Békés Megyei Népújság, 1973. március (28. évfolyam, 50-76. szám)

1973-03-01 / 50. szám

MA A PÉNZÜGYI FEGYELEMRŐL (3. oldal) MANDTTLAFAK ALATT ÉS ITTHON (4. oldal) OLAJKUTATÁS SZEGEDEN (5. oldal) Negyedszázad a haza szolgálatában Huszonöt évvel ezelőtt, 1948. február 29-éa а már évekkel előbb alakult Magyar Partizá­nok Bajtársi Szövetsége, vala­mint az alig több mint egyéves múlttal rendelkező Partizánba- rátak Szövetségének egyesülé­sével megalakult a Magyar Sza­badságharcos Szövetség. A for­dulat évében a szövetség meg­alakulása népi demokráciánk jelentős eseménye volt. A Ma­gyar Szabadságharcos Szövetség magába foglalta azokat, akik a spanyol szabadságharcban küz­döttek, felsorakoztak tagjai kö­zött azok is, akiit a második világháborúban mint partizá­nok fogtak fegyvert a magyar szabadság, a magyar nép jövő­jéért. Kívánták a szövetség lét­rehozását a munkások, parasz­tok. az akkor fejlődésnek in­duló néohadsereg és a rendőrség kötelékében szolgálatot teljesí­tők, de különösen a munkás­ifjúság. A MSZHSZ megalaku­lását országszerte nagy lelke­sedéssel fogadták mindazok, akik a demokrácia hívei voltak. Egvre jelentősebb tömegek so­rakoztak fel a szövetség célki­tűzéseinek megvalósítására így a szövetség rövid idő a’att az ország egvik legnagyobb tömeg­szervezetévé vált. A szövetség nevéhez fűződik a Munkára, Harcra Kész mozgalom meg­szervezése, amely a szórakozá­sokon és soorton túl sokak szá­mára lehetővé te‘te, hogy a honvédelmi munkába bekapcso­lódjanak. Ugyanebben az időben, 1948 elején alakult meg. az ország­ban működő repülőegyesülete­ket átfogó és irányító szervezet, az Országos Repülő Egyesület. Kezdetben és később is az egye­sülésig a Szabadságharcos Szö­vetség és az ifjúsági szövetség seeí'ségével mozgósította a mun­kásfiatalokat repülőiskol ára. Az OMRE, majd jogutódja, az MRSZ a sportrenülés mellett a honvédelmi nevelő- és felkészí­tő munka céliait szolgálták. Azok közül, akik akkor ismer­kedtek meg a repülés alapjai­val. ma sokan néphadseregünk harci repülői, vagy különböző repülő-szerveknél végzik fele­lősségteljes munkáinkat. A mo­dellezők tevékenvsége, az ejtő­ernyőzés is e két szervezet se­gítségével bontakozott ki iga­zán. A Magyar Szabadságharcos Szövetség és a Magyar Repülő­szövetség egyesítése után. 1955- ben ’étreiött a Magyar önkén­tes Honvédelmi Szövetség. Alap- szervezeteiben és klubiaiban, körökben tanulócsooortoVban és tanfolyamokon folytatták az egves ki>4«vr*si ágak ismeretei­nek oktatását. A szövetségben magasabb fokú motoros, lövész, rádiós, rent'd őmodel1 ező, vitor­lázó és motorosreoülő. ejtőer­nyős. vízi. műszaki és lovas- kiképzést kaptak a fiatalok. A 7 el1 en forradalmat követő évben. 1957 augusztusában az MSZMP Intéző Bizottságának határozata értelmében létrejött a Magyar Honvédelmi Sport- szövetség. Olyan oolitikai tö­megszervezet, ame’v munkáját az MSZMP irányításával. a KISZ-szel, munkásőrséggel, a partizánszövetséggel, a külön­böző állami és társadalmi szer­vekkel szorosan együttműködve végzi. Mint egészségesen fejlő­dő tömegszervezet jól szolgálta az annyira fontos honvédelmi nevelés, felkészítés, és a reá bí­zott területeken, a magyar sport ügyét Jelentős szerepet töltött be az ifjúság. a társadalom szé­les köreinek szocialista, hazafias szellemi neve’ésében. A honvé­delmi sportszövetség 1967-ben alakult át Magyar Honvédelmi Szövetséggé. Egyik legfontosabb feladata a fiatalok felkészítése a kato­nai szolgálatra. A szakklubok­ban és tanfolyamokon sokan is­merkednek meg a különböző technikai eszközök kezelésé­vel. Sok fiatal tanul meg be­vonulása előtt gépjárművet ve­zetni. Honvédelmi jelentőségén túl ez a képzési forma a fiata­loknak a polgári életükben is nagyon hasznos. Jelentős azok­nak a száma is. akik mint kép­zett rádiótávirászok vonulnak be a hadseregbe. Az elektroni­kai, tábori stúdió kezelő tanfo­lyamokra jelentkező fiatalok megismerkednek az elektro­technika alánjaival. Aki vi­szont a természethez vonzódik jobban, s úgy érzi, hogy fizi­kai felkészültsége mellett bá­torság is akad a tarsolyában, az választhat a levegő és a víz között. Nem szükséges részle­teznünk. hogv müven jelentő­sége van a honvédelem szem­pontjából az ejtőernyőzésnek, reoülésnek vagy a könnyűbú­vár-sportnak. Á leszerelt kato­nákat az MHSZ tartalékos klub­jai yárják, ahol a tartalékos tisztek .tiszthelveftosek és tisz­tesek részére tájékoztató kato­napolitikai oktatást és különbö­ző sportversenyeket szerveznek. A fe1 sorolt szakágakban mi­nőségi és tömegsporttal is fog­lalkoznak a klubok. Elég cs-,к annyit mondani hogv az MHSZ- hez tartozó sportolók sok, nagv nemzetközi versenyről tértek már haza győzelemmel és érté­kes helyezésekkel. 1967 után került sor az általános, közép- és felsőfokú tanintéze*ekben a tanulók honvédelmi ismeretei­nek oktatáséra. Minden dicsek­vés nélkül állíthatjuk: az isko­lák az MHSZ-klubok segítségé­vel megoldják ilven irányú fel­adataikat. À szövetség munká­jában a legfontosabb együttmű­ködő partner a KISZ és a Ma­gvar Úttörők Szövetsége. A kö­zös tevékenység elvi alánját a párt ifiúságpob'+ikai állásfogla­lása képezi. De sorolhatnánk tovább a szakszervezeteket, az MTS-t. a Hazafias Népfrontot, a különböző szövetkezeteket és gazdasági szerveket, melyekkel az MW4Z egvütt dol»ozik. A legszélesebb és legeredménve- sebb ez a kaocsolat a hadse­reg alakulataival, tisztjeivel, tiszthelyetteseivel és katonáival. Tartalmas, sokrétű a kapcsolat, az egvüttműködés a tanácsi szervekkel. A negyedszázados évforduló alkalmából a szövetség szervei, szervezetei és tagjai nem önma­gukat, hanem mindnváiunk ügvét, a honvédelmi nevelést és fgit^észüést ünnenük és készül­nek fel megtisztelő feladataik minél jobb megvalósítására. 9*wkő Bálint Számvetés két évi munkáról Cikluszáró tanácsülés Békéscsabán A két évvel ezelőtt válasz-1 tott tanácstagok tegnap Békés­csabán, az Ifjúsági és Úttörő- házban utolsó alkalommal ülé­seztek ebben a ciklusban. Meg­vitatták azokat a gondokat, ter­veket, amelyekkel a város épí­tésében. f V -sztésében a két év alatt sokszor találkoztak és ta­lálkoznak majd azok az embe­rek. akiket a város lakosai er­re a feladatra április 15-én megválasztanak. Dr. Haraszti Jánosnak, a Bé­késcsabai Városi Tanács elnöké­nek megnyitóját követően a lejárt határidejű tanácsi hatá­rozat végrehajtásáról szóló je­lentést. majd a tanács és taná­csi bizottságok két év alatt végzett munkáját vitatták meg. Ennek során a választott testü­letből többen tettek fel kérdése­ket a beszámolót, illetve a je­lentést előterjesztőknek. Borbála László azt kifogásol­ta — jogosan —, hogy az el­múlt évben olyan határozatot is elfogadott a tanácsülés, amely ellentétes volt egveç jogszabá­lyokkal. A hozzászóló azt is megállapította, hogv a bizott­ságok közül kiemelkedő munkát végeztek a lakásé’osztó bizott­ság tagjai. aP-ik részt vették a lakásügyek kivizsgálásában. Román Aladár tanácstag a csanadékvíz elvezetésének meg­oldását sürgette, többek között az Alkotmány utcában, majd arról beszélt, hogv a Vandháii úti sporttelep feltöltése miatt a csapadékvíz a Kodály utcai há­zak felé halad. Kérte a tanács intézkedését Az MSZMP Békéscsabai Vá­rosi Bizottságának első titkára, Gyulavári Pál arról beszélt hogy az eltelt két év számveté- ! se tükrözi a lakosság és a ta­nács városépítő munkáját Megállapította, hogy ha nem is sikerült minden gondot meg­szüntetni, a tanácsnak nincs szégyellni való j a. — Az állampolgárok azon mérik le a tanácstagok tevé­kenységét, hogy mennyi kom­munális gondot tudtak meg­szüntetni. Ez azonban nem min­den. Túl kell látni a szűkebb provinciális gondokon, és azt is a tanácstagok munkájába szük­séges sorolni, hogy a választott testület jelentős eredményeket ért el a város építésében — mondta többek között. A vitának ebben a részében felező’alóknak Vantara János, a városi tanács elnökhe’yettese válaszolt. Elmondta, hogv a vá­ros csapadék víz-elvezetésének tervei készülnek. A jövő év­ben a legjobban veszélvez‘etett területeken hozzákezdenek a vízelvezetés munkálataihoz. A jelentést és a beszámolót a vita u4án a választott testület elfogadta. Ezt követően Békéscsaba 1973. évi köüsé<*vetés1 és fejlesztési tervét vitatta meg a tanács­ülés. A város költségvetése er­re az évre megközelíti a 157 mi”’ó forintot. Ez maidnem 12 mi’liő forinttal több mint 1*172. ben volt. Terv szerint ebből az összegből 126 lakás építésére 34 mi’iió forintot fordítanak. Ebből 27.5 millió forintért be­felezik a már megkezdett 98 la’rés ém'tés^t: tanárai ártékesí- tésű lakások építésének meg­kezdésire 7 millió forintot, épí­tési területek előkészítésére több mint 2,5 millió forintot fordítanak. A kereskedelem feüesztésére 6 millió 800 ezer forintot irá­nyoztak elő. A középiskolai centrum, kollégium, tömb- kazánház és 4000 adagos konyha építésére 18,5 millió forintot tervezték. Óvodák bővítésére 11,5 millió forintot irányoztak elő. A víz- és csatorna-, vala­mint a közmű és csanadékvíz- elvezetésére 44,8 millió forintot terveztek. A költségvetésben nem szere­pelnek azok az összegek, ame­lyek a megyei célokat is meg­valósító építkezéssekkel kapcso­latosak. Mint például a kór­ház, a KÖJÁL, a gyógyszertár­központ és a múzeum építése. A költségvetés vitájában 12 tanácstag szólalt fel, illetve tett javaslatot módosításra, fejezte ki ellenvéleményét vagy egyet­értését. Zádori Lajos tanácsig többek között azt kifogásolta, hogy a kerületek nem kapnak a járdaépítésekhez egyszerre nagyobb pénzösszeget. Ezzel kapcsolatban több fölszólalónak volt az a véleménye, hogy a járdaépí‘ést úgy kell irányítani, hogv elsősorban azokban az utcákban épüljenek járdák, ahol még egyik oldalon sincs, A tanácrilés ezt az előterjesz­tést fogadta el. A vita során az is elhangzott, hogy a kommu­nális beruházások építési költ­ségei esetenként túlzottan ma­gasak, s ebben a kivite’ezők rossz számlázása is meghatá­rozó. Több tanácstag szólt elismerés­sel arról, hogy a terv készítői nemcsak 1973-ra. hanem előbb­re is gondolkoztak. Csevregl Pál a megvei tanács elnökhe­lyettese az önálló gazdálkodás jelentőséged’ az önkormányzati rendszer fei’esztéséről beszélt. Kiemelte, hogv a mesveszék- hely gazdálkodásában éhezhető ez a törekvés, s az is, hogv a terveik mindig gazdaságoolüikai szemléletűek. Nem feledkeznek meg arról sem a békéscsabai tanácstagok, hogy a nagv gon­dok meü“t* a helyi politika is érvényesüljön. A költségvetési vita után a választott testület megvbat+я és tudomásul vette a megvei tanács­tagi csoport beszámolóiét. A ta­nácsülés interpellációkkal feje- zíJS** be. B. J. Elindult a viharsarki nők Béke és Barátság vonala a Szovjetunióba A Nemzetközi Nőnapot a vi­lág minden táján általában nagy izgalommal várják a nők. Kíváncsiak : mivel kedvesked­nek a családtagok, felköszön- tik-e őket a munkahelyen? Hisz ilykor egy szerény hóvi­rágcsokor. vagy bármily apró kedves figyelmesség rendkívül iól esik. Az idei Nemzetközi Nőnapra megyénkben talán a legszebb ajándékot kapták azok a leányok és asszonyok, akik szerdán hajnalban Békéscsabá­ról, a különvonattal elindul­hattak Kijev—Leningrad— Moszkva-i útjukra. A Hazafias Népfront és az IBUSZ szervezésében, a külön­böző társadalmi szervek, üze- j mek, intézmények segítségével1 hozták létre annak lehetőségét, hogy 300-nál több viharsarki asszony és leány a Nemzetközi Nőnapot a felszabadítók hazájá­ban töltse. Az országban elsőnek felsza­badult megye rangjához mél­tóan évekkel ezelőtt Békésből indult el első béke és barátsá­gi vonat a Szovjetunióba. Az­óta az ország más tájain is szervezik a különvonatokat a fenti céllal, megyénkből pedig immár a 22-ik barátsági vonat gördül kl a békéscsabai vasútál­lomásról. E vonat érdekessége: első olyan különvonat, amely ki­mondottan nőnapra nőket szál­lít аг említett városokba. A 1 vonatindulás előtt több mint' egy órával a megye minden tájáról megérkeztek az utasok és a kísérők. Legtöbb üzemből, termelőszövetkezetből gépkocsi­val hozták be a lányokat, asz- szonyokat. Nagy volt az izga­lom, hisz az utasok egy része még nem járt hazánk határain túl, történelemből, filmekből és regényekből ismeri például Le- ningrádot, Moszkvát. A különvonat utasait Nyári Sándor, a Hazafias Népfront Békés megyei Bizottságának tit­kára meleg szavakkal búcsúztat­ta. Jó utat. kellemes szórakozást kívánt a barátsági vonat részt­vevőinek s őszinte üdvözletét : küldte a közelgő ünnep alkal­mából a szovjet nőknek. ‘ Aitjr Róza

Next

/
Oldalképek
Tartalom