Békés Megyei Népújság, 1973. augusztus (28. évfolyam, 178-203. szám)

1973-08-09 / 185. szám

BSC'Sztori Két alosztálybajnokság, ezüstérem az amatőrdöntőn — Profivád és olaszországi sikersorozat Ma este Békésen: Még mielőtt megkezdődött а rsaftyrj alosztály 1929—30-as idé­nye, a sportvezetője érdekes la- | lállkozóval kedveskedtek a Réti utcai pálya közönségének. Ven-1 dégűl látták Bulgária nemzeti i válogatottját. Az ellenfél Bé- késcsaiba meglehetősen tártaié- ! kœ legénysége volt. A találko­zó a vendégeik 5—3-as győzel­mét hozta. Ez a mérkőzés jó bemelegítésnek számított a bajnoki rajt előtt SIKERES RAJT Az újonc BSC első két rang­adóját öldöklő küzdelem után nyerte, mindkét alkalommal 1—0-ra. Szeptember 22-én a BSC—CSAK mérkőzésen így állt fel a két csapat Antalics játékvezető sípjelére. BSC: Ba­yer—Mágort-, Gottrc, Ladányi, Berger, Botyánszki, Szigeti, Ker­tész, Szaniszló, Juhász, Kopp. CSAK: Jelenka—Bogdán, Sa- guly, Majoros, Balogh III., Ros- man, Pongrácz. Kohan, Tomka, Balogh 1„ Kovács. Tömött álló­hely, tele tribünök, nagy kö­zönség előtt egészen a 88. per­cig о—0-ra állt a találkozó, ek­kor azonban Kopp labdáját La­dányi középre ívelte, Jelenka kiejtette a beadást és a résen álló Szaniszló a hálóba talált (1—0). Közben az Előre 3—1-re nyert a CSAK ellen, így nem csoda, hogy a BSC és az Előre október 7-i összecsapására lelt ház előtt került sor. A tégla­gyáriak a CSAK ellen győztes együttessel álltak fel. míg az Előre így kezdett: Kuvsmil:— Mátyás I„ Mátyás II., Lipták, Botyánszki, Nagy, Blahut, Saj- ben, Szpevár, Pagurka, Varga. A találkozó sorsát eldöntő egyetlen gól a 17. percben esett. Berger indította Szanisz- lót, tőle Juhászhoz került a labda. A balösszekötő kereszt- labdáját Kertész — Kucsmik hálójába lőtte. Télen aztán messzire utaztak a téglagyári labdarúgók. Az új év és a karácsony Olaszország­ban találta a gárdát. Hat mér­kőzést játszottak, s valameny- nyit megnyerték! íme az ered­ménylista. PC Seregno 3—2, US Monza 3—2, FC Pavia 5—3, Sestri Levante 4—1, АС Сото 5—2, US Luca 3—2. A csabai fiúk Itália kék ege alatt, a számukra teljesen idegen pá­lyákon is pompásan megálltak helyüket! A túra bővelkedett felejthetetlen élményekben. Ka­rácsony este például hiába ke­restek fenyőfát Triestben, nem találtak... Seregnóban féllobo­gózott állomás várt rájuk — több száz főnyi, lelkes, ünnep­lő tömeggel. A városházán to­vább tartott az ünneplés, VERMUTTAL KÍNÁLTÁK a fiúkat, s ezt Jánosi Béla ed­ző nem utasíthatta vissza. A játékosok engedélyt kaptak ar­ra, hogy egy kis pohárral igya­nak a tüzes nedűből. Idehaza nagy visszhangja volt az olaszországi sikersoro­zatnak. A csapat 1930 márci­usában a profibajnok Újpest­tel játszott — 2500 néző előtt Békéscsabán — magyar kupa­mérkőzést, A Közép Európai Kupa győztese csak 2—1-re tu­dott nyerni, s ezt az eredményt, még a Nemzeti Sport vélemé­nye szerint is — Fortunának köszönhette. A bajnokságot veretlenül, húsz győzelmet aratva, két dön­tetlennel, 42 ponttal, szenzáci­ós 105—9-es gólkülönbséggel nyerte a Bohn SC, így a csabai alosztály győzteseként — a Dél Bajnoka címért — meg A BSC együttese 1930 nyarán, a Törekvés elleni amatör- döntö előtt. Balról jobbra: Botyánszki, Szigeti, Kopp, Ber­ger, Magori, Bayer, Kertész, Szaniszló, Engelhardt, Ladányi, Gottre, Jánosi Béla edző. kellett mérkőznie a szegediek kiemelkedő képességű amatőr­csapatával, a KEAC-cal. Az el­ső mérkőzés Szegeden 1—1-re végződött. A visszavágón való­sággal „kiütötte” nagy ellenfe­lét a csabai gárda és 7—2-es győzelemmel szerezte meg a jogot ahhoz, hogy az országos amatőr bajnokság középdöntő­jébe kerüljön! Itt az ellenfél a Tatabányai SC volt A Bayer—Gottre, Má- gori, Ladányi, Botyánszki, Szi­geti, Kertész, Szaniszló, Engel­hardt, Kopp összetételű csa­patnak ők sem okoztak „prob­lémát”. A tatabányaiak 3—1-es vereséggel utazhattak haza, az­után jött a Pécsi VSK. A vasu­tasok kettővel „többet” kaptak tatabanyai kollégáiknál. A BSC 5—1 (1—lj-es győzelmével az országos amatőr bajnokság döntőjébe kerültek. Négyezer néző előtt került sor — 1930. július 27-én —az országos amatőr bajnoki döntőre, a Kór­ház utcai sporttelepen. Az el­lenfél Budapest bajnoka, a Törekvés volt. A BSC megszo­kott összeállításában lépett pá­lyára és már a 8. percben meg­szerezte vezető gólját, Szanisz­ló révén. Tíz perccel később egyenlített a Törekvés, amely aztán jó kondíciója és kitűnő fedezetsora révén 4—1-re nyert, j A vereség ellenére nem eresztették felÁrbocra В Шшшт юза. AUGUSZTUS а a fekete-fehér lobagókat az Orosházi úton. A BSC — füg­getlenül a Törekvés elleni eredménytől — rekordot ért el. Két év alatt alosztály- és alszövetségi bajnok lett, ko­moly és értékes nemzetközi sikerek birtokosává vált, s ez­zel vitathatatlanul a legjobb vidéki amatőr csapat jelzőt ér­demelte ki. Persze... a csapat­ban azért .akadtak gyengébb pontok is, Jánosi mester ki­jelentette, hogy néhány posz­ton változtatni fog — az új idényben. Az átszervezés azonban vára- . tott magára, a BSC ugyanis az előző szezonban játszott csapa- i tával vágott neki az 1930—31- i es idénynek. Nem kezdtek va­lami meggyőzően, pontot vesz- . tettek a MÁV, a CSAK ellen, ' egy edzőmérkőzésen, Szarvason ' Kopp csontrepedést szenvedett és az sem használt a téglagyá­riaknak, hogy egyesek PROFIVÄDDAL illették őket. Az A SPORT munkatársa nyomozásiba is kez­dett, s azt kutatta, vajon pro­fik-e a Bohn-gyáriak? Kibal­lagott hát „Jaminába”. A gyár­ban a megszokott hétköznapi kép fogadta, apró lovak po- roszkáltak a téglával megra­kott lőrék előtt. Az egyiken, a kocsis mellett Berger Karcsit pillantotta meg. A kiváló cen­terhalf reggel hat óra óta sza­kadatlanul vezette a téglák be- vagonírozását. A gyár irodájá­ban Jánost Béla egy nagy rajz* tábla fölé hajóit, s szorgalma­san dolgozott. Az edző azután végigkalauzolta az újságírót a gyártelepen. Az udvaron magas cserépgar­madák mögött, egy ingujjas, portól szürke nadrágú munkás dolgoskodott. Ladányi volt. Az égető végéről integetett valaki. Munkaruhában nem lehetett felismerni — Kertész — mutat­ta be Jánosi. A gépházban a satunak görnyedve, kék zubbo- nyos fiú tolta a reszelőt. — Még egy profi — mosolygott a tréner és a leemelt sapka alól Gottre köszönt a látogatók fe­lé. Bayer valami kemencefélé­ben szította a tüzet, kabátját levetve, úszódresszben. Mágorinak és Szaniszlónak a feje fájdult bele a sok bonyo­lult szorzásba, osztásba, ök az irodán dolgoztak, nekik jó dol­guk volt „csak reggel 7 órára jártak be dolgozni, míg a töb biek már 5—6 órakor elkezd­ték a munkát... Jánosi Béla új szisztéma sze­rint trenírozta csapatát. A té len újra OLASZORSZÁGBAN portyáztak. Hat mérkőzésből — hatot nyertek! Eredményeik ezek voltak: FC Ancona 7—1, US Foggia 3—0, FC Cagliari 4—1, US Sassari 4—2, FC ASC Piceno 5—2, Triestina 2—1. A formaátmentés nagyszerű­en sikerült. A Bohn SC ismét első lett a csabai alosztályban, 18 győzelemmel, két döntetlen­nel, két vereséggel, 127—15-ös gólkülönbséggel. Csongrád me­gyei ellenfelüket az alosztály­döntőn mindkétszer legyőzték. Az amatőrbajnokság országos elődöntőjében viszont a régi „mumus”, a Törekvés jobbnak bizonyult náluk. A pestiek 6—2-re nyertek. így a hőn áhított és egyszer már kézzel­fogható közelségbe került ama­tőrbajnoki címre — egy esz­tendőt — még várni kellett! Machalek István Magyarország—Bulgári a ifjúsági ökölvívó viadal Rangos ökölvívó-eseményre kerül sor Békésen, ahol ma este, a művelődési házban — 18.30 órai kezdettel — találkozik Ma­gyarország és Bulgária ifjúsági ökölvívó válogatottja. A két együttes tegnap érkezett meg Békéscsabára. Bolgár bará­taink Dimitar Petrov csapatve­zető, Angel Steíanov, Lubomir Kenderov edző, Christo Magi- arov, Dimitar Vasilenko ver­senybíró, dr. Angel Tomov sportorvos vezetésével szálltak meg a Körös Hotelben. A csapatot a következők al­kotják: Zselu Stafanov. Szabaj- tin Achmedov, Aftim Lefterov, Valentin Gavazov, Sztojan Racs- kov, Petar Csaesev. Decso Sze- vilev, Kasztadin Falev, Valentin Jordanov, Ivan Rajcsev, Petar , Mihailov. Panaiot Petrov, Ge- j orgi Kocsev. A magyar küldöttséget Moór Lajos vezeti, Horváth István a technikai vezető, az edző Hor­váth József, Kretin§er Márton és Kálmán András, versenybíró Majláth István, Somos Tihamér. Itt van a MÖSZ ifibizottságának vezetője, Kincses Ferenc is. Csapatunkban a következők szerepelnek. Papirsúly: Tézsla József (Chinoin), Lenti Zoltán (Törekvés). Lég: Csordás Gábor (Tatabánya). Harmat: Filó János (Szegedi D.), Wágner János (Cse­pel). Pehely: Nagy Imre (Cse­pel), R. Nagy Zoltán (Gyulai SE). Könnyű: Lencz László (Chinoin). Bakos János (Oroszlány). Kis­váltó: Borbély István (Kun Bé­la SE), Jambrik Mihály (Chino­in). Váltó: Szabó Ignác (Békési SZMTE), Dányi Jenő (Bp. Hon­véd). Nagyváltó: Török Károly (Veszprém), Farkas István (Komló). Közép: Götz Károly (Csepel), Schmidt István (Cse­pel Autó). Félnehéz: Túri József (Komló) Nehéz: Soltész János (Székesfehérvár). Mini EB Gyulán Tizenkét ország tíz-tizenhárom éves úszóinak vetélkedője Hétfőn este, a Jókai Művelődési Házban tartotta megbeszélését a hét végén Gyulán sorra kerülő nemzet­közi korosztályos úszoverseny ren­dező b izottsága. A végleges „menetrendet” Szecsei György, a Magyar Usfcó Szövetség versenybíró bizottságának vezetője ismertette. Elmondotta, hogy a kö­vetkező nemzetek küldik el legte­hetségesebb gyermekuszóikat a für­dővárosba : Bulgária, Franciaország, ‘ Jugoszlávia, Szovjetunió, bengyelor. szág, NDK, Románia, NSZK, Svéd­ország, Hollandia, Svájc és Magyar, ország. Százhúsz i960—61—62-ben született fiatal áll rajtkőre szombaton és va­sárnap. Köztük lesz a magyar vá­logatott négy gyulai tagja, Vass Gyula, Legeza Péter, Nagy Sándor és Kassai Péter is. A nemzetközi verseny műsora a következő. Szombaton, augusztus 11- én délelőtt 10 órától 200 leány hát, Az orosházi tsz-spartakiad labda rugo-tomajanak végeredménye a következő. (Az első két helyezett jutott a megyei dön­tőbe). X. Szentetornyai P. 4 2 f 1 11— g 9 2. Csorvási Ady T. 4 12 1 8— 8 * 3. Gerendást Petőfi és Búzák. 4— 3 1 7—» 3 Az orosházi Oj Elet TSZSK által alapított nyári kupa küzdelmeit is befejezték. A tornát a Csorvási MEDOSZ nyerte. A sorrend: 1. Csorvási MEDOSZ 4 2 2 — 9— 3 S 2. Kevermesi TSZSK 4 2 1 1 7— 6 S 3. Gerendás! TSZSK 4 112 8— 7 3 4. Üj Elet TSZSK 4 1—3 4—12 2 300 fiú hét; 400 leány gyors, 400 fhi gyors. Délután 15 órakor dr. Vi46 István, Gyula Város Tanácsának elnöke kö­szönti a résztvevőket és nyitja meg a nemzetközi versenyt. 16 árától a 100 leány pillangó, 100 fiú pillangó, 300 leány vegyes, 200 fiú vegyes szá­mokat bonyolítják le. A vasárnapi, augusztus i*-i prog­ram : 10 órától 200 leány miéül, 200 fiú mell, 400 leány vegyes, 400 fiú vegyes, 15 órától Mo leány gyors; 100 fiú gyors. (Minden versenyszá­mot három korosztályban rendeznek meg). A mini Európa-bajnokság győzte, sei értékes tiszteletdijalcat fognak kapni, melyeket a megye üzemei, vállalatai ajánlottak fel, B. <X Barátságos Máj labdarúgó műsor: Bcs. Előre Spartacus—Bcs. MÁV, Kórház ír, 17.00. Oh. Kinizsi—Battonyai SZSE, Kinizsi sporttelep, 17.30. Oh. Dózsa TSZSK—Bcs, Agyagiper, tez-pálya, 17.00 ókl Madarász Isiván az ml’ tagja; az MKSZ főtitkára is részt vesz a megyei kézilabda já­tékvezetők péntek—szombati tovább- Icépzésén és augusztus 10-én, délután 14 órától — gyakorlati bemutatóval egybekötött — szabályismertetőt tart a Kórház utcai sport lelep kispálya, ján. „Jaminai” fiúk — 1930-ban — az olasz tengerparton. Álló sorban balról jabbra: Botyánsz­ki, Gottre, Szigeti, Berger, Ne y edit, Mágori, Bányai János elnönicségi tag, Kopp, Kertész, Já­nosi Béla, Bayer, Kliment, Ladányi. Guggol: Juhász, Szaniszló, Engelhardt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom