Békés Megyei Népújság, 1973. augusztus (28. évfolyam, 178-203. szám)

1973-08-04 / 181. szám

Állandó mosok: KOSSUTH RADIO: 4.Í5—7.5, Jó reggelt. 4.30, 5.30, S.30, 8.0o Hírek. 4.49, 5.45 Szót kérek. 5.40 Falurádió. 5.00 Reggeli Krónika I. 5.00 Reggeli Krónika П. 7.00 Reggeli Krónika Ш. 7.30 ÜJ könyvek. 8.15 Színházak és mozik műsora. 1O.O0 Hírek. 12.O0 Déli Krónika. 12,20 Ki nyer ma? 15.ОО, 17.00 Hírek. 16.00 A világgazdaság hírei. 19.00 Esti Krónika. 21,00, 22.00, 24.00 Hírek. PETŐFI RADIO: 4.25—8.00 A Pe­tőfi rádió reggeli zenés műsora. 4.30, S.00, 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, Hírek. 6.20 Torna. lO.Oo Zenés mű­sor üdülőknek. 11.00, 13.00, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.00. Hírek 19.54 Jó estét, gyerekek! 23.00, 24.00 Hí. rek. finilHllllllllMClIIIimilgn RÁDIÓ-, TV-MÜSOR augusztus 6 tói augusztus 12-ig Hétfő KOSSUTH RADIO: 8.1S Ktedveüf régi melódiák. 9.И. Gárdonyi Géza: Abei és Eszter. IV. 9.26 Rádióbör- ae. S3» Respighi: Róma Rútjai. 10.06 Berlinből jelentjüké 10.30 Schu­mann: fisz-moli szonáta. 19.59 ívta es­te: utazunk! 12.35 Tánczenei kok­tél. 13.20 Népi zene. 13.50 Válaszo­lunk hallgatóinknak. 14.05 Édes anyanyelvűnk. 14.10 Dalok. 14.30 Táncaene. 14.49 Versek. 15.10 Miska bácsi lemezesládája. 15.40 Operett­dalok. 16.06 Dalok. 16.1g Liszt: Les Préludes — szimfonikus köSitemény. 16.34 Népdaüigyűjtő úton Bartók Bé­la nyomában. 40. 17.06 Külpolitikai figyelő. 17.20 A hét rádióhallgatója, 17.40 Van űj a Nap alatt. 17.55 Saj­tókonferencia az erdőről. 19.40 Tes­sék választani. Kb. 22.40 Népdalok. 23.00 Orff: Carmina Burana — kantáta. ОЛЮ A Vogelweide fettéte­leiből. PETŐFI RADIO: 8Я9 Zenekari muzsika. 9.О3 Ezeregy délelőtt. 12.00 Bolíviai dallamok. 12Л0 Operettrész- letek. 13.03 Tiszailigeti vakáció. 13.20 Boccherini: B-dúr gordonkaverseny. 14.00 Kettőtől batig. Kívánságműsor. 18.06 Külpolitikai figyelő. 10.20 Köz­kívánatra! 20.28 Önkritikus kritikus ön? I. 31.53 Brondsiaiv Hubermann hegedül. 20.15 Cigámydaiofc csárdá­sok. 22.30 Respighi: Róma fcútjai. 28,15 Operettiésaletek; Kedd KOSSUTH RADIO: 8.20 Aidám Jenő: Damkó Pista dalai. 9.08 Нлг- san a kürtszó! 9.4S Operettrészietek. 1О.О5 Zoltán Péter: A képzelet va­rázslója, I. 10.36 Zenekari muzsika. 11.39 Mi és a nemzeti múlt. 1226 Melódiákoktól, 13.96 Hugh Lofting: Dr. Doolittle kalandjai. П. 14.49 Éneklő Ifjúság. 15Л0 Szervánszky Endre: I. vonósnégyes. 15.35 Házy Erzsébet énekei. 16.06 „Pályaválasz­tás mikröbusszal.” 16.25 Három Beethoven-nyitány. 17.06 Móricz Zsigmomd: Lélekvándorlás. 17.25 Filmzene. 17.36 A lakásprogram számítói. H, 10.00 Könnyűzenei Hír­adó. 18.30 A Srzabó család. 19.28 Czövek Lajos: Hortobágyi képek. 19.35 NerazetközS dixieland-találko­zó. Kb. 21.35 Népdalok. 22.20 Tíz perc külpolitika. 20.80 Sanzonok, 23.00 Tánczene. 23,46 Vlncze mire: Ш. szimfónia. 0Д0 Fúvőszene. PETŐFI RADIO: 8.04 Hallgassuk együtt! 8.50 Schubert: Ima. 9.08 Századunk zenéjéből, 9.53 Könyvek, tájak, emberek. 12.08 Staik Tibor szerzeményeiből. 1228 Műszaki könyvespolc. Domány András ri­portja, kiadói tervekről. 30.35 Bach: U-dúrr szvit. 13.68 Törvénykönyv. Ш20 Operanészletek. 14.00 Kettőtől hatig. 16.10 A bűn nyomában. IV. 18.36 Régi muzsika, magyar módra. 19.06 Rózsavölgyi Márk: Kesergő és o-moh csárdás. 19.14 Megjelenés előtt. 20.25 Verdi: A vegaet hatal­ma. 23.43 Nóták. Szerda KOSSUTH RADIO: 8.21 Gárdonyi Géza: Abel és Eszter. V. 8.41 Doni­zetti: Az ezred bánya. 10.47 Barokk muzsika. 11.30 A Szabó Csabád. 12.З5 Tánczenei koktél. 13.20 Színes iuépi muzsika. 13.50 Válaszolunk hallgatóinknak. 14.05 Éneklő Ifjú­ság a Babaion mellett, 14.30 Nőik­ről — nőknek. 15.10 Mirosbav Nas- tosijevic : Süsü, a sárkány. 35.30 Glinika: Keringő az Iván Stzuszanyin című operából? 16.05 Atlasz. 16.15 Kosai—Weöres: Kórusszvit Po Csü-ji verseire. 16.30 Az éflő nép­dal. 16.40 Ibabász Judit éneikéi. 17.06 Külpolitikai figyeflő. 17.20 Zenés já- tékrésziLetek. 17.30 Na-Conxypan vándora. 18.00 Új operaiemezeinik- ből. 10.26 beonezmúzeum. 10.25 Ver­sek. 19.36 ,.Magasan repül a daru...” Kb. 20.25 Természetvédelem az éle­tért. Riport. Kb. 21.35 Mesterék és tanítványok. H. Kb. 21.50 Táncze- ne. 22.20 Magnósok, figyelem! 23.06 Romantikus zene, 0ЛЮ Furulya- és hárfarnu’zsiíka» PETŐFI RÁDIÓ: 8Я6 Népdaüoik. 8.30 Könnyűzene. 9.03 Kíváncsiak klubja. 12.03 Hidas—Gáli): Az em­beriségért — kantáta. 12.14 Liszt- műveik. 3J2.Q6 Néhány perc tudo­mány. U2.40 Házunk tája. 13.0Q Ze- nekari muzsika, 13.40 Orvosi taná­csok. 14.00 Mindenféle, kettőtől ötig. 17.00 ötórai tea. 18.06 Külpoiitiikai fígyeüó. 38.29 Húszas stúdió. 19.22 «ввявааввяаявяяяяяявяаввяааааяяявяяяяяяяяяяяяяяявяявяввяяаяяяевяяяяявяяяаяаяямяяяавятеяяяя Jövő heti TV­műsor Kedd, augusztus 7. BUDAPEST: 17.23 Hírek. 17.30 Pi.’mik:olcfo!. 38.15 Kaláka. L 18.50 Játék a betűkkel. 19.10 Rdküámmű- sor. 19.15 Esti mese, 19.30 Tv-hír- adó. 20.00 Gondoláitok a boldogság­ról. IV. 20ДО Nagyvizit. Tragiko­média két részben. 22.00 Sanzonról — sanzonra.*- 22.2» Tv-híradó — 2. kiadás; Szerda, augusztus *. BUDAPEST: 9.30 Delta 865 ABZ- szony asz ajtóban. Angol film. 10.50 Könnyűzene. 11.15 Fümkoktél. 15.58 Magyarország—Japán női röplabda­mérkőzés. 18.00 Hírek. 18.05 Rek- lámműsor. 16.10 Környezetünk vé­delméért. I; 18.46 Szó-mi-szó. ÍS.IS Reklámműsor. 19.20 Esti mese. 19.30 Tv-hlradó. 20.00 Papa, mama, a fe­leségem, meg én. Francia film. 21.40 Nyitott boríték; 22120 Tv-híradó — 2. kiadás; Csütörtök, augusztus 9. BUDAPEST: 17.48 Hírek. 17.56 Sakk-matt. I8.I5 Kaláka H. 18.4S Tízen Túliak Társasága. 19.10 Rek­lámműsor. 19.15 Esti mese. 19.30 Tv- hlradó. 20.00 ötszerriközt... cir. Pal­ló Imrével. 23.00 Rómeó és Júlia. Csehszlovák tv-Sm. 22.20 Tv-híradó — 2. kiadás. Péntek, augusztus 10. BUDAPEST: 17.38 Hírek. 17.46 I Tízezer lakás. 18.15 Reklámműsor. : Műsorainkat ajánljuk! 18,46 ) öt pere meteorológia. 18.50 Boldi­zsár Iván utijegyzete. I. 19.10 Rek- lámmüsor. 19.15 Esti mese. 10.30 Tv- híradó. 20.00 Galambos Lajos: Orosz asszony. 20.50 Gondolatok a boldog­ságról. V. 21.06 A TV Galériája. 21.45 TV-iiíradtó — 2. kiadás. Szombat, augusztus И BUDAPEST: 9.00 Nyitott boríték; 10.10 A lehetőség. Csehszlovák film. 11.35 Gondoláitok a boldogságról. IV—V; 15.23 Hírek. 15.30 Nyelvi Für gyető. 16.00 Müteremlátogatás Mi­kes Sándornál 16.25 Komlói Bá­nyász-Dunaújvárosi Kohász NB I В labdarúgó-mérkőzés. 1ВЛ5 Hu­szonhatodik év. 18.45 Boldizsár Iván útijegyzete. H. 19.06 Zenés reklám. 19.16 Cicavízió. 19.30 Tv-híradő. 20.00 Tessék választani! 21.00 Lear király; Szovjet film. 23.10 Tv-hír- adó. — 2, Vasárnap, augusztus 12. BUDAPEST: 9.30 Csak gyerekek­nek! 10.00 A templomos lovagok kincse. 4; 10.36 Táborról táborra. 15.53 Süsü keselyű. X. 16.20 Mi eb­ből a tanulság? 16.30 Goda Gábor: Egy nyugalmas vasárnap. 17J30 Rek­lámműsor. 17.35 Múzeumi séták. 18.00 Európa közepén. 18.35 Reklám- műsor. 18.40 Delta. 19.05 Sporthírek. 19.15 Esti mese. 19.30 A Hét. 20.25 Hírek. 20.30 Maigret felügyelő. „A másik világ”. 21.25 Kicsoda — Mi­csoda? 22.10 Hírek. — Sporthírek, Gáspár Cassado gordonRázdk. 19.33 A napló folytatása az Állami-díjas szocialista brigádokra!. 20.25 Kis magyar néprajz. 20.33 Friedrich Dürrenmatt : Stranitzky és a nem­zeti hős. 21.38 Haydn: Esz-dúr szim­fónia. No. 43. ,,Merkur’ . 22.03 Far­kas Ferenc: Zeng az erdő. 23.15 Virágénekelk. 23.30 Barokk opera- áriák. Csütörtök KOSSUTH RÁDIÓ: 8.20 Zenekari muzsika. 9.20 A bűn nyomában. IV« 9.45 Ma dirigálok. 10.O§ Zoltán Péter: A képzelet varázslója. П. 10.33 Ka­marazene. 11.38 Mi és a nemzeti múlt. 12.36 Melódiakokbél. 14.00 Miért oszlott fel a mároki szocia­lista brigád? 14.20 Kóruspódium; 14.30 Vidám fúvósok. 14.41 Zongora- művek. 16.10 Szomszédasszonyok Rostockban. 16.06 Brahms: Kettős- verseny. 16.40 Csirip-szótájr. 17.05 A közönség kérdez, a muzsikus vála- j szód. 17J36 Foglalkozása: segédmim- 1 kás. 18.00 Népdaléért;. 18.46 Miért j igen, miért nem? 19.25 Közgyűlés után, 20.13 Puccini: Tosca. Közben: 21.06 Kritikusok fóruma. 22.20 Tíz perc külpolitika. 23.00 Tánczene. 0.10 Éji zene. PETŐFI RADIO: at» Kedvek régi melódiák. 9 «03 Operettrészletek, 12 ЛЗ Könnyűzenei Híradó; 12.33 Nem tudja a jobb kéz. :. 12.43 Schubert: B-dúr trió. No. 2. 13.00 Nyíregyházi stúdiónk jelentkezik. 10.20 Operarészletek. 14.00 Ifjúsági randevú kettőtől hatig. 18.00 Har- math Judit: A tábornok, akinek golyó van a fejében. 19.Ю Szimfo­nikus könnyűzenei hangverseny. Kb. 21.10 Verbunkosok, nóták. 22.00 Operanészüetek. 22.30 A heronikus avagy kreatív pszáchoterápdáról dr. Avar Pál főorvossal beszélget Gaizr dy Dénes. 22.40 Könnyűzene, hang- szenszólóte. 23.15 Csajkovszkij: i, szimfónia. Péntek KOSSUTH RÁDIÓ: 8.20 Hangver­seny. 9.00 Gárdonyi Géza: Abel és Eszter. VI. 9.20 Prokoíjev : Aleűc- szandr Nyevszflöj — kantáta, 10.06 Édes anyanyelvűnk. 10.10 Zoltán Péter: A képzelet varázstól». Ш. 10.39 Schumann : Spanyol szerelmi dalodé. 10.59 Lottóeredmények. 11.00 Változó világtérkép. 11.10 Opera- réeztetek. Ш..48 Kritikusok fóruma. 12.35 Tánczenei koktél. 18.00 Népi zene. 13.90 Üdéiről — üzletre. 14.06 Leiveleskönyv Pető® SándorrőL 16.10 Operetbrészlietefc. 16.49 Mihály— Raies: 1871 — kantáta. 16.06 Szabó Pál: Talpalatnyi föld. I. 17.06 Kül­politikai figyelő. 17.20 Operarészle- tek. 17.40 Vavrineoz Béla: Magyar képeskönyv; 17.99 Osztrovszkij : A váltó. 19.40 Hangverseny. 20.55 Lát­táik, hallottuk a színházban és a moziban. 21.14 Zenés irodalmi öez- szeaffitás. 22.20 Wagner-feHivétedek. 22.30 Meditáció az infonmáctórOl. 23.00 Operettrészűietek. 0.10 Kórusok, hangszenszódók. PETŐFI RADIO: «06 Ponchieffi : Órák tánca — a Gioconda címíí operából. 8.15 Az izraeffiita felekezet negyedórája. 8.30 Népdalok. 9.08 Eaeregy délelőtt. 12.00 Zenekari muzsika. 14.00 Kettőtől ötig. 17.00 ötórai tea. 18.06 Külpolitikai fi­gyelő. 18.20 Respighi: Róma kút­ját. 18.37 Népdalok. 19.10 Hangver- senyközyetftés. Kb. 21.10 Somogyi Erzsi emlékezete. 22.10 Népi zene. 22.20 Nem csak üzlet az „új Ftirer- t úti iám”. 22.35 Lakatos Dezső együt­tese játszik. 23,16 Dvorzsák művei- böL Szombat KOSSUTH RADIO: 8.20 Lányok, S asszonyok. 8.40 Hangverseny. 9.36 Operettrészletek. 10.05 Hányszor mondjam? L 11.05 Operanészletek. 12.20 Zenei anyanyelvűnk. 12.30 Ma­gyarán szólva. 32.45 MéLódiakoktél. 13.92 Egy pár harisnya. 14.02 Kórus- pódium. 14.15 Versek. 04.25 Üj Ze­nei Újság. 15.05 Kis magyar nép­rajz. 16.10 Csak fiataloknak! 16.00 168 óra. 17.3» Derűre is derű. 18.00 Respighi: Róma Rútjai. 18.16 Nép­szerű Verdi-áriák. 19.30 Kürti And­rás: Az Arany vart» foglyai. L 20.16 S Népdalok, 20,55 Ш a titka? 22.30 A beat kedvelőinek, 23.06 Schubert- művek. 0.10 Melódiákoktól. PETŐFI RÁDIÓ ; 8.05 Nótacsoiko<r. 8.50 ,,Jelképeik erdején át. .9.Ш Tánedaflíok. 9.23 Válaszolunk hall- gatóiniknaik. 9.38 Romantíikuis kötrus- rn uzßika. 12.03 Tóth Ferenc: Mindig vígan. 12,15 Vivaldi- és Bach-mű­veik 313.00 Gazdaságról mindenkinek. 13J33 Rossáni: Teli Vilmos — alV. felvonás fináléja. 14.00 Napraforgó. 14.48 Éneklő Ifjúság. Várpalotám 15.00 Orvosi, tanácsok. 15.05 Holnap közvetítjük. 15.27 Szerkesztőségi be­szélgetés a Falurádióban. 16.05 A hét műsorából. 17.З3 Fúvószene tánerit- musban. 17.44 Kultúrtörténeti his­tóriák. 18.10 Láttuk, hallottuk a kl- ólűitótermekbeai. 18.25 Nóták. 19.01 Szimfonikus zene 20.18 Irodalmi folyóirataink. 21.00 Sanzon-est. Kb. 23.15 Ritmus és melódia. Vasárnap KOSSUTH RADIO: 6.10 Kellemes vasárnapot ! 7.25 Múzeumi, híradó. 8.06 öt kontinens hét napja, 8.20 Mesélő Miagyarórszág — ЗтотЬоЛь hely. 9.О5 Ez is, az is. . , 10.30 Va­sárnapi koktél. 12.10 Édes anyanyel­vűnk. 32.15 Jó ebédhez szól a nó­ta. 13.15 Tisztelet az embernek! 12.25 Nagy mesterek, világhírű elő­adóművészek. 14.40 Pillantás a nagy­világba. 15.08 „Viccelnek vdiem”: 16.08 Híres zenekarok albuma. 36.51 Üj fúvósfelvételeinkbőí. 17.05 Falu­ról falunak — muzsikával. 17.46 Versek. 18.00 Bigb and-felvételekből. 18.30 Zenekari muzsika. 19.36 Jo­hann Strauss-est. Közben: 20.25 Zsebrádiószínház. Kb. 21.35 Verbun­kos muzsika. 22.25 Hangverseny köz­vetítés. 0.10 Operettrészletek. PETŐFI RÁDIÓ: 7.00 Az evangé­likus egyház félórája. 7J30 Orgoma- művek. 8.00 Mit hallunk? 8.30 Ze­nés anyanyelvűnk. 8.40 Haydn-mű- vek. 9.29 NépdaíLcsokoir. 10.14 A „Nyitnikék” posrtája. 10.44 Az MRT gyermiekkoшка énekel. UL.O3 Ha még nem tudná! 11.33 Hangversenyköz- vetítés. 13.00 Majoros István: A be­szélő szamár. 14.00 Táskarádió. 15.00 Mit üzen a Rádió? 15.35 Népi zene. 16.06 A Neptun birodalmában. I. 16.20 Operarészletek. 17.00 Mikrofon előtt aiz irodalmi szerkesztő. 17.10 Művészleme-zek. 18.05 Az eilső lé­pés. 18.35 Slágerturmix. 19.30 A va­sárnap sportja. 20.10 Népi zene. 20.30 Hangversenyközvetítés. Kb. 22.80 Nóták. 2340 Tániodalainikból. яяввааяявяааяаеяваяняяаяаяеасваж M AI Televízió BUDAPEST: 9.30 Műsorismertetés. 9.41 Papírrózsák. 10.25 Gondolatok a boldogságról. 10.55—11.25 Téka. 15.43 Műsorismertetés. 15.45 Magyar- ország—NSZK Balaton Kupa női kézilabda-mérkőzés közvetítése. 16.5* Reklámműsor. 16.55 Hírek. 17.00 X. VIT. Közvetítés Berlinből. 18.55 Mácza János. Portréfilm. 19.15 Ci­cavízió. 19.30 Tv-híradó. 20.00 Régi filmslágerek. Egy frakk története. Amerikai film. 22.00 Tv-híradó — 2. kiadás. 22.10—0.10 X, VIT Közve­títés, Berlinből. BELGRAD: 16.00 Gy ennek feszti­vál- — A három testőr. 17.15 Celje: Jugoszláv atlétikai kupa (közép­döntő). 19.15 Steptoe és fia — hu­moros adás. 20.30 Szórakoztató adás. 21.30 A varázs — hogyan le­het szert tenni rá. Második műsor: 20.30 Kolffic — filmsorozat. 21.15 Beszélgetés film­alkotókkal és színészekkel, Ingrid Bergmann. 21.50 A feledés patinája alatt: Te Deum. 22.40 Huszonnégy óra. Rádió KOSSUTH RADIO: 4.25—739 Jó reggelt! A Kossuth rádió reggeli műsora. 8.00 Hírek. Időjárás. 8.05 Műsorismertetés. 8.15 Budapest és a vidék kulturális programjából. 8.20 Lányok, asszonyok! 8.40 Nagy mes­terek — világhírű előadóművészek. 10.00 Hírek, időjárás. 10.05 Egy cso­kor macera • », 11.26 Liszt: h-moll szonáta. 12.00 Déli krónika. 12.20 Zenei anyanyelvűnk. 12.30 Magya­rán szólva. 12.45 Melódiák oktél. 14.15 Címer a kamionon. 14.25 Üj Zenei Újság, 15.00 Hírek. 15.05 Kis magyar néprajz. 15.10 Csak fiataloknak! 15.55 Reklám. 16.00 168 óra. 17.30 Juhász Géza emlékezete. 18.00 Csár­dások. 18.12 Leonard Bernstein ve­zényel. 18.58 Hallgatóink figyel­mébe! 19.00 Esti krónika. 19.25 öt perc sport. 19.30 Ma este: utazunk! 20.30 Tom Jones hangversenye Las Vegasban. 21.21 A Magyar Rádió és Televízió népi zenekara játszik, Kemény Klió és Béres Ferenc éne­kel. 22.00 Hírek. Időjárás. 22.15 Sporthírek. 22.20 Berlinből jelent­jük . .. 22.45 A beat kedvelőinek. 23.30 Kodály kórusműveiből. 24.00 Hírek. Időjárás. 0.10—1.58 Melódia­koktél. PETŐFI RADIO: 4.25—7.59 A Pe­tőfi rádió reggeli zenés műsora, 8.00 Hírek. Időjárás. 8.05 Részletek Abraham Pál: Bál a Savoyban és Hawaii rózsája c. operettjéből. 8.45 Válaszolunk hallgatóinknak: 9.00 Hí­rek. 9.60 Vörös Kálmán népi zenekara játszik, Józsa Ibolya és Puskás Sán­dor énekel. 9.35 Berlinből jelent­jük ... 10.00 Hírek. Időjárás. 10.05 Szombat délelőtt. 12.00 Hírek. 12.03 Elisabeth Schwarzkopf cs Hermann Prey énekel. 12.45 A nyári egyetem városa, 13.00 Hírek. Időjárás. 13.03 Két szonáta. 13.35 „Jelképek erde­jén át...” 13.45 Időjárás- és víz­állásjelentés. 14.00 Napraforgó. 14.48 Éneklő Ifjúság -5 Várpalotán. 15.00 Orvosi tanácsok. 15.05 Farkas Fe­renc: Szent János kútja. 15.27 A százéves főváros kertészete. 15.57 Műsorismertetés. 16.00 Hírek. Idő­járás. 16.05 Népzenei Magazin. 16.45 Tengerszemek a Magas-Tátrában. 17.02 Kíváncsiak klubja. 18.00 Hírek. Időjárás. 18Л.0 Hangképek az or­szágos úszó bajnokságról. 18.20 A KISZ Központi Művészegyüttes raj­kózenekara játszik, Urbán Katalin énekel. 18.53 Ponchielli: Gioconda. Közben: 19.51 Jó estét, gyerekek! 20.00 Hírek. Időjárás. 20.10 öt perc sport. 20.15—20.18 Üj könyvek. 22.19 Hangversenynaptar. 22.34 A tegnap slágereiből. 23.00 Hírek. Időjárás. 23.15 Dzsessz „örökzöldek’^ 34.00— 0.10 Hírek. Időjárás. SZOLNOKI STÚDIÓ: a 222,38 m es hullámhosszon, 18—19 óráig : Hétvégi kaleidoszkóp tartalmából ; Paraszti nyár *73. Bayer Ilona és Feuer Andra® riportmontazsa. Köny- nyű hangszerszólók. Múzeum-ud­var. Mit mondjon a titkárnő? Sütő István karcolata. Tán^sene a hall­gatók szerkesztésében, ♦ §■ Békési Bástya: Bob herceg; Bé­késcsabai Szabadság: 6, 8-kotr: Vá­lás amerikai módra. Békéscsabai Terv: Fókete szakáll szenemé. Gyu­lai Erkel: A sortűz. Gyulai Petőfi: A megalkuvó; Mezokovácsházi Vö­rös Október: Mária; a skótok ki­rálynője. Orosházi Béke: Egy válás meglepetései; Orosházi Partizán : Az androméda törzs. Szeghalmi Ady: A boszorkánymester. R ШШМШШ 1973. AUGUSZTUS 4.

Next

/
Oldalképek
Tartalom