Békés Megyei Népújság, 1973. augusztus (28. évfolyam, 178-203. szám)

1973-08-01 / 178. szám

Világ proletárjai/ egyesüljetek ! NÉPÚJSÁG MIS. AUGUSZTUS 1. SZERDA Ara 80 fillér XXVIII. ÉVFOLYAM, 178. SZÁM MÄ VÄSÄRLOl SZEMMEL ÁRLESZÁLLÍTÁSRÓL, hiánycikkekről (3. old»» A BANDERIÖ UNO­KÁJA, A NÉP ORVOSA ~ M. oldal) Baráti találkozó Moszkva (TASZSZ) Brezsnyev—Kádár találkozó a Krímben I. A Krím-félszigeten július .'10— 31-én megtartották a szocialista országok kommunista és mun­káspártjai vezetőinek találkozó­ját, amelyen részt vett: Todor Zsivkov, a Bolgár Kommunista Párt Központi Bizottságának el­ső titkára, a Bolgár Népköztár­saság Államtanácsának elnöke; Gustav Husák, Csehszlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottságának főtitkára; Ed­ward Gierek, a Lengyel Egye­sült Munkáspárt Központi Bi­zottságának első titkára; Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsá­gának első titkára; Jumzsaffijn Cedenfoal, a Mongol Népi For­radalmi Párt Központi Bizott­ságának első titkára, a Mongol Népköztársaság Minisztertaná­csának elnöke; Erich Honecker. a Német Szocialista Egységpárt Központi Bizottságának első titkára; Nicolac Ceausescu, a Román Kommunista Párt főtit­kára, a Román Szocialista Köz­társaság Államtanácsának elnö­ke; heonyid Brezsnyev, az SZKP Központi Bizottságának főtitkára, valamint Andrej Gro- miko, az SZKP Politikai Bi­zottságának tagja, à Szovjet­unió külügyminisztere, Borisz Ponomarjov, az SZKP Politikai Bizottságának póttagja, a Köz­ponti Bizottság titkára és Konsztantyin Katusén, az SZKP Központi Bizottságának titkára. A találkozó résztvevői tájé­koztatták egymást pártjuk éle­téről és tevékenységéről, szo­cialista államuk fejlődéséről Megvitatták a testvéri pártok és országok közötti politikai, gaz­dasági és ideológiai együttmű­ködés kérdéseit. Átfogó véle­ménycserét folytattak az idő­szerű nemzetközi problémákról is П. A Bolgár Kommunista Párt, Csehszlovákia Komunista Párt­ja, a Lengyel Egyesült Munkás­párt, a Magyar Szocialista Munkáspárt, a Mongol Népi Forradalmi Párt, a Német Szo­cialista Egységpárt. a Román Kommunista Párt és a Szovjetunió Kommunista Párt­jának vezetői megállapították, hogy az 1972 júliusában megtartott Krím-félszigeti ta­lálkozó óta eltelt idő alatt jelentős sikereket érték el a Varsói Szerződés politikai ta­nácskozó testületé nyilatkoza­taiban foglalt külpolitikai cél­kitűzések, a testvérpártok kongresszusain elfogadott ha­tározatok, az SZKP XXIV. kongresszusának békeprogramja megvalósításában. A vietnami háború befeje­zése, a Német Demokratikus Köztársaság teljes nemzetközi jogi elismerése, Csehszlovákia és a Német Szövetségi Köztár­saság [kapcsolatainak rendezé­se, Kuba nemzetközi pozíciói­nak megerősödése, az európai biztonsági és együttműködési értekezlet sikeres kezdete — mindez tükrözi a szocialista közösséghez tartozó országok békeszerető politikája befo­lyásának növekedését. E politika megvalósításában, az egész nemzetközi helyzet ja­vításában nagy szerepet töltöt­tek be a testvérpártok és a szo­cialista országok vezetőinek a kapitalista államok képviselő­ivel az utóbbi időben megrende­zett találkozói és tárgyalásai. heonyid Brezsnyev tájékoz­tatást adott az SZKP Központi Bizottságának a XXIV. kong­resszuson elfogadott békeprog­(Folytatás a 2. oldalon) Szimferopol Leonyid Brezsnyev, a Szovjet­unió Kommunista Pártja Köz­ponti Bizottságának főtitkára kedden a Krímben találkozott Kádár Jánossal, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkárával. A találkozón, a szovjet párt- és kormányküldöttségnek 1972. őszén Magyarországon tett lá­CsorVáson augusztus 20-án tervezik az új kenyérgyár mű­szaki átadását. Próbaüzemelés után ez a gyár látja majd el Csorvás és Gerendás lakosságát kenyérrel. A régi üzemben cuk- ■ rászati szárazsütemény gyárlá­togatás,» során elért megállapo­dások szellemében megvitatták az SZKP és az MSZMP közötti testvéri kapcsolatok elmélyíté­sének és a sokoldalú szovjet— magyar együttműködés további fejlesztésének kérdéseit. A szívélyes, baráti légkörű ta­lálkozót a megvitatott kérdé­sekben való teljes nézetazonos­ság jellemezte. (MTI) sát tervezik és kenyértiolt fe K_ tesül. Ugyancsak augusztus ЭО-án nyílik meg az ÁFÉSZ önkiszol­gáló fűszer éis csemegebolija a piactérnél és ezen я лароп a,diák át az új üzemanya.gtöllő-állo- mást is. Jelentés a VIT-ről Kurt Waldheim elutazott Budapestről Augusztus 20. alkalmából Három új létesítményt adnak át Csorváson Hitet tettek e fiatalok a cliilei haladd rendszer védelme mellett A berlini VTT-en az NDK tudományos akadémiáján meg­tartották „A hívő ifjúság és elkötelezettség® a békéért és a társadalmi haladásért” című szemináriumot. Ezen a legkü­lönbözőbb vallási felekezetek képviselői vettek részt és je­len voltak érdeklődő, nem val­lásos fiatalok is. A hétfőn megrendezett sze­mináriumon több mint 30 fel­szólalás hangzott ed. A beszédek főként két témakörre: a val­lásos alapon működő szerveze­teknek az aratümperialista harcban játszott szerepére, il- j letve a hívő és nem hívő if- í iűság kapcsolataira összponto­sultak. A felszólalók rámutatták, hogy korunk egyik központi kérdése az imperializmus elle­ni harc és ebből a hívő ifjú­ságnak is részt kell vállalnia. Többen hangsúlyozták az eu­rópai biztonsági értekezlet tör­ténelmi jelentőségét a világ­béke és az emberi haladás szempontjából. Számos küldött elítélte a görög, portugál és spanyol diktatórikus rendszere­ket. Egy dél-vietnami delegátus rámutatott, hogy az imperia­lizmus saját céljaira igyekszik felhasználni a keresztény civi­lizációt és lényegét tekintve az imperializmus szemben áll a legnemesebb vallási eszmények, kel. A chilei küldött biztosítot­ta a résztvevőket, hogy Chile hívő ifjúsága együtt halad a baloldallal a belső és külső reakció elleni harcban. „Mi nem tagadjuk, hogy szo­cializmust akarunk, de el akar- j juk kerülni a polgárháborút, s ez az ellenség minden mester- j kedése és terrorakciói ellenére ideáig sikerült is” — hangsú- j lyozta Gladis Marin, a Chilei [ Kommunista Ifjúsági Szövetség | főtitkára, a Chilei Kommunis­ta Párt Politikai Bizottságának' tagja, országgyűlési képviselő a berlini Világifjúsági Találkozó negyedik napján, kedden tartott központi sajtókonferencián. Ezt a napot a fesztiválon a nemzeti felszabadításért, a füg­getlenségiért, a demokráciáért és a szociális haladásért küzdő né­pekkel való szolidaritásnak szentelték. A fő téma mind a sajtóértekezleten, mind a tö­meggyűléseken, mind pedig a szemináriumokon Chile volt: a VIT-en több mint 130 ország­ból egybegyűlt fiatalok meg­győző egységben tettek hitet a chilei haladó rendszer védelme mellett. „Mi különbséget teszünk el- lenzék és a CIA által irányí­tott reakció között” — mondot­ta a továbbiakban és hangoz­tatta: „Rendkívül hálásak va­gyunk minden támogatásért, amelyet a Szovjetuniótól. a szocialista országoktól, az egész haladó emberiségtől, nem utol­sósorban a világ haladó ifjú­ságától. ettől я mostani feszti­váltól is kapunk” — fejezte be mondanivalóját Gladis Marin. A nyilatkozat elhangzását követően feltett kérdésekre vá­laszolva a Chilei Kommunista Ifjúsági Szövetség főtitkára, aki csinos fiatal lány. többek között hangsúlyozta: a chilei nők fel­szabadítása, az ország politikai életébe való bekapcsolása érde­kében az utolsó két és fél év alatt több történt, mint a meg­előző 150 év folyamán. Magyarországon tett hivatalos | látogatását befejezve kedd dé­lután elutazott Budapestről Kurt Waldheim, az ENSZ főtitkára, akit útjára elkísért felesége is. ! A magyar kormány meghívására hazánkban tartózkodott vendé- ! geket a Ferihegyi repülőtéren I búcsúztatták; ebből az alkalom­ból magyar nemzeti lobogók- I kai és ENSZ-zászlókkal díszí- j tették fel a budapesti légikikö- ! tőt. A vendége^ búcsúztatására Э házigazdák képviseletében meg­jelent Péter János külügymi­niszter, Hollai Imre külüigymisz- ter-helyettes, Szarka Károly nagykövet, a Magyar Népköz­társaság állandó ENSZ-képvi- selője, dr. Kőmives Imre nagy­követ, hazánk genfi állandó ENSZ-fcópviseletének vezetője, továbbá a Külügyminisztérium több vezető beosztású munka­társa. Ott volt Frantisek Dvor- sky budapesti csehszlovák és Tadeusz Hamuszek lengyel nagy­követ, valamint dr. Hellmuth Strasser, az Osztrák Köztársa­ság magyarországi nagykövet­ségének ideiglenes ügyvivője. * * * Budapestről Prágába érkezett Kurt Waldheim ENSZ-főtitkár. A prágai repülőtéren Ohnou- pek csehszlovák külügyminisz­ter fogadta. A repülőtéren Spter János külügyminiszter búcsúztatja el az ENSZ főtitkárát.

Next

/
Oldalképek
Tartalom