Békés Megyei Népújság, 1972. május (27. évfolyam, 102-126. szám)

1972-05-28 / 124. szám

A hönyvnapok krónikájából- .1 . ................-..... .1 I, ■■ ni................ I I l asaarszági •' ta­pasztalatok, hí­rek és beszámo­lók hatására a húszas évek második felé­ben rendezték Magyarországon az első ■nyilvános könyvünnepet. Kevesen tudják, hogy ma­ga az ötlet azonban mint­egy harminc esztendővel ko­rábbi. Mikszáth Kálmán utal rá, az egyik Almanach, előszavában, 1895-ben. Meg. kérdezték tőle, milyen sike­re lehetne egy „demonstra­tív utcai könyvárusítás­nak”. A magyar irodalom azokban az években — mint később is, a felszabadulásig gén sokszor — válságos helyzetben volt, az Írók ten­gődtek, a könyvek nem fogy. tak. Mikszáth keserűen ki­fakadt. „Minek, kinek ren. dezzék meg; az egereknek? Mert ebben az országban más aligha nyúl könyvhöz.” Az igazi történelem való. ban a húszas évek végén kezdődik. A Magyar Könyv, kiadók és Könyvkereske­dők Országos Egyesülete 1927 júliusi közgyűlésén Supka Géza terjesztette elő az indítványt. Érdemes idéz. ni fontosabb gondolatait, — nárcsak azért is, hogy lás­suk, mi valósulhatott meg belől« 1945-ig. Ezt mond­ta Supka Géza: „Tekintet­tel arra a döntő szerepre, amelyet a magyar könyv­inek nemzetünk mai adott, helyzetében határainkon belül és kívül be kell tölte. nie, mondja ki az országos egyesület, hogy a magyar könyv gondolatának propa, gálására szükségesnek tart­ja, hogy a kormányzat er­kölcsi égisze alatt a sajtó támogatásával s az egész ínagyar társadalom bevoná­sával évről évre országos könyvnap tartassák. Ez a könyvnap a magyar kultú­rának egyetemes nemzeti ügye legyen. Széleskörű pro­pagandával teremtessék meg a magyar könyv szeretete a legkisebb faluban egy­aránt” Melyik az a kormányzati szerv, amely megtagadja a támogatást ilyen nemes ügy. tői? Horthyéknak, a frissen „konszolidált” ellenforradal­mi Magyarországon szüksé­gük lett volna a neves írók támogatására — később durvább formákban tettek kísérletet megr%-résükre s jó alkalomnak vélték er­re a könyvnapokat. A kö­zelmúltban vált ismeretessé Klebelsberg Kunó gróf, ak­kori vallás- és közoktatás- ügyi miniszternek egy belső utasítása, a minisztérium kulturálisügyi tanácsosának Klebelsberg, a könyvhetek listájának „előzetes átvizs­gálására” hívja fel a figyel­met, kéri: gondosan ügyel­jenek arra, ne legyen a ter­jesztett anyagban „nemzet- ellenes” (értsd: haladó, szo­cialista szellemű, a fennálló államrenddel szembeni elé­gedetlenséget kifejező) mű, s előírja, hogy „anyagilag csak az az irodalmi vállal­kozás támogatható, amely kiáll a mai Magyarország mellett” A kormányzat „könyvheti programja” nem valósulha­tott meg. Az irodaiam el­lenállt A könyvnapi listá­kon alig akadt olyan mű, amely a klebelsbergi célt megközelítette volna, vagy ha igén: értéktelen fércmű, „Gyula deáki’’ nívón. József főherceg és Hóman, későbbi kultuszminiszter is mind kevesebb lelkesedéssel — sőt, mint Hóman írta: „egy­re nagyobb viszolygással” — jelent meg egy-egy pil­lanatra a sátraknál. Igazi alkotóművész nem vett részt a fasizmus szellemi előké­szítésében. Nézzük meg pél­dául az egyik felszabadulás előtti esztendő, 1938 ünnepi könyvheti listáját. Csak né­hány rím, a fontosabbak közül: Arany János prózai dolgozatai és műfordításai, Ady Endre összes műfordí­tásai, Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig. Dar­vas József: A törökverő, Illyés Gyula: Petőfi, József Attila gyűjteményes kiadá­sa, Benedek Marcell: A magyar irodalom története, Karinthy Frigyes: Amiről a vászon beszél, Kosztolányi Dezsőné: Kosztolányi De. zső... Kivétel nélkül értékes művek, — igazi irodalom. Ami a könyvforgalmat — az akkori könyvheteknek is fontos célját — illeti, az eredmény vigasztalan. Nyomorgó országnak a legjobb könyv sem kell, le­galábbis nem megvásárlás­ra; miből vett volna köny­vet a magyar munkásság a harmincas években? A ke­vés példa a tömeges vásár­lásokról: örvendetes kivétel. Kodolányi így írt 1940-ben: „Június első napjaiban, mint már évek óta, felállít, ják a kulisszákat: a könyv, sátrakat az utcán és szerte az országban, hogy eljátsz- szák bennük és előttük a magyar kultúra iránti rajon­gás cifra tragikomédiáját”. Elmondja: puszta üzleti ér­dekké vált a könyvnap — s minthogy „eszmeileg” nem sikerülhetett legalább a ki­adók akartak keresni, rossz művekkel, silány, „mérge­ző, alacsonyrendű” köny­vekkel. A könyv első felszabadu­lási utáni ünnepe 1945 júliu­sában volt Két hónap telt el a második világháború befejezése óta. Büszkén em. lékezhetünk: a könyvkiadók az elsők között tértek ma­gukhoz s kezdtek el dolgoz­ni. A Szikra Kiadó például, a párt kiadója, amely 1944 késő őszén a felszabadított Szegeden kezdte ‘ meg mű­ködését, már fegyverzaj kö. zepette (1945 januárjában) könyvniapi listát készített. Kilenc könyvet terveztek, közöttük a Kommunista Ki­áltványt — első legális ma­gyarországi kiadványként. 1945. július 12-én nyílt meg a könyvhét. A Nemzeti Színház előtt állították fel a központi sátrat. Köröskörül még romházak, feltépett vil­lamossínek, aknaszaggatta úttestek. Kállai Gyula mi­niszterelnökségi államtit­kár tartotta az ünnepi be­szédet. Ott voltak a pár­tok, a kormány vezetői — s igen nagy számban — mint Tersánszky Józsi Je­nő tréfásan emlékezett ké­sőbb: „mind, akik éltek, és nem éltek” — az írók. Az első ünnepi könyvhét­re csaknem harminc kiadó- vállalat 56 könyvet jelen­tetett meg. Az ünnepi lis­ta a következő volt — egyebek között, természe­tesen — Darvas József, Déry Tibor, Erdős Renée, Fodor József, Gergely Sán­dor, Illés Béla, Illyés Gyu­la, Márai Sándor, Szabó Dezső, Tersánszky J. Jenő, Veres Péter és Kovái Lő- rincz egy-egy szépirodal­mi műve, továbbá Andics Erzsébet, Jócsik Lajos, Ka­rácsony Sándor, Molnár Erik, Péter Rózsa, Rákosi Mátyás, Révai József, Sán­dor Pál és Vas Zoltán egy- egy ismeretterjesztő, tu­dományos, illetve politikai könyve. A sátraknál Gobbi Hilda, Major Tamás, és Várkonyi Zoltán szavalta klasszikus és élő költők verseit. A Kommunista Párt ’ap­jában, a Szabadságban Nagy Lajos írta az első méltató cikket az ünnepi könyvhétről. Néhány mon­datot idézek belőle: „Esz­mei téklntetben a mérleg kedvező. Nagy számban je­lentek meg a felszabadult lélek könyvei és akadt vá­sárlójuk szépen. Inkább a dolgozók közül. A dolgo­zóknak azonban még ke­vés a keresetük s nemigen telik nekik sok könyvre. Most még csak azok tud­nak vásárolni, akik húst és őszibarackot esznek és igazi feketét isznak. Ez a réteg viszont az idei könyvhéten már nem kap­ta meg a maga csemegéit: a Földi Mihályt, a Harsá- nyi Zsoltot, a Bozzay Mar- gitot. Ezért is volt sikeres az idei első könyvhét esz­meileg.” A lapok a kiadók, a könyvterjesztők egyesülete s az írószövetség —• akkori nevén Az Írók Szabadszer­vezete — ünnepi mérlege­ket készített s ezeknek summázata közös volt: megállapították, hogy azo­kat az irodalmi alkotáso­kat, amelyeket a Horthy- rendszerben nem lehetett kiadni — s amelyek egy részéről még a kiadók sem tudtak — örömmel és sze­retettel fogadták az olva­sók. „Micsoda szellemi szán­tóvető munkát kell még itt elvégezni!” — kiáltott fel egy, a könyvnapról szóló 1946-os „Fórum”-beli cik­kében Szentgyörgyi Albert professzor. E „szántóvető munka” még nem ért véget — mi­kor ér véget a szellem gazdagításának munkája? —, de csaknem harminc év óta folyik, mind nagyobb sikerrel. S a visszapillan­táshoz segítséget nyújthat a könyvnapok történetének vázlatos áttekintése is: lát­ható belőle, hogyan indul el, mivé akarták zülleszte- ni, s mivé lett mégis Ma­gyarországon a könyvün­nep. Volt sikeresebb és gyengébb könyvnapi termés é harminc év alatt, — de' az egész mégis a kulturális élet olyan folyamata, mely felszabadulás utáni történe­tünk fontos szellemi jelen­tőségei közé tartozik. Meg is kellene írni egy­szer valakinek, talán éppen könyvnapi könyvként, a magyarországi könyvnapok történetét. T. I. • • Ónálló szerzői kórusest rtékes eseménye volt megyénk kó­rusmozgalmának május 20-án, szom­baton. Karai József zeneszerző önálló estje Békéscsabán. Sok is­mert zeneszerző mutatko­zott be már megyénkben, de önálló szerzői kóruses­tet Karait megelőzően csak Kodály Zoltán adott itt 38 évvel ezelőtt. A nem mindennapos hangverseny, de elsősor­ban a szerző kitűnő mű­veinek nagyszerű tolmácso­lása és a szervezők pon­tos előkészítő munkája eredményeként ritka, igazi zenei élményben volt ré­sze a Megyei Művelődési Központ nagytermében he­lyet foglaló közönségnek. Lelkes, hosszan tartó taps és újrázás fogadta a mű­veket és köszöntötte a szerzőt. Különösen nagy tetszést aratott a Weöres Sándor versére írt „Nyári este” című lírai kőrusmű. Nagyszerű felkészültség­ről adtak bizonyságot a hangversenyen fellépő kó­rusok, hangszeres szólisták és a felkészítő pedagógu­sok: a 2-es számú ének­zenei tagozatú általános is­kola gyermekkara, a Rózsa Ferenc Gimnázium és á MÁV középiskolás kollé­giumok női kara, Barnácz István vadászkürt, Marton István fuvola, Csőke István trombita játéka. Figyelem­re méltó volt Sárhelyi Je­nő és Sárhelyi Jenőné kó­rusvezetői munkája. •** Az Élet és Irodalom egyik májusi számában Mi­hály András, azt írja Ka­rairól, hogy egyike azok­nak, akik a mai kórusmu­zsikában az új hangot kép­viselik. — Művei széles győkér- zetből táplálkoznak. Ma­gyar népzene, spirituálé, a nemzetközi munkásmozga­lom dalai és a XX. század mai magyar írói, költői inspirálják. Ezekre az ele­mekre épülnek kórusmű­vei, amelyek könnyen éne- kelhetők és zenei kifejező erejük élményt adó — mondja róla Sárhelyi Jenő zeneiskola-igazgató, akit sok éves munkakapcsolat fűz a zeneszerzőhöz. 1950- ben alkották meg az „Épí­tők békedalát”, melynek zenéjét Karai szerezte, a szövegét Sárhelyi írta. A későbbi években sem sza­kadt meg a kapcsolat. Ka­rai — a békéscsabai 2-es számú iskolának írt — kó­rusműveiből 1967-ben Po­zsonyban tartottak bemu­tatót. Az idén márciusban a Magyar Rádió hangsza­lagra vette a Rózsa Ferenc Gimnázium kórusműsorát, melyben Karai négy művét adják elő. A legutóbbi találkozás nagy előzménye volt. hogy április 4-én Karai József zeneszerző Erkel-díjat ka­pott (réthy) Versek 1 az Európa Kiadónál öt világrésszel közük egyidőben a távközlési mű­holdak, -mi a földön történik. A kiadó új sorozata, a LYRA MUNDI azonban öt világrész költészetét köz­vetíti a magyar olvasóknak: minden idők legnagyobb lírikusait hozza „látható” közeibe. Bőséges, de mégis mértéktartó válogatásban a legragyogóbb életművek sorakoznak a sorozat köteteiben: Horatius és Heine, Goethe és Jeszenyin, Baudelaire és Rilke, Victor Hugo, Shelley, Lorca, Apollinaire. A LYRA MUNDI sorozat minden könyvespolcon helyet követel magának: pótol­hatatlan a fiatal olvasó számára, aki most rakja le könyvtára alapjait, de ritka csemege a régi könyv­barátoknak is. A sorozat költőit a nagy tradícióval rendelkező ma­gyar műfordítás klasszikusainak és legkitűnőbb élű mestereinek tolmácsolásában szólaltatjuk meg. A LYRA MUNDI sorozat kötetei 100x170 millimé­teres formátumban, diósgyőri bordázott papíron, szí­nes puplinkötésben kerülnek forgalomba. A sorozat első három kötete — Bums, Goethe és Jeszenyin ver­sei — az Ünnepi Könyvhétre jelenik meg. Tűnődések rövid pórázon E Kovács Kálmán aforizmáiból Ha már élünk, állást foglalunk: mennyivel szebb, ha ezt szóval és tettel végezzük, mintha gyáván, szót­lanul, meghunyászkodva. Sok fiatalt a bizalmatlanság és a megfélemlítés so­dor hazugságba. Férfiak! A lelkiismeretünkkel többet kell törődnünk, mint a szakaiunkkal! Ha egy vezető nem tudja, hogy mit kell tenni a ter­melés javítása érdekében, akkor kiadja a jelszót: kor­szerűbbé, hatékonyabbá kell tenni a munkát, és tovább kell finomítani a módszereket! Ha egy nő a divatnak hódolva kurta szoknyát vá­sárol, miért huzigálja szemérmesen, ha leül? Könnyű a szerepléseket elhárítani, ha nem vagy a tiszteletdíj rabszolgája. Annak is van előnye, ha jóléted és befolyásod el­enyészik: megtudod, kik a hűséges barátaid. Nem tudhatunk annyit, amennyit szeretnénk, de so­se érjük be annyival, amennyit tudunk! Szüntelenül panaszkodsz, hogy az élet rövidsége akadályoz a nagy alkotásban. És ha panaszkodás he­lyett dolgoznál? « Ha kéthetes SZOT-üdülés után hazautazunk, az olyan, mint midőn a halakat az akváriumból vissza­telepítik a tengerbe. • A férfi, aki felesége kedvéért lemond a rögtön nem jövedelmező alkotásról, úgy jár, mint Odüsszeusz: az öregasszonyt választja a halhatatlanság helyett. A kezdő galambász röptetéskor összetéveszti a pos­tagalambot a pecsenyegalambbal. Aki befogja, nem téveszti össze. Szomorú az, ha a feleség a férj távoztakor mindig megkérdi: a szemüveged nálad van, fiam? A zsarnok csak akkor diadalmaskodhat, ha a leigá- zott megalkuszik vele. Korunkban igen nagy jelentősége van a meggyőzés­nek, és ezt a megfélemlítés sohasem pótolhatja. Nem érthetünk egyet azzal a tanárral, aki annyi kö­telező olvasmányt ad fel, hogy megemésztése napi hu­szonöt órát igényel. Az egyén szabadsága nem más, mint önmaga, a ter­mészet és a társadalom megismerésére alapozott élet­tervének megvalósítása. >

Next

/
Oldalképek
Tartalom