Békés Megyei Népújság, 1973. január (28. évfolyam, 1-25. szám)

1973-01-14 / 11. szám

Nagy mnnha voltf de megérte A délszláv színjátszók első sikere Tavaly alakult meg a batto- nyai Délszláv-klub színjátszó csoportja, s mindjárt nagy fá­ba vágták fejszéjüket. Elhatá­rozták, hogy a szerb karácsony­ra már bemutatót tartanak. A nehézségek rögtön a mű meg­szerzésénél kezdődtek. A klub vezetősége ekkor a Délszláv Szövetséghez fordult, akik se­gítettek. Elküldték Petar Krsto- nosic „Krajiskinja” című há­MINI romfelvonásos népszínművét a csoportnak. A darab mindenki­nek tetszett, csak munkához kellett látni. Nem volt egyszerű feladat a szereplők kiválasztása sem. Lányokból még csak volt elég, fiúk azonban kevesen voltak. Szerencsére jött a téli szünet és hazaérkeztek a Pesten, Szege­den tanuló gimnazisták. Sok munkát adott a darab megtanulása. Ügyelni kellett, hogy a szereplők szépen, tisz­tán beszéljék szerb anyanyel­vűket. A főpróbát január 6-án tartották a már elkészített, be­rendezett színpadon. Másnap este fél 7-kor volt a bemuta­tó a József Attila Művelődési Központban. Megtelt a néző­tér, 250-en — köztük Dékity Márk, a Délszláv Szövetség küldötte — várta a kezdést. Mielőtt a függöny felgördült volna, még egy kellenes meg- leptésben volt része a Délszláv- klub tagságának. Dékity Márk négy tamburát ajándékozott ne­kik a szövetség nevében. Az előadás remekül sikerült. Szűnni nem akaró tapssal kö­szönték meg a nézők a pro­dukciót és a szereplők szinte nem győzték fogadni a gratu­lációkat. Az ünnepi estet haj­nalig tartó táncmulatság zárta. Zórity Márk AUTÓCSODÁK U Szerencsésnek mondhatom magam; két éve, mikor itt jár­tam, az Earls Court-i csarnok­ban a mezőgazdasági kiállítást Fiatatok arcképcsarnoka Miért lettél öntő? Szép munka* változatos. Egész embert kiván A ülni Magazin kérdez — a megyei ontőrerseny győztesei válaszolnak A KISZ KB által meghirdetett „Ki minek mestere” őntőver- semy középdöntőjét két hét múlva rendezik meg. A megyei ver­seny tíz győztese január 5-e óta minden héten kétnapos edzést tart az Erőműjavító és Karbantartó Vállalat békéscsabai öntödé­jében. Hatan közülük kérdéseink alapján már elárulták vélemé­nyüket az öntő szákmáról Mini Magazinunknak. Most végre meg­szólal az is, akinek a válaszaira a legkíváncsibbak voltunk: az első helyezett. Természetesen legalább ennyire érdekel bennün­ket az is, amit az öntők munkájáról a negyedik, ® nyolcadik, a tizedik helyre került ifjú öntő mond] Szűcs Imre — első helyezeti; a Mezőhegyes« Vas- Fa- Fém- és Gép­ipari Szövet­kezet öntő­szakmunkása: — Újsághir­detésben ol­vastam, hogy lehet Vácra je­lentkezni öntanulónak. Noszo­gattak öntő ismerőseim is, hogy válasszam ezt a szakmát. Ügy Ismertek, mint aki szereti a ne­héz munkát Mégsem tudtam mi­re vállalkozom, amikor az öntés mellett döntöttem. Nem bán­tam meg. Szép munka, változa­tos. Egés^ embert kíván. Nem mindennapos szakma. Száz, meg százegy dolog lehet sélejt- okozó egy-egy munkadarab el­készítésekor. Ezt mind szem előtt kell tartani, s ez már szinte a művészettel határos. A mi szak­mánkat éppen ezért nem is le­het tökéletesen elsajátítani. Je­lenleg 2 500-at keresek. Ennél akármelyik más szakmabeli szakmunkás többet keres. Azért a munkáért pedig, amit én vég­zek — az egyik pillanatban 90 kilónyit emelek, a másikban már egy fogaskerék letört fogát pó­tolom — ez a pénz, majdnem semmi. Pedig úgy érzem a váci tanáraimtól, tanítómestereimtől élég jól megtanultam ezt a szak­mát. amit talán va1 amelyest a mostani első helyezésem is iga­zol. Ettől függetlenül nemárt a területi verseny előtt ez a ja­nuári rendszeres alapozás itt, Békéscsabán. aoaBiBi8B»Boo«i«c»aooBOoaBa»s®a®OBBBBoa*®®*#®| f A Mim Magazint Ssss®- l I állította: Lóssyai László uidoouosDsooasa&aoooaaai Szab© Lajos. negyedik he­lyezett — a Mezőhegyes» Vas- Fa- Fém- és Gép­ipari Szövet­kezet öntő­szakmunkása: — Amikor be­fejeztem a nyolcadikat nem igen tudtam mi legyek. Ba­rátaim javasolták, szüleim bele­egyeztek abba, hogy az öntő szakmát válasszam. Nagyon tet­szik, amit csinálok. Az, hogy az én kezem munkája nyomán válik az izzó-folyékony fém gépalkatrésszé, szerszámmá. Hogy az öntés pontosságot, nagy figyelmet igényel. Az öntők munkája rendkívül nehéz. Még­sem fizetik meg őket kellőkép­pen. Nem csoda, ha a mosta­ni nyolcadikosok lebecsülik ezt a szakmát. Persze lehet, hogy nem ezért, hanem azért, mert itt nincs helye a lazításnak, vagy mert ebben a szakmában állandóan tanulni kell A ver­senyen is csak úgy tudtam ne­gyedik lenni, hogy komolyan készültem rá Sajnos a területi döntőre nehezebb felkészülni, mert nem tudtam a megfelelő szakkönyveket megszerezni. Azért még így is igyekszem majd a lehe‘ő legtöbbet „kihoz­ni” ma púmból. ürbanc'ok Mihály nyol­cadik helye­zett a Szarva­si Vas- Fém­ipari Szövet­kezet öntő- szakmu"kása: — Az általá­nos iskola el­végzése után =— mert több­ször és sokat hallottam szépsé- Sukrol — az öntő. illetve a kazánkovács szakmára jelent­keztem. Az öntést választottam. Nehézségéért szeretem ezt a szakmát, amely attól szép, hogy olyan bonyolult munkadarabo­kat kell elkészítenünk, amire legtöbbször még a legügyesebb gép is képtelen. Szövetkeze­tünkben az öntőket jól megfi­zetik, de hallottam, hogy az ország nagyon sok öntödéje küzd szakmunkás-hiánnyal. En­nek oka szerintem a nem meg­felelő kereseti lehetőség. A megyei versenyben elért ered­ményemhez munkatársaim ta­nácsai, felkészültségem, szor­galmam és szerencsém segített hozzáA középdöntőn is ezeket igyekszem majd minél jobban kihasználni, kamatoztatni. mm Nádra László — tizedik he­lyezett — a Békés megyei Tégla- és Cse­répipari Vál­lalat öntő- szakmunkása: — Kohásznak jelentkeztem, de abban az évben csak öntoosztály indult. Így utólag ez nem is szomorít el. Szeretem a szakmám. Minden egyes mun­kadarabot más technológiával kell elkészíteni, s ez izgaTmas- sá. változatossá teszi a mun­kát. Továbbra is a szakmám­ban akarok dolgozni, ugvanis elégedett vagyok a keresetem­mel. Sainos az erkölcsi megbe­csülésünk már. (vagy még min­dig?) nem az igazi Eredményt elérni egy szakmában legelső­sorban a szakmaszeretet segít. Mi pedig e kis sorozat befe­jezéseként a , Sok sikert kívá­nunk” mellé hadd tegyük még azt: Nádra Lacinak igaza van — egy ilyen nemes vetélkedőn in­kább legven az ember utolsó az elsők között, mint az utolsók között első. (kőváry) Vége. tanulmányozhattam, amely kü„ lönösen a fejlett brit állatte­nyésztésbe nyújtott betekintési Idén ugyanitt, a ma és a közel­jövő autóújdonságait vonultat­ták fel. Londonban úgy tudják, hogy a Rolls-Royce cég egyik új autócsodája 16 ezer fontba kerül (több mint 1 millió forint). Megnéztem a kiállított kocsikat, de a meglehetősen konzervatív külsejű Rolls-Rovce-kon — nyilván „szerénységből” — nem találtam árfeliratokat. Azt mondják, hogy aki RR-t vásá­rol, annak számára az ár a leg­kevesebb ... A legtöbb mai kocsin viszont az árakat is feltüntették. A leg­magasabb egy olasz Ferrarin büszkélkedett: 8 500 font —■ több mint félmi'lió forint. S ha már az áraknál tartunk, a legolcsóbb kiállított kocsi 50 ezer forintnak me^elelő öswze'f-e került, az át. lagár — meg télé em szerfut l©o —130 ezer forintnak megfelelő. A márkák és típusok legszélesebb skáláját vonultatták fel * Volkswagentől a Chevroletig, a Fiattól a Renaulton keresztül az Austinig. Nagy kiállítással jelent meg a japán Honda és Toyota cég és sokan tekint'k meg a szovjet autóipar új típusú Moszkvicsát és a Zsigulit^ amit itt Ladának neveznek). A látogatók tömege szüntele­nül szinté ostromolja a kiállí­tást. Sokan beleülnek a kiállí­tott kocsikba, kipróbálják az ülést ,a kapcsolókat, a kor­mányt, Mások azoknak a hiá­nyos öltözékű hölgyeknek pro­dukcióit bámulják, akik színes reflektorfényben táncolnak kö­rül egy-egy kocsit és dalocská­kat zengenek annak élőn veiről Ahogy én láttam, az emberek figyelmét ezeken a helyeket* sokkal inkább az „előadók” kö­tik le. mint az autók, amit kí­nálnak ... Gáti István cBBBsasssBQEae&iiacEBsaiDBaoQaasBosasaaeBBoaBBaasaaseci Nem art, ha hang is van Minden bizonnyal Gina Lol- lobrigida a lap cikke az „Ez a divat” idei első számában. Le­het, hogy még szilveszteri utó­hatás, de nem kötötte le a fi­gyelmem az isteni Lollóval ké­szült interjú, melyből többek közt azt tudtam meg, hogy ta­lán csak egy — de annál költ­ségesebb — szenvedélye van a bájos teremtésnek: nagyon kedveli a bundákat. Tovább lapozva egy jóval „kisebb” hazai sztáron akadt meg a szemem, aki a legutób- g bi táncdalfesztiválon gitárral a kezében debütált egybesza­bott, fehér nagyestélyi ruhájá­ban. Hogy miért ilyen szerelés­ben lépett a közönség elé? Idézzük az ő szavait: „Nálunk, énekeseknél a ruha. a színpadi megjelenés nagyon sokat szá­mít ...” Sajnos igazat kell, hogy ad­jak a debütáló énekesnőnek, mert a legutóbbi táncdalfeszti­vált hallgatva az volt az érzé­sem, hogy nem azért ülök a képernyő előtt, hogy halljak, hanem, hogy lássak. Jó dalok helvett divatbemutatót látha­tott a milliós közönség. Előbb említett énekesnőnk is pályát akar változtatni: „új számom: manökenként R közönség elé lépni” — mondta. Szívből kívánom, hogy ez a fellépés is sikerüljön neki. Mi­előtt azonban „a világot je­lentő deszkákra” lép ismét, ne feledje, hogy egy énekesnek elsősorban a hangja, egy ma­nökennek pedig az alakja szá­mít És ez akkor is igaz, ha elismerjük a latin közmondás bölcsességét, melyszerint: Va- rietas delectat, — azaz magya­rul a változatosság gyönyör­ködtet. Sz. A. (1) Elmúlt egy év (Koncz Zsuzsa) (3) Darabokra törted a szí­vem (Bergend!) (2) Arányúidon mentem (Kovács Kati) (4) Szerenád szerelmemnek, ha lenne (LGT) (5) Sirályok (Mini) (7) Azt hittem (LGT) (9) Szentivé n (Koncz Zsuzsa) 8. (8) Csend van (Non-Stop) 8. (10) Kövér Nap (General) 10. (—) Kotta nélkül (LGT) 3. 5. 6. 7.

Next

/
Oldalképek
Tartalom