás fűtése történik gázzal, zetői által aláírt békedeklará­ciókban és okmányokban. *** A Közel-Kelettel kapcso'atos kongresszusi okmány kimondja: „A pillanatnyi helyzet gyors és hatékony intézkedéseket követel. A békeszerető erők nemzetközi kötelessége, hogy aktívan részt vegyenek abban a tevékenység­ben, amely annyira szükséges mind a közel-keleti népek, mind pedig az egész világ népei szem­pontjából”, (TASZSZ) A rohamosan emelkedő gép- kocsipark is jelentősen növeli a város gondjait. Becslések sze­rint Békéscsabán a magángép­kocsik és motorkerékpárok 1965-höz képest 121, illetve 119 százalékkal emelkedtek. A több, mint kétórás vitában 11 tanácstag szólalt fel. Sokan sürgették a fásítási program gyorsítását, zöld területek kiala­kítását. Arról is szóltak, hogy a jelenleginél határozottabb in­tézkedés szükséges a városon átvezető Élővíz-csatorna mente­sítésére a szennyvíztől. A tanács- tagok egyetértettek azzal, amit dr. Becsei József, az MSZMP városi bizottságának titkára fo­galmazott meg: amit a város környezetvédelmében ma csi­nálunk, azt újv tegyük, hogy jó legyen a jövő nemzedékei­nek is. A vitát követően a tanács határozatot hozott, amelynek ér­telmében biztosítani szükséges a zöldterületek, védősávök, par­kok telepítését, gondoskodni kell a város közlekedésfejlesz­tési terveinek elkészítéséről, parkolóhelyek kialakításáról és a központi fekvésű utak porta­lanításáról. Végre kell hajtani a felszíni víz- és talajvédel­met, valamint az Élővíz-csator­na partvédelmének érdekében a rekonstrukciót. Határozatot ho­zott arról is a tanácsülés, hogy a végrehajtó bizottság a kör­nyezetvédelem betartása érde­kében gondoskodjon a vállala­toktól kikerülő szennyező anyagok folyamatos csökkenté­séről és szükséges esetben al­kalmazzon szankciókat is. Ezután az érvényben levő ta­nácsrendeleteket vizsgálta felül, majd bejelentéseket és indítvá­nyokat hallgatott meg. B. J. Háromgyermekes családideál Értelmesen élni sokféleképpen lehet, Értelmesen él az az em­ber, aki munkájában, hivatásá­ban örömet talál, eredményeket produkál, aki alkot, létrehoz, te_ remt valamit; aki a közössé­gért, másokért tevékenykedik, s aki mindemellett a jövőre is gondol: családot, gyermekeket nevel. A család, a társadalom legki­sebb közössége, szándékosan — de nem célzatosan — a végére került ebben a felsorolásban. Napjainkban a „család-problé­ma” é'esen és nyugtalanul ve­tődik fel. S nemcsak a népese­dés pillanatnyilag elszomorító helyzete miatt, hanem a teljes, értelmes emberi élet érdeké­ben. Ismeretes, hogy a népszaporu­lat évenkénti aránya, ha nem is csökken számottevően, de stag­nál. Mintha nem vennénk tu­domásul, hogy ez konzekven­ciáiban azt jelenti: a keresők— eltartottak száma hamarosan aránytalan lesz, elöregedünk. A Minisztertanács népesedés poli­tikai intézkedése felhívta a fi­gyelmet a társadalmi felelős­ségre, egyben maximális segít­séget biztosít a családok támo­gatására, s felvetette a három- gyermekes családideál szép, ne­mes és elgondolkodtató perspek­tíváját. A ma felnőttjeinek, az állam­polgároknak — foga’ma zhatnék úgy is: akikre ez a nagyszerű program, összességükben, leg­inkább számíthat — valamire gondolni kell még. Ami kiegé­szíti, egyénhez szólóvá teszi, és gondolati-érzelmi oldalról támo­gatja a nagy közösség szempont­jából kitűzött célokat. Ez az értelmes élet megvaló­sításának ig^-ve. Az a’kotás, a hivatás, a másokért élés, a csa­lád — összetartozó fogalmak. Az idősebb generáció tagjaitól, akik nagyobb családban nőttek fel általában, mint mi, és akik na­gyobb családot is neveltek,* nemegyszer halljuk: ....ha mi i s így gondolkodtunk volna!” ‘Ügy, hogy minden előbbre való, mint a gyermek. A hivatali ranglétrán, munkahelyen előre­haladás. a nagyobb fizetség, a lakásszerzés, a civilizáció javai­nak begyűjtése, és az általában hangoztatott „előbb élni aka- runk”-jélszó. Jó. ha ezek megvannak, s azután tervezünk családot. De gondolkodjunk: és há elkésünk vele? Ha hiába minden — a lakás és társai, a pozíció, az úgynevezett modern életforma, a takarékbetétkönyv — már nem lehet gyerekünk vagy túlságo­san elkényelmesedtünk. és nem vállaljuk ? Természetesen nem arról van szó, hogy minden körülmények között, könnyel­műen, alapok nélkül nekivág­junk a családalapításnak. Arról a rétegről van szó. amelyik a túlracionalizált életformát vall­ja. Tagadhatatlan, hogy társadal­mi feszültségek, gazdasági ne­hézségek bonyolítják a népese­dési arány növelésének amúgy sem könnyű kérdéseit. A nők kétségtelenül nagyobb terhelé­se,^ a lakásproblémák, a böl­csőde- és óvodahelyzet __, a mely még mindig az egyik legégetőbb gond — és sorolhat­nánk. De nem szabad figye’men Kívül hagyni, ho,*v országos vi­szonylatban mind nagyobb erő­feszítéseket tapasztalhatunk __ é s tapasztalni is fogunk a ha­tározatok végrehaitása során — a gondok megoldására. Az ember akkor teljes lény. ha nemcsak önmagára, hanem másokra is gondol. Elsősorban a családjára, ame'y az ő jövőjé­nek is záloga, s ezen túi, ezzel együtt — mert a nagyobb kö­zösség teljesebb, jobb életét ter­vezi ezzel — a társadalomra is. A vílágtakarékosságí nap megyei ünnepsége Szeghalmon Ülést tort o Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának so­ros ülését november 1-ére összehívták. A Politikai Bizottság idő­szerű nemzetközi kérdések megvitatását javasolja a Központi Bi­zottságnak. A békéscsabai Városi Tanács üléséről ieientjiik: Környezetvédelmi és urbanizációs gondokról tárgyalt a választott testület 3. K.

Next

/
Oldalképek
Tartalom