Békés Megyei Népújság, 1972. május (27. évfolyam, 102-126. szám)

1972-05-28 / 124. szám

Könyvművészetünk a világszínvonalon Létesítsenek Békéscsabán művésztelepet az Iparművészeti Főiskola tipográfiai tanszékének növendékei számára Lapunk tegnapi számában tu­dósítottunk arról, hogy Békés­csabán, a Nemzetközi Könyvélv alkalmából Országos Könyvé­szeti Tanácskozás kezdődött és ezt megelőzően Bencsik István, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának főtitkára nyitotta meg a Munkácsy Mihály Mú­zeumban a „Szép magyar könyv” című kiállítást, melyet Liptak Pál Kossuth-díjas könyvtáros tervei szerint ren­deztek be. A könyvészeti tanácskozás el­ső napján Lengyel Lajos. Kos­suth-díjas könyvművész, a Nyomdaipari Egyesülés elnöke, és Tüskés Tibor író tartott elő­adást, majd több hozzászólás hangzott el. A tegnap délelőtt 10 órakor folytatódó tanácskozás első elő­adója Feledy Gyula Munkácsy- díjas festőművész volt, a folyó­iratok és a napilapok grafikai problémáit elemezte. Közhely talán — mondotta —, de a sok­szorosító grafikai eljárások autonóm képzőművészeti mű­fajt képviselnek, attól függet­lenül, hogy történelmileg nem önálló műfajként jelentkeztek. Érdekes okfejtése után a folyó­iratok, napilapok, grafikai prob­lémáiról megjegyezte, hogy pil­lanatnyilag még nem a legsze­rencsésebben töltik be ezek a sajtótermékek a grafikától mél­tán elvárható korszerű felada­tokat. Általában arra szorít­koznak, hogy képzőművészeti művek reprodukcióit közlik, és a szerkesztőségek ezáltal csak mintegy kísérőzeneként igény­ük a képzőművészet közremű­ködését. Több figyelmet kell fordítani arra — hangsúlyozta befejezésül —•, hogy a folyóira­tok és a napilapok az újság­grafika sajátos műfaját jobban támogassák. Kass János Munkácsy-díjas festőművész a tanácskozás kö­vetkező előadója „A vizűéi tér­hódítása a könyvművészetben” címmel tartott magasszínvona­lú előadást. Visszatérő motí­vumként mutatott rá arra, hogy a korszerű grafika a művésztől állandó tájékozottságot köve­tel az élet minden dolgában. Nem polihisztorságról van sző, de az informáltság magas szint­je nélkül a grafikus nem élhet meg. A korszerű grafikai nyel­vezet számol a korszerű tech­nika lehetőségeivel és azt szol­gálatába állítja. A továbbiak­ban kifejtette, hogy a film, a telvíziő és az újság egyre nö­vekvő hatása mellett a képző­művészet hatása nem csökkent és átfogja egész életünket. Előadása második részében — többek között — a megyék nyomdaiparának rekonstrukció­járól beszélt. A cél az volt, hogy elérjük a világszínvonalat, s a feladat most az, hogy egy pillanatra se maradjunk le at­tól. Minőségre és a művészi íz­lésre kell törekednünk tehát a sok tennivaló között lényegesen fontos a tervezés és a művészi lehetőségek kihasználása. Di­csérte a békéscsabai Kner Nyomda kitűnő munkáját, ahol bebizonyították, miként lehet elérni a világszínvonal követel­ményeit. Előadása végén több javas­lattal élt. Ezek közül igen je­lentősnek tartjuk például azt, hogy az ország egy-egy nyom­dája rendszeres időközönként kiállításokon mutassa be ter­mékeit, és azt, hogy Békéscsa­bán, az Iparművészeti Főiskola tipográfiai tanszékének növen­dékei számára művésztelepet létesítsenek. A két előadáshoz a tanácsko­zás második napján többen hozzászóltak. Kifejtette véle­ményét Havasi Zoltán egyetemi könyvtár-igazgató, az irodalom- tudományok kandidátusa, Hel- tai Nándor újságíró, Kónya Lajos Kossuth-díjas író, Neráes Béla, a Képzőművészeti Alap igazgatója és Erdős László író. Az országos könyvészeti ta­nácskozás résztvevői délután Gyomára utaztak, ahol megte­kintették a Kner Nyomda- Múzeumot. 8ass Ervin Új áruházak, boltok, növekvő forgalom a Gádoros és Vidéke ÁFÉSZ-nél A Gádoros és Vidéke Általá­nos Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet 1971-es nyeresége egymillió 669 ezer forint volt, ami mintegy 35 százalékkal több az előző évinél. A bolti kiske­reskedelmi forgalom 3,2 millió forinttal nőtt, s ezen belül az élelmiszerekből 13,6, vegyesipar­cikkekből 11,4 százalékkal több fogyott, mint egy évvel korábban. Vegyesiparcikkeknél kiemelkedő volt a vas-műszaki bolt eredmé­nye. amely főként annak kö­szönhető, hogy jobb áruellátást biztosított a tartós fogyasztási cikkekből. Az ÁFÉSZ kereskedelmi háló­zata tavaid egy ABC kisáruház, valamint egy vegyesbolt meg­nyitásával bővült. A vendéglátóipar az elmúlt g békés mm 1972. MÁJUS 28 évben csaknem 10 millió forint értékű árut adott el. Legjobban az ételforgalom nőtt, mintegy 10 százalékkal. A vendéglátó­ipari egységek részére 300 ezer forintért vásároltak hűtőgépe­ket, különféle berendezéseket. A felvásárlás ötmillió forin­tos forgalommal zárta az évet, míg az ipari tevékenység árbe­vétele hárommillió 387 ezer fo­rint volt. Az idei terveiben szerepel az AFÉSZ-nak az, hogy mind job­ban feltárják és kielégítsék a szövetkezeti tagok háztartási, házkörüli, kisgazdasági igényeli, s az áruellátásnál pedig na­gyobb gondot fordítanak a ke­reslet és a kínálat helyes össz­hangjára. A tervek szerint ki- sebb-nagyobb mértékben nő a kereskedelem, a vendéglátóipar, a felvásárlás forgalma, az ipari tevékenység árbevétele. A há­lózatfejlesztési tervben szerepel többek között iparcikk-áruház építése és új húsbolt létesítése. Tizenegy akadály Középiskolai honvédelmi nevelés záró versenye Mezőhegyesen Négy évvel ezelőtt kezdő­dött a honvédelmi nevelés az általános iskolák hetedik, nyolcadik osztályaiban, a kö­zép- és felsőfokú tanintézetek­ben. Ebben az évben zárult az általános iskolák 2 éves cik­lusa a középiskolákban pedig az első négyéves ciklus. A négyéves honvédelmi ne­velés tapasztalatait volt hivat­va összegezni az a honvédelmi rajverseny, amelyet csütörtö­kön Mezőhegyesen rendezett meg a megyei tanács művelő­désügyi osztálya és a község szakmunkásképző intézete. Erre a rendezvényre a szer­vezők meghívták a megye 43 középfokú tanintézetének igaz­gatóit, honvédelmi felelőseit, a járási és városi művelődésügyi osztályok vezetőit és tanfel­ügyelőit, a Magyar Honvédel­mi Szövetség, a Hazafias Nép­front, a Vöröskereszt, a mun­kásőrség, a szakszervezet, a határőrség, a honvédség, a Me­gyei Testnevelési Sporttanóes vezetőit. A Mezőhegyes) Szakmunkás­képző Intézet ugyanis közel 10 éves tapasztalatokkal rendel­kezik a honvédelmi nevelés­ben és előképzésben, így tan­testülete és diákjai a cikluszá­rót egyben bemutató-verseny­nek rendezték meg. A raj versenyek — amelye­ken 550 tanuló mérte össze honvédelmi tudását — reggel fél hétkor kezdődtek és késő délutánig tartottak. A ver­senyzőknek a több mint két- kilométeres pályán 11 akadályt kellett leküzdeniük — köztük palánkmászást, kúszófolyosót, lövészetet, függőhidat, geren­dát és vizesárkot. A szervezők — amint azt Raffay József, a megyei tanács művelődésügyi osztályának szakoktatási felügyelője el­mondta — munkáját dicséri, hogy a pihenő csoportok szó­rakozásáról is gondoskodtak. Vidám sportvetélkedőket, go­kartbemutatót, haditechnikai bemutatókat szerveztek,^ dél­után pedig az MHSZ Békés megyei repülő és ejtőernyős A könnyű vegyvédelmi ruha felöltése nem is olyan könnyű. (Fotó Demény Gyula) Zsákbafutás tölti ki a várako­zás szünidejét. klubjának tagjai műrepülő­bemutatót tartottak­A megyében első alkalom­mal rendezett nagyszabású kö­zépiskolai honvédelmi oktatás záró bemutató versenyének szervezéséből Mezőhegyes ál­lami és társadalmi szervezetei is kivették részüket. Az álla­mi gazdaság és a község1 ipari üzemei pedig kulturális alap­jukból vettek értékes díjakat a verseny győztes csapatainak j utalmazására. A jól sikerült, sok tapaszta­latot adó bemutató rajverseny eredményhirdetésére délután került sor. Magyaróvári Mi­hály, a Mezőhegyesi Szakmun­kásképző Intézet igazgatója és Marosvölgyi Pál, az intézet honvédelmi felelőse a jó mun­ka büszke tudatával adhatták át a díjakat a legjobb rajok­nak. B. J Felveszünk 16 évet betöltött fiatal lányokat és asszonyokat újonnan létesített, korszerű üzemünkbe, kétmű- szakos munkahelyre. Könnyű, tiszta, ideális mun­kakörülmények. Jelentkezés: nztl 111 u OGV Budapesti Palma Gumigyár, Bp., IX. Pu llfjd Lenhossék u. 3. Telefon: 140—860, 136—880. I 2297

Next

/
Oldalképek
Tartalom