Békés Megyei Népújság, 1973. augusztus (28. évfolyam, 178-203. szám)

1973-08-08 / 184. szám

AZ ÖN MOTORJA azonnal indul, fürgén gyorsul, frissen robog GYÚJTÓGYERTYÁVAL! ÚJDONSÁG A VILÁGMÁRKÁK SORÁBAN Сттшт " у GYÁRTJA; A BAKONY FÉM- É3 ELÉKTROMOSKÉSZÜLÉK MÜVEK VESZPRÉM Békési úti zsilipen túl, Köröspart mellett fekvő kertes ház sürgősen eladó, beköltözhető. Békéscsaba. VI.,_Slkonyt út 12. ___________ 000171 B NW 250 köbcentiméteres, Jawa 250 köbcentiméteres motorkerékpárok, horgászcsónak, egyfázisú hegesztő, trafó es kompresszor festékszóróval eladó Békés. Tárház u. 86. sz. alatt.________________ 176471 B ékéscsaba, Földvári utca 15 szá. mu ház. és Skoda Octávia eladó, sürgősen. Érdeklődni 15 órától. '_____________________ 000177 Különbejáratú fél ház eladó. ' Bé­késcsaba, Herényi u. 36. 206526 Fél ház eladó. Békéscsaba. Csányt _U. 21.___________________________206524 E lcserélném budapesti szoba. kony_ has Lakásomat, másfél szobás bé­késcsabaira. Budapest. IX., Telepi U. 25. fsz. 7. 206523 '’«írosközelben Béke-kert eladó. Békéscsaba. István király tér 10. Csatári. Érdeklődni: csak vasárn*p délelőtt.__________________________206508 T örzskönyvezett szülőktől kuvasz kutya-kölykök eladók. Vésztő. Kos jsuth_u._43. ____________________ 206517 K isebb ház eladó. Békéscsaba. Nagyváradi u. 33.____________ 266520 7 /70-es motorikus kötőgép eladó. Békéscsaba, VI., Bajza U. 15. Bs ly ás. 306515 Apróhirdetések Idős néni gyermekgondozást vállal. Nagy Irma. Gyoma Bessenyei út 4 000175 Budapesti másfél szobás tanácsi lakásom gyulai kettőszobás bérházi. ra cserélném. Érdeklődni: Gyula, Vetőmagbolt. __________________ 000173 T anya eladó. Békéscsaba. Vandhát 2344/1. Villany van. Kövesúthoz kö­zzel. ' 000172 250 -es Jawa motorkerékpár eladó. Békéscsaba. Nagy Sándor u. 30. __________________________________206485 7 Az Orosházi Üveggyár a beindításra kerülő új síkhuta részlegéhez az alább felsorolt munkakörökben keres felvételre dolgosokat csőszerelő, bádogos, ládaszegező, üvegcsomagoló, anyagmozgató, vagonrakodó. A szakmával nem rendelkező férfi és női munkások targon­cavezetőnek, üvegVágógép-kezelőnek és faipari gépkezelőnek történő átképzését a gyár biztosítja. Munkásszállást és étkezést biztosít a gyár. Bejáró dolgozók 100 Ft-on felüli útiköltségét a gyár átvál­lalja. Házaspárok részére havi 200—400 Ft albérleti hozzájárulást fizet a gyár. Jelentkezni lehet a gyár felvételi Irodájába«. Címünk: ÜM, Orosházi Üveggyár, Orosháza. 165401 együtt a tén és a széplaki Ezüstparton az, új családos üdü'őket. Az utóbbi az ország legnagyobb ilyen létesítménye: a 200 szo­bás üdülőszállóban nyaranta 16 500 vendég, köztük többszáz család pihenhet kulturált kö­rülmények között. A széplaki üdülőkombinát szobái összenyit­hatok, a többgyermekes csalá­dok számára is kényelmes, együttes pihenést biztosítanak. TERMÉSZETESEN az ilyen új létesítmények beruházási költségei igen magasak. A sió­foki és az ezüstparti üdülők felépítése is csak az egyes szak­szervezeteknek és nagyvállalatok­nak a SZOT-tal kötött kooperá­ciós megegyezése révén vált le_ hetévé. Az eddigi tapasztalatok szerint mindenki jól járt. Amíg például az elszórtan működő vállalati üdülőkben 110—120 fo­rint a személyenkénti önköltség, addig a korszerűen berendezett ezüstparti csa’ádos üdülőben 80—82 forint. (A beutaltak per, sze itt is ott is csak a szokásos kedvezményes összeget fizetik.) A SZOT ÜDÜLÉSI Főigazga­tóságán sem elégedettek az ed­digi eredményekkel. Ezért vet­ték örömmel a hírt. hogy né­hány üdülővel kapcsolatban feloldották, illetve fa'oldják a beruházási „stoppot”. így pél­dául hozzákezdhetnek a 160— 200 férőhelyes leányfalui üdü­lőtelep építéséhez, ahol szintén elsősorban я családosok üdül­hetnek majd. Az új létesítmények mellett cseléd néhány szervezeti intézkedéssal is igyekeznek kiterjeszteni a családos üdültetést. A karácso­nyi iskolai szünethez igazítják például a télen is működő üdü­lők turnuskezdéseit. A KÖZPONTI kezdeményezé­sek mellett egyre több helyről érkezik a hír: hogyan segítenek az üzemek és vállalatok. A gaz­dasági vezetők közti’ egyre töb­ben ismerik fel a családos üdül­tetés szociális, társadalmi jelen, tőségét. (Például törzsgárda, tagságuknak nyújthatnak fo­rintban ki sem fejezhető elő­nyöket.) A vállalatok a jutal­mazási alapból is jelentős ösz- szeget fordítanak erre, a célra, A szakszervezeti bizottságok a segélyalapból igyekeznek hozzá­járulni, hogy a nagycsaládosok igénybe tudják venni я beuta­lást. Hiszen egy kis keresetű, többgyermekes családban bi­zony nem kis gond még a ked­vezményes üdülés befizetése sem. VÉGÜL IDE kívánkozik egy pél­damutató eset: a Ganz Műszer,, művekben egy 9 gyermekes csa­lád 7 tagja számára adtak egy­szerre beutalót. Anyagiak miatt azonban kétséges volt, hogy igénybe tudják-e venni a ré­gen várt együttes pihenést. A vállalat ezért ezer forintos se­gélyt mellékelt a beutalóhoz. Az utazás költségeit szintén megta­karíthatták. a vállalat kocsija vitte az üdülőbe a boldog fa­míliát. Pálos Miklós Fizessen elő lapunkra! Televízió BUDAPEST: 9.30 Műsorismertetés. 9.31 Delta.. 9.5s Asszony sz ajtóban. Angol film (lem.). 10.50 Könnyűze­ne az Intervízió műsorából. Ц.15— 11Л FUmkoktói. 15.58 Műsorismerte­tés. 18.00 Magyarország—Japán fö. iskolai válogatott nöl röplabda-mér­kőzés. 18Л0 Hírek. 18.05 Reklámmű- sor. 18.10 Környezetünk védelméért. 1S.4Í Bzó-ml-szó. 19.15 Reklámmá, sor. 19.20 Esti mese. 19.30 Tv-hlradó. 20.00 Papa, mama, a feleségem meg én. Francia film 11955). 21.40 Nyi. tott boríték, 22.20 Tv .híradó. — 2. kiadás. BUKAREST: W.S0 Német nyelvok­tatás. 17.40 Zenei újdonságok. 18.» A legkisebbeknek. 19Л5 Költemények. 19.35 A John Ford sorozat. Film- archívum. 21.4« Riport a stadion­ból. A Román Televízió Szerkesztősé­ge a müsorváltoztatás jogát fenn­tartja. BELGRAD: 18.45 Magyar nyelvű Tv-naplö. 17.45 Gulliver — adásso­rozat gyermekeknek. 18.15 A Vaj­daságon át. 18.30 Riport. 19.00 Rajz­film. 19.15 ök a mi stúdiónkban — szórakoztató zenei adás. 19.45 Razftlm. 20.30 Visszapillantás a Ju­goszláv film történetére: A modern kifejezés felé — A kislány és a tölgyfa. 22.00 Bosznia és Hercegovi­na kulturális öröksége. Második műsor: 20 90 Erzsébet szerelmi keservei, 21.40 Művészet Jugoszlávia földjén. »1.50 Nápolyi dalom, 22.35 Huszonnégy óra. Rádió KOSSUTH RADIO: 4.25—7.59 Jő reggelt! A Kossuth rádió reggeli műsora. 8.00 Hírek. Időjárás. 8.05 Műsorismertetés. 8.15 Budapest és a vidék kulturálttá programjából. 8.31 Abel és Eszter. 8.41 A Rádió Operaszlnpada. Donizetti: Az ezred lánya. 10.47 Barokk muzsika. 11.30 A Szabó család. 12.00 Déli Krónika. 12.» KI nyer ma — Keszthelyen? 12.30 Reklámt 12.35 Tánczenei kok­tél. 13.» Színes népi muzsika. 13.50 Válaszolunk hallgatóinknak. 14.00 Éneklő Ifjúság — a Balaton mel. lett. 14.30 Nőkről nőknek. 15.00 Hí­rek. Időjárás. 15.10 Süsü, a sárkány. 15.50 Reklám. 15.53 Glinka: Kerin­gő az Ivan Szuszanyin című ope­rából. 15.59 Hallgatóink figyelmébe! 16.00 A világgazdaság hírei. 16.05 At. lasz. 16.15 Kósa György—Weöres Sándor: К ó ru SS/V i t, pa Csü-ji ver. seire. 16.30 Az élő népdal. 16.40 Ha­lász Judit énekel, a Körmendi együttes játszik. 17.00 Hírek. Idő­járás. 17.05 Külpolitikai figyelő. 17.20 Zátony. 17.30 Na.Conxypan vándora. 18.00 CJ operalemezeinkből, 18.28 Lemezmúzeum. 18.58 Hallgatóink fi­gyelmébe! 19.00 Esti Krónika. 19.25 Pásztorének. 19.35 A Magyar Rádió Szórakoztatózenei Hete, Köz­ben: Kb. 20.25 Természetvédelem az életért, Kb, 21.35 Mesterek és tanít­ványok. Kb. 21.50 Tánczene. 22.00 Hl. rek. Időjárás. Kb. 22.15 Sporthírek. 22.20 Magnósok, figyelem! 23.05 во. mantikus zene. 24.00 Hírek. Idójárás. 0.10—0.25 Furulya, és hárfamuzsika. PETŐFI RADIO; 4.25—7.59 A Petőfi rádió reggeli zenég műsora. 8.00 Hírek. Időjárs. 8.05 Ferencz Éva, Halmos Béla és Sebó Ferenc nép- dalmüsorából, 8.30 Könnyűzene Je- reb Ervin szerzeményeiből. 9.00 Hl. rek. 9.03 Kiváncsiak Klubja. 10.00 Zenés műsor üdülőknek. 12.03 Hl. das Frigyes—Gál Zsuzsa: Az em­beriségért. 12.14 Vladimir Horowitz Liszt-müveket zongorázik. 12.53 Né­hány perc tudomány. 12.40 Házunk tája. 13.00 Hírek. Időjárás. 13.03 Ze­nekari muzsika. 13.40 Orvosi taná­csok. 13.45 Időjárás, és vízállásjelen­tés. 14.00 Mindenféle — kettőtől öt­ig. 17.00 Ötórai tea. 18.00 Hírek. Időjárás. 18.05 Külpolitikai figyelő (ism.). 18.20 Húszas Stúdió. 19.22 Gáspár Cassado gordonkázik. 19.33 A napló folytatása. 19.53 Jó estét gyerekek! 20.O0 Esti krónika П. ».25 Kis magyar néprajz. 20.30 ÜJ köny. vek. 20.33 Rádiószlnház. 21.39 Haydn: Esz-dúr (Merkur) szimfónia No. 13. 22.03 A Rádió Dalszínháza. 23.00 Hí­rek. Időjárás. 23.15 Virágénekek. 23.» Barokk operaáriák, 24.00-0.10 Hírek. Időjárás. SZOLNOKI STUDIO: a 222,38 m. es hullámhosszon 18—19 óráig. Alföldi krónika. Mezei szőttes. Szóvá tesszük! Háromnegyed ütem. ben. Farmer és nyakkendő. A ml. sorvezető: Bayer Hona és Feuer András. Békési Bástya: A leszámolás nap­ja. Békéscsabai Szabadság: 6, 8-kor: Válás amerikai módra. Békéscsabai Terv: fél e-kor: A fekete farkas, fél 8-kor: Közöny. Gyulai Erkel: Botrány az operában. Gyulai Petőfi: Baleset a tengerparton. • Orosházi Partizán: Az androméda törzs. K6züle!e!f munkaerőigénye TAURUS CAMPINGARU- GYAR felvételre keres 16 évet betöltött női dolgozókat beta­nított munkára, egy, kettő, három műszakos munkahelyre. Jelentkezés: TAURUS CAM­PINGARUGYAR, Bp., IX., Lenhospék u. 3 szám. Telefon: 140—860, 136—880. X Felvételre keresünk építő, mérnököt, építőipari kalkulá­tort. Fizetés: — gyakorlati idő_ tői függően — megegyezés szerint. Jelentkezés: életrajz­zal személyesen vagy írás­ban: Fejér megyei Beruházá­si Vállalat, Székesfehérvár, Mó­ricz Zs, u. 14. к ••• A KEVIÉP Békési Főépítés- vezetősége működési területén változó munkahelyre felvételre keres technológiai szerelésben jártas ív, ég lánghegesztőket, valamint lakatosokat. Bérezés: kollektív szerződés szerint. Kedvezménye^ szállást, étkez­tetést és utazást biztosítunk. Jelentkezés: személyesen Vágy írÁ-sbáh. Békés, Verseny u. 4. ss, alatt# 17646$ Az újkígyósi ÁFÉSZ felvételre keres vas­műszaki­boltvezető és eladót Jelentkezni lehet az ÁFÉSZ- kereskedftjmi osztályán. 306513 ZMAJ—Ж ífUkoricabetaJc*­rító gépet, morzsoló adap­terrel együtt eladásra felkínálunk A gép megtekinthető: a tsz gépműhelyénél Békéscsaba. Szarvasi út, tv- torony mellett. 206513 Üdüljön AZ A SZÜLŐ, aki gyermekei, vei szeretne üdülni, de nem jut kedvezményes beutalóhoz, bizo­nyára nincs elragadtatva я csa­ládos üdültetésben eddig elért eredményektől. Pedig — ha csak a legutóbbi öt év adatait tekintjük, akkor is — jelentős az előrelépés. A SZOT Üdülési Főigazgatóságán megtudtuk, hogy 1968-ban 24 600 családos felnőtt és 18 500 gyerek jutott kedvezményes üdüléshez, ebben az évben pedig már ,38 500 csa­ládos felnőtt, és 25 700 gyermek kapott beutalót. Ezenkívül leg­alább kétszer annyi család kap kedvezményes beutalót a válla­lati üdülőkbe. Elégedettek még­sem lehetünk, hiszen több mint egymillió dolgozó élvezi a ked­vezményes üdülés előnyeit, de közülük alig 10 százalék a csa­ládjával együtt. Ezért a párt, a kormány és a SZOT egyik legfontosabb feladatként hatá­rozta meg, hogy minden illeté­kes igyekezzék segíteni a csalá­dosok üdülését. Itt is elsősor­ban a nagycsaládosokat kell előnyben részesíteni. LÉNYEGES javulás az idén, hogy a SZOT megnyitotta я sió­foki Csepeü Vasas üdülő terüle­A Békéscsabai Baromfifel­dolgozó Vállalat építkezéshez férfi, ba­romfifeldolgozáshoz női munkaerőt vesz fel. Jelentkezni lehet a vállalat felvételi irodájában min­dennap a délelőtti órákban. 206499 ШЗ. AUGUSZTUS 8.

Next

/
Oldalképek
Tartalom