Békés Megyei Népújság, 1972. július (27. évfolyam, 153-178. szám)

1972-07-11 / 161. szám

Z1RŐKÖZLE9IÉNY Kádár János pozsonyi tárgyalásairól Vietnami hadifielyzet Az amerikai légierő B—52-es nehózbombázóá és vadászbom­bázói vasárnap is folytatták a VDK sűrűn lakott területei elle­ni tömeges légitámadásukat. Mint a Párizsban tárgyaló küldöttség bejelentette, a va­dászbombázók Hanoitól délre húzódó sűrűn lakott Ha Tay tartományt támadták. Két bombázót a légvédelem meg­semmisített. A VDK-ban lelőtt amerikai gépek száma ezzel 3 733-ra emelkedett vasárnap. A B—52-es nehézbombázók a demilitarizált övezettől északra fekvő területeket támadtak. A hétfő reggeli legfrissebb jelen­tések szerint ezek a támadások hétfőn is folytatódtak. Dél-Vietnam úgynevezett északi frontján — Quang Tri tartományban az azonos nevű tar­tományi székhely visszafoglalá­sával kísérletező saigoni ejtő­ernyős kommandó-akciót a népi erők tüzérsége kiverte állásai­ból, visszavonulásra késztette — jelenti az AFP saigoni nemhi­vatalos körök értesüléseit idéz­ve. i Kádár János, a Magyar Szocia­lista Munkáspárt Központi Bi­zottságának első titkára Cseh­szlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottságának meghí­vására július 8-án és 9-én ba­ráti látogatást tett a Csehszlovák Szocialista Köztársaságban. Kádár János megbeszéléseket folytatott Gustáv Husákkal, Csehszlovákia Kommunista Párt­ja Központi Bizottságának főtit­kárával. A megbeszélésekre Bratislavában került sor. A szívélyes, baráti légkörű megbeszéléseken tájékoztatták egymást a Magyar Szociálisa Munkáspárt és Csehszlovákia Kommunista Pártja tevékenysé­géről, a Magyar Népköztársaság­ban és a Csehszlovák Szocialista Köztársaságban folyó szocialista építő munka tapasztalatairól, át­tekintették a két ország kapcso­latainak helyzetét, a kapcsolatok továbbfejlesztésének lehetőségeit és eszmecserét folytattak a nemzetközi helyzet, valamint a nemzetközi kommunista és mun­kásmozgalom néhány időszerű kérdéséről. Megelégedéssel állapították meg, hogy a két szocialista or­szág között az együttműködés minden téren eredményesen fej­lődik. Hangsúlyozták, hogy a gazdasági kapcsolatok fejleszté­se. a termelésszakosítás és á kooperációs kapcsolatok bővítése megfelel mindkét ország érde­keinek és eredményesen szolgál, ja a szocialista nemzetközi gaz­dasági integráció ügyét. A nemzetközi kérdések kap­I csán rámutattak; a Szovjetunió, I a szocialista országok egyeztetett következetes külpolitikája és egységes fellépése a nemzetközi helyzetben tapasztalható enyhü­lés döntő tényezője. Nagyra érté­kelik és támogatják a Szovjet­unió Kommunista Pártja XXIV. kongresszusán meghirdetett bé­keprogram eredményes megvaló­sítását. Kifejezték azt a meggyő­ződésüket, hogy a vitás nemzet­közi kérdések megoldhatók tár­gyalások útján, ha az imperia­lista hatalmak is a béke érdekeit részesítik előnyben a nemzetközi feszültségek és a háborús ve­szélyt növelő lépésekkel szem­ben. Megállapították: a legutób. bi szovjet—amerikai csúcstalál­kozón a Szovjetunió vezetőinek erőfeszítései szolgálják az egész szocialista közösség ügyét, jelentősen javítják a nemzetközi kommunista mozgalom, az összes imperialista-ellenes erők küzdel­mének feltételeit, a béke meg­őrzésének lehetőségét. Nagy figyelmet fordítottak az európai biztonsági és együttmű­ködési konferencia előkészítésére. Ebben az összefüggésben hang­súlyozták a Szovjetunió és az NSZK, a Lengyel Népköztársa­ság és az NSZK között létrejött szerződések ratifikálásának, a Nyugat-BerlinfŐl szóló négyolda­lú egyezmény életbelépésének, valamint az NDK és az NSZK közötti tárgyalások jelentőségét. Egyetértőén kifejtették: az euró­pai béke és biztonság ügye szem. pontjából nagyfontosságú, hogy az NSZK tekintse eleve érvény­telennek a müncheni szerződést. Nagyra értékelik az NDK hozzá­járulását az európai béke meg­erősítéséhez. Meggyőződésük, hogy az európai helyzet norma­lizálása szempontjából fontos az NDK teljes jogú elismerése vala­mennyi ország részéről és mind­két német állam felvétele az ENSZ-be. A leghatározottabban elítélték az Egyesült Államok vietnami ag­resszióját, annak durva kiszéle­sítését, a barbár bombázásokat és a kikötők elaknásítását. A Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztár­saság megadnak minden segítsé­get a hős vietnami nép igazságos harcához és teljes mértékben támogatják a Vietnami Demok­ratikus Köztársaság és a Dél­vietnami Ideiglenes Forradalmi Kormány javaslatait a helyzet politikai rendezésére vonatko­zóan. A közel-keleti helyzettel kap. csolatosan leszögezték, hogy kö­vetkezetesen támogatják az arab népek harcát az izraeli agresszió következményeinek felszámolá­sáért. Az ENSZ Biztonsági Taná­csa 1967. november 22-i határo­zatának végrehajtását tekintik a válság megoldásához vezető he­lyes útnak. Ez felel meg az e térségben élő valamennyi nép, állam és a béke alapvető érde­keinek. Hangsúlyozták: a Magyar Szo­cialista Munkáspárt és Cseh­szlovákia Kommunista Pártja a jövőben is mindent megtesz, hogy eredményesen hozzájárul­jon a szocialista országok sokol­dalú együttműködésének fejlesz­téséhez, a nemzetközi kommu­nista és munkásmozgalom egy­ségének további erősítéséhez, az antiimperialista erők tömörítésé­hez a békéért, a demokráciáért, és a társadalmi haladásért folyó nemzetközi harcban. A megbeszélések hozzájárultak a két testvérpárt, a két szocia­lista ország sokoldalú együttmű­ködésének további elmélyítésé­hez. A KGST-orsxágok integrációjának esxköxe: A Nemzetközi Beruházási Bank Rogers Olaszországban 1971. január 1-én kezdte meg xvékenysiégét — a KGST-orszá­gok második pénzintézete — a Nemzetközi Beruházási Bank (NBB). Az elsőt — a Gazdasági Együttműködési Bankot — hét évvel ezelőtt alapították, a tag­országok közötti kereskedelem előmozdítására. Az NBB alapvető feladata a szocialista országok közötti munkamegosztás, termelési sza­kosodás és kooperáció elősegíté­se. A bank hiteleket nyújt & tagországok nyers- éa fűtő­anyag-bázisának feltárására, egyéb közös létesítményekre és az egyes tagállamok nemzetgaz­daságának fejlesztését célzó be­ruházásokra. A bank alaptőké­jét 1 milliárd transzferábilis (át­váltható) rubelben, 30 százaléka szabad devizában vagy aranyban, fizetendő. (Egy transzferábilis rubel 0,987412 gramm tiszta ara­nyat tartalmaz.) Az egyes or­szágok részesedése a kölcsönös forgalomban elfoglalt, exportjuk arányában alakul. Alapító ta­gok: Bulgária 85,1, Csehszlová­kia 129,9, Lengyelország 121,4, Magyarország 33,7, Mongólia 4,5, az NDK 176,1, a Szovjetunió 399,3 és az 1971. január 12-én csatlakozó Románia 52,8 millió Iranszferábilis rubellel járult hozzá a bank 1 052 ,S millió transzferábilis rubel értékű alaptőkéjéhez Az új pénzintézet — kedvező kamatok mellett — 5 évig terjedő közép- és 15 évig terjedő hosszúlejáratú beruhá­zási hiteleket nyújt a tagorszá­gok bankjai, gazdálkodó szervei, és egyéb országok oankjai szá­mára. Hitelt csak olyan létesít­ményre folyósítanak, amelynek műszaki-tudományos színvonala korszerű, a kölcsön megtérülése gyors és jó minőségű alacsony önköltségű terméket állít elő. A bank igazgatótanácsa — ahol minden tagország egy sza­vazattal rendelkezik — 1971-ben 180 millió transzferábilis rubel hitel folyósítását hagyta jóvá. Magyarország 47,6 millió transz­ferábilis rubel összegű kölcsönt vett fel .amellyel az IKARUS és a Pamutnyomóipari Vállalat fej­lesztését, a Budapest—Lököshá- za vasútvonal villamosítását és 72 darab Diesel-mozdony beszer­zését tudja megvalósítani. Rogers amerikai külügymi­nisztert .aki vasárnap Belgrád- ból Rómába érkezett, hétfőn fogadta Andreotti miniszterel­nök, majd a Quirinale palotában Leone köztársasági elnök. Ro­gers ezt követően tárgyalásokat folytatott Giuseppe Medicivél, az új olasz külügyminiszterrel. A megbeszélések tárgyát ille­tően nem adtak ki hivatalos tájékoztatást. Megfigyelők azon­ban bizonyosra veszik, hogy a nemzetközi politikai helyzet fő kérdései közül különösen három szerepelt az eszmecserék közép­pontjában: az európai biztonsá­gi értekezlet, a közös piaci or­szágok tervezett csúcsértekezle­te és a Földközi-tengerri orszá­gok értekezlete. Ez utóbbi gon­dolatát, mint ismeretes, Moro, olasz külügyminiszter vetette fei a NATO legutóbbi Bonn-i miniszteri tanácsán. Az olasz diplomácia azt tart­ja, hogy az európai biztonság kérdése bizonyos tekintetben nem választható el a Földközi­tenger térségének biztonságától, ezért — Olaszország elképzelése szerint — az európai biztonsági és együttműködési értekezletet későbbi időben követni kell egy másik értekezletnek, amelyen a Földközi-tenger térségének or­szágai vennének részt. Olasz diplomáciai körökben hangoz­tatják, hogy a Földközi-tgnger-i országok értekezlete a közel- keleti válság rendezésének függvénye, így egyelőre Idő­pontról és napirendről korai lenne beszélni. Rogers t ma a Vatikán­ban fogadja VI. Pál pápa. Egyiptom és Líbia ASZU-egyesítésének tervezete ' Kairó Csaknem kéthetes tárgyalás­sorozat után elkészült az Egyiptom és Líbia ASZÚ-egyesít, tésének tervezete, s kialakult a további menetrend is. Eszerint Szadat egyiptomi és Az Okamoto-per Bűnösnek vallotta magát tár­gyalásának első napján Kozo Okamoto, a lodi repülőtéren tör­tént tömeggyilkosság egyetlen életben maradt tettese. Bár ügy­védje az ellenkezőjét tanácsolta neki, a vádlott kijelentette, tisz­tában van tette súlyosságával, noha nem tudja, hány áldozat vére szárad a lelkén. A tárgyalóteremben pattanásig feszült a hangulat, amikor a ki­rendelt ügyvéd védence makacs­ságán felháborodva, követelte, hogy Okamotot vessék alá pszi­chiátriai vizsgálatnak. (MTI) Kreisky nyilatkozata Bruno Kreisky osztrák szö­vetségi kancellár vasárnap a stuttgarti rádiónak adott in­terjújában síkraszállt azért, hogy a tervezett európai bizton­sági konferenciát tetőzze be olyan nyilatkozat, amelyben a kontinens összes államai le­mondanak az erőszak alkalma­zásáról. Véleménye szerint er­re most mindenképpen lehető­ség van, miután a szovjet—nyu­gatnémet és a lengyel—nyugat­német megállapodás nyomán megszűnt a fő problémai A Mongol Népköztársaság nemzeti ünnepén , Ma, július 11-én ünnepli a ba­ráti Mongol Népköztársaság győztes forradalmának 51. évfor. dulóját. Több mint fél évszázad­dal ezelőtt vívták ki a független­séget az ország legjobbjai, a Mongol Népi Forradalmi Párt vezetésével s teremtették meg a szinte példátlan ütemű fejlő­dés alapját. A sajátos társadal­mi viszonyok miatt alkotmányos monarchia volt az első állam­forma, amelyet aztán az uralko­dó halála után, 1924-ben fejlesz­tettek tovább népköztársasággá. Megindult a szocialista fejlő­dés, amelynek néhány évtizede az ország történetének leggyor­sabb ipari és gazdasági fejlő­dését nyitotta meg. Kiemelkedő eredményeikkel nemcsak saját népük felemelkedéséhez járultak hozzá, hanem ezzel egyúttal meg­győzően bizonyították a marxiz­mus—leninizmus életerejét, a feudalizmusból a szocializmusba való közvetlen átmenet lehető­ségét. Az ország gazdaságát a nem­zeti sajátosságok figyelembevé­telével alakították tovább, tehát az állattenyésztésre, mezőgazda­ságra alapozták az. ipart, elsősor­ban a feldolgozóipart, 1959-ben megteremtették a mezőgazdaság szocialista szektorát és ezzel le­zárult a zömében állattenyésztő gazdaságoknak szövetkezetekké való szervezése. A mongol közgazdászok napja, inkban már a szocializmus teljes felépítését veszik figyelembe a> éves, illetve ötéves tervek össze­állításánál. S hogy az iparfej­lesztési politika milyen eredmé­nyes, annak bizonyítására álljon Itt néhány számadat: a tavalyi teljes ipari termelési tervet Mon. gólia túlteljesítette; az összter­melés értéke 1970-hez képest egészében 8,5 százalékkal bővült. Különösen figyelemreméltó, hogy a munka termelékenysége még ennél is nagyobb ütemben, 10,2 századdal nőtt. Villanytelepeket, táptakarmány-készítő gazdasá­got, élelmiszeripari üzemet, Ulánbátorban fafeldolgozó gyá­rat és más ipari objektumokat építettek. Mongólia még napja­inkban is talán legfontosabb gazdasági ágazatában, az állatte. nyésztésben pedig az állomány tavaly 1970-hez képest több mint 100 ezerrel növekedett és nap­jainkban meghaladja a 25 mil­liót. Gyorsuló ütemű az ipar fej. lődése is. A testvéri együttműködés szel­lemének megfelelően a szocialis­ta országok segítséget nyújtot­tak és nyújtanak Is a Mongol Népköztársaság politikai és gaz. daságl fejlődéséhez. Hazánk és Mongólia között a KGST-ben megvalósuló sokoldalú együtt­működésnek megfelelően szoros kapcsolatok jöttek létre. Csak a tavalyi év eseményeit tekintve; 1971-ben átadták az évi 20 millió tugrik termelési értékű — ma­gyar műszaki segítséggel épült — ruhagyárat; 420 kutat fúrtak, folytatták a munkát két nagy ipari objektumon, az Ulánbátort nagy bio-üzem és a darhani hús­kombináton is. Az ipari kapeso. latokon túl — mint Foek Jenő hivatalos baráti mongóliai láto­gatása is bizonyltja— szemé­lyes találkozásokkal fűzzük még szorosabbra együttműködésün­ket. A nemzetközi politika színte­rén a szocialista Mongólia a töb­bi testvérországgal együtt hatá. rozottan kiáll a világbéke védel­méért, a tartós nemzetközi biz­tonság megteremtéséért, a nem­zetközi munkásmozgalom kérdé­seiben is teljes a nézetazonosság. A Mongol Népköztársaság leg. nagyobb nemzeti ünnepén őszin­te szívvel kívánunk barátainknak további nagy sikereket ország­építő munkájukban, a békéért és a haladásért végzett tevékenysé­gükben. D. P. Kadhafi Líbiai elnök néhány napon belül jóváhagyja a terve­zetet, s az egységpárt létreho­zását ünnepélyes keretek között, július 23-ón — az egyiptomi forradalom évfordulóján — je­lentik be.

Next

/
Oldalképek
Tartalom