Békés Megyei Népújság, 1973. október (28. évfolyam, 230-255. szám)

1973-10-02 / 230. szám

A MEGYEI PART Bl ZOT TSAG ÉS A MEGY E I TAN ACS LAPJA 1873, OKTÓBER 2„ REDO Ara: 1,— Pi XXVIII, ÉVFOLYAM, 230. SZÁM MA olvassak minél TÖBBEN (5. oldal) A TV-BEN LATTOK (5. oldal) SPORT (-7—-9. oldal) Pártmunka és várospolitika A különböző pártszervezetek, pártszervek közül jelentőségük­ben kiemelkednek a városokban működők. A városokban kon­centrálódik a lakosság tekinté­lyes része, itt él a munkásosz­tály zöme, ennélfogva a politi­kai életben meghatározó szere­pet játszanak. A városok fontos gazdasági, politikai és kulturális centrumok A termelés vezető ágazata, az ipar es főleg a nagy­ipar a városokban települ. Itt találhatók a különböző országos vagy regionális irányító ßzervek, igazgatási hivatalok, a kultúra ápolásának és terjesztésének magasabb fokozatú intézményei, fórumai Kereskedelmi, közle­kedési, egészségügyi szempont­ból is középpontjai környezem tűknek. A városi életnek ez a sokszí­nűsége, gazdagsága már önma­gában a közélet csomópontjává teszi őket. Fejlődésük, helyze­tük nagymértékben befolyásolja, sok tekintetben meghatározza a vonzási körzetükben levő közsé_ gek, települések eletet, létkörül_ menyeit. Ezért a városok fej­lődésének jelentősege túlnő ha­táraikon, s egyáltalán nem ér­dektelen a községek, a falvak népe számára sem. A városoknak ez a kiemelkedő politikai szerepe késztette a párt Politikai Bizottságát arra, hogy a közelmúltban külön foglalkoz­zon az itt működő pártbizottsá­gok, pártszervezetek munkájá­val. Állásfoglalásában meghatá_ rozta tevékenységük továbbfej­lesztésének feladatait, amelyek szorosan kapcsolódnak a X. kongresszus és a Központi Bi­zottság 1972. novemberi ülése határozataihoz. A városi pártbizottságoknak nemcsak a politikai szerepük sajátos, de a politikai munka, a pártszervezetek tevékenysége is sok tekintetben eltérő vonások­kal rendelkezik itt — összetet­tebb, többrétű, mint a közsé­gekben. Különösen érvényes ez a megállapítás a nagyobb vá­rosokra, megyeszékhelyekre. A városi pártbizottságok poli­tikai irányító munkájában fon­tos helyet foglal el a várospoli­tika kialakítása és gyakorlati megvalósításának irányítása. Gondos körültekintés és megfe­lelő mérlegelés szükséges ahhoz, hogy a különböző tervek és el­képzelések kialakítása során a reális szükségletek és a lehető­ségek összhangban legyenek. Ez a pártszervektől mindenekelőtt politikai mérlegelést igényel. A fejlesztés a lakosság különböző rétegeit általában nem egyfor­mán érinti, a szükségletek is eltérő módon jelentkeznek és a reagálásaik is különbözőek. Ezért a várospolitika a szó szoros ér­telmében po’itika, amelyben a pártszerveknek marxista—leni­nista elveken alapuló osztály- szempontokat kell érvényesíte­niük. Pontosabban szólva, olyan munkasoentrikus várospolitika kialakítása szükséges, amely egyúttal szem előtt tartja a part szövetségi politikáját, minde­nekelőtt a munkásosztály és az értelmiség szövetségének erősí­tését, ennek elvi alapjait A helyes elveken alapuló vá­rospolitika kialakítása es meg­valósítása nem nélkülözheti a különböző pártszervezetek és pártszervek szoros egyűnműkó- dését. 'Úgyszintén elengedhetet­len követelménye a párttagság, a lakosság rendszeres tájékozta, tasa. s egyúttal a tájékozódás a reális szükségletekről, azok szo­ciális természetéről, politikai vonatkozásairól, A kölcsönös tájékoztatás és eszmecsere teszi lehetővé, hogy a lakosság meg­ismerje a kialakított várospoli­tikai elképzeléseket, terveket, a megoldásokra kialakított elha­tározásokat. A szükségletek és a lehetőségiek közötti ellentmondás is így válik feloldhatóvá, s így ismerhetik meg az érdekeltek a célok elérésének feltételeit, ame­lyek megteremtése sokszor nem kis mértekben függ a lakosság­tól. A várospolitikái kérdések he­lyes eldöntésének és megoldá­sának nemcsak hangulati vonat­kozásban. a politikai közérzet szempontjából van politikai je­lentőségük, hanem a szükséges társadalmi érdeklődés és aktivi_ las felkeltése miatt is. Eredmé­nyes várospolitikát csak a la­kosság közvetlen és széles körű bevonásával lehet megvalósítani. A tapasztalatok is bizonyítják, hogy e tekintetben milyen ha­talmas tartalékok, még ki nem aknázott erőforrások vannak. Ezek feltárásában és ésszerű hasznosításában ugyancsak je­lentős feladat hárul a pártszer­vezetekre, a kommunistákra. Az ő aktív részvételük, példamuta­tásuk nélkülözhetetlen a város fejlesztésére szervezett' társa­dalmi munkában A városokban folyo partéiét természetesen sokrétűbb, s ko­rántsem merül ki a várospoliti­kában. A termeléssel, a társa­dalompolitikai és pártpolitikai kérdésekkel való törődés és fog­lalkozás semmivel sem igényel kisebb figyelmet. E pártszerve­zetek működési területén külön, böző fontos intézmények, társa­dalmi és tömegszervezetek, .mozgalmak találhatók, amelye­ket politikailag irányítanak. Mindezeken a területeken kü- lön-külön is megvannak a sa­játos munkamódszert igénylő feladataik. E felsorolás a jelen esetben csupán jelezni kívánja azt a bonyolult és összetett te­vékenységet, ame’vet a városi pártszervezeteknek végezniük kell, egyben érzékeltetve a szá­mukra nélkülözhetetlen figyelem szükségességét. Nem fogunk fázni a télen Kétezerötszá.s ragon szén a TÜZÉP*telepeken — l'an elegendő olajkályha az üzletekben — Húsz szakember a vasipari szövetkezetben Oktöber 15-én kezdődig a fű­tési idény. Érdeklődtünk a TÜ- ZÉP-nél, mit tettek azért, hogy a közületek és a lakosság igé­nyeit kellőképpen, kielégítsék. Megnyugtató választ kaptunk. A megyében 2500 vagon szén, 600 vagon brikett és 300 vagon fa vár eladásra. Az elmúlt évben a barnaszén i volt a legkeresettebb, ezért en- ; nek beszerzésére nagyobb gon-j dot fordítottak az idén. Egyre több lakásba vesznek olajkályhát. Azok, akik most akarják beszerezni a korszerű ; fűtési eszközt, ne aggódjanak] ugyanis a VIDIA Kereskedelmi Vállalat tájékoztatása szerint kellő mennyiségű készlet van a Pályává lasz t isi hetek Kerekasztal-beszélgetés Q pályaválasztás aktuális megyei kérdéseiről Hétfő délelőtt az SZMT nagy­termében Bagyinka Mihály, a megyei tanács munkaügyi osztá­lyának mb-vezetöje nyitotta meg a megyei pályaválasztási hetek eseménysorozatát. A téma a pályaválasztás aktuális me­gyei kérdései voltak. Helyzet­képben ismertette a megjelent járási és városi pályaválasztási felelősöknek, pedagógus bizott­ságok elnökeinek, üzemek meg­bízottjainak a munkaerőgazdál­kodás jelenlegi állapotát. Beszédében többek ' között szólt a beiskolázása, túl- jelentkezési gondokról, a fel­nőttképzés és az általános iskolát végzett lányok tovább­tanulási problémáiról. Ezután Szak Bálint, a megyei tanács művelődésügyi osztályának is­kolai csoportvezetője az elmúlt évek továbbtanulási, beiskolázá­si tapasztalatairól, az elkövet­kező időszak feladatairól nyúj­tott részletes tájékoztatást. Sta­tisztikai adatokkal is jellemezte a megye hiányszakmáinak és népszerű foglalkozásainak néha nagyon is torz arányait, de ki­tért az okokra és a megoldás mikéntjére is. A megbeszélés második része­ben dr Kincses László, a megyei Pályaválasztási Tanácsadó Inté­zet igazgatója a felvetett prob­lémaköröket pszichológiai-peda­gógiai szemszögből is megvilá­gította. hangsúlyozottan beszélt a társadalmi igény, a személyi­ség ás a szakma követelményei­nek a pályaválasztást meghatá­rozó szerepéről. Beszédét gazdag irodalomajánlással zárta, amely jó segítsége lehet a megjelen­teknek, hogy a teljesség igényé­vel adhassák át az itt szerzett tapasztalatokat. A hétfői meg­beszélés a hozzászólásokkal, s a feltett kérdések megválaszo­lásával fejeződött be. 622—B,. a Szekszárd H—68, és * Gemenc kályhákból viszont ke­vés van. Elmondták, hogy ezek­ből a típusokból a gyártó vál­lalatok nem tudják az igényeket kielégíteni. Az UNIVERZÄL Kiskereske­delmi , Vállalat osztályvezetője, Zimmerman Mihály viszont ar­ról tájékoztatta szerkesztősé­günket, hogy az UNIVERZÄL szaküzletek­ben az olajkályhák minden tí­pusa megtalálható, a választék nagy. Lehet kapni központi fűtésű kazánokat is. Konvektort kevesen vásárolnak, hiszen az olyan lakásokban, ahol be van vezetve a gáz. ott ezt is és a PB-gáztűzheiyeket is be­szerelték A füstcsövekből sincs hiány. Gyarmati László, az APOR ki- rendeltségének vezetője is meg­nyugtató választ adott. Mint el­mondta, a nyáron két hónapig olcsóbban adták az üzemanya­got. számítva arra. hogy többen még a fűtési szezon előtt megve­szik az olajat, és nem lesz sor- b an állás a HTO-kutak előtt. Bé­késcsabán két nagy és négy HTO-kút várja a vásárlókat. A lakosság olajellátását tehát zökkenőmentesen tudják biz­tosítani. Nemegyszer bosszúságot oko­zott az olajkályhák javítása. A Vasipari Szövetkezet felké­szült a téli idényre, húsz szak­ember javítja majd a kályhákat. Elmondták vi­szont, hogy a Meka- lor olajkályhához nincs elég al­katrész. Éppen ezért alkatrésze­ket igényeltek a Budapesti Me­chanikai Műveiktől. Reméljük, mire szükség lesz rájuk, ezt a típust is meg tudja javítani a .szövetkezet. Nagy Agnes rvmemmm e *»»» »«#aaw KÉSZÜL A 'MAGÁGY A Bánkúti Állami Gazdaságban az 539 hektárnyi cukorrépa nagy részét már ^takarították. A betakarítással egyidőben a John Deere gépsorral megkezdték a tahi ásított területeken a ta­la,(előkészítő munkákat. Jövőre Bánkúién 520 hektáron te rmelnek cukorrépát. /

Next

/
Oldalképek
Tartalom