Békés Megyei Népújság, 1973. július (28. évfolyam, 152-177. szám)

1973-07-27 / 174. szám

Babolcsay Györgyi Nagy örömmel jöttem Békéscsabára Babolcsay György, az Előre Spartacus mestere az NB I B-s labdarúgó-csapat három újoncával — Zielbauerrel, Kárásszal. Vágásival. (Fotó: Demény) Két nappal ezelőtt, a gyulaiak elleni előkészületi mérkőzésen — ült először a Békéscsabai Előre Spartacus kispadján Babolcsay György. az NB I В-s labdarúgó­csapat új edzője A mester neve nem ismeret­len a sportág szerelmesei számá­ra. Nagyon sokan vannak olya- nok, akik két évtizeddel ezelőtt látták őt játszani a Kispesti AC, majd a Budapesti Honvéd csa­patában, s a kialakulóban levő, nagy magyar válogatott, az ..aranycsapat” balszélső posztján is. A nagyszerű sportember azu­tán edzőként, vezetőként tevé­kenykedett a Bp. Honvéd „csa­ládjában” Néhány hete — Bé­késcsabán, lila-fehér mezben di­rigálja a Viharsarok első számú labdarúgó csapatát. És most mutassuk be Babolcsay Györ­gyöt! Annyira Ízig-vérig kispesti, hogy szomszédai egyszerűen nem hiszik el, hogy valaha is má­sutt élt, lakott és futballozott. Pedig régi újságok cikkeivel bi­zonyítható, hogy 1944-ben a Ko­lozsvári AC csapatában már MEGJÁRTA az nb i-et. Az akkori idők átvészelésére húzódott vissza Szentesre, s ott kereste fel Szűcs Nándor, a Kis­pest egyik vezetője, hogy egye­nesbe állítsa a tehetséges lab­darúgó szekerének rúdját. A fő­városban nagynevű társak kö­zött kergette a labdát, olyan ed­zői voltak, mint id. Puskás Fe­renc, Guttmann Béla, Kalmár Jenő. Óriási mérkőzéseket vívott az Üllői úton, a Hungária kör­úton, Újpesten A Kispesti AC együttesével, amely 1946—48 kö­zött rendszerint Rúzsa — Rákó­czi, Patyi, Tóth III. — Bozsik, Bányai (Városi) — Horváth, Gyulai, Budai I., Puskás, Ba­bolcsay összeállításban szerepelt, a legjobbak közé került. Akkor ezüstérmet „akasztottak” a nya­kukba, majd amikor a KAC fu­zionált a HSE-vel, akkor... a < Honvéd — Európa-, és nyugod­tan írhatjuk világhírű — csapa­tával egyik nagy sikert a másik után aratta. Hatszor . nyertek aranyérmet* kétszer másodikok, egyszer harmadikok lettek. Be­járták a fél világot, Bécs, Po­zsony, Prága, Varsó, Szófia, Moszkva, Koppenhága, Stock­holm, Belgrád, Barcelona, Wol­verhampton — s természetesen — Kispest és a Népstadion sok tízezer szurkolója tapsolt nekik. AZ ELSŐ VÄLOGATOTTSAG sem váratott sokáig magára. A Megyeri úton 47 ezer néző előtt — 1950. április 30-án — így állt fél a magyar válogatott Csehszlovákia együttese ellen: Henni — Balogh, hóránt, Lantos — Bozsik, Bányai —- Budai, Ko­csis, Hidegkúti, Puskás, Babolcsay. Csapatunk 5—0- ra nyert. Két hónap múlva 6 játszott balszélsőt a varsói 5—2-es, majd az albánok elleni, 12—0-ás győzelem alkal­mával is. Negyedik nagyváloga­tottsága alkalmával, Szófiában, 1—1-re végzett Sebes Gusztáv együttese. Klubcsapatában Czibor odake- rülése után rendszerint center­ben „tevékenykedett” És ami­kor 1956. novemberében a Hon­véd — Bilbao, Brüsszel, s a mi­lánói szereplés után — ameri­kai meghívást kapott — ő nem csatlakozott a tovább portyáaó különítményhez. Amazok tovább mentek ők — Palicskó, Solti, Tichy Machos, Babolcsay, Bu­dai I. — hazafelé indultak. Két nappal az 1956-os szilveszter után — Sebes Guszti bácsi várta őket Hegyeshalomnál. Mi sem természetesebb, mint az, hogy ott volt az „Ш” HONVÉD MEGSZÜLETÉ­SÉNÉL Vállalta — balszélső létére — az ellenforradalom után újjá­szervezett piros-fehér csapatban — a jobbfedezet szerepkörét is! í A Pécsi Dózsa elődjével, a Pécs- j Baranya együttesével játszottak^ 1957 március 17-én Pécsett. Ti­zenötezer néző volt kíváncsi, hogy a teljesen szétzilált, sztár­jaitól megfosztott, eltiltások mi- at megtizedelt, hajdani világ- klasszis kispesti együttes „töre­dékcsapata” hogyan képes helyt­állni a bravúrokra mindig ké­pes, helyi tizeneggyel szemben. A Honvéd a következő összeál­lításban kezdte a játékot: Var­ga II. — Töröcsik II., Palicskó, Solti, — Babolcsay. Csákó — Horváth. Machos, Tichy. Kiss, Tímár. Ilyen összetételű együttes fennállása óta még soha sem képviselte a klub színeit! Az edző, Kiss Gábor a mérkőzés ' előtt ironikus büszkeséggel je­lentette ki: „— Feladatom leg­nehezebb ‘ részét már teljesítet­tem, 11 fiút sikerült mezbe öl­töztetni a mérkőzés előtti fotó­hoz.” A csapat dicséretére válik, hogy bár vereséggel hagyta el a pályát, mégis megállta a helyét... És nem sokkal később a Honvéd elindult a felfelé vivő úton. 1957—58-ban másodikok. egy évvel később — harmadikok let­ték a nemzeti bajnokságban. Babolcsay György pedig — nem sokkal később — már a fi­atalokat nevelte, sportvezetőként segítette a szakosztály fejlődé­sét. Milyen játékos volt? Íme a legilletékesebb, a százszoros vá­logatott, Bozsik József vélemé­nye! — Labdája megállt a levegő­ben! Elment a balszélen, be­nézett és MINT EGY SZÖGRE „felakasztotta” a befutó játé­kos lába vagy feje elé a labdát! Nem kellett utánakapni, rálépni, csak egyszerűen belerúgni, vagy belefejelni. Ezer élvonalbeli szélső közül egy, ha meg tudja ezt csinálni! De hát hogyan csinálta? __ Mi kisgyerekként, techni­kailag képzettebben jelentkez­tünk az egyesületnél, mint а maiak — mondotta az érdeklő­dőknek, majd így folytatta. — Tőlem legalább száz rongylab­dát koboztak el srác koromban, mégis mindig ott volt egy a táskámban! A Honvédban pedig? Nagyon igyekeztünk! Amikor már bajno­kok és katonatisztek voltunk, minden porcikánkban benne volt a labda szeretete, a győze­lem vágya. Eshetett az eső, ed­zőnk akár haza is mehetett mi még mindig egy-érintőztünk, lábteniszeztünk, minikapura fo­ciztunk! A Bp. Honvéd labdarúgó szak­osztály vezetőjeként a követke­zőket nyilatkozta: — Boldog éveket töltöttem 1945-től 1950-ig az egyesületnél. Többször hívtak máshová. Ma katonatiszt vagyak, (a Magyar Néphadsereg őrnagya. A szerk.) Alapvető kötelességemnek tar­tom a helytállást. Méghozzá ott, ahol éppen szükség van rám. Nos, hát ennyit Babolcsay í Györgyről, a játékosról, a sport- I vezetőről. Amit fentebb leírtunk, nem tőle hallottuk. Régi újsá­gokból, a kortársak visszaemlé­kezéseiből, könyveiből tallóztuk. Mert a csabaiak új edzője ma­gáról nem szívesen beszél. An­nál inkább a jelenről, a jövőről. Adjuk hát át a szót — neki. —1 A télen, betegségem alatt Komora Imre váltott fel a Hon­véd szakosztályvezetői tisztsé­gében. Ekkor külfödi edzői szer­ződésről volt szó. de feleségem lebeszélt erről. Februárban ke­restek meg a Bcs. Előre Sparta­cus vezetői, s elvállaltam a csa­pat szakmai irányítását Kétéves szerződést kötöttünk. Hogy miért éppen Békéscsabát választottam? Németh Lajos, Láza János már dolgozott a ke­zem alatt a piros-fehéreknél. Megragadott az, hogy Csabán NAGYON SZERETIK csapatukat és a labdarúgást a sportbarátok, amire bizonyíték a hat-hétezres, átlagos néző­szám! Az együttest ■— sokszor láttam játszani. Most, hogy há­rom hete „közelebbi” kapcso­latba kerültem a fiúkkal, el­mondhatom; nem csalódtam bennük! Jó a gárda hozzáállása, szorgalmasak a gyerekek. Nincs probléma, ami zavarná felkészü­lésünket Tervem az, hogy a szezonban hetente, négy napon át edzünk. Szerdán és csütörtökön — dél­előtt’ is. Ekkor lesznek az egyé­lű foglalkozások! A rajtig pe­dig — fokozzuk a felkészülés iramát. A jövőt illetően optimista va­gyok! A Gyulai SE ellen a csa­pat játékával elégedett voltam, noha a támadások nem voltak mindig folyamatosak. Viszont a fiúk mozgása biztató volt! A hét végén kezdődő tíznapos román túra. az öt előkészületi mérkőzés, minden bizonnyal elő­segíti a formábahozást! Nagy örömmel jöttem Békés­csabára! Bízom a játékosokban, a vezetésben, abban, hogy az új idényben is sikerül megközelíte­ni azt az eredményt, amelyet a nemrég lezajlott bajnokságban elért a csapat. Machalek István Húsz csapot nevezett az orosházi városi kispályás labdarúgó-bajnokság augusztus j 11-én kezdődő küzdelmeire. A szervezők két csoportra osztot­ták a nevezőket az alábbiak szerint: A-csoport: Zrínyi, ME­ZŐGÉP, Konzerv, Építők, Egyet­értés, Kardoskúti Olajbányász, Volán, Csillag Áruház, Kórház, Gyopáros. В-csoport: Üveg­gvári. KISZ, Vendéglátó, Vas- Műanyag, Röntgen, Állami Gazdaság, Bőripar, Ifjúsági ház, HUNGAVIS, Kazánjavító, 1 31-66 sa. Építők. i A sxnbadonrepűlo modellek bajnokságán! Csak ketten védték meg elsőségüket Orosházán, a helyi Klub ki­tűnő rendezésében Került sor­ra a szabadonrepülő modellek megyei bajnokságának második, befejező fordulójára. Az erős szélben közepes eredmények születtek, s voltak, akik modell nélkül tértek haza, mert gé­pük elrepült. A balszerencsés versenyzők bíznak a becsüle­tes megtalálókban, s így a kö­vetkező nagy versenyeken is teljes csapatok képviselhetik majd Klubjuk színeit. A bajnokság érdekessége, hogy mindössze ketten tudták megvédeni tayalyi bajnoki cí­müket; az orosházi Juhász Ist­ván és a békéscsabai Árva Já­nos. A többi tavalyi arany­érmes vagy hiányzott az első fordulóból, s emiatt nagy hát­rányba került. va®' az erős szélben még inkább kitűnt gyen­ge felkészültsége, az edzések hi­ánya. Eredmények: II. forduló. A-2-cs ifjúsági: >. Tóth (Oh.) 686. Papp I. (Gyula) 501, Papp S. (Gy.) 472. 4. Gellén (Békés) 313. Bajnok: Tóth István (Oh.) 1221, 2. Papp István 786, 3. Papp Sándor (mindegyik Gyula) 732. Л 2-es felnőtt: Plenter (Oh.) 547. 2. Ács (Oh.) 499, 3. Budavári (Oh.) 454, 4. Drienyovsziky (Bcs.) 387. Bajnok: Acs György (Oh.) 1131. 2. Budavári Zoltán (Oh.) 998. 3. Szendrődi Mihály (Bcs.) 958. Gumimotoros: 1. id. Mol­nár (Mezőhegyes) 637 2. ifj. Molnár (Mh.) 429. 3. Szeles (Bcs.) 295, 4. Molnár (Gy.) 283. Baj­nok: id. Mólnál- Géza (Mh.) 1044. 2, ifj. Molnár Géza (Mh.) 929, 3. Szeles Károly (Bcs.) 543. Mechanikus: 1. ifj. Árva (Bcs.) 51'. 2. Tóth (Oh.) 26. Bajnok: Egy mázsa hal Ennyi került horogra a gyo­mai horgászok hagyományos nyári versenyén, melyen 143- an álltak rajthoz. A legjobb eredményt a felnőtteknél Ri- móczi Mátyás (41 db, 13041 pont), Szabó Péter (20 db, 7520), Jenei László (23 db 7033), míg az ifjúságiaknál Csapó Elek f8 db, 5169), ifj. Siska László (6 db, 1965), és ifj. Farkas Sándor (2 db, 1702) érte el. A 3-as tömb győzött Befejeződött Békéscsabán a Kulich Gyula lakótelep lakás­szövetkezeti igazgatósága kez­deményezésére kiírt kispályás labdarúgó-bajnokság. A győ­zelmet az A. 3-as tömb csapata szerezte meg a V. 1—2-es és a V. 10-es épületek gárdái előtt. A góllövőversenyben Sülé (A. 3) győzött 19 góllal, Bagyinka (V. 10) és Gallovich (V. 1—2) előtt, akik 18 illetve 17 gólt rúgtak. Az ünnepélyes eredményhirdetésre holnap dél­után 6.00 órakor a Jóbarát vendéglőben kerül sor, ahol a győzteseket és helyezetteket tiszteletdíjjal jutalmazzák. A bajnokság végeredménye: 1. A. 3-as tömb 1 6 1 — 52— 9 13 2. V. 1—2-es tömb 7 5 — 2 21—15 10 3. V. 10-es tömb 7 4 2 1 27—В 9 1. 24-es tömb 7 4 12 18—13 9 5. D. в-OS tömb 7 3 13 12—21 7 6. 29-es tömb 7 3—4 18—1» в 7. 30-as tömb 7 1 — 6 6—56 2 8. 9-es tömb 7 — — 7 3—71 — A megyei IL o, labdarugó-bajnokság őszi sorsolását anyagtorlódás miatt csak holnapi szamunkban közöljük, ifj. Árva János (Bcs.) 298, 2. Tóth István (Oh.) 56. R'C vi­torlázó: 1. Csicsely (Bcs.) 478. 2. Szegedi (Gy.) 455, 3. Kvasz (Bcs.), 4. Plenter (Oh.) 55. Baj. nők: Csicsely Mihály (Békés­csaba) 978, 2. Szegedi Sándor (Gy.) 570. 3. Kvasz Pál (Bcs.) 342. A/”.es csapat: 1. Orosháza „A” 1732. 2. Gyula 1036. 3. Békéscsaba „A” 926. 4. Oros­háza .,B” 694. Bajnok: Oros­háza „A” (Plenter. Ács, Tóth) 3287. 2. Békéscsaba „A” (Drie- nyovszky. Vaszkó, Szendrői) 2627. 3. Gyula (Papp I„ Papp S., Gyepes) 1938 mp. Kvasz Pál Íz előkészület iegyéőer Bcs. Előre Sp.— Gyulai SE 3-0 (1—0) Békéscsaba, 600 néző. V : Andó T. Előre: Tasnádi (Tóth M.) — Kvasz (Kiss T.), Kerekes A., Dobó. Moós (Karasz). Lengyel (Vágási). Veszelka (Hódi). Ziel­bauer. Dávid, Németh. Schnei­der (Paróczai). Edző: Babolcsay György. Gyulai SE: Szerb (Vö­rös) — Szőke (Galbács). Fábi­án. Reinhardt. Szabó (Hajdú), Lovász, Mészáros. (Szentesi), Tóth. Vasvári. Rajki Sass (Té- bi) Edző: Vasvári Péter. Kez­dés után fölénybe kerültek a hazaiak, egvre-másra vezették a veszélyes támadásokat. 17. perc­ben Németh két csel utón a bal alsó sarokba vágta a labdát, 1—0. Közvetlen a kezdés után Schneider, majd Veszelka a fel­ső lécet talált^ el. A gyulaiak is vezettek akciókat, de a lö­vések rendre elkerülték Tas­nádi kapuját. A félidő továb­bi részében kiegyensúlyozott volt a. játék. Fordulás utón is az átszervezett NB I B-s együttes irányította a játékot. A gólok sorát Zielbauer nyi­totta meg: a 65. nercben 25 méterről hatalmas lövést kül­dött a jobb felső sarokba. 2—0. Tíz perccel később Németh 20 méterről a léc alá bombázott, a 80. percben pedig Paróczai volt eredményes. 4—0. Öt perc múlva Hódi fejese nyomán meg_ született a végeredmény. 5—0. Mindkét félidőben jobbára az NB I. B-s csapat irányította a játékot, sok veszélyes táma­dást vezettek a hazaiak, de ezék nem voltak eléggé gördü­lékenyek. Olykor hiányzott a folytonosság. Elképzeléseiket nem tudták mindig vá!óra vál­tani. igaz ehhez hozzájárult a gyulaiak lelkes, jó védőjátéka is. A gyulai támadók többször zavarba hozták a hazaiak vé­delmét és Tasnádinak eseten­ként bravúros védésre volt szüksége. Jók: Kerekes A.. Sza­bó. Dávid, Németh, Kiss T., iH. Fábián. Reinhardt. Lovász, Vasvári. Uhrin János P ешшишшш U 1833. JÚLIUS 23.

Next

/
Oldalképek
Tartalom