Békés Megyei Népújság, 1973. január (28. évfolyam, 1-25. szám)

1973-01-03 / 1. szám

A MEGYEI PÁR T6IZ0T T S ÁG é S A, MEGYEI TANÁCS LAPJA S973. JANUÁR 3., SZERDA Ára: 80 fillér XXVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM M a A KOMMUNISTA PEDAGÓGUSOK HIVATÁSA (3. oldal) at Ű. Ê. K. (5. oldal) LOT TÓ ­TÁRGYNYEREMÉNY (4. oldal) Ti.z gyermek szüleiéit az új esztendő első óráidban Losonczi Pál újévi köszöntője Losonczi Pálnak, az El­nöki Tanács elnökének új­évi köszöntője a Rádióban 1973. január 1-én, hétfőn 13 óra 20 perckor, a Tele­vízióban 19 óra 50 perc­kor hangzott el, Kedves Elvtársak! Barátaim! Szép hagyomány, hogy az év első napja a jókívánságoké. En­gedjék meg, hogy én is csatla- ! kozzam milliók jó szokásához, és ezúton kívánjak eredmé- j nyékben gazdag, boldog új esz- I tenőt minden hazánkfiának, j Az év első napja a számve- ! tésé is. A mögöttünk hagyott esztendőre a jól végzett munka érzésével tekinthetünk vissza. : Jó feltételeket teremtettünk ah- ' hoz, hogy bizakodással nézhes­sünk az új év elé. ) Hazánkban a szocializmus építése újabb, ja'entős lépések- I kel jutott előbbre. Nagy ered- \ mények születtek a társadalmi j élet minden területén. Belpoliti- I kai életünk eleven lüktetésének, ; minden eredményünknek leg- j főbb forrása a munkásosztály, ) a dolgozó parasztság ég a társa- I dalom minden rétegének helyt­állása. Ez kézzelfogható gazda- ; sági eredményekben is kifeje­ződik. Népgazdaságunk te’jesítette az ötéves terv időarányos részéi. A gazdasági helyzet alakulását számos kedvező változás kíséri. Gazdasági eredményeink biztou sít'ák az életszínvonal rendsze­res emelkedését, a kereseti és lakásviszonyok javulását, a fo­gyasztás állandó növelését, az egészségügyi, szociális és kultu­rális ellátás emelkedését. Pártunk Központi Bizottságá­nak novemberi ülésén megvon­tuk a X. kongresszus óta o’telt időszakban folytatott tevékeny­ségünk mérlegét- Bátran állít­hatjuk, hogy „a X. kongresszus bel_ és küloolitikai irányvonala, gazdaságpolitikai szociálpoliti­kai és művelődéspolitikai hatá­rozatai helyesnek bizonyultak, kiállották a gyakorlat próbáját”. Eredményeinket értékeli a magvar do'gazó nép és elisme­rik határainkon túl is. Bár lehetőségeinkhez, de még. inkább kívánságainkhoz képest nem lehetünk teljesen elégedet­tek. A gyorsabb gazdasági fej­lődés. a magasabb életszínvonal igénye tekintetében egyetértés van az ország vezetése és ha­zánk minden állampolgára kö­zött. Ennek megvalósítása mind­nyájunktól fegye’mezettebb. még szorgalmasabb munkát kö_ ve+°' Elvtársak! Barátaim! 1972 — minden bizonnyal — úgy kerül be a történ a'em be. Január elsején délután Pe­tőfi jubileumi emlékülést ren­deztek Békéscsabán, az 1. szá­mú általános iskolában. Az ülésen Kárpáti János, az iskola immár 25 éve a köl­tő nevét viselő úttörőcsapa­tának vezetője emlékezett meg ünnepi beszédében Pe­I tőfi Sándor születésének 150. évfordulójáról, méltatta élet­útját és munkásságát Ea­mint olyan esztendő, amelyben jelentősen előbbre jutottunk a két világrendszer kapcsolatai­nak rendezésében, a nemzetközi helyzet normalizálásában. A mögöttünk hagyott év a haladás, a szocializmus erői határozott előnyomulásának esztendeje. Olyan év vo’t, amely visszatük­rözte a szocialista közösség, és mindenekelőtt a Szovjetunió erőfeszítéseit, hogy a gyakorlat­ban megvalósuljon a békés egy­más mellett élés elve. Különö­sen ^Európában alakul mind ked­vezőbben a légkör. A nemzetközi helyzet kedve­ző jelenségeire árnyékot vet né­hány feszültséggóc. Közülük is elsősorban Vietnamra gondo’ok. Alig két hónapja, hogy a vi­lág bizakodással és reménység­gel tekintett a vietnami háború békés rendezésének kilátása elé- Az Amerikai Egyesült Államok azonban a békés megegyezés he­lyett fokozta a terrorbombázá­sokat a hős vietnami nép elleni bűncse ekményeket. De a Viet­nam elpusztítására és térdre kényszerítésére irányuló kétség- beesett erőlködése most sem hozta meg számára azt, amit re­mélt tőle, amit eddig sem sike­rült elérnie. Az Egyesült Álla­mok nagyhatalmi tekintélyét egyedül az menti meg, ha mi­előbb befejezi esztelen háború­ját Vietnambah”. Hazánk, a Magyar Népköztár­saság cselekvőén veszi ki részét a szocialista közösség külpoliti­kai, nemzetközi tevékenységé­ből, a békéért folytatott harcá­ból. Lehetőségeinkhez mérten a jövőben is mindent megteszünk a szocializmus erőinek további tömörítése érdekében. Tovább­ra is a Varsói Szerződés és a KGST célkitűzéseinek, közös programjának együttes megva­lósításán munkálkodunk. Az új esztendőben tovább mé­lyítjük barátságunkat, együtt­működésünket és megbonthatat­lan szövetségünket a Szovjet­unióval. A közös cé’oknak és a közös útnak hú kifejezője volt a Brezsnyev elvtárs vezette szov­jet párt- és kormányküldöttség egy hónappal ezelőtti magyaror­szági hivatalos, baráti látogatá­sa. A magyar nép őszinte baráti érzéseivel vettünk részt a kom­munizmust építő, soknemzetisé­gű szovjet állami mega’akulá- sának ötvenedik évfordulóján rendezett nagvszabású moszkvai ünnepségen. És népünk tisztele­te, megbecsülése jutott kifeje­után az iskola irodalmi szín­padának tagjai szólaltatták meg műsorukban a költő ver­seit, majd kisorsolták a „Ki tud többet Petőfiről” rejt­vényverseny helyezettjei kö­zött a díjakat A jubileumi emlékülés után táncdélutánon szórakoztak az iskola szünidőt élvező tanu­lói, ( zésre a hazánkban tartott jubi­leumi ünnepségeken is. Tisztelt Honfitársak! Az 1973-as év kilátásai bizta­tók, de találkozhatunk gondok­kal, és a fejlődés útjában álló problémákkal is. Minden felté­tel adva van azonban ahhoz, hogy valóra váltsuk terveinket amelyek a gazdasági építőmun­ka teendőt, az életszínvonal emelését a szociális kérdések előbbrevitelének feladatait szab­ják meg. Pártunk bevá't politi­kai irányvonala töretlen. A nép politikai öntudata, érettsége munkában és helytállásban megnyilvánuló cse’ekvére a leg­főbb záloga célkitűzéseink be­teljesülésének. Számítunk nagyszerű mun. kásaszt'' lyunk politikai, törté­nelmi felelősségére, e'hivatott- ságára és munkaszeretetére. Számítunk szövetkezeti pa­rasztságunk helytállására, szor­galmára. Számítunk értelmiségünk te­hetségére, a kor színvonalát képvise’ő alkotókészségére. A közérdek szolgálatával mun­kálkodjunk szocialista hazánk építésén, minden becsületes dol­gozó ember boldogulásán, 1973- ban is- (MTI) Mint ismeretes a HNF Orszá- j gos Tanácsa Gyulát is a Petőfi- ^ emlékhelyek közé sorolta. Az ezzel összefüggő feladatok lebo­nyolítására Gyulán is megala- ! kult a, emlékbizottság, amely színvonalas programot állított össze a jubileumi év méltó meg­ünneplésére. Ennek a sorozatnak egyik rendezvénye voit december 3l-én a Petőfi-emlékünnepség, amelyet a költő születésének Az új év első órájában tíz gyermek született hazánkban. Budapestnek csakúgy, mint ta­valy „egykéje” volt, vidéken kilenc csecsemő látta meg a napvilágot, négy lány, öt fiú. Közülük éjjel két óraikor sor­solással döntötték el az „elsőt”, azt, aki. megkapta az Állami Biztosító 20 ezer forintos, 18 éves korban késznénzben fel­vehető életbiztosítási kötvényt. A főváros első újszü'öttjének kiléte nem volt komnlikált. hi­szen az első óra egyetlen ÁB- bébije a János-kórház II. szá­mú szülészeti o«ziálván jött a világra. 3100 grammos súl'yal, neve: Soós Agneska. A száz- esztendős Budaoest.) s egvben | az Állami Biztosító 25., jubileu­A megye mezőgazdasága a gyors fe’mérések alapján mint­egy hétmilliárd forint érték bruttó termelést produkált 1972­150. évfordulója tiszteletére ren­deztek. A Petőfi-szobomál sokan gyűltek össze az ünnepség kez­detére. Ott voltak, Jámbor Ist­ván, a párt városi bizottságának első titkára, Dér Lajos a városi tanács elnökhelyettese, Bana- i dics Márton, a HNF városi bi­zottságának elnöke, Kozma An­tal, a KISZ városi bizottságának titkára, úttörők és KlSZ-fiata- lok. mi bébijét” hétfőn délelőtt ün­nepélyesen köszöntötték a Já- nos-kórházban. Dr. Komoróczi Iván, az Állami Biztosító kép­viselője virágcsokor- és cseme­ge ajándékkosár kíséretében adta át az újszülöttnek, illetve a boldog mamának az Állami Biztosító 20 ezer forintos aján­dékát. A vidéki elsőt, Kiss Déneskét — aki az egri megyei kór­házban született — hasonló ün­nepélyes külsőségek között ked­den köszöntötte az Al'ami Biz­tosító képviselője, s adta át ré­szére az intézet ajándékát, a vi­dék első újszülöttjének járó 20 ezer forintos életbiztosítási köt­vényt. (MTI) ben, ami árbevételben 8—10 szá­zalékkal haladja túl az 1971. évit s az 1906—70 évek átlagá­nál csaknem 30 százalékkal több. Különösen növényterme­lésben születtek jó eredmények. Búzából 32.4 mázsa volt a hek­táronkénti hozam, szemes kuko­ricából pedig 47—48 mázsa. Cu- korrénából majdnem félmii'ió tonnát dolgoznak fel a gyárak, kereken 30 százalékkal többet, mint tavaly. A zöldség- és a gyümölcstermesztésben is javu­lás ta-'aszia’ható, bár az elért eredményekkel nem ’ehetünk elégedettek. A Békéscsabai Konzervgyár 36 millió forint értékkel több friss zöldséget tartósított, mint korábban. B“4’ és megve történe’mében az első olvan év volt 1972, ami­kor 10 millió mázsánál több szem°s*ermény termett. Az em­beri helytállással szép eredmé- pve’- «-illettek ‘ava’v. Az ál’ami gazdaságok, termelőszövetkeze­tek vezetői, sza’-ernberei és fi­zikai dolgozói jól vizsgáztak. A megve közvéleménye mindvégig figyelemmel kísérte a mezőgaz­dasági üzemek küzdelmét a ta­vaszi na-zv szárazságban és az őszi eső^sek idején: a betafka- rítésrál és a szántásnál — ve­tésnél. Az állattenyésztést különböző ál’afb°te<*ségeV. zárványok té­pázták. Ennek ellenére — a szarvasmarha-tenvésztés kivéte­lével — a múlt évhez képest minden ágazatban jelentős a fejlődés. Az áruértékesítés is kedvező­en alakul. TVtzávól *>1 nna va­gont vásárolt fel a GFV. Vágó­marhából 27 ezret, hízott ser­tésből 500 ezer körülit, tojás­ból csaknem 100 milliót, teiből pedig félmillió hektoliternél is többet adtak el a tsz-ek és a háztáji gazdaságok. Segítsük a fiatalokat Békésszentandráson az üzemek, termelőszövetkezetek tekinté­lyes anyagi segítséget nyújtanak a fiatalok sportolási és kulturá­lis igényeinek kielégítéséhez. A szőnyegüzem példáu’ 56 ezer fo­rintot adott sport és kulturális óéira a KíSZ-eseknek, *Wmíi Dér Lajos ünnepi beszédében méltatja a forradalmár költő életútját, költészetének jelentőségét, majd a városi tanács a HNF, és a KISZ képviselői koszorúkat helyeztek el a szobor talapzatán Úttörőcsapatuk névadó ara emlékeztek a jubileumi ü’ésen Petőfi emlékünnepség Gyulán Gyors" e’entés: Mit adott az orszámak 1972-ben megyénk mezfigazdasáya

Next

/
Oldalképek
Tartalom