Békés Megyei Népújság, 1973. október (28. évfolyam, 230-255. szám)

1973-10-31 / 255. szám

Televízió BUDAPEST: 9.55 Műsorismerte­tés. 3.56 Rap-sop. Óvodások műso­ra. UU5 Salto Mortale. IV. rész. 11.35—11.5S Delta. 17.38 Műsorismer­tetés. 17.40 Hírek. 17.45 Nő — há­rom szerepben. 13.00 Kip-kop. Óvo­dások műsora (ism.). 18.40 Tízezer lakás. m. rész. 13.05 Keltlámmúsor. 1945 Esti mese. 19.30 Tv-híradó. 20.00 Vikki Carr műsora. Zenés an­gol film. 20.30 Európa—Dél-Ame­rika labdarúgó-mérkőzés. 22.20 Xv. híradó — 2. kiadás. BUKAREST: 16.30 Orosz nyelvok­tatás. 17.35 Népi zene. 18.20 A leg­kisebbeknek. 13.05 Tv-objektiv. 19.25 Elisabeth Schwarzkopf énekel. 19.45 Szovjet film. A nagy rendező so­rozatban. A Román Televízió Szerkesztősége a müsorvaltoztalás jogát fenntart­ja. BELGRAD : 16.00 Mag var nyelvű tv-napló. 17.00 Filmsorozat gyerme­keknek. 17.30 A Sarai evő—Dinamó labdarúgó-mérkőzés. 19.15 Ok a mi stúdiónkban — szórakoztató zene. 20.30 Barcelona: Az Európa—Dél­Amerika labdarúgó-találkozó. 22.15 Uzsorások — algériai játékfilm. (Má­sik változat: 20.35 Uzsorások). 21.50 Labdarúgás : Európa—Dél-Amerika felvételről. MÁSODIK MŰSOR: ».30 Zene a pályán. 21.» Szabadegyetem. 22.00 Sírfelirat Tir Stefannak. 22.» Hu­szonnégy orz RÁDIÓ KOSSUTH RADIO: 8.00 Hírek. Időjárás. 8.05 Műsorismertetés. 8.15 Budapest és a vidék kulturális programjából. 8.20 Bartók: A fából faragott királyfi — táncjáték. 9.00 Colas Breugnon. Vili. 9.19 A Kör­mendi-együttes felvételeiből. 9.45 Kórusok magyar költők verseire. 10.00 Hírek. Időjárás. 10.05 „Nyitni- kék*\ 10.40 Anyegin. Operarészletek. 11.30 A Szabó család. 12.00 Déli kró­nika. 12.20 Ki nyer ma? 12.30 Rek­lám. 12.35 Tánczenei koktél. 13.20 Zentai Anna és Reményi Sándor nótákat énekel. Jäger Balázs Já­nos gordonkázik. 13.50 Válaszolunk hallgatóinknak. 14.05 Éneklő Ifjúság — Budapesten, 14.30 Nőkről — nők­nek. 15.00 Hírek. Időjárás. 15.10 Harsan a kürtszó! 15.45 A Német Demokratikus Köztársaság belügy­minisztériumának központi fúvós­zenekara játszik. 15.59 Hallgatóink figyelmébe ! 16.00 A világgazdaság hírei. 16.05 Idegenek a gyárban. 16.15 Abrahám Pál operettjeiből. 16.32 Reklám. 16.35 Katonaének I. rés*. 17.00 Hírek. Időjárás. 17.05 Külpolitikai figyelő. 17.20 A közön­ség kérdez, a muzsikus válaszol. 17.48 Este a munkásszállón. 18.03 Örökzöld dallamok. 18.58 Hallgató­ink figyelmébe! 19.00 Esti krónika. 19.25 Kritikusok fóruma. 19.35 A Magyar Rádió népi zenekara ját­szik. 20.06 Üj lemezeinkből. 21.00 Hírek. 21.03 Szellemi munkások — diplomások —- értelmiségiek. 21.33 Üosfalvy Róbert énekel. 22.00 Hí­rek. Időjárás. Kb. 22.15 Sporthírek. 22.20 Zenék, pillanatok Arthur Ho­negger életéből. 23.20—0.25 Daljáté­kokból. Közben: 24.00—0.10 Hírek. Időjárás. PETŐFI RADIO : 8.00 Hírek. Idő­járás. 8.05 Ullmann Ottó táncdala­iból. 8.20 Szivárványvölgy. 9.00 Hí­rek. 9.03 Kíváncsiak klubja. 10.00 A zene hullámhosszán. 11.55 Né­hány perc tudomány. 13.00 Zene­kari muzsika. Közben: 12.40 Házunk tája. 13.40 Orvosi tanácsok. 13.45 Időjárás- és vízállásjelentés. 14.00 Klubrádió. Közben: 14.30, 15,30, 16.30 Hírek. 16.33—16.36 Műsorismertetés. 17.00 ötórai tea. 18.00 Hírek. Idő­járás. 18.05 Külpolitikai figyelő. 18.20 Élet és Irodalom. 19.10 Régi hangszerek világa. 19.31 Szimulál­juk a jövőt. 19.51 Új könyvek. 19.54 Jó estét, gyerekek! 20.00 Esti kró­nika II. 20.25 Kis magyar néprajz. 20.30 A Duna-menti országok nép­zenei fesztiválja Újvidéken. Köz­ben: 21.23—21.38 Versek Budapest­ről. 22.27 Tudományos kutatások a köznevelés fejlesztésére. 22.42 Joe Carr zongorázik. 23.00 Hírek. Idő­járás. 23.15 Mozart müveiből. 24.00 —0.10 Hírek. Időjárás. SZOLNOKI STÚDIÓ: a 222,38 ni­es hullámhosszon 18—19 óráig. Al­földi krónika. Mezei szőttes. Nők vezető beosztásban. Kulcsemberek. Fúvószene. Farmer és nyakkendő, Vezeti: Bayer Ilona és Feuer And­rás. MOZI Békési Bástya: fél 4, OSI 6-kor; Ion kapitány nyila, fél 8-kor: Va­lerie. Békéscsabai Szabadság: 2~ kor: Hófehérke hercege. 4, 6, 8-toor** Modem időik. Békéscsabád Terv: A betörés. Gyvűai Erkel: fél 4-koer: Osceola, fél 6, fél 8-kor: Érintés. Gyulai Petőfi: 3 és 6-kor: A ,,Sa- tumus’ csapdájában I. n. Oroshá­zi Partizán: fél 4, fél 6, fél 8-kor: Fedőneve : Jégmadár. Színház Október 31-én, szerdán este 7 órakor Békéscsabán : FANTASZTIKUS Október 31-én, szerdán este 7 órakor Hódmezővásárhelyen : VILLAMFÊNYNÊL Október 31-én, szerdán délután 3 óraikor Makóin : SZARVASKIRÁX.Y Apróhirdetések Beköltözhető ház, 200 négyszögöles I telekkel, 125 OOO.ért eladó. Békése sa _ ' ba. VI., Sikonyi _u._12. ________000651 É pítkezőknek fundamentumba be­tonoszlopok eladók. Érdeklődni: Bé­késcsaba, MÁV áll. virágüzletben. ________________________________202041 B ékéscsaba, in Vereczkei u. 3. szá­mú, különbéi ára tú szoba, konyha, spáizos kisebb családi ház beköltöz­hetően, üresen álló, fizetési ked­vezménnyel eladó. Érdeklődni: szer- da. szombat vasárnap,_________202044 A ngol nyelv korrepetálását és kez­dők tanítását vállalom. ..Diákok” jeligére a békéscsabai hirdetőbe. _______________________________ 202045 B eköltözhető, összkomfortos, kertes családi ház garázzsal eladó Békés- csaba. Bocskai u. 16.__________202046 K iadó sürgősen 1 kát hold föld, eset­leg eladó. Békéscsaba. Franklin u. 1/3. 202048 MEGVÉTELRE FELAJÁNL 60x30x21 cm méretű faládái nagyobb tételben a Békés megyei Szikviz- és Szeszipari Vállalat, Békéscsaba. Luther u. 5/b. x S hetes btkaboriú eladó. Békéscsa­ba. Oláh István u. 20.__________202047 S zínes kingek, texán, texán king ga­lambok eladók. Dévaványa, Hunyadi u. 77 szám alatt.______________000646 R uhatisztítás, ruhafestés. Békéscsa­ba. Jókai u. 50._______________2011910 K étéves Zaporozsec eladó. Békés­csaba^_______000650 M atematikából és fizikából kor- repetelást vállalok. Nagy Éva, Bé­késcsaba, Kulich lakótelep 13. A. m. 8.______________ooo64e M ásfél tonnás gumis kocsi, újszerű állapotban. 6 000.— Ft-ért eladó. Bé- kés. Szarvasi út, Apaállat-istálűó. Egy db hegesztőtrafó eladó. Békés­csaba Kun utca 2/a. 000644 2 szoba, összkomfortos, gázos tár­sasház eladó. Fizetési könnyítéssel. Érdeklődni: 1« óra után. Açhim ltp. MAS. Hl. 16. 202037 Faipari vállalat keres műszaki vezetőt faipari technikumi rég. zettséggel, szakmai gya­korlattal. 4a van faipari szakmai gya­korlat, gépipari technikusai végzettség la megfelel. Jelentkezés önétetraj* melléklésével CEV. szem. vea. 1436. Budapest, pt. 12. 301060 Mai tévéajánlatunk : 18.40: Tízezer lakás III. Riportműsor. A riportsorozat harmadik része — a Csepeli la­kótelep példáján — az oly sok problémát jelentő műszaki át­adás rejtelmeit igyekszik felde­ríteni. Rejtelmekről tettünk em­lítést, mivel sokszor rejtély, hogy mit miért vesznek át az építőktől, s aminek folytán a lakók sokszor évekig várnak a garanciális javításokra. S még a jobbik eset az. ha az építővál­lalatok —. ha sok idő múlva is — szó nélkül végzik el ezeket a munkálatokat Mert sokszor pe­reskedni kell és csak bírói íté­let alapján hajlandók elvégezni a munkát. Az adásban szó lesz azokról a szempontokról, ame­lyek alapján a szakemberek a műszaki átadást lefolytatják, egyszóval, aminek alapján el­fogadják készen az épületet. Ta­gadhatatlan, hogy az építőipar remek eredményeket produkált az elmúlt években, de még ezek az eredmények sem homályo- síthatják el azokat a bosszantó hibákat, amelyekbe lépten-nyo- mon ütköznek egy-egy új ház átadásakor. Ezeknek a gondok­nak a megoldásához, vagyis in­kább az ilyen problémák csökkentéséhez még évek kel­lenek. A műsor emellett azzal is foglalkozik, hogy milyen ipar­ágaknak kell még fejlődniük ahhoz, hogy a lakások otthonok is lehessenek. HUMOR — Hány éves vagy, kisfiú? — Itthon. vagy a villamoson? • ♦ • A szállodatulajdonos magához hívatja a főkönyvelőt: — Hallottam, megszületett a trónörökös maguknál ma éj~ szaka. — Trónörökös? Főnök, az én fizetésem mellett jó, ha egy gye­rek megszületik. m — Mondd, te mindent meg- jj eszel, amit a feleséged főz? — Bár csak ennyivel beér- ! né! De nekem még dicsérnem i is kell a főztjét! m m • * * Egy asszony kérdi a halastól: « — Van élő harcsájuk? — Hogyne lenne, asszonyom! ; — És friss? — Marika, játsszunk papás- mamást —, mondja a fivér a húgának. — Semmi értelme. Misi, hogy késő este veszekedjünk! A repülőgépen egy félénk ifjú végre összeszedi a bátorságát és megszólítja a mellette ülő lányt: — ön is ezen a gépen utazik? Egy amerikai nő ötödször is férjhez akar menni, de előbb el­megy az orvoshoz, aki megkér­di: — Mondja, hogyan haltak meg a férjei? — Három gombamérgezésben. — ??? — ö nem szerette a gombát. 1 mm 1913. OKTOBER 31. Statisztikai könyvszemle Az ipari termelés szerkezetének alakulása (1971—72) A kiadvány az ipar ágazati szerkezetének alakulását az 1968—1972. közötti időszakban vizsgálja, az ágazatok összes tevékenységének termelési ér­téke alapján számítva. Az ipari termelés szerkezetének összeha­sonlítását ezúttal a7 ipari ter­mékek rendeltetése szerint ki­alakított termékcsoportokra vo­natkozóan is bemutatja. Részletesebb számítások alap­ján szerepel az anyagiban a ter­mékösszetétel módosulása az ipar 24 kiemelt ágazatában. Az elemzés a termékcsoportok és a fontosabb terméket értékesítési adatai alapján történt. A ter­mékszerkezet változására ható fontosabb tényezők közül külö­nös jelentőséggel szerepel a korszerű termékek külkereske­delmi forgalmának hatása. A korábbi kiadványokhoz képest új vonás a gépipar egé­szére jellemző termékszerkezet- változás elemzés,, is Az elem­zéshez táblázatos anyag csatla­kozik, amely összehasonlítható módon mutatja be a kiemelt 24 ágazat, valamint a gépipar 1971. és 1972. évi értékesítésé­nek összetételét. Mezőgazdasági statisztikai zsebkönyv 1973 A kiadvány áttekinthető for­mában tárja az érdeklődők elé a mezőgazdaság égés? terü­letét felölelő 1972. évi felmé­rést, valamint az elmúlt évek átlagát tükröző statisztikai ada­tokat. Bemutatja a mezőgazdaság termelési értékét és áruforgal­mát. Ezen belül mérlegadatok az állami és szövetkezeti mező- gazdaság termelésének legfon­tosabb értékadatait és mutató­számait ismertetik. Közlésre ke. rül a földterület alakulása és megoszlása művelési ágak és társadalmi szektorok szerint, a szántóföldi növénytermelés, a szőlő- és gyümölcstermelés, a rét- és legelőgazdálkodás ered­ménye kultúrák szerint, vala­mint az alkalmazott agrotech­nika jellemző adatai. Az állattenyésztési fejezet az állatállomány kor, ivar szerinti adatait, továbbá az állati ter­mékek termelésére, az állatál­lomány egészségügyi helyzetére, a törzskönyvezésre vonatkozó adatokat tartalmazza. A kiad­vány táblázatokban közli a mé­hészet, halászat, selyemgubóter. mêlés, a vadállomány és vadá­szat legújabb adatait. A zsebkönyv tájékoztatást nyújt a mezőgazdaság gépállo­mányáról, a gépkihasználás- és gépesítés színvonalának alaku­lásáról. Foglalkozik a népesség és keresők számának alakulá­sával, valamint a foglalkozta­tott munkaerő létszámával Külön fejezetben közli az er­dőgazdálkodás és a vízgazdál­kodás legfontosabb termelési adatait. A hazai mezőgazdaság fXedményeit nemzetközi ada­tokkal hasonlítja össze. A ki­advány hasznos segítséget nyújt mindazoknak akik a mezőgaz­dasággal kapcsolatban állnak. Köziiletek munkaerőigénye A Békés megyei GFV Ist- ván-malom üzeme munkára felvesz 3 telepőrt, 5 vagonra­kodót, 5 női segédmunkást, 3 lisztlezsákolót, tehergépkocsi­vezetőt (6 tonnás tgk-hoz), te­lep takarító-udvarost. 44 órás munkahét, páratlan heteken szabad szombat. Szükség ese­tén férfiak részére munkás- szállást biztosítunk. Jelentke­zés: Békéscsaba, Kórház u. 1. Békés megye! Víz- és Csator­namű Vállalat, Békéscsaba, Al­sókörös sor 2. Férfi fűtőt (olaj­kályha) keres felvételre. x • * • Érettségizett, motorkerékpár­vezetői jogosítvánnyal rendel­kező fiatal férfi munkaerőt szervezői munkakörben alkal­mazunk, valamint egy fő teher, gépkocsivezetőt keresünk fel­vételre, MÉH-telep ; Békéscsa­ba, Kétegyházi út. X A Pamuttextilművek Békés­csabai Gyára 1 fő éjjeliőrt keres felvételre. Jelentkezni a gyár üzemgazdasági osztályán, ahol részletes tájékoztatást kap. Főjavított Sz—100, T—100 alapgépeket és dózerokat azonnal szállít vállalatoknak, mezőgazdasági nagyüzemeknek, jövő évre előjegyzést is elfogad a MEZŐGÉP horti gyáregysége C t M : MEZŐGÉP, ttorf (Heves megye), Koasuth «. Telefon: 4. 20.

Next

/
Oldalképek
Tartalom