Békés Megyei Népújság, 1973. augusztus (28. évfolyam, 178-203. szám)

1973-08-07 / 183. szám

Nyolcvanöt éve alakult meg az első csabai sportegyesület Ä hőskortól napjainkig — A BSC-sstori NAGYON IDŐS sportembereik mesélik — és ők is az öregektől hallották —, hogy Békéscsabán jóval a századforduló előtt ala_ kult meg az első sportegyesület Ügy mondják, a csabai árvíz esztendejében, 1888. szeptember 24-én gyűlt egybe egy lelkes kis csoport, hogy az akkor már megindult magyar sportélet to­vábbfejlesztésének munkájából — egyesületbe tömörülve — ki­vegye részét. így alakult meg ez év november 4-én a Békés Csabai Torna Egyesület —Hor­váth János, a gimnázium igaz­gatójának vezetésével. Az egye­sület első nyilvános szereplé-1 sére 1889. június 1-én került I Még négy ilyen országos ver­senyt rendezett az egyesület, majd, amikor Michnay Gyula 1895-ben eltávozott Csabáról, mint az egyesület művezetőjére, reám hárult a versenyek rende­zése, csakhogy akkor már mo­dernebb formák között, a szö­vetség égisze alatt! A LABDARÚGÁS is elkerült Békéscsabára. Akik bennünket játszani tanítottak, nagyszerű emberek voltak Amikor Yol- land Artúr — talán 1894-ben volt ez — a Tattersalban a BTC tornászok közé dobta az első ,labdát, s a fiúk őrült ösz- szevisszasógban kezdték hol a labdát, hol egymást rugdosni, a piai csapat tagjaként képviselte hazánk színeit. A felszabadulás után pedig egész sor csabai fiatal bizonyí­totta tehetségét! Innen került a kézilabda válogatottba Ancsin Dorottya, Laurinyecz Katalin, Hámori Ilona, Bohus Zsófia, Le- hoczki Mária, a két Balázs nő­vér, Gálik János, Zsilinszki Mi­hály, Kesjár András, Rácz Béla, Szórádi Ferenc, Dudás József, Füzes László, röplabdában Pa­taki Rózsi, a Galambos testvé­rek, atlétikában Medovárszky # János. Zsilák Ilona, Szepesi Adóm, Such lia, Pangert László, cselgáncsban Kraszkó Károly, Sarkadi János. Kristóf János, Egy fotó, amely ma már — sporttörténeti dokumetum. A Békéscsabai Előre MTE labdarúgói, egy barátságos mérkőzés előtt, 1921 nyarán. Az Előre-fiúk fehér galléros, lila mezben álltak a fotográfus masinája elé. Az álló sorban jobbról balra: Kertes Mihály, (ma az MLSZ elnök­ségi tagja, a Csongrád megyei LSZ elnöke), Uhrln Lajos főrendező, Kvasz György dr., egye­sületi ügyész, Jánosi Béla játékos-edző (néhány évvel később a BSC országos amatőr baj­nok csapatának mestere), Uhrln János, középen fehér mezben a nemrégiben Rio de Janeiróban elhunyt Amsei Ignác, Uhrln Lajos, Kindl József, Kiszely András, Fischer Imre intéző, és Ker­tész Lajos. Középen jobbról a harmadik Milyó János. Az ülő sor jobb szélén Máté János. Kö­zépen Szobek Pál, a bal oldalon pedig Uhrin Pál fekszik. sor. À Széctienyí-ügefben — háziversenyt rendeztek. Érde­mes feljegyezni azoknak a ne­vét, akik díjat nyertek. Nyújtón Csánky Jenő. korláton Stark Ferenc, távolugrásban Michnay Gyula, bakugrásban Pecsenye István, 500 méteres futásban Reisz Herman, súlyemelésben Weisz Mór, vívásban Bartóky László bizonyult a legjobbnak! Egy esztendővel később, 1890_ ben május végén, pünkösdkor nagyszabású országos sportver­senyt rendezett a B. CS. T. E. A kerékpárversenyek a régi vá­sártéren — megfelelő emelke­désekkel elkészített elliptikus pályán — zajlottak le. Nagy cso­dálkozást váltott ki. amikor a még alig ismert, mostani formá­jú, alacsony gépek — persze tö­mör gumikkal — lefőzték az akkor divatos magas kerekese­ket. De hát ki gondolt akkor az áttétel előnyeire?! A TORNA. ÉS ATLÉTIKAI versenyeket a mai Hunyadi té­ren — ott, ahol most az autó­busz-pályaudvar áll — tartották. A szemtanú Áchim Károly, a gimnázium testnevelője így em­lékezett meg a viadalról. „— Az egységes szabályok ak­kor még nem születtek meg. s az atléták például olyan golyó­val dobáltak, amilyen az egye­sületnek éppen volt A mi súly­golyónk jó tíz kilogrammot nyo­mott, s a dobások sem négy­szögből, sem körből nem történ­tek, hanem csak vonal mögül. Neki is lehetett iramodni — bármilyen távolból... Szép moz­galmas napok voltak ezek. Ak­kor még kevés verseny volt Ma­gyarországon, és így nagy szám­ban jöttek az atléták, a ver­senyzők mindennünen. Ennek az első versenynek 1205 forint volt a bevétele, a kiadása pedig 557 forint. Bőven volt tehát tisz­ta jövedelem. professzor űr mosolyogva jegyez, ( te meg; a futba’lnak jövője van ' Magyarországon ! És Yol’and Ar _ túrnak igaza volt! Gomba mód­ra alakultak a labdarúgó-csapa­tok. Idehaza Csabán a Torna Egyesület 1906-ban feloszlott. A városban évekig csak az ifjúsági sport dominált, míg 1912-ben megalakult az Előre MTE és a CSAK. E két egyesület — fő­ként a labdarúgás révén — or­szágos hírnévre tett szert!” És aztán megalakult a többi békéscsabai sportegyesület. Az első világháború alatt stagnált a sportélet. De aztán elindult a felfelé vivő úton. MOST PEDIG — 85 évvel az első sportegyesület mega'a- kulása után 27 klubban — 21< sportágnak hódolnak я fiatalok és az idősebbek! Békéscsabán 10 ezer 284 a sportegyesületi ta­gok száma, közülük 6106 a ti­zenéves, 65 szakosztályban 2948 minősített sportoló szerepei és küzd hétről hétre, versenyről versenyre az elsőségért. Az el­múlt esztendő nagy sikere: я gyárak, üzemek, vállalatok tö­megsport csoportjaiban 5463 fér­fi és nő sakkozik, asátalitenisze- zik, járja" a természetet, test­mozgással igyekszik konzerválni fiatalságát. Békés megye az országos rangsorban — я megyék között — a 13. helyen áll 120 ponttal. Ев ebből a békéscsabaiak 59 pontot szereztek. A nagy múltú csabai munkásegylet, az Előre Spartacus versenyzői Ma­gyarország 252 egyesületének rangsorában a 60. helyen áll­nak. BÉKÉSCSABÁRÓL INDULT el a világhírnév felé Amsél-An- gyal Ignác, Köves Kvasz János, aki a húszas-harmincas években a legjobb magyar labdarúgók közé került Bedő Pál. az olim­! Petrovszki Mihály, asztalitenisz, ben Bérezik Zoltán, ökölvívás­ban Gedó György, tekében Hur- sán Zsófia, teniszben Rózsavöl­gyi Éva, úszásban Gombos Im­re, Gábor Edit, Tóth Margit. Tornászlányaink — most léptek reflektorfénybe. Matyúcz Éva, Stefanik Ágnes. Laurinyecz Jú­lia, Gyucha Éva ott van a montreáli olimpiára készülő vá­logatottak között ! És a labdarúgásban?! Marik György. Palotai János, Vasas Mi­hály, Megyesi István magára öl­tötte a válogatott meggy-piros mezét. Szinte lehetetlen felso­rolni azok nevét, akik a Kór­ház, — a Csányi —, vagy a Bes­senyei utcai sporttelepről indul­tak el, s lettek oszlopai egy-egy nagycsapatnak. S hányán van­nak olyanok, akik — idehaza váltak a közönség kedvenceivé! AZ ELMÚLT ÉV jól sikerült az Előre Spartacus labdarúgói számára. Negyedikek lettek az NB I В-ben. Leszámítva az 1945-ös szezont, amikor a lila­fehérek a kétcsoportos első osz­tályban szerepeltek — csabai csapat ilyen figyelemre méltó eredményt még nem ért el. Vagy ...talán tévedünk?! Előző megái’apításunk nem túlzó, csak éppen nem pontos, mert 1932, június 24-én, a Kór­ház utcai sporttelepep egy bé­késcsabai csapat amatőr bajnok­ságot nyert. A téglagyári egy üti tes, a Bohn SC labdarúgói bi­zonyultak az országban — a legjobbnak ! Azóta negyvenegy év telt el. Az erzsébethelyiek — az Agyagipar MTE negyedszá­zados jubileumának megünnep­lésére készülnek. Elérkezett hát az idő arra, Jiogy folytatások­ban idézzük fól a dicső előd, az egykori tégla «vári csapat nagy sikerének legérdekesebb pillana­tait, s megírjuk a BSC-sztorit ! Machalek István Az Üjpesti Dózsa tizenegyesekkel legyőzte az Ajax-ot A spanyolországi La Coruná­ban vasárnap éjszak^ befejező­dött a 28. nemzetközi labdarú­gó torna. A döntőben a hazai együttes, az Atletico Madrid sze­rezte meg az elsőséget, s egyben a Teresa-Herrera Kupát, miután hosszabbítást követően 2—1 arányban győzött a csehszlovák Spartak Trnava ellen. Góllövők: Garaté (2), illetve Dobias. A harmadik helyért az Új­pesti Dózsa a világ- és Európa- kupa győztes holland Ajax Amsterdammal mérkőzött. A 90. perc itt sem hozott döntést, mi­vel egyik csapat sem rúgott gólt. Hosszabbítás után 11-es rúgások, ra került sor, s ebben a lila-fe­hérek 4:3 arányban jobbnak bi­zonyultak nagyhírű ellenfelük- néL Az Újpesti Dózsa ezzel a har­madik helyen végzett, míg Be­ne Ferenc, a magyar gólkirály megkapta a legeredményesebb játékosnak járó kupát A torna végeredménye: 1. At­letico Madrid (spanyol), 2. Spar­tak Trnava (csehszlovák) 3. Új­pesti Dózsa, 4. Ajax Amsterdam (holland). ## 1 / Ünnepi úszóverseny Mezőberényben Közel egy évtizede nem volt Mezőberényben úszóverseny. Most a községi tanács végrehaj­tó bizottsága és a Mezőberényi Spartacus sportkör áldozatkész­sége lehetővé tette, hogy Me- zöberény újratelepítésének 250. évfordulójára rendezett ünnep­ségek során, vasárnap 10.00 órá­tól, megyei meghívásos ünnepi úszóversenyre kerüljön sor a 33 1/3 méteres, 8 pályás kellemesen langyo: vizű uszodában. Dr. Regele Károly, a megyei úszószovetség elnöke üdvözölte a verseny előtt — a megjelente­ket. Örömét fejezte ki, hogy új megyei úszóversenyzők állnak rajthoz, s a Mezőberényi Spar­tacus sportkör úszószakosztálya Szollár János edző és a Tótkomlósi Spartacus sport­kör úszószakosztálya Nagy Sándor edző áldoza­tos és fáradságos munkájával — neveli az úszókat. Ugyancsak új versenyzőként jelentkeztek a gyulai sportegyesület sportisko­lájának úszói. Pálos Lehel ve­zetésével. Rajtuk kívül a Gyu­lai SE ismert úszóversenyzői jöttek el a fiatalabb korosztá­lyokban. összesen 40 versenyző állt rajthoz a versenyen. Voltak olyan versenyszámok, amikben két futamot is kellett tartani. Nagy kár, hogy az ugyancsak meghívott békéscsabai úszógye­rekek hiányoztak (!?) a verseny­Az egyes versenyszámokban dobogóra kerültek a következők: Fiúk: 100 mell: serdülő: 1. Tö- reky 2 .Nagy, 3. Vass (Gyulai SE). Delfin: 1. Kertész (GYSE), 2 Hoffmann (Mezőberény), 3. Őré (GYSI). Gyorsúszás 200, serdülő: 1. Nagy. 2. Töreky, 3. Kassai (GYSE). 100 serdülő: l. Nagy, 2. Töreky, 3. Legeza lílhon аг Előre Spartacus Hazaérkezett tíznapos romá­niai portyájáról a Bcs- Előre Spartacus NB I В-s labdarúgó csapata. A lila-fehérek 5 mér­kőzést játszottak, kettőt meg­nyertek, kettőt elvesztettek, egy találkozón pedig döntetlenül mérkőztek. A számszerű eredmények ezek voltak: Nagybányán (C-ligás el. leniéi ellen) 1—2, Nagykároly­ban (B-lisa) 2—3, Déva (B-liga) 2—2, Margita (C-liga) 2—0, Nagyszalonta (C-ligia) 3—1. * * * Csütörtökön, augusztus 9-én a Ша-fehérek 17.00 órai kezdettel előkészületi mérkőzést játszanak a Kórház utcai sporttelepen, a Bcs. MÁV — NB III-as együt­tesével 8 1973. AUGUSZTUS 7. (GYSE). 100 béka: 1. Orosz (M), 2. Szabó (GYSI), 3. Fábry (GYSE). 100 delfin: 1. Kertész (GYSE). 2. Barna (M), 3. Fábián (M). Hátúszás: 200 delfin: 1. Kertész (GYSE), 2. Őré (GYSI). 100 serdülő: 1. Töreky, 2. Legeza, Kassai (GYSE). 4X100 gyors­úszó váltó: 1. Gyulai SE (Kas­sai, Legeza, Töreky, Nagy), 2, Mezőberényi Spartacus SK (Zu- ba, Barna, Abelovszki, Bálint), 3. Gyulai Sportiskola (Vass. Ker­tész, Őré, Szabó), 4. Tótkomlósi Spartacus (Ács, Asztalos, Zsura, Cziha). Leányok. Gyorsúszás 100 del­fin: 1 Kassai, 2. Bende, 3 Vasa (GYSÉ). 100 m serdülő mell: 1. Kertész (GYSE), 2. Szénási (M). Esti Kupa Befejeződték Békéscsabán az Építők Corvin utcád sporttelepén ax Esti Kupa férfi és női mérkő­zései. Eredmények. Nők. Békés—Kamut 9—7 (7—*). V: Balogh, Varga П. G: Békési 7, Szabó I. a. ffl. Vári 6, Balogh. A kupa végere redmé- nye: 1. Bcs. Előre Эр. 8. í Bé­kési Spartacus 4, S. Kamut 0 pont­tal. Féreimérkőzések. Az 1—2. hely­ért. Bcs. Előre Sp. II—Békési Spar­tacus 33—15 (19—8), V: Koosds !.. Varga I., G Annus 8, Kovács Oy., Dukát, Marót) 5—5, Gyulai dr. 4, Bíró 3. tlovszky 2, Ш. Okányi 8, Skoumál 5, Hargitai, Hajdti 2—2. A 3—I. helyért. Újkígyós—Kondo­ros 22—19 (10—9). V: Kocsis I., Ba­logh. G: SkaJiczW 11, Birl, Bánfi T. 4—4, Sódar 2, Harangozó I, ül. Szmíka A. 7, Szappanos I. 5, Rö­mer 8, Melis, Szappanos M. 2—2. Az 5—6 helyért. Bcs. Előre I-— Kamut 34—17 (13—W). V: Varga !.. Varga П G: Várhegyi 9. Zsuzsa 6, Gyeraj, Antal П. 5—5, Stitovics, Vida. Szűcs, 3—3, 1И. Vári I., Híd­végi 7—7, Búzás 2, Vári П. Játékostoborző A Bcs. MÄV labdarúgó szak- osztálya augusztus 8-án, szerdán já*ékostoborzót rende* 1957— 58—59-ben született fiúk részére. Jelentkezés a Csányi utcai sport, telepen, 15.00 órákor Les* Jé- 1 zsef edzőnél.

Next

/
Oldalképek
Tartalom