Békés Megyei Népújság, 1973. június (28. évfolyam, 126-151. szám)

1973-06-01 / 126. szám

M A KÖZVETLEN BUDAPESTI GYORSVONATOT KAP BÉKÉSCSABA ÉS GYULA (3. oldal) AZ AJTÓ MINDIG NYITVA ÁLL (3. oldal) MEGSÚGOM MAGÁNAK 4. oldal) Német pártküldöttség Kondoroson és Szarvason Megkezdődött Békéscsabán a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat vándorgyűlése Tegnap délelőtt fél 12 órakor i Babák György, a békéscsabai | városi tanács elnökhelyettese [ köszöntötte a Magyar Régészeti I és Művészettörténeti Társulat j vándorgyűlését, mely a városi | tanács dísztermében kezdte meg munikáját A köszöntő után 1 Entz Géza, a társulat alelnökej mondott megnyitót, majd Dér László, a Békés megyei Mú- | zeumi Szervezet igazgatója tá­jékoztatta a hallgatóságot a szervezet munkájáról, a hagyó- i mányok megőrzéséről és mai tő- ! fekvéseikről. A megnyitón részt vett dr. ' Korek József, a Magyar Nem­zei Múzeum főigazgató-helyet­tese, dr. Balek Erzsébet, az MTA régészeti intézetének osztályve­zetője és dr. Bóna István, az Eötvös Lóránd Tudományegye­tem docense is. Délután három órakor két szekcióban folytatta munkáját a vándorgyűlés. A régészek a városi tanács dísztermében, a művészettörténeti szekció pe­dig az ifjúsági házban tanács­kozott és hallgatta meg a prog­ram szerinti előadásokat. A vándorgyűlés résztvevői ma kiránduláson vesznék részt és Mezőberény, Gyoma, Szarvas nevezetességeivel ismerkednek. Napirenden : Vendégeink megtekintették a kondoros! Dolgozók Tsz-ben a fóliatelepet. A saját tervezésű lóliaházban Bajki János üzemegységvezető, főkertész az uborka hajtatás módszerét magyaráz­za. Fotó: Gál I pedagógusok lakásépítésének eredményei Tegnap csütörtökön délelőtt . magas rangú pártküldöttség ér- i kezett Kondorosra. A Német i Szocialista Egységpárt Közpon­ti Bizottsága mezőgazdasági | konzultációs küldöttsége Wolf­gang Mühlstädt elvtárs vezeté­sével. aki a Német Szocialista Egységpárt Központi Bizottsága mezőgazdasági osztályvezető­helyettese. május 28-a óta tar­tózkodik hazánkban. Tanulmá­nyozza az MSZMP X. kongresz- szusán hozott határozatok meg­valósításában szerzett tapaszta­latokat. a mezőgazdasági terme­lés, közelebbről a növényter­mesztés fő irányainak intenzifi- kálását, valamint a tudomá­nyos-technikai eredmények gyakorlati alkalmazását, az ag­A kollégiumok helyzete, ellá- ! tottsága Békéscsabán nem felel j meg a mai nevelési és elhelye­zési követelményeknek. Ez a mondat a Békéscsabai Városi Tanács Végrehajtó Bizottságá­nak tegnapi ülésén hangzott el Vantara János tanácselnök-he­lyettes összefoglalójában. A választott testület ugyanis a megyeközpont öt középiskolai kollégiumának gondjait tárgyal­ta. Az intézményekben össze­sen 905 tanulót helyeznek el — tegyük hozzá közel sem megfe­lelő körülmények között. Az előterjesztés, amelyet a városi tanács művelődésügyi osztályvezetője és a kollégiu­mok igazgatói állítottak össze, megállapítja, hogy a Lékai Já­nos kollégium kivételével, a többi négy intézmény zsúfolt. A kollégiumokban a diákokat j csak úgy tudták elhelyezni, hogy j közülük 40-nek Békésen bizto- j sítottak helyet. Arról is szó I esett, ezeknek a diákoknak ed­dig még nem sikerült „kijár- j ni”, hogy a. Volán regge'enként | iskolabuszt indítson. Gond az j is — és nem is kicsi —, hogy a fiú- és a leánykollégiumok öreg. nem erre a célra létesített épületekben vannak. Ezeknek az épületeknek a rekonstrukció- I rártudomunyi kutatómunka ha­tékonyságát s általában a me­zőgazdasági termesztés gyakor­latát. A pártküldöttségben he­lyet . kapott professzor Dieter Spaar, a mezőgazdasági akadé­mia növénytermesztéssel fog­lalkozó kutatórészlegének igaz­gatója, Peter Findeis, a vippa- chedelbauseni novénj'termelő termelőszövetkezet elnöke és dr. Johann Feil, a KB mezőgaz­dasági osztályának munkatársa. Kondorosi fogadásukon meg­jelent Supala Pál, a párt megyei bizottságának titkára és dr. Zsuffa Ervin, az MSZMP KB munkatársa. A vendégeket Szmola Gyula, a Dolgozók Tsz pártbizottságának titkára kö­járá és legalább 10 éves fenn­tartására van szükség. A gondokat növeli, hogy az itt elhelyezett diákoknak nin­csenek tanulószobái. A délutáni foglalkozásokat és az ebédelte­tést egy teremben o’dják meg. Hiányoznak a klubszobák. a sportra, játékra alkalmas udva­rok. A jelentésből és a vitából az is kitűnt, hogy az egyébként is emeletes ágyakkal zsúfolt in­tézetek nem képesek felvenni a jogos jelentkezőknek mintegy 30—40 százalékát. A vitában felszólaló kollégiu­mi igazgatók elmondták, hogy az új kollégiumok tervezésénél, régiek bővítésénél a jelenlegi tervezési normáknál célszerűb­beket kellene alkalmazni. A MÁV-nevelőintézet igazgatója pedig arról tájékoztatta a vb-t, hogy a 40 gyerekre méretezett hálókban jelenleg 60-an laknak úgy. hogy az ágyak hosszából levágtak. Remélhető’eg megoldás lesz az az intézkedés, amelyet a Közlekedési és Postaügyi Mi­nisztérium hozott az intézet bő­vítésére. Nem lesz szükség ar­ra, hogy mivel az ágyakat to­vább rövidíteni nem lehet, az amúgy is magasra nőtt gyereke­ket kelljen összepréselni. A minisztérium az intézet bővíté­szöntötte. majd Ladnyik Mihály tsz-elnök ismertette a termelő- szövetkezetben folyó gazdaság- szervező munkát. Ezután határszemle követke­zett. Megtekintették a szövetke­zet országos hírű zöldségkerté­szetét, Ezt követően u takar­mánykeverő közös vállalkozás működésével ismerkedtek, majd a három kondorosi tsz szakosí­tott sertéstenyésztő-telepét mu­tatták be a vendéglátók. Német vendégeink a kondo­rosi látogatás után Szarvason az Öntözési Kutató Intézetet ke­resték fel, ahol dr. Németh Sán­dor, igazgatóhelyettes a kutató­munkában elért sikerekről adott tájékoztatást. sere 29 millió forintot biztosit és így a jelenlegi 60 gyermek mel­lé újabb 60-at tudnak majd felvenni. Végső megoldást ugyan nem jelent, de nagyban segít a gon­dokon. ha a Békés megyei ál­lami építőipar az isko’acent- rumban ez évben megkezdett 288 ágyas kollégiumot a tervezett határidőre, vagyis 1975_re meg­építi. A vb megtárgyalta az intéz­mények egészségügyi higiéniai ellátottságát is. Dr. Sonkoly Kálmán kórházigazgató-főorvos felajánlotta, hogy a kórház or­vosai társadalmi munkába vál­lalják a szlovák kollégium egészségügyi felügyeletét. Azon viszont a vb sem tud segíteni, hogy az alacsony bérek miatt kevés a kollégiumi nevelő és a technikai alkalmazottak száma. Ezen csak központi Intézkedés­sel lehetne változtatni. A végrehajtó bizottság a je­lentés és a vita alapján határoza­tot hozott. Elismerését fejezte ki a kollégiumok vezetőinek, dolgozóinak és elvileg álífist fog_ lalt abban, hogy a rendelkezés­re álló anvagi eszközöktől füg­gően, a régi kollégiumi épüle­tek rekonstrukcióját folyamat­ba kell tenni. Uotyánszki János A pedagógusok lakásépítésé- j nek eredményeit, elmúlt évi ta- j pasztalat ait összegezték csütör­tökön a Pedagógusok Szakszer- ! vezete elnökségének ülé­sén. A tanácskozás megálla­pította: jó eredménnyel zárult a nevelők kedvezményes lakás- . építési akciója 1972-ben is. A j megyei művelődésügyi osztályok ebben az időszakban 1236 köl­csönigényt terjesztettek fel a Művelődésügyi Minisztériumhoz. A korábbi évhez képest a köz­ségekből benyújtott igények szá­ma némileg csökkent, a városia­ké pedig növekedett. Az Orszá­gos Takarékpénztár 1100 köl­csönkeretet biztosított. Örven­detes, hogy az építkezők 26 szá­zaléka pedagógus-házaspár és szembetűnő, hogy növekszik az j építkező óvónők száma is. Továbbra is sok segítséget je- J lent a pedagógusok számára a j szolgálati lakásvásárlás és -épí- ; tés. A megyék részére költség- vetésből biztosított lakásvásár- I lási összegek ebben a tervidő- j szakban nem változnak. A me- ( gyék a vásárlásra biztosított összegből támogatják a közsé- j geík szolgálati lakásépítkezéseit is. illetve néhány megyében eb- j bői a pénzből — helyi kiegé­szítés nélkül is — építkeznek. 1 A Konzervipari Szállítási j Készletező és Szolgáltató Válla­lat békéscsabai kirendeltségének Egyenes Űt aranykoszorús szo­cialista brigádja, amint arról | Szabó Imre kirendeltségvezető \ tájékoztatott, felkészülve várja-a! nyári szállítási szezon kezdetét,1 A KOHUSZ 22 gépkocsija közül — amelyekkel ebben az évben 409 ezer kilométert tettek meg, 37 ezer kilométerrel többet, mint a tavalyi év első öt hónapjában — négy tehergépkocsi nyolc gép. j kocsivezetővel jövő héten hét- j főn, június 4-én. megkezdi a! Változatlanul jelentős a belyi erőforrásokból történő építke­zés. A községi szolgálati lakás- építkezések száma szinte esz­tendők óta változatlan. A Pedagógus Szakszervezet megyei bizottságai már az el­múlt évben is szorgalmazták, hogy az illetékes megyei, illetve városi tanácsok hozzanak létre lakásépítési alapot, amelyből a tanácsi dolgozókon kívül a pe­dagógusok lakásépítkezéseit, il- , letve vásárlásait is támogathat­ják. Ezek a törekvések tavaly csak Debrecenben és Egerben jártak eredménnyel. Sajnos, né­hány megyében — például Ko­máromban — a tanács létre­hozott ugyan lakásépítési ala­pot — és bár a rendelet lehető­vé teszik — abba mégsem von­ták be a fenntartásuk alatt le­vő intézmények dolgozóit, így a pedagógusokat sem. Ügy tű­nik. ebben az évben előrelépés várható. A Pedagógusok Szakszerveze­tének elnöksége summázva a tapasztalatokat megállapította: a tavalyi esztendő is — a szá­mos hátráltató tényező ellenére — eredményeket hozott: több mint 1700 pedagóguscsalád la- kásoroblémája oldódott meg. (MTI) borsó szállítását a Békéscsabai Konzervgyárnak. Ezenkívül a hűtőipari vál­lalat békéscsabai gyárába négy gépkocsival szállítják a málnát. A többi jármű különböző mun­kákon vesz részt. Azt is elmond­ta a kirendeltségvezető, hogy a nyári szezonban külön gondot fordítanak arra, hogy a 'gépko­csipark állandóan üzemkész ál­lapotban legyen. A munkát nagyban megkönnyíti majd a közeljövőiben érkező három új 6 tonnás ZIL-gépkocsi. amellyel a gépkocsipark 25-re növekszik. A Békéscsabai Városi Tanács V. B.-ről jelentjük: Zsúfoltak a kollégiumok, kevés a nevelő Felkészült a KOHUSZ a nyári szállítási szezonra

Next

/
Oldalképek
Tartalom