Békés Megyei Népújság, 1972. május (27. évfolyam, 102-126. szám)

1972-05-11 / 109. szám

Mezőgazdasági szakmunkásokfatók országos továbbképzése ií égegyházán A Mezőgazdaság. Szakmain* kasképző Intézetek növényter­mesztő tanárai részére három, napos országos továbbképző tan- folyamot rendeztek Kétegyhá. zán. Ebbal az alkalomból szer­dán hazánk minden tájáról és Csehszlovákiából száz tanár ér­kezett a Kétegyházi Szakmun­kásképző Intézetbe. A tanárok többek között előadásokat hal­lanak az új oktatási komplex módszerekről, amelyeket kísér­letképp eddig 26 iskolában, vezet, iek be jó eredménnyel. Megte­kintik a gyakorló tanítást, a Kótegyházán készült és kidolgo­zott szemléltető eszközökből, felszerelésekből, a pedagógiai, technikai újításokból rendezett kiállítást Kétegyházám ugyanis az or­szágban elsőnek dolgozták ki a szakmunkásképzés új komplex módszerét. Sok figurális, rajzos, ábrás megoldással, gép- és gép. alkatrész, modell segítségével, kevés szöveget tartalmazó táb­lázatokkal könnyítik a tanulást, ami elsősorban a hátrányos helyzetű fiatalok helyzetén segít sokat. Legérdekesebb bemutató a ta­vaszi „komibájnaraiás” lesz. Ugyancsak Kétegyházán készí­tették az Agrártudományi Egye­tem Tanárképző Intézetének irányításával, a kombájn-labora_ tóriumot A gabona,betakarítás ugyani® a gyakorlatban nyári munka, ilyenkor nincs alkalom a fiatalok oktatására, s a drága gepeket nemi szívesem bízzák kezdő, hozzá nem értő fiatalok­ra- Ezért rendkívül előnyös a korobájnaratás téli oktatása, A kembájnlaboratóriumban a ta. nár elektromos vezérléssel adja az utasítást a diáknak. A mű- gaboaa aratása közben mester­ségesen előidézik a gyakorlat­ban előforduló hibákat s a diák- nak fel kell .ismernie a műsza­ki, hiba okát. A leggyengébb ta­nuló is képzett kombáj n ősként hagyja el az iskolát, mert addig gyakorol, amíg tökéletesen nem érti a feladatokat. Az idén pél­dául 36 diák végez gabonakom- bájnolási tantárgyból a jól be­vált oktató-kombájn, segítségével. A továbbképző tanfolyam résztvevői csütörtökön többek között a Felsőnyomási Állami Gazdaság bemutatóján megte­kintik a szabadföldi zöldségter­mesztés új gépeit, pénteken pe­dig ankétet tartanak a látottak­ból, hallottakból. Békés megyei képzőművészek a vásárhelyi tárlaton Hódmezővásárhelyen; a Tor­nyai János Múzeumban meg­nyílt az idei Délalföldi Tárlat. A Csoingrád és Békés mai kép­zőművészeti életét bemutató ki­állításon megyénk alkotói közül Kosztat Rozália, Lipták Pál, Miklós István, Mladonyiczky Béla. Mokos József és Vollmuth Frigyes szerepelnek. A nyár utolsó heteiben a gyulai múzeumban a Békés me­gyei művészetbarátok is megte­kinthetik majd a tárlat anya­gját­Kormányrendelet az egészségügyi törvény végrehajtásáról, a miniszter jogköréről Megjelent az egészségügyről szóló törvény végrehajtásáról és az egészségügyi miniszter jogköréről szóló kormányrende­let. A jogszabály egyebek közt kimondja: az egészségügyi mi­niszter az egészségügyi ellátás biztosítása érdekében közvetle­nül intézkedhet, ha azt a rend­kívüli körülmény —- járvány, , árvíz, stb. — szükségessé te­szi. Ennek keretében közvetle­Bátorkiállítáft Békéscsabán nül megteheti mindazokat az intézkedéseket, amelyek a köz­egészségügyi-járványügyi ve-, szély elhárítása érdekében szükségesek. Az egészségügyi miniszter ál­lapítja meg melyek azok az élelmezéssel kapcsolatos mun­kakörök. amelyekben csak az előírt egészségügyi ismeretek­kel rendelkezők dolgozhatnak. Ugyancsak az egészségügyi mi­niszter határozza meg az egész­ségügyi ismeretek anyagát, to­vábbá az egyes területeken rendszeresen előforduló megbe­tegedések (tájbetegségek) meg­szüntetésének eszközeit és mód­szereit Irányítja és összehan­golja az érdekelt szervek erre irányuló tevékenységét; irá­nyítja és ellenőrzi az elemi csapással összefüggő egészség­ártalmak megelőzését, illetőleg megszüntetését. A rendelet ér­telmében védőoltást új, vagy módosított összetételű oltó­anyagokkal. továbbá az ezzel kapcsolatban szükséges szűrő­vizsgálatot csak az egészség- ügyi miniszter engedélyével sza­bad végezni. Az egészségügyi miniszter ál­lapítja meg azokat a munka­köröket (foglalkozási ágakat), amelyekben csak olyan személy dolgozhat, illetőleg alkalmazha­tó, aki részt vett a kötelező előzetes, vagy időszakos orvosi vizsgálaton, az orvosi vizsgálat szerint jogszabályban meghatá­rozott fertőző betegségben nem szenved, járványügyi megfigye­lés, illetőleg járványügyi ellen­őrzés alatt nem áll Az egész­ségügyi miniszter állapítja meg azoknak a szereknek (rovar- és #gxsciae«isftf!iBf«vMi»fii£SMvaxiX: fEmimminiiimismK» a gép beállításával bajlódtunk, az ablakon ránk kopogtatott a i ház fiatalasszonya. Mozdulatai, intését nem lehetett félreérte­ni, mert vodkás üveget és po­harat mutatott. Iszol? Termé­szetesen. A következő pilla­natban az egész család kijött a házból egy üveg vodkával és egy tál frissen sült fasirttal, Enni kellett, inni és beszélget­ni. Magunkról, rólatok penza- iak. Hát ilyenek vagytok. Marasztaltatok bennünket, még egy órát maradunk Emlékben — örökre. Kolbászból kerítés..* A pankrotovi szovhoz hizlal­dájában 40 000 sertés nagyüze­mi hizlalását láthattuk és cső­dálhattul a gépesítés magas fo­kát. A telep egész területén tökéletes a rend és a tisztaság. Minden ajtó előtt gumiszivacs, s ha erősebben ráléptünk, a íertőtlenitőszer a combunkig felspriccelt. Léggyel még vélet­lenül sem találkoztunk. A tele­pen, mint mindenütt Penzában, sok a fa ,sok a virág és a bo­kor. Az egész telepet behálózó utak, bitumenesek. A hatalmas kétszintes moslékkeverő épület közepén helyezkedik el, ami­ből szállítószalagok viszik az élelmet — zárt alagutakban — vályútól vályúig. Az ólakat te­lefonnal kötötték össze az irá­nyító központtal, ahol egy ag- ronómus leány veszi a jeleket es intézkedik. Az órarendjük percnyi pontosságú. Örök óra, amely nem aM meg sohasem, nem siet, de nem is késik... Beljgyenkov elvtárs, a szov­hoz igazgatója már járt Ma­gyarországon. Közös ismerősö­ket kerestünk és találtunk is. Jókívánságait örömmel jegyez­te be albumunkba: „Nagyon örülük. hogy újra találkozhattam magyar bará­tainkkal, akik meglátogatták a pankrotovi szovhoz hizlaldá­ját. Kívánok Önöknék a szo­cializmus építéséhez sok sikert. Kívánok Önöknek egészséget és boldogságot. » Beljgyenkov.” Boci, boci tarka... Az Ardümszkija szovhozban a lépésmérőnk tanúsága sze­rint 7114 lépést tettünk meg és közben megismerkedhettünk a borjúnevelés magasiskolájával. Csak borjúneveléssel foglal­koznak. Külön orvosi brigád válogatja ki a tovább tenyész­tésre alkalmas ^gyedeket és vemhes állapotban adja to­vább a megyei kolhozoknak és szovhozoknak. Külön istállókban vannak az óvodások, külön az első-, má­sodik és harmadik osztályos „tanulók”. Az egész szovhoz területét drótkerítéssel vették körül, s a bezárt területen ter­melik az állomány takarmá­nyát. Kívülről egy szálat sem engednek be, nehogy a takar­mánnyal együtt valamilyen nyavalyát hozzanak be. Itt is szembeötlő a tisztaság és a gépesítés magas foka. El­szórt szalmát, szemetet még mu­tatóban sem lehet látni. Gépek végzik a takarmánykeverésit, a szállítást és a trágyázást. S a már megszokott lelke­sedés, büszkeség. Nem agitációs előadás, hanem tisztán csak a közös munka dicsőítése. Ügy mondják, amit csinálnak — maguknak csinálják. (Folytatjuk) Egy hete nyílt meg a Békés­csabai Bútoripari Szövetkezet bútorkiállítása Békéscsabán, a KISZÖV -székház bemutató-ter­mében, amit igen sokan tekin­tettek meg. Különösen a Május elnevezésű új lakószoba aratott nagy sikert, amit a látogatók könyvébe írt bejegyzések tanú­sítanak. Csak kapható legyen! — olvasható több helyen. Igaz, a 21 ezer forint irányárat kissé túl­zottnak tartják, de azt elismerik, hogy szép és praktikus. Sokak­nak tetszett a Körös II„ a Tuva szekrénysor és a Tihany hálószo- babűtor is. — A kiállítás még holnap is nyitva lesz. rágesólóirto- és fertőtlenítő­szereknek. stb.) és eszközöknek (gépeknek, készülékeknek) elő­állítására, minőségére és forga­lomba hozatalára vonatozó kö­vetelményeket; és engedélyezi forgalomba hozatalukat, ame­lyek a fertőző betegségeik elle­ni védekezésre, valamint a járvány bekövetkezésének, ille­tőleg terjedésének megakadá­lyozására szolgálnák. Kimondja a rendelet többek között azt is. hogy az egészség- ügyi miniszter — az érdekelt miniszterekkel és a Szakszerve­zetek Országos Tanácsával egyet­értésben — állapítja meg üze­mi egészségügyi szolgálat lé­tesítésének és fenntartásának követelményeit. Bocik az elektromos szárítóban. Tiszamenti Vegyiművek Vállalat Szolnok, Tószegi út felvételre keres termelő üzemeihez férfi segédmunkásokat, valamint karbantartó üzeméhez elektrikus és villanyszerelő szakmunkásokat Jó keresti lehetőség r Csökkentett munkaidő! Szükség esetén munkásszállást biztosítunk? 232519 tiiitm mnmraa mi ___ 5 55355"----"--§ ■■■■■■■■■n (■■* .«■■■■■■« ■■■«■■■ !■■■■■■■ a MriMiiaii iiimssiiiiüiiiigi •■■■■■■■■■■■■■■■■a IIIIIIIIIBSIl'RIDR -!B *>*■** lA.uiká. »»«wie,« t*Hmiammmwmi*™ ■■wt*mmmommawnam»mia■■■■a■nnmmmmmmmmSanSS iiiUR*«am *aaamr.«a ■ ■■■■»«■■»■■■■■■■■SS ■ niír ■■«■!:■■■ tmiEHnnSSS*S5555 ■mbs aaaaaaaa e!»*v*x*»aiH«*!HH«3S5SaS5iE5Er--! S8eSS£55SSSSSS&S£5S£SSS!S"ll!S*"SS!«9S5!

Next

/
Oldalképek
Tartalom