Békés Megyei Népújság, 1973. április (28. évfolyam, 77-100. szám)

1973-04-19 / 91. szám

J 1 a megyei pártbizottság is a megyei tanács lapja Szél, eső Munka Érdemrenddel Várható idő­járás ma estig: Felhőátvonulá- sok, többfelé eső, záporeső. egy_két helyen zivatar, a ma­gasabb helye, ke« hózápor. Időnként élénk, helyenként erős északnyugati, nyugati szél. Várható legala­csonyabb éjszakai hőmérséklet 1—6, legmagasabb nappali hő­mérséklet 9—13 fok között tüntették ki Magas korinanykítiintetest adott át tegnap Klauko Mátyás, a megyei tanács elnöke Meszjár Györgynek, az Ingatlankezelő Vállalat igazgatójának. Az igazgató nyugdíjba vonulásának alkal­mából a Munka Érdemrend ezüst fokozatát kapta. A kitüntetés átadásánál jelen volt Gyulavári Pál, az MSZMP békéscsabai városi bizottságának első titkára, és dr Haraszti János, a bé­késcsabai városi tanács elnöke. SZARVASOK az Új tanács- ciklusban 20 millió forintot for­dítanak az úthálózat korszerűsí. íésére, építésére. Ebből az ősz- szegből négy kilométernyi út korszerűsítését és 700 méternyi út építését tervezik. — EZ NEM ÚJSÁG. Megjelent a SZOT Munkavédelmi Híradó­jának, az „Ez nem. újság”-nak legújabb száma, melyet az SZMT munkavédelmi bizotteágh eljuttat a vállalatokhoz. — MAGUNKRÓL, BESZÉ­LÜNK Szerelem, házasság, csa­ládalapítás a témája a békéscsa­bai Kulich Gyula Ifjúsági és Üttörőház Tízek Klubja mai foglalkozásának. A klub ven­dége Bozóky Éva, — SZTRÁJKOLNAK A STE­WARDESSES Kénytelen volt leállítani valamennyi menet­rendszerű járatát az Easteyn Airlines légitársaság, miután sztrájkba lépett a légi kiszol­gáló személyzet. A munkabe­szüntetéshez a földi alkalmazot­tak is csatlakoztak. — FELADATTERV. Szarvas Városi Tanács V. B. költségve­tési üzemének e havi feladatter. ve csaknem másfél millió forint értékű munka elvégzése. A fel­adattervben _út~ és járdaépítés, bölcsődeépítés, különböző kar­bantartások és a város szépí­tése szerepel. — VULKÁNKITÖRÉS. Szerdán reggel ismét működésbe lépett a japán Asama vulkán, amely ki­sebb kilövelléseivel február óta tartja izgalomban a környék la­kosságát. Ezt megelőzően 11 éven keresztül az aktivitás leg­csekélyebb jelét sem mutatta. Mai névnap: Emma .4 mai Emma nevünk erede­tére nézve ógermán és értelmé­re az „erm” és az „irm" szó ad magyarázatot. Ezek egyes kuta­tók szerint a nagyságot fejezik ki. mások viszont „szorgalmas, házias” jelentésűnek vélik. Borbemutatók Az ünnep, felkészülés jegyében bcrliemutató-sorozaito.t rende­zett a Közép-magyarországi Pincegazdaság gyulai pincésze­te. A megye nagyobb ÁFÉSZ-sínek székhelyén bemutatta tel­jes italválasztékát a boltvezetőknek, ék, tájékoztatót tartot­tak a forgalmazás lényeges változásairól is. Képünk a sárré­ti ÁFÉSZ-nél rendezett bemutatón készült, ahol cukrászké­szítményeket ®si kiállítoittafc, melyeket meg lg vásárolhatott a lakosság. (Fotó: Oravszki Ferenc) A Féké^ megyei Tanácsi Építőipari Vállalat felvételre keres Békéscsaba és a megye területén levő építkezéseire 8 fő villanyszerelőt, víz-gázszerelőt. fűtésszerelőt, minősített hegesztőt, kőműves szakmunkásokat, építőipari segédmunkásokat. Jelentkezni lehet a vállalat központjában; Békéscsaba, Kétegyházi u. 1921/2, (Hütőház mellett.) % Évforduló Harminc évvel ezelőtt, 1945. április 19-én lángolt fel utoljára a varsói gettófelkelés. A fasiszták. — mint emléke­zetes — Európa-szerte gettókba hurcolták a zsidókat, mielőtt de­portálták, koncentrációs tábo­rokba, majd gázkamrákba kény­szerítették őket. A varsói gettó­ban alakult ki az egyetlen, va­lóban tömegeket megmozgató fegyveres felkelés a fasiszta gyilkosok éllen, s ennek a küz­delemnek az ad történelmileg kiemelkedő jelentőséget, hogy mint a lengyel ellenállási moz­galom szerves része, az osztály­harc törvényeinek szellemében csatlakozott az európai ellenál­lás leghaladóbb vonalához. A kollégium-építési akció sikeréért Lapunkban már hírt adtunk arról, hogy a közelmúltban Szabó CsiUg. zongoraművésznő és Kocsis Albert hegedűművész; levél­ben kereste fel a Békés megyei Tanács Művelődésügyi Osztá­lyát. Felajánlották, hogy készek hozzájárulni a megyei kollégi­umi akció sikeréhez azzal, hogy Békéscsabán hangversenyt ad­nak. A művelődésügyi osztály örömmel vette a művészházaspár je­lentkezését, hangversenyük április 24-én, este 8 órakor lesz a Jókai Színházban. A hangversenyen — melyen Nagy János, a megyei tanács elnökhelyettese mond köszöntőt — Corelli, Schu­bert, Grieg, Kodály, Cserkin művei szerepelnek. A koncert teljes bevételét a megyei kollégiumi alap javára utal­ják át. — A JAZZ VILÁGA. Ma, csü­törtökön 'a Békéscsabai Kötött­árugyár kultúrtermében a jazz világáról tart előadást Sérhelyi Jenő. A TIT-előadásra délután 3 órakor kerül sor. — FÖLDRENGÉS. Újabb hat rengés rázta meg Costa Rica Tilaran körzetét, ahol a .múlt szombaton 6,7 erősségű földmoz­gást észleltek. A kormány szük­ségállapotot hirdetett a természeti csapás sújtotta országrészben. Tarasse nagytakaritasok Felkészült a vegyicikk-kereskedelem a megnövekvő forgalomra A Vegyianyag Nagykereske- j delmi Vállalat készletei az idén ' 20 százalékkal nagyobbak a ta- ! valyinál, s a következő időre is hasonló mértékű utánpótlásról gondoskodtak. A háztartások hagyományos tisztító-, takarító- szereinek teljes választéka kap­— ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS. Lenin születésének évfordulója alkalmából ünnepi megemléke­zést tart ma Békéscsabán a FÉK Gagarin Ifjúsági Pince­klubja. — GUMIABRONCSOK AZ ÁFÍSZ-NÉL. Az orosházi ÁFÉSZ és a TAURUS Országos Gumiipari Vállalat megegyezett, hogy az orosházi ÁFÉSZ_nél gumiabroncs-raktárai létesít. Az orosházi lerakatnál a TAURUS által gyártott, illetve forgalom­ba hozott valamennyi gumiab­roncs kapható lesz. ható, kivéve a cirokseprőt, melyből most is kevés van. Mo. só_ súroló-, és tisztítószerekből1 világszínvonalú a hazai ellátás. A kétféle hazai purkettlakkon kívül bőven van az NDK gyárt­mányú Bölovit-ból is. Angol, holland, NDK és hazai gyárt­mányú aerosolos ablak- és sző­nyegtisztítók könnyítik pjeg a háziasszonyok munkáját. A téli holmik szakszerű házi tárolásá­hoz minden kellék kapható az üzletekben. A tavalyinál nagyobb készle­tekkel rendelkezik a kereskede- lern a lakásfestés különböző kellékeiből. A festékek mellett nem hiányzik az ecset és a íes- tékhenger sem. A barkácsolók­nak szerez örömet a vállalat az­zal. hogy 100 ezer példányba« hasznos útmutatót készített a festés és ' mázolás különböző tudnivalóiról. A lakások tavaszi felfrissítéséhez 80—100 féle ta­péta is rendelkezésre áll. Ma érkezik a lottógömb Vésztőre A korábbiakban már hírt ad­tunk arról, hogy a 16. heti lottó­számok húzására április 20-án Vésztőn, ’ a helyi művelődési MEZÖBERÉNYI ÁFÉSZ „Hangulat” vendéglőjébe lángoskihordót azonnali belépésre felvesz. Érdeklődni: az ÁFÉSZ köz­ponti irodáján, Kiszely Já­nos gazd. csop. vezetőjénél, Népköztársaság útja 7. x házban kerül sor. A lottósorso­lást a község újratelepítésének 260. évfordulója alkalmából ren­dezik. < Most arról (kaptunk tájékozta­tást, hogy a lottósorsolást mind Vésztőn, mind a környező köz­ségekben igen nagy érdeklődés előzi meg. Fortuna „kézrekerí- tésére” körn.yékszerte számtalan kisebb-nagyobb lottózó-csopor­tok alakultak. Külön érdekes­séget, színt ad a lottósorsolás­nak az a körülmény, hogy a kö­zelmúltban — a 14. játékhéten —• megyénkben nyerték a két­millió 154 ezer forintos öttalála- tos főnyereményt! Egyébként a 90 bűvös lottószámot tartalma­zó gömb ma érkezik Vésztőre. járdaépítés Szeghalmon Tudósítónktól Sokszor hangzott el Szeghal­mon tanácsüléseken és más al­kalommal a járdaépítés szüksé­gessége. A nagyközség tanácsa az idén újabb 4 ezer négyzet­méter járda építését tervezte, s ebből már elkészült a József At_ tila utcában, befejezéshez köze­ledik a munka az Újtelepen a Vll-eis utcában és folytatják a Kassai, valamint a Baross ut­cákban. A tánácstagok kezde­ményezésére felújítják a Ka_ zinczy és a Bocskai utcákban a járdákat, Érmelléken pedig szé­lesítik. Az újtelepi VI-os utcá­ban a lakosság a járdaépítéshez társadalmi munkával is hozzá­járul. Ezenkívül a tanácstagok sokat segítenek a társadat munka szervezésében, irányító sóban. — DIVATBEMUTATÓ. Az UNIVERZÄL Kiskereskedelmi Vállalat és a méretes 'szabók- szűcsök ktsz műsoros divatbe­mutatót tart április 25-én, szer­dán Békéscsabán, az ifjúsági és útt^rőházban. A műsorban Hofi Géza, Harangozó Teri, Aradszky László, Sárosi Katalin és Maj- láth Jenő lépnek teL SÉÊiJÊMSm Az MSZMP megyei bizottsága és a megyei tanács lapja, FŐSZERKESZTŐ« CSEREI PAP FÖSZERKESZTOHELYETTESí Deák Gyula OLVASÓSZERKESZTŐK: Varga Dezső, Varga Tibor BELPOLITIKAI ROVATVEZETŐ! Rocskár János GAZDA SAGPOUTIKAJ ROVATVEZETŐ rPodina Péter MŰVELŐDÉSPOLITIKAI ROVATVEZETŐ: Sass Ervin SPORTROV ÁTVEZETŐ« Ma «.balek István Szerkesztőeég! eSK Békéscsaba. Postaöők in, Telefon: 18-198. IS—398 Kiadja a Békés megyei LapkSacK Vállalat 8681 Békéscsaba. Postaflők Ul, Telefon: u—021. 11—061 FELELŐS KIADÓ: Lehoezky Mihály TerJeasH a Magyar Posia SäSflzethetö a postahivataloknál és a kézbesítőknél. Előfizetési díj egy hóra 30,— Ft Békés megyei Nyomdaipari' Vállalat, Békéscsaba, Indes; ti Ki

Next

/
Oldalképek
Tartalom