Békés Megyei Népújság, 1972. július (27. évfolyam, 153-178. szám)

1972-07-01 / 153. szám

R szövetkezés jubileumán Július 2-án világszerte 50. al­kalommal üimetplik meg a Nem­zetközi Szövetkezeti Napot. Ez alkalommal is erőteljes hangot adva a szövetkezeti mozgalom által képviselt haladó gazdasági és társadalmi törekvéseknek. A szövetkezeti mozgalom a szocialista társadalomban külö nősen kedvező körülmények kö­zött fejlődhet, szorosan kapcso­lódik annak célkitűzéséhez. A több mint 3 és fél millió tagot számláló magyar szövetkezeti mozgalom az 50. Nemzetközi Szövetkezeti Napot figyelemre­méltó eszmei, gazdasági és szer­vezeti fejlődés jegyében kö­szönti. A Magyar Szocialista Mun­káspárt X. kongresszusán jóvá­hagyott, a szocializmus építését magasabb színvonalon biztosító politikával teljesen összhangban állnak a magyar szövetkezeti mozgalom alapelvei és célkitű­zései, amelyeket a szövetkeze­tekről szóló 1971. III. törvény­ben az országgyűlés is megerő­sített. Hazánkban első alkalom­mal fejti ki hatását olyan szö­vetkezeti törvény, amely a szövetkezetek gazdasági, társa_ dalmi jelentőségét kifejezve gondoskodik a szövetkezet-poli­tikai elvek érvényre juttatásá­ról. A Magyar Népköztársaság ez év áprilisában módosított Al­kotmánya ugyancsak méltókép­pen elismeri a szövetkezeti moz­galom össztársadalmi érdekű szerepét. A magyar szövetkezeti mozga­lom megbecsült résztvevője a nemzetközi szövetkezeti mozga. lomnak. Mindhárom országos tanácsi valamint az Országos Szövetkezeti Tanács is tagja és cselekvő résztvevője a Szövet­kezetek Nemzetközi Szövetségé­nek. A Termelőszövetkezetek Országos Tanácsának felvételé­vel először jelent meg olyan szervezet a nemzetközi szövet­kezeti életben, amely a szocia­lista mezőgazdasági termelőszö­vetkezeteket képviseli. A szövetkezetek három nagy ágazata: a mezőgazdasági, a fogyasztási, valamint az ipari szövetkezetek az elmúlt hóna­pokban tartották esedékes kongresszusukat és újabb négy évre határozták meg feladatai­kat. A szövetkezeti törvény szellemében megújított szerve­zeti keretben legfőbb testületi szerveik újjáválasztásával len­dületesen dolgoznak célkitűzé­seik megvalósításán. Az Országos Szövetkezeti Ta­nács Elnöksége a szövetkezés 50 éves jubileumi napja alkalmá­ból arra kéri a szövetkezetek tagjait és vezetőit, hogy tevé­kenységük a szövetkezeti kong­resszusokon meghatározott fő feladatokra irányuljon. Gazda­sági és társadalmi célkitűzéseik megvalósításában a szövetkezeti szolidaritás és együttműködés nemes eszméi alapján nyújtsa­nak egymásnak kölcsönös segít­séget. Összefogással gyorsítsák meg"s tegyék hatékonyabbal a három szövetkezeti ágazat kö­zös feladatainak megvalósítását Ennek egyeztetésére, koordiná­lására jött létre az elmúlt he­tekben megyénkben is a szövet­kezeti szövetségek megyei ta­nácsa. E tanács segítségével a to­vábbiakban nagyobb figyelmet fordítanak a társadalmi, a cso­port- és az egyéni érdek össz­hangjának megteremtésére a szövetkezeti törvény alapján. Fejlesztik a szövetkezeti de­mokráciát, mert annak érvénye­sülése a tagok öntevékenységé­nek kibontakozását, az éltető erőt jelenti. Különös hangstúly- lyal emlékeznek meg azokról a nődolgozókról, akik tevéke­nyen részt vesznek a mozgalom­ban és segítik a szövetkezeti cé­lok valóra váltását E nagy nap alkalmával ki is fejezik együtt­érzésüket azokkal a törekvések­kel, amelyeket a szocialista or­szágok folytatnak az európai biztonság és együttműködés megvalósítására. Fock Jenő Mongóliába utazott Jumzsagijn Cedenbalnak, a Mongol Népi Forradalmi Párt Központi Bizottsága első titká­rának, a Mongol Népköztársa­ság Minisztertanácsa elnökének meghívására Fock Jenő, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, a Minisztertanács el­nöke és felesége pénteken hiva­talos baráti látogatásra a Mon­gol Népköztársaságba utazott. A Minisztertanács elnökét a látogatásra ' elkísérte Marjái József külügyminiszterhelyettes és Kádas István nagykövet, a Külügyminisztérium főosztály- vezetője. Búcsúztatására a Ferihegyi repülőtéren megjelent Fehér Lajos, az MSZMP Politikai Bi­zottságának tagja és Vályi Pé­ter, a Minisztertanács elnökhe­lyettesei, dr. Csanádi György közlekedés- és postaügyi mi­niszter, dr. Faluvégi Lajos pénzügyminiszter, Párái Imre, az Országos Tervhivatal' elnöke, dr. Várkonyi Péter államtitkár, a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatalának elnöke, Púja Fri­gyes, a külügyminiszter első helyettese. Jelen volt a búcsúz­tatásnál V. J. Pavlov, a Szov­jetunió budapesti nagykövete. Ott volt a búcsúztatásnál Lhamszurengin Tudev, a Mon­gol Népköztársaság budapesti nagykövetségének ideiglenes ügyvivője. (MTI) * * * Fock Jenő, az MSZMP Poli­tikai Bizottságának tagja, a Ma­gyar Népköztársaság Miniszter- tanácsának elnöke, felesége és kíséretének tagjai úton a Mon­gol Népköztársaság felé pénte­ken megszakították útjukat Moszkvában. Fogadásukra a vnukovoi re­pülőtéren megjelent Dmitri j Pdljanszkij, az SZKP Politikai Bizottságának tagja, a Szovjet­unió Minisztertanácsának első elnökhelyettese. Nyikolaj Ro- gyionov külügyminiszterhelyet- tes és több más hivatalos sze­mélyiség. Ott volt Kapai Gyula, hazánk moszkvai nagykövete is. Fock Jenő rövid pihenő után folytatta útját. A szolgáltató tevékenység fejlesztése, az idegenforgalom és a meliorációs tervek teljesítése a megyei tanács termelési és ellátási bizottsága előtt Június 29-én délelőtt Békés- , csabán, a KISZC V-székház ta­nácskozótermében a lakossági javító-szolgáltató tevékenységé­nek fejlesztéséről, az idegenior-i galom szezonális feladatairól és a meliorációs munkák idő­arányos teljesítéséről lanácsko- ■ zott. Csatári Bélának, a megyei tanács általános elnökhelyette­séinek vezetésével a termelési és ellátási bizottság. Rövidesen a megyei tanács végrehajtó bizottsága foglalko­zik majd a szolgáltatások hely­zetével és a fejlesztés újabb le­hetőségeivel. A termelési és el­látási bizottság lényegében a végrehajtó bizottság elé kerülő anyagot vitatta meg és egészí­tette ki különböző ajánlásokkal. Megállapította a bizottság azt, hogy a szolgáltatás fejlesztésé­ben a többi megyéhez képest Békés elmaradt. Ezért olyan ja­vaslat hangzott el, hogy a ki­sebb településeken a termelő­szövetkezeteket is fel kellene kérni a lakosságot érintő egy­szerűbb javító, szolgáltató mun­ka folytatására. A IV. ötéves terv idején a megyei tanács különböző forrá­sokból 162 milliárd forintot for­dít a szolgáltatások fejlesztésé­re. Olyan célt tűzött ki néhány szolgáltató vállalat a munka szervezésére, amely megközelíti a javítás iparszerű folytatását. Szükség van a munkaerő, az anyagi javak és a technikai be­rendezések koncentrálására, különösen a négy fő szolgálati ágazatban — háztartási gépek, elektroakusztikai berendezések, vegytisztítás és gépjárműjaví­tás —, mert a munka magas fo­kú felkészültséget és műszere­zettséget követel. A színes tele­vízió javításánál egy munkahely kialakítása meghaladja az egy­millió forintot. Az is elhangzott, ahogy az úgynevezett slágerszakmák iránt csökkent a fiatalok érdeklődése, Kevesen jelentkeztek szakmun­kástanulónak. Az utóbbi években jelentősen javult Békés megye idegenfor­galma. Egyre több külföldi ke­resd fel a megye nevezetességeit, a Körös-völgy szépségeit. Ez az egyre több turista azonban számban kevés. Megyénk többet is tudna fogadni, ha természeti szépségeinket az eddigieknél jobban, színvonalasabban pro­pagálnánk. Kétségtelen igaz, hogy kevés a szállodai hely a megyében. Néhány városban ezt úgy pó­tolják, hogy a fizetővendég-szol­gálatot kiszélesítették. Különö­sen Gyulán, Békéscsabán és Szarvason növekednek azoknak a családoknak a száma, akik lakrészükből egy-egy szobát a szezonra átengednek a turisták­nak. A szállodai szobahiány pótláséra tovább kellene nö­velni a miár eddig nagyon jól bevált fizetővendég-szoigálatol. A meliorációs munkák a me­zőgazdasági üzemeket érintik. Erre az esztendőre 36 millió fo­rintot üányoztak elő' talajjaví­tásra, vízrendezésre és egyéb feladatokra. Az utóbbi hetekben 4,4 millió forint pótkeretet adott a MÉM a cukorgyári mészászap felhasználására. Különben elké­szült a megye meliorációs prog­ramja, amely a IV. és a VII. öt­éves terv időszakában valósul meg. Mai árakon számítva 1,3 milliárd forintot költenek a ta­laj termőképességének célszerű növelésére. Az MSZMP megyei bizottságának ülése A Magyar Szocialista Munkáspárt megyei bizottsága tegnap, június 30-án ülést tartott. Első napirendi pontként Frank Ferenc elvtárs, a megyei bizottság első titkára tájékoztatót tartott az idő­szerű nemzeközi helyzetről a Központi Bizottság 1972. június 14-i tanácskozása alapján. A továbbiakban írásbeli előterjesztés alap­ján — melyhez Baukó Mihály osztályvezető adott szóbeli kiegészí­tést — a pártbizottság megvitatta a vállalatok üzem- és munka- szervezésének korszerűsítésére, valamint a munkaverseny fellendí­tésére indított mozgalom feladatait. Ezt követően a pártélettel összefüggő kérdésekről tanácskozott a bizottság, majd Enyedi G. Sándor elvtárs, a pártbizottság titkára berekesztette az ülést. Négy év múlva több mint 2400 új ” lesz Békéscsabán A félév utolsó végrehajtó bi­zottsági ülését tegnap Békéscsa­bán, a városi tanács elnökének, dr. Haraszti Jánosnak a beje­lentésével kezdték. A tanácsel­nök a választott szerv két ülése között tett intézkedését a közmű­ves vízhasználati korlátozás el­rendeléséről a végrehajtó bizott­ság megerősítette. Ezt követően a város lakossái- gát közelről érintő ügyet, Békés­csaba gázszolgáltatásának hely­zetéről szóló jelentést tárgyalták meg. A DÉGÁZ Vállalat kiren­deltségvezetője Fodor Géza ar ról számolt be, hogy 1971. végé­ig, vagyis közel négy év alatt 2982-re emelkedett azoknak a háztartásoknak a száma Békés­csabán .amelyekben gázzal főz­nék, illetve fűtenek és 51-re nö­vekedett az egyéb létesítmé­nyek, üzemek, intézmények gáz- fogyasztóinak száma. Az 1968-ban fogyasztott 550 ezer köbméter gázról 1972-ig 39 millió 380 ezer köbméterre nőtt a fogyasztás. A gázvezeték-háló­zat hossza 1972 elején 34 ezer méter, azóta tovább épült. Majd arról számolt be a DÉGÁZ kirendeltségvezetője, hogy eb­ben az évben elkészül az Oros­házi úti, az Áehim lakótelepi, a KISZ-tábor és a Lencsést úti la­kótelep gázvezetéke. Ennek a munkának a végrehajtása után 650 lakóházba jut el a gáz. Az ötéves terv végére, 1975-re pedig 1800 új gázfogyasztót kívánnak bekapcsolni a hálózatba. A csabaszabadi Magyar— Csehszlovák Barátság Termelő- szövetkezet 1971. évi és azt megelőző gazdálkodását tár­gyalta még ezután a vb. Megál­lapította, hogy a szövetkezet működésében érvényesülnek a szövetkezeti alapelvek, gazdál­kodását a népgazdasági érde­kekkel összhangban végzi. A testületi szervek munkájában azonban tartalmi fogyatékossá­gok vannak. A tagsági kötele­zettségek sokszor a tulajdonosi oldalra vonatkoznak, az alapok létesítése és rendeltetésszerű felhasználása nem arányos, nincs elkészítve a tsz távlati fej­lesztési terve, hiányosságok van­nak a társadalmi tulajdon vé­delmében. Ezeknek az okoknak tulajdonítható, hogy az utóbbi években a tsz gyenge eredmé­nyeket ért el. A vb a DÉGÁZ közel ötéves munkájáért elismerését fejezte ki, s határozatban kérte fel, hogy 1975-ig, illetve 1685-ig ké­szítsen Békéscsabára vonatkozó távlati fejlesztési terveket. A Magyar—Csehszlovák Barátság Tsz tevékenységével amint az a választott szerv ülésének hatá­rozatából kitűnik, a végrehajtó bizottság nincs megelégedve. B. J. A Bundesrat elnöke Budapesten Apró Antalnak, az Országgyűlés elnökének meghívására ha­zánkba érkezett Heinz Kühn, a Német Szövetségi Köztársaság Szövetségi Tanácsának elnöke, Eszak-Rajna Westfália tarto­mány miniszterelnöke és felesége. A vendégeket a Ferihegyi repülőtéren Apró Antal és felesége fogadta. Képünkön: Heinz Kühn (középen, világos öltönyben) és Apró Antal a repülőté­ren. (MTI fotó — Szóbeliedy felv. -» KS)

Next

/
Oldalképek
Tartalom