Békés Megyei Népújság, 1973. március (28. évfolyam, 50-76. szám)

1973-03-16 / 63. szám

À farsangi rejtvény nyertese A MEGYtLI PÁRTBIZOTTSÁG f S A MÇGŸE l TANÁCS L AP ) A Szeles idő Várható időjá­rás ma estig: Csökkenő felhő­zet. Nyugaton és délen is fokoza­tosan megszűnő havazás. Mérsé­kelt, Időnként élénk, helyenként átmenetileg még erős északi, északkeleti szél. Az éjszakai le­hűlés erősödik. Várható legala­csonyabb éjszakai hőmérséklet minus,, 1, mínusz 6, legmagasabb nappali hőmérséklet 4—в fok között. Távolabbi kilátások kedd reg­gelig: Csökkenő felhőzet. Az időszak elején még kisebb hava­zás, havaseső. Legalacsonyabb hajnali hőmérsékletek mínusz 4. plusz 2 fok között. Legmagasabb nappali hőmérsékletek: eleinte plusz 4—8 fok, később 8—12 fok között. Jelentős mennyiségű (legalább 5 milliméter) csapadék az ország területének 20 száza­lékán várható. (MTI) Htmestojás Kanadába r A tengerentúlra, kanadai megrendelésre készül hímesto- jás a Sárközi Népművészeti Szövetkezetben. Húsvétra 200 sárközi hímest küldenek Mont- reálba. A szövetkezet tagjai az idén a tavalyinál több, mint­egy 12 ezer színpompás hímes- tojást készítenek. Ezek egyhar- mada exportra, zöme pedig a hazai boltokba kerül. A tapasz­talatok szerint a himestojás kedvelt ajándéktárgy, és nem­csak húsvétkor, de egész éven át szívesen vásárolják itthon és külföldön egyaránt. Évforduló . Nyolcvan évvel ezelőtt 1893. március 16-án halt meg — 49 éves korában — Puskás Tiva­dar, a telefonközpont és a te­lefonhírmondó magyar feltalá­lója. Puskás Tivadar Angliában, majd Amerikában is tevékeny­kedett. Az Egyesült Államok­ban együtt dolgozott Edisonnal, aki megbízta Puskást európai ügyei képviseletével, A magyar szakember ezután Párizsiján tervezett telefonközpontot, s itt mutatta be a kor embereit el­képesztő találmányát, a tele­fonhírmondó egyik ősét Az 1881-es párizsi világkiállításon a párizsi operából közvetített előadást hallgatták két-három percig egy teremben az érdek­lődők. . Tanfolyamot indít n% MJSZ megyei nserresete — JÁRDAÉPÍTÉSEK. Szarvason 300 ezer forintot meghaladó összeget szánnak az idén járda­építésre. Ebből az Esze Tamás, a Gárdonyi, a Mikszáth, a Tol­di utcákban, valamint a siratói vasútállomásnál és az Erkel té­ren készül járda, mintegy más­fél kilométer hosszban. A Magyar Jogász Szövetség Békés megyei Szervezete nagy gondot fordít a jogászok to­vábbképzésére. A továbbkép­zési formák között legnagyobb jelentősége a speciális oktatási formának van. Az MJSZ me­gyei szervezete ebben az évben megyénkben is indít az ügyvédi és jogtanácsosi vizsgára felké­szítő szakmai tanfolyamot. A vizsgarendelet értelmében ugyanis ügyvédi, valamint jog­tanácsosi vizsgára csak azok jelentkezhetnek, akik joggya­korlatuk ideje alatt a vizsga- előkészítő-tanfolyamot eredmé­nyesen befejezték. A tanfolya­mon részt vehetnek a vállala­toknál, szövetkezeteknél, állam- igazgatási ,szakigazgatási és tár­sadalmi szervezeteknél jogi munkakört ellátó dolgozók, A jelentkezési határidő 1973. áp­rilis 30-a. A jelentkezési kérel­met a Magyar Jogász Szövetség Oktatási Központjába kell be­küldeni. (Budapest, V., Szeme­re u. 10.). A tanfolyam 18 kon­ferenciából áll majd. Feldol­gozzák az ügyvédi és jogtaná­csosi vizsga egész anyagát. À tanultakról a hallgatók írásban számolnak be. Ilyen jellegű tanfolyamra az elmúlt években csak Budapesten és olyan vidé­ki városokban került sor, melyeknek jogi egyetemük van. — A BÉKÉSCSABAI MEZŐ­GÉP VÄLLALAT békéscsabai központi és helyi gyáregységé­nek ifjúsági klubjában a gyár fiataljai ünnepi KJSZr taggyű­lésen emlékezlek meg tegnap délután, március 15-ről, ahol Bursán Sándor SZB-titkár mél­tatta a történelmi évfordulót. — К RÉSZ -OKTATÁS DOMB­EGYHAZÁN A dombegyházi általános iskolák 110 tanulója a közelmúltban adott számot KRESZ-ismereteiről. A tanulók igazolványt kapnak a sikeres KRESZ vizsgáról, amelyhez nagy segítséget nyújtott a me­zőkovácsházi rendőrkapitány, ság azzal, hogy okuatót biztosí­tott számukra. Tegnap átvette szerkesztősé­günkben a farsangi rejtvénypá­lyázat nyertese. Kiss Piroska, az első díjat, egy ezer forintos vá­вэяааяяавяаавааяаяввяяяаяваавяяававааяаваямяВ' — KÁRTÉRÍTÉS. Az Állami Biztosító Békés megyei Igazga­tóságának orosházi járási fiók­ja jelentős összeget fizetett ki februárban kártérítésekre. A különböző káresetek miatt kifi­zetett összeg meghaladja az egy millió 200 ezer forintot. — VtZMÜEPlTES. Gyoma és Endrőd nagyközségek közös re­gionális vízmüvet építenek, melynek tervezési költsége 750 ezer forint. A vízműhöz még az idén fúrnak egy kutat, egymillió 100 ezer forintért. — EGYESÜLETI ÜLÉS. A Tex­tilipari Műszaki Tudományos Egyesület békéscsabai szervezete választmányi ülést tart, ma Bé­késcsabán a Technika Házában, délelőtt 9 órakor. Ezen a héten megkezdte mun­káját az a légi expedíció, amely­nek fő feladata az úszó jégtáb­lán létesített „Északi-sark 19” szovjet tudományos állomás sze­mélyzetének hazaszállítása. A jégtáblán a hagyományoknak megfelelően élelmis zerkészlete - két hagynak az esetleges jöve­vények számára, valamint egy orosz és angol nyelven írt leve­let, amelyben azt kérik, hogy kö­zöljék Moszkvával az egykori tá­borhely koordinátáit. Az úszó állomás 1969 októbe­rében kezdte meg működését egy körülbelül kétmillió torma sú­lyú vándorló jégszigeten. Ez a sodródó jégtábla, amely szállást adott a sarkkutatóknak, több mint kétezer kilométeres utat tett meg az óceánon. ? ■ Egy pillanatra... ! Munka Érdemrenddel tüntették ki Dr. Csont Jenő több évtizede dolgozott Szarvason állami köz­jegyzőként. Tapasztalatával. alapos jogismeretével sok segítséget nyújtott az igazságszolgáltatás területén dolgozó kezdő jogászok­nak. A szarvasiak is gyakran fordultak hozzá jogi tanácsért, útba­igazításért. A mindig segítőkész, kimért hangú, idős közjegyző a napokban vonult nyugdíjba. Évtizedes munkássága elismeréséül dr. Korom Mihály igazságügyminiszter adta át dr. Osont Jenőnek az Elnöki Tanács által adományozott Munka Érdemrend bronz- íokozatának kitüntetését. Egyikük azt mondja: piros, A másik meg azt, hogy lila, A harmadik, hogy fekete... S folytatódna még a vita. Am a főnők is megszólat: — Milyen szép piros [a színe!] S egy szólamra vált la kórus:] — De mennyire, de meny­nyire!] — NÖVEKVŐ TERMELÉS. Lengyelország ipari termelése az év első két hónapjában a ta­valyi azonos időszakhoz képest 11,3 százalékkal növekedett. Az ország ipara januárban és feb­ruárban 3,9 milliárd zloty érté­kű árut termelt terven felüL Tanácstagi fogadóóra Békéscsabán, március 17-en, 8—13 óráig a 24-es kerület lakó­inak Babák György tanácselnök- helyetíes tart fogadóórát hiva­tali helyiségében, Városi Tanács em. 7. szám alatt. Érdekes könyv V. Károly spanyol király el­határozta, hogy megjutalmazza kegyencét egy könyvvel, amit bankókból fűztek. A kegyenc köszönőlevelében a következő­ket válaszolta: — Ez a könyv olyan érdekes, alig várom, hogy megkapjam a második kötetét. A király mosolygott, elkül­dött egy hasonló ,. kötetet”, utolsó oldalán a megjegyzéssel: — Második és utolsó kötet! Minden termékük díjnyertes ügyeletes rípodcrünk A Kiváló Aruk Fórumának gyakorlatában talán még példa sem akadt rá, hogy valamely üzem minden termékével el­nyerje „Kiváló Áru” cím, illet­ve a jellegzetes háromszögletű embléma viselésének jogát. Ez sikerült a szegedi MEDIKÉMIA szövetkezetnek, amely kizáró­lag autóápolási cikkeket gyárt Eddig már nyolcféle áru gyár­tási módját dolgozták ki, kö­zülük hatót sorozatban készíte­nek. Az üzem újdonságai kö­zött szerepel az úgynevezett száraz kézmosó, mely tubusból kinyomható krémszerű anyag. Ez pillanatok alatt eltávolítja a szennyeződést a motorjaví­tással bajlódó autós kezéről. Érdeklődésre tarthat számot a csúszásgátló spray is, melynek használatával fokozódik a ke­rékgumi tanadása, tehát csök­ken a balesetveszély. VESZÉLYES A SÍKOS ÛT Március 14-én. szerdán reggel fél hatkor Szarvas és Békés- szentandrás között haladt sze­mélygépkocsijával Hoffmann Jó­zsef 28 éves. Battonya Dankó u. 29 szám alatti lakos. Az út csú­szós volt. ennek ellenére Hoff­mann elég gyorsan hajtott. A 74-es kilométerkőnél ért utói egy pótkocsis teherautót és belekez­dett az előzésbe. Az előzésre azonbar nem állott elegendő hely és oldaltávolság rendelke­zésre em-'att bal első kereke az útpadkára futott. A kocsi meg­csúszott é« az árokba borult. A gépkocsi utasa. Filioínyi János békéscsabai lakos súlyos, nem életv?s?á1ves sérüléseket szen­vedett. Koffmann József sérülé­sei nyolc napon belül gyógyul­nak,, sárlási utalványt A* értékes nyereményt lapnnk főszerkesztő- helyettese, Deák Gyula adta át. (Fotó: Dcmény) гавяаявяяяаяавваввавяааяааваяяеаааааяа — ÚJFAJTA HEROIN. Az utób­bi hónapokban a heroin új for­mában jelent meg a párizsi ká­bítószerpiacon. A készítmény, mely a rendőrség véleménye sze­rint Hollandiából került Francia- országba, jóval erősebb a régi- , nél. Tiszta heroin tartalma meg- j közelíti a 80 százalékot é& az el- 3 múlt hetekben sok fiatalt szál- -, lítottak a kórházba mérgezési jj tünetekkel. — PERT VESZTETT ZSA ZSA. j Zsa Zsa Gábor, a hírhedt ma­gyar származású színésznő, szerdán elvesztette a New York-i Waldorf Astoria luxus szálloda ellen indítóit kártérí­tési perét. A színésznő azért pe­relte a hotelt, mert 1970. au­gusztusában fegyvere« rablók állítólag 250 ezer dollár értékű ékszertől „szabadították” meg az előkelő szálloda egyik liftjé­ben. Mai névnap: Henriette A Henrik női megfelelője Л mai Henriette. Hangzása elle­nére nem otthonos a franciá­ban, hanem becéző formájában a „Henny” alakban inkább né­met nyelvterületen fordul élű. Egyébként más alakjai a né­metben a Henrike, Heinrike, hollandban a Hendrikje, — TELEFONDOKTOR AZ FL~ Hl ZÁSRÓL. Ma délután 3—5 óráig ismét hívható a népszerű telefondoktor a 12—407-es íele- fonszámon. Ezúttal az elhízás­ról tart előadást. — KEVESEBB SZABÁLYSÉR­TÉS. 1971-ben még 35 »selben kellett szabálysértési eljárást indítani Végegyháza község szakigazgatási szervének. A ta­valyi évre már örvendetesem csökkent az eljárások száma. Húsz esetben kellett büntetésit kiszabni és ezek összege ötezer 750 forint volt .szemben az 1971« es, csaknem 11 ezer forinttal. — TÓTKOMLÓS CÍMERÉ Cí­mert készített Tótkomlós nagy­község tanácsa. Megtervezésére és kivitelezésére az idén 30 ezer- forintot fordítanak az idén a fej­lesztési alapból. ЁЁШШШ At MSZMP megyei bizottsága *s » megyei tanács lapja. FOSZERKESZTOt CSEREI PÁL FOSZERKESZTÖHELYETTES : Deák Gyula OLVASÓSZERKESZTŐK : Varga Dezső, Varga Tibor BELPOLITIKAI ROVatVEZEIÖS Bocskár János GAZDASAGPOUTIKAÏ ROVATVEZETŐ:Podioa Péter MŰVELŐDÉSPOLITIKAI ROVATVEZETŐ: Sasa Ervin SPORTROV A TVEZETOc Machalek István Szerkesztőség: Sffin Békéscsaba. Postafiák Ш. Telefon: 12-19». 12—380 Kiadja a Békés megyei LapMadő Vállalat SSOl Békéscsaba. Posta fiók 111. Telefon: n-021. 11—051 FELELŐS KIADÓ: Lehoczky Míbály Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a postahivataloknál és a kézbesítőknél. Előfizetési díj egy nóra 30,— Fk Békés megyei Nyomdaipari Vállalat, Békéscsaba. Index: 2SM( Végétért a sodródás

Next

/
Oldalképek
Tartalom