Békés Megyei Népújság, 1972. szeptember (27. évfolyam, 206-231. szám)

1972-09-14 / 217. szám

Hideg éjszaka Várható itío. iferás ma estig: Változóan fel­hős idő, főként északon szór­ványosan fel­lépő kisebb eső­vel. Mérsékelt, napközben kis­sé megélénkülő északi szél. Hi­deg éjszaka, hűvös nappal. Egy­két helyen gyenge talajmentí fagy. Várható legalacsonyabb éj­szakai hőmérséklet 4—9, 1egma_ gasabb nappali hőmérséklet 13— tg fok között. Takarékbetét és kölcsön Vésztőn — RÖMÄNIÄT AUTÓBUSZÉ *­RÁNDULÁST tesz az IBUSZ szervezésében a békésszentand- űási Zalka Máté Termelőszövet­kezet 44 tagja. Négynapos útju­kon — szeptember 22-től — töb­bek között Nagyvárad, Kolozs­vár, Arad nevezetességeivel is­merkednek. ____ — GYERMEKKÖNYVTÁR A Megyei Könyvtár Gyermek- könyvtára segít Békéscsabán a tanulásban, az igényes szórako­zás, kikapcsolódás lehetőségének megteremtésében. Az esztétikus környezetben 2250 gyermekoj- vasó 15 ezer kötet könyv közül válogathat. — KOMP-SZERENCSÉTLEN- SEG. Legalább 30-an vesztették életüket tegnap hajnalban, ami­kor a malaysiai Krian-folyón el­süllyedt egy komphajó. A komp egy iskolabuszt is szállított. A gyermekek közül tízen menekül­tek meg úszva. Jö eredménnyel zárta az el­múlt évet az OTP vésztői fiók­ja — ez derül ki abból a beszá­molóból, amelyet Horváth Lajos irodavezető készített a Vésztői Nagyközségi Tanács szeptember 14-i, mai ülésére. Takarékbetét-gyűjtési tervét 139,60 százalékra teljesítette a nagyközségben az OTP. A taka­rékbetét-állomány az év végén 44 millió 256 ezer forint volt, 8 millió 379 ezerrel több az előző évinél. Kedveltek a gépkocsi- nyereménybetétkönyvek, ame­lyeket 3 millió 825 ezer forint­ért. váltott a lakosság. Gondot fordít az OTP-fiók a fiatalok takarékoskodására is. A terület 2 800 tanulója az elmúlt tanév­ben 234 ezer forintot gyűjtött a takarékbélyeg-akció keretében, Ifjúsági takarékbetét megállapo. dást az elmúlt év végéig 185-en kötöttek. Tavaly 1 300 alkalommal adott kölcsönt az OTP a vésztői la­kosságnak, Összesen 16 millió 630 ezer forint éltékben. A leggyakoribb az áruvásárlási kölcsön volt: 474 alkalommal, 2 millió 162 ezer forint összegben. A lakossági építkezések segí­tése érdekében tanácsi megbí­zásból foglalkozik az OTP-fiófe M Tihany” — a Szovjetunióba í mm Naponta nyolc teljes „Tihany'' elnevezésű halószobaberende­zést állítanak össze a Békéscsabai Bútoripari Szövetkezet sze­relőcsarnokának dolgozói a Szovjetunió részére. Képünkön: a garnitúrához tartozó kis szekrénykéket szerelik össze. (Fotó: Demény) A NAGYMÁGOCSI ÁFÉSZ pályázatot hirdet IH. oszt. melegkonyhás Csárda-vezetői munkakör betöltésére A pályázónak rendelkeznie keli az 5/1972. Bk. M. sz. rendeletben foglalt alkalmazási feltételekkel. A hivatkozott rendelet, valamint a pályázat rész­letes feltételei megismerhetők az ÁFÉSZ-köz- pontban, A pályázat benyújtásának határideje: szeptember 30: ÁFÉSZ, Nagymágocs. 256662 telkek értékesítésével. Jelenleg is több megfelelő telek áll ren­delkezésre. A lakásgondok eny­hítésére OTP- társ asház építését tervezték. Sokakat érdekel Vésztőn a to­tózás és a lottózás. Tavaly több mint 401 ezer szelvény kelt él a nagyközségben, s 188 ezer forint nyereményt fizettek ki. Méhészek tapasztalatcseréje Zalaapátiban Szeptember 22-én 40 méhész indul megyénkből Zalaapátiba. ahol a méhész szakiskolában 3 napos, bemutatóval egybekötött tapasztalatcserén vesznek részt. A szakiskola vezetői és szakta­nárai megismertetik megyénk méhészeivel a legújabb és a gya­korlatban már bevált módsze­reket. A látogatók ezenkívül több olyan szakmai előadást hallgatnak, amelyek gyakorlati segítséget adnak, hogy az elkö­vetkező időben még több és minőségileg jobb mézet tudja­nak adni egyrészt az országnak, másrészt exportra. (Balkus) — 43 FÉLE SZŐLŐ. A Megyei Művelődési Központ házikert szakkörének 120 tagja van Bé­késcsabán. Akad olyan szakköri tag is, akinek kertjében 43 féle szőlő terem. Micsoda Évforduló Kétszázhatvan évvel ezelőtt/ 1712. szeptember 14-én halt meg — 87 éves korában — Giovanni Domenico Cassini olasz szárma­zású francia csillagász. A bo­lognai egyetemen a csillagászat tanára, majd a párizsi obszer­vatórium igazgatója volt. Élete utolsó évében négy Satumus-hol- dat fedezett fel; jelentős kuta­tásokat végzett a Satumus-gyű- rű szerkezetére vonatkozólag. A gyűrű teljes átmérője 276 ezer kilométer, amely három részből áll. A 18 ezer kilométe­res széles gyűrű mögött helyez­kedik el a 4000 kilométeres szé­lességű sötét sáv, az úgynevezett Cassini-rés. — KÖZLEKEDÉSI BALESE­TEK áldozata 55 ezer személy lett az európai országutakon 1971-ben. A balesetek 94 száza­lékánál a gépkocsivezetők voltak felelősök. A balesetek előidéző­iéként egy olasz profeszor a túlságosan nagy sebességet, vala­mint a járművek megelőzésére tett kísérleteket említette. — TENGELALATTT EXPBDfc- C1Ö. Burgasban tegnap megkezd dődött a Self—Jug—72 elnevezé­sű második tengeralatti expedí­ció, amely a Burgastól dél felé húzódó szárazföldi talpazat ta­nulmányozását tűzte ki célul. — TIZENÖT MÁSODPERCIG mozgott a föld Görögországban szerdán, hajnalban, szinte az or­szág egész területén. A földlö­kések miatt pánikba esett lakos, ság az utcákra menekült. Ember­életben nem esett kár, anyagi javakban viszont jelentős a wesz­tanúl =* Tanú, mondja el ismét: hogy fejezte ki magát a vád­lott? r-r Azt mondta, hogy ellopta az autót. — Harmadik személyben be­szélt? •rs Nem, bíró úr. Csak mi ketten voltunk. ~ Nem értett meg; kérem. Ügy gondolom, vajon azt mondta-e:-„Én loptam el az autót?-* A tanú gondolkodik egy ki­csit, majd kivágja:-„Nem, bíró úí, ön szoba sem került’* — TÖBB ORSZÁGOS SZINTŰ klubtalálkozón vett részt az idén a Gyomai Művelődési Ház Ifjú_ sági Klubja. Szeptember 15—16 —17-én Köröstarcsán. az ifjúsági klubveztők tanfolyamán is kép­viseltetik magukat a klub tag­jai. — ÉVADKEZDÉS. Az új nép­művelési évadban megyénkben sok művelődési házban szervez­nek nyelvtanfolyamot. A mező- hegyesi klubkönyvtár október 5. én indítja gyermek- és felnőtt- csoportok részére a német, an­gol, olasz, latin és orosz nyelv kezdő és haladó tanfolyamát, melyek iránt máris nagy az ér­deklődés a nagyközségben. Ma: Sserénke napja — TANÁCSÜLÉS KÉTEGYHA- ZÁN. Az iskolai és óvodai neve­lőmunkáról, az 1972—73-as tan­év feladatairól tárgyal szeptem. bér 16-i ülésén a Kétegyházi Nagyközségi Tanács. Szerénke helyett nyelvünk szívesen használja még a Szeré­na, vagy Szerén alakot is. A la­tin „serenus” vidám, derűs, nyugodt jelentésű, de kifejezi a lélek derűjét is ez a szőj ^gyeletesriporfcrUiili Fogadóóra a megyei tanácsnál Békéscsabán, szeptember 16- án, szombaton 9—12 óráig tart­ja fogadóóráját Nagy János ta­nácselnök-helyettes hivatali he­lyiségében. (Békéscsaba. Felső­körös sor. Irodaház) GARÁZDÁLKODÁS AZ UTCÁN A szarvasi városi járási rend­őrkapitányság eljárást indított Hudák Miihály 21 éves Szarvas^ Benka Gy. utca 45 szám alatti lakos ellen, garázdaság miatt. Hudák Szarvason, a délelőtti órákban erősen ittas állapotban garázda magatartást tanúsított az utcán és a 9-es számú ital­boltban, ahol italt követelt a felszolgálótól, majd amikor az megtagadta egy széket kapott fel és azzal fenyegette meg az otüévőket. BOSSZÚBÓL Mihály János, 54 éves, Nagy­kamarás, Munkácsy utca 2 szám alatti lakos, szeptember 7-én Nagykamaráson a Dankó utcá­ban megleste a hazatérő Vámos János nagykamarás! lakost és Pályázat az önművelésről Országos pályázatot hirdet a Szolnok megyei Tanács Művelő­désügyi Osztálya az önművelés irányításáról, befolyásolásáról szerzett tapasztalatok összegezé­sére, melyen előnyben részesül­nek a közművelődési intézmé­nyek munkájával összefüggő, azokhoz kapcsolódó tanulmá­nyok. A legjobb pályaművek össze­sen húszezer forint értékű díja­zást kapnak, ezenkívül megje­lennek a pályázatot hirdető szerv módszertani útmutatója­ként. — KÖSZÖNETÜNKET fejezzük ki mindazoknak, akik szeretett férjem — KÁRPÁTI JÓZSEF — temetésén mély gyászunkban osztoztak. Kárpáti Józsefné és családja. 388402 KNER NYOMDA felvesz férfi segédmunkásokat és nyugdíjas éjjeliőröket Jelentkezni: Békéscsaba, Lenin u.9 Terv- és Munkaügyi Osztály. x minden előzetes szóváltás nél­kül egy késsel megszórta, Szerencsére a döfés csak a karját érte, de a sérülése így is súlyos. A vizsgálat eddigi adatai szerint Mihály János egy régebbi szóváltás miatti bosszúból követte el tettét. Az ügyben a mezők ováesházi járási rendőrkapitányság indított vizs­gálatot. EGY DECILITER PÁLINKA Az orosházi városi rendőrka­pitányság eljárást indított Miké Gábor 26 éves Orosháza, Ka­kasszék utca 43 szám alatti la­kos ellen, aki egy deci pálinka elfogyasztása után vett részt segédmotorkerékpárján a köz­úti forgalomban. BÉKÉS HtDYlL Az MSZMP megyei bizottsága és a megyei tanács lapja. FŐSZERKESZTŐ: CSEREI PÁL FŐSZERKESZTŐ HELYETTES: Deák Gyula OLVASÓSZERKESZTŐK: Varga Dezső, Varga Tibor BELPOLITIKAI ROVATVEZETŐ Rtcskár János GAZD AS AG POLITIKAI ROVATVEZETŐ: Podin.-: Péter MŰVELŐDÉSPOLITIKAI ROVATVEZETŐ: Sass Ervin SPORTROV ÁTVEZETŐ: Machalek István Szerkesztőség: Békéscsaba. Szabadság tér 17 m. emelet Telefon: 12—196. 12- 296 Kiadja a Békés megyei Lapki Vállalat, Békéscsaba, H., Tanácsköztársaság útja 5. Telefon: 11—021, 11—051 FELELŐS KIADÓ: Lehoczki Mihály Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a postahivataloknál és a kézbesítőknél Előfizetési díj egy hóra 20,— Ft 'ekés megj’ei Nyomdaipari Vállalat, --késesébe. Index; 25 051

Next

/
Oldalképek
Tartalom