Békés Megyei Népújság, 1973. április (28. évfolyam, 77-100. szám)

1973-04-20 / 92. szám

Sok, sikert Békés! Történelmének legnevezete­sebb napjára ébredt ma Békés lakossága: az április 15-én meg­választott tanácstagok, a városi rangot képviselő alakuló ülést tartanak. Ez a történelmi tény néhány esztendő máivá termé­szetesnek tűnik, de ma, mint új íjuha, gyönyörködtető, ünnepé­lyes, A házak, a parkok, játszó­terek mindegyikén «tt a békési­ek szívderítő munkája, az ün­nepre készülődés betetőzése: a rend és tisztaság. Ez a külső pompa fogadja az odaérkező vendégeket, akik osz­tozni kívánnak a békésiek hal­latlan nagy örömében. Osztozni, hiszen ez a várossá születés nem csupán Békés fejlődését fejezi ki, hanem egész korunkét is. Vályogfalú házak kuporogtak a sáros, poros éjszaka-sötét ut­cákban, ahol szapora volt a gyer­mekhalandóság, a hírhedt ma­gyar betegség, a tüdőbaj is pusz­tított. így látta. így találta 1944. október 6-án a felszabadító szov­jet hadsereg. Nem kisebbíteni akarjuk azt a nagy erőfeszítést, melyet Békés lakossága az utób­bi másfél évtizedben kifejtett, sőt éppen a -megillető helyre tesszük, amikor azt mondjuk: Békés csak azért lehet város, mert hazánkban győzött a mun- käshatälom. E település minden nap történelmének legdicsőbb lapjait a szocializmusban irta és írja. Ezt fejezik ki a város cí­merében szembetűnő vörös szí­nak, a kék mezőben a vörös öt­ágú csillag, a vörös zászló, az arany búzakalász, fekete fogas­kerék: forradalom és munka. Es e kettő egyet jelent: szabadságot, szocializmust. Igen, történelmének mérföld­köves állomásához érkezett Bé­kés. A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa — idevonatkozó rendeletével — 1973. április 15. napjával várossá nyilvánította. A városi cím adományozás nem­csak elhatározás, nem jótéte­mény, nem belátás dolga. A bé­késieknek sem úgy pottyant ölükbe e rang. Talán az itt élő nép és a helység történelmi lap­jain el-eltűnő dicsőség, talán a Viharsarok nevének tündöklése sarkallta a vágyat, hogy kive­rekedjék a városi rangot. A nagyközség vezetői tették a dol­gukat s a lakosság újra és újra arra ösztökélte őket: tegyenek meg mindent a városi rang el­éréséért. Megfogadták a ‘szót és nem kilincseléssel, de az egész lakosság önerejének hasznosítá­sával mindennap közelebb ke­rültek a végcélhoz, lia csak az elmúlt két esztendőt is említjük meg, a dolgos hétköznapok ered­ménye messze fémjelzi szorgal­mukat, kitartásukat. Hétszáz új •lakás épült fel, új üzletek nyíl­tak. Több millió forintot fordí­tottak járdák, utak létesítésére. A lakosság összefogott a vízhá­lózat bővítéséért. Felújították a kultúrházat, a bölcsődét, a für­dőt. És lehetne sorolni mindazt, ami egy-egy téglát jelentett a városi rang alapjaihoz. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy most is olyan tanácstagokat választot­tak akik a város „okos gyüle­kezetében' méltó folytatói az alap megkezdésének. A lakosság pedig kész cselekvőén támogatni első városi tanácsát a közgondok leküzdésében. Jól tudjuk, ifem vagyunk még a nehézségek híján, az emberek homlokáról minden ráncot még eltüntetni nem tudtunk. A Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága 1972. no­vemberi határozata megjelölte az utát, melyen haladva nagyobb sikereket érhetünk el a X. kong­resszus határozatainak végrehaj­tásában. Azzal a jóérzéssel köszöntjük megyénk ötödik városát és kí­vánunk sok sikert az új tanács­nak, hogy — mint a felszabadu­lás óta mindig — önbizalmat és erőt ad a cselekvéshez az a meg­becsülés, mellyel a választópol­gárok adta mandátum e posztra emelte. E tanácstól várják a vá­ros további felvirágoztatását, melyhez az ünnep után az egész lakosság adja az alkotó, dolgos hétköznapokat,! Roeskák János 1973. ÁPRILIS 3#., PÉNTEK Ara: 80 fillér XXVIII. ÉVFOLYAM, 92. SZÁM 4 Vályí Péter moszkvai megbeszélései Moszkva A KGST Végrehajtó Bizott­ságának ülésén Moszkvában tartózkodó Vályi Péter minisz­terelnök-helyettes csütörtökön a magyar—szovjet gazdasági kapcsolatok időszerű kérdései­ről tárgyalt szovjet kollégáival. Vályí Pétert fogadta Nyikolaj Bajbakóv szovjet miniszterel­nök-helyettes, az Állami Terv­bizottság elnöke. Ugyancsak csütörtökön délelőtt került sor megbeszélésre Vályi Péter és Mihali Leszecsko miniszterel­nök-helyettes között „Örömmel látjuk eredményeiket” Szovjet kolhoz-küldöttség a sarkad! Lenin Termelőszövetkezetben Ma tartja alakuló ülését a békési városi tanács Délután ünnepi nagygyűlés,, beszédet mond fehér Lajos9 a Minisztertanács elnökhelyettese Az április 15-től városi rangra emelt Békés ma délelőtt 9 órai •kezdettel tartja hivatalos alakuló tanácsülését. Az alakuló ülésen a választási elnökség beszámol a választás eredményéről, majd az ügyrendi bizottságot’ választják meg. Ezen a tanácsülésen hatá­rozzák meg a városi tanács vég­rehajtó bizottság tagjainak szá­mát és megválasztják a tanács elnökét, helyettesét, valamint a végrehajtó bizottság többi tagja­it. akik ünnepélyesen leteszik az esküt. Itt kerül sor a tanács kü­lönböző bizottságainak megvá­lasztására. és a négy megyei ta­nácstag jelölésére és választásá­ra is. Az alakuló tanácsülést ünnep­ségsorozat követi. Az MSZMP Békési Városi Bizottsága, a Ha­zafias Népfront városi bizottsá­ga és a városi tanács együttes rendezésében a várossá nyilvání- tás alkalmából délután fél 3 órai, kezdettel ünnepi nagygyűlést j tartanak a művelődési ház nagy­termében. A nagygyűlésen Fe­hér Lajos, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Miniszter- tanács elnökhelyettese mond ün­nepi beszédet és átadja a városi tanács elnökének Békés várossá nyilvánításáról szpló okmányt. Az ünnepi beszédet megelőző­en és azt követően gazdag mű­sor szórakoztatja a nagygyűlés résztvevői í. A műsorban fellép Kocsis Albert hegedűművész, Szabó Csilla zongoraművész, to­vábbá a Jókai Színház művészei : Bángyörgyi Károly. és Bicskei Károly Jászaí-díjas színészek, az orosházi madrigál kórus, vala­mint a Békési ÁFÉSZ zenekara és az ifjúsági énekkar. A nagygyűlés befejezése után, fél öt órakor Fehér, Lajos elv­társ ünnepélyes keljetek között elhelyezi a Széchenyi tér 2. szám ■ alatt megépülő 32 lakásos OTP- ! ^társasház alapkövét. Az új város látképe. Békés 21 ezer lakosával az ország második legnagyobb községe volt. Máj naptól megyénk ötödik városa. Tizenhat ipari üzent. ú| lakóházak* iskolák jelzik a vá­ros® fejlődésé«. Amint arról lapunk április 19_i számában hírt adtunk, a Kárpáton tiVi terület Lenin- renddel kitüntetett XXII. Part kongresszus kolhozának küldött­sége Kolka Iván Ivánovics koL hozelnök vezetésével ellátoga­tott a testvéri sarkadi Lenin Termelőszövetkezetbe. A kül­döttség tagjai : M. Szófia Mihájlo- va Lenin-renddel kitüntetett kertészeti brigádvezető, G. Mi­hail Mihajlovics gépészfőmémök, B. Iván Ivánovics, a munkácsi kerület földművesszövetkezeté­nek elnöke. Testvérpártunk kolhoz-kül­dötteit« tegnap délelőtt a sar­kadi lienin Termelőszövetkeze* központjában Kozsuch János elnök fogadta. A baráti találko­zón jele« volt Kesztyű« Lajos, az MSZMP sarkadi nagyközségi bizottságának titkára, valamint Szegedi Lajos, a nagyközségi tanács elnöke. A baráti üdvözlő szavak után a Lenin Termelő­szövetkezet elnöke tájékoztat­ta a küldöttséget azokról az eredményekről, gondokra', ame­lyeket a sarkadiak a kárpát- ukrajnai kolhozisták legutóbbi látogatása óta elértek, amelyek­kel megküzdöttek. Elmondta, hogy az 1970-es év elemi csa­pásait követően a közös gaz­daság dolgozói nagy erőfeszíté­seket tettek, hogy a több mint 18 millió formte« kárt maguk mögött tudják. Kozsuch János tájékoztatóját követően Kolka Iván Ivánovics megköszönte a szíves fogadta­tást s a következőket mondta: — Örömmel látjuk, hogy test­vér kolhozunk, a sarkadi Le­nin Termelőszövetkezet gazdái az MSZMP X. kongresszusának szellemében jó eredményeket értek el az 1972-«» évben. Meg­győződésünk, hogy a jövőben hírnevükhöz méltóan helytáll-» nak a gazdasági termelőmunká­ban. Ezután a XXII. PártkongresK- szus kolhoz elnöke arról tájé­koztatta a résztvevőket, hogy a kárpátukrajnai testvéri kolhoz milyen eredményeket ért el. El­mondta, hogy 65 ezer mázsa gabonát, 45 ezer mázsa bur­gonyát, 32 ezer mázsa zöldséget kétezer 650 mázsa 'dohányt és 20 ezer mázsa gyümölcsöt ter­meltek az 1972-es évben. Kol­hozuk bruttó jövedelme meg­haladta a négymillió 400 ezer rubelt és ebből a tiszta jöve­delem egymillió 800 ezer ru­bel. A kölcsönös tájékoztatást kö­vetően, a kárpátukrajnai ven­dégek megtekintették a Lenin Termelőszövetkezet 3_as, 2_es és 1-es üzemeit. Ma délelőtt 10 orakor pedig Lenin születé­sének 103. évfordulójára és a sarkadi Lenin Tsz 28. évfor­dulójára rendezett ünnepségen vesznek részi B. JL

Next

/
Oldalképek
Tartalom