Békés Megyei Népújság, 1973. január (28. évfolyam, 1-25. szám)

1973-01-14 / 11. szám

Mohos Józsefre emlékezünk* Meghitt barátom volt Társadalmi helyzetűnknél fogva, nehezen alakult ki barátság közöttünk, de 1941-ben, amikor ismét akadályokat igyekeztek gördíteni tervezett második kiállításom elé, amikor senki nem akarta, vagy ■merte vállalni annak meg­nyitását, Mokos József, ké­sőbbi jóbarátom nem­csak elintézte engedé­lyezését, de vállalta is a kiállítás megnyi­tását, ami abban az időben részére nem nagy dicsősé­get jelentett az urak köré­ben: nevezetesen egy szer­vezett «munkás-festőt, egy „kommunistát” erkölcsileg támogató. Mokos József nemcsak megnyitotta kiállí­tásomat, de példát mutatva vásárolt is tőlem képet. El­ismerését jelentette ez, s lendítő erőt a további mun­kálkodásra. B eszéde végén kérte a szokatlanul szép számú közönséget, szeressék szívből és támogassák er­szényből a magyar tehetsé­geket. Ab akkori békéscsabai új­ság erről így számolt bi: „Mind a megnyitó beszéd­nek, mind a kiállított al­kotások vonzó szépségének megérdemelt sikere lett Rövid fél óra alatt hat kép kelt el.” Későbbiek során több kJ­állításon együtt szerepelve, meghitt barátság alakult köztünk, úgy hogy az 1962- ben tartott grafikai kiállí­tásomat £s ő nyitotta meg. Hiányát nagyon sajnálom, hittel vallom, hogv társa­dalmunknak is sokáig, ta-, Ián csalk nehezen pótolható vesztesége Mokos József ha­lála. Lelkes tevékenységét, hasznos munkásságát is­merve szeretettel őrzöm emlékét, Miklós István 71-ben írtam róla Amikor leültem Mokos Józseffel szemben, hogy összegyűjtsük. felidézzük a Békéscsabai Képzőművésze­ti, Kör huszonöt évének ese­ményeit, nem is tudom, há­nyadik találkozásunk lehe­tett ez, de mint mindig, most is azt a rendkívüli energiát tett vágyait éreztem sugározni belőle, amely egész életét jellemzi. Aztán arra gondoltam, hogy a véletlen különös összejátszása-e. amit most, elöljáróban elmesélek, öt évvel, ezelőtt szerepelt a Népújság „Vendégség­ben” rovatában. Három fo­tográfia és pár soros írás jelent meg róla. Azt írtam, amit ma is írnék: ,.Izig-vé- rig művészember és peda­gógus. — Mindig a tehetsé­geket kerestem. Nincs szebb, mint útnak indítaná vala­kit a művészpályán, mond­ta. Lakása: műterem. Ké­pek és képek, szobrok, az egyik sarokban öreg zón,go­ra, kedvenc időtöltése nyu- ga’rnas óráiban...” És az a bizonyos véletlen, a, újságlap másik oldalán, a „Vendégségben” fotográ­fiái mögött egy rövid glosz- sza e sorok írójának tollá­ból arról, hogy a népműve­lésben. kultúrál is életünk­ben „Kisért-e még a sab­lon?” Újra elolvastam azt is. •Ma délelőtt 11 órakor nyí­lik Békéscsabán, a múze­umban Mokos József emlék- kiállítása. Érdemes volt Meghökkentő a párhuzam. „A sablon itt van még, közöttünk él. A közönyö­sök legjobb barátja, kiszol­gálója és mentsvára is. A kényelmeseké, akik nagy- nehezen megtanultak vala­mit, és althoz évék hosszú sarán át semmit a, égvilá­gon hozzá nem adva. a lát­szólag jól bevált módsze­reikkel dolgozgatnának az idők végtelenségéig; jó a sablon a lustáknak, akik a kényelmesektől annyiban különböznek, hogy még munkájuk sablonjait sem sajátították él valami fé­nyesen, mert ugyan miért törnék magukat új módsze­rek kidolgozásával, izgal­masabb feladatokkal, attól nekik nem lesz jobb és a rutinos megszokást követni sokkal biztonságosabb. Ki állítaná azt, hogy nép­művelésünk mentes ilyen tulajdonságú emberektől? Ki állíthatná lelkiismeret- furdalás nélkül, hogy a kul­túra, a népművelés tevé­kenység-folyamata mentes a sablonoktól, ezek televé- nyén virágzó látszatered­ményektől? Mindez még­sem jellemző már kulturális életünkre. De nem észre­venni, elhallgatni és ami a leglényegesebb: nem küz­deni ellene, soha nem lehet bocsánatos bűn.” Mokos József egész élete példa rá, hogy neki sem volt bocsán atos bűn soha a kö­zöny, a kényelmesség, a lus­taság, a rutin -Sablon-élet : olyan mélységesen ember­nek lenni az élet minden dolgaiban, de legfőképpen a művészetben, kevesen tudtak & tudnak úgy. miint ő. Kiáltó szó, arat mond, jobbító erő, ami belőle su­gárzik. Soha nem volt elégedett. Soha sem megnyugvó. Csak az érhetett ei olyan osztat- lan-szép-nemes síikért egy kisvárosban, aki önmagának csaik ttzedrangúan él, és el­sősorban mindig másokért, a közösségért, tanítványai­ért! Sass Ervin Kérdőjelek, felkiáltójelek Mekkora volt művésznek? Nálam autentikusabb embe­rek döntsék el. s tegyék abba a skatulyába, ahol a helyé?! Igen! Azok a skatu­lyák! Mert rendnek kell lenni, tudnunk kén. kit hói keressünk, ha keressük, s ha nem keressük is majd, de legyen valahol, hátha majd még is jó lesz valami­kor valamire... Olyan kicsi ez a város, s olyan nyúlfarknyi a kultu­rális múltja, hagy jóformán nincsenek is skatulyáink, amelyekbe beledughatnáhk valakit, aki már test sze­rint nincs közöttünk... —I „Sósabbak itt a köny- nyek...?!” — kesereghet­nénk Ady szavaival legszű­kebb pátriánkról szólva, s valóban ezerszer is meg­halhatnak Messiásaink, s „üdve nincs a keresztnek?!” Hányán elmentek már in­nen, akik vitték valamire! Azért drága nékem az a morc« öregúr, aki egyre szaporodó emlékeim között már életem végéig megma­rad, mert ő itt maradt mindhalálig, pedig csalogat­ták őt is a szirének, s ide kötötte valami dac : hogy ő majd itt mutatja meg?! Mondott nekem efféléket, de amit megmutatni akart, az sohasem önmaga volt, hanem a marokba fogható kalász: „Látod! A tanítvá­nyaim mire vitték!” Egyszer egy megmereve­dett kultúrbüroteratáról azt mondta nekem: „Tudod, ha fegyvertartási engedélyem lenne lelőném a csirkefo­gót!” Szerencsére nem volt neki, mert talán megtette volna?! Amiint magam előtt láttam, ahogy összehúzza bozontos fekete szemöldö­két, ahogy szúrós tekintetéit figyelem, hajlok rá. hogy elhiggyem. Pedig kár lett volna érte! Bizony kár, mert amit ő csinált, az példa, ta­nulság, biztatás ! Bíztatás, hogy a művészet nem táj­hoz van kötve, hanem te­hetséghez szívhez. Tehet­ségéről beszéljenek mások, én csak szivéről szólnék, amelyet jó lenne nem zár­ni el. valami skatulyába, amelynek nem sízabad meg­bénulnia. amelynek dobog­nia kell tovább bennünk, miindannyiónkban, akik itt szeretnénk valamit tenni.. S persze, hogy vállaljuk őt! Mienk már e drága öragúr, hiszen egyre töb­bem vagyunk, akik felis­mertük: a vidékit az egye­temestől nem a kilométerek választják el. Példa ő már, akit követni kell a sírig tartó égni-tudásban éts az okos méhecskeszorgalmú hétköznapok vállalásában egyaránt Akiről szóltam, Mokos József volt. Született 1392- ben..: Fiiadéit! Mihály Mindenki számára volt ideje Amikor 1965-ben Békés­csabára érkeztem, Fischer Ernő tanáromtól ezt a ne­vet kaptam: Mokos József. „ Aranyos, igaz ember —, bízhat benne”. Felkerestem, s nem csalódtam. Megis­mertem kissé misztikus vi- lágítású képeit a falakon: békéscsabai tornyokat, vi­rágokat, Először albérletet segített keresni. Saját ma­gáról nem beszélt, s később is csak mozaikók maradtak ezek a beszélgetések : min­dig egészen élőiről akarta kezdeni. Érzelmi megnyil­vánulásai először különös­nek hatottak: nyílt szívvel dicsérte a vonalakat, színe­ket — csak természetelvü- efcnéi — a „konstruktívak­hoz” ökölrázó dühvei köze­ledett. De ha emberségben látott csorbát bárkinél, — akár természetelvűnél is —, nem lett volna lágyszívű ítéletvégrehajtó. Később egészen megértettem: az 5 száméra ez volt a levegő, amelyben létezni tudott. A legutóbbi két évben többször biztattuk gyűjte­ményes kiállításira, de még hiányosnak érezte a műveit, festeni akart még hozzá. Ekkor hallottam a kesergő megjegyzéseket is legköz­vetlenebb környezetétől : Józsi bácsinak mindenki számára ven ideje, csak a festésre nincs, — reggel 6 órakor már felvételire ké­szíti a gyerekeket.” Halála után mégj óbban megismertem. Türelmét, fá­radhatatlanságát a köny­veken és vázlatokon előfor_ dúló megjegyzésekből, kie- gészítésekiből ; megdöbben­tem portrékban kifejezett emberismeretétől, megha­tódtam a szűri’»'en küzde­lemtől, amit folytatott, a amely végül, is egyenesi­rányú fejlődést eredmé­nyezett. Egyike •«'ólt azoknak a mestereknek, akik számára a festés nemcsak technika, hanem etikai magatartás is, életforma, mint az álta­la oly nagy tisztelettel em­legetett Mesterek: Szőnyié, Bemáth Aurélé és másoké. V, Kiss Margit Büszke vagyok, hogy tanítványa lehettem Mokos Józsi bácsihoz ré­gi gyermekkort ismeretség fűzött. Ugyanakkor lalepi e- zetten büszkeség tölt él, ha arra gondolok, hogy tanít­ványa lehettem. Tudom, ez­zel még sokan büszkélked­hetnek, hiszen hosszú év­tizedeken keresztül generá­ciók nevelkedtek a keze alatt De kevesebb azoknak a száma, akik hivatásul vá­lasztották azit. amit ő kivé­telesen magas színvonalon művelt: a fiatalság nevelé­sét, a művésziéi; megszeret­tetését és annak gyakorlá­sát. S hogy ezt választottuk, nem kis mértékben a* ő szuggesztív egyéniségének, következetes alapos mun­kájának köszönhetjük. Elsőéves gimnazista ko­romtól kezdtem járni az ál­tála vezetett Képzőművésze­ti Körbe, amely akkor a Ba­lassi Művelődési Házban kapott helyet. Ezekre a% évekre mindig szívesen és szeretettel gon­dolok, mert nagyon sok kedves kellemes emléket szereztek számomra. A fog­lalkozásokat fiatalos lendü­lettel vezette, tele humorral, változatossággal, de mindig tárgyilagos és szigorú volt munkáinkhoz. Egyik legfon­tosabb elve az alaposság volt, és ezt tudatosain, de ugyanakkor észrevétlenül beoltotta a tanítványaiba is. Nagyon sokszor kritizál­ta véleményünket, viselke­désünket — hangoztatva, hogy a fiatalság meggondo­latlan — szive mélyén azon­ban örökké fiatal maradt: Ahogy e sorokat írom, most döbbenek rá, hogy múlt időben beszélek. Még ma sem hiszem el, hogy nincs közöttünk, nem hall­hatjuk kissé zsörtölődő, de mégis igaz szavait. Szinte magam előtt látom, amikor az elmúlt évben Békésen volt főiskolai taná­ram, Fischer Ernő kiállítá­sán is megjelent. Baráti szavakkal és gratulációval üdvözölte egykori tanítvá­nyát és egyik legjobb barát­ját. Fischer Ernő. jó egészsé­get és hosszú életet kívánt, majd megkérdezte: hány éves is vagy Te tulajdon­képpen Józsi bácsi? Józsi bácsi pedig mint mindig, most is szellemesen rögtön­zött: ..Hartannak néznek a barátaim hetvennek érzem magam, nyolcvan vagyok, kilencvennek néznek az el­lenségeim és száz szeretnék lenni.” Nagy kár, hogy nem tel­jes ülhetett vágya. SalUi Lajos « Három kép a kiállításról Női portré Kerekes kút

Next

/
Oldalképek
Tartalom