Békés Megyei Népújság, 1972. április (27. évfolyam, 78-101. szám)

1972-04-28 / 99. szám

Az üzletek ünnep előtti és május 1-í nyitvatartása Talajmenti lágy Várható idő ­járás ina estig: Felhőátvonulá­sok, szórványo­san előforduló futóeső, a maga­sabb hegyeken hözapor. Időnként megélénkülő, helyenként; megerősödő nyugati, északnyugati szél. Várható leg­alacsonyabb éjszakai hőmérsék­let 2—7 fok között, egy-két szél- védett helyen gyenge talajmenti fagy. Legmagasabb nappali hő­mérséklet: 10—11 fok közölt — HOSSZABB ROMÁNIÁI ÜT- RA INDUL májusban dr. Szabó Ferenc, a megyed levéltár igaz­gatója. Az aradi, temesvári és bukaresti levéltárakban folytai ja a megyénkre vonatkozó do­kumentumok feldolgozását Veszélyben a harmadik határidő! Modern posta épül mi óta Be esán. Ha ugyanabból az anyagból nem egy elnyújtott, hosszú épület; születik, hanem egy egyszintes — akkor talán szép is lenne óu mo­dernebb, mert külön lehetne válasz tani a hivatalt a hozzá tartozó la­kástól. Ez persze csak formai kér­dés. nem is érdemel ennél több szót. Az építkezéssel kapcsolatban azonban érdemes néhány dolgot megemlíteni, mert ha jól számol­tam, 1972. május X. lenne a har­madik határidő, amikorra a közel egymilliós beruházást át kellene adni , rendeltetésének. Nem vagyok pesszimista, de ügy érzem, hogy ebből megint nem lesz semmi. An­nak ellenére érzem így, hogy az építésén dolgozó egyik munkásem­ber, arra a kérdésemre, hogy lesz-e május 1-én átadás, így vá­laszolt: „Ismerve magunkat és cégünket ta neveket tapintatból elhallgatom» ha most pisztolyt fognának ránk, hogy ezt át kell adni 1-én, akkor készei) is lenne, mert olyan nags munkánk már nincs ezen az épü­leten.” Érthetően fogalmazott a munkás, biztosan tapasztalatokra épült vé­leménye. Jó lenne, ha a beruházó és a kivitelező illetékesei a követ­kezetes munkafegyelmet és az adott szót, vállalási határidő be­tartását jobban szorgalmaznák, hogy az átadási -határidőket végre komolyan vegyék, ne csak le- gyintsenek rá, mondván — akkor lesz átadva, amikor elkészül, s ak­kor készül eh amikor át lesz adva. SZ. Ä: A megyei tanács kereskedel­mi osztályától tájékoztatást kaptunk az üzletek ünnep előt­ti és május 1-j nyitvatartása- róL Április 29, szombat: Az ipar­cikk- és vendéglátóipari üzle­tek szombati, az élelmiszerüz­letek hétköznapi nyitvatartási rend szerint árusítanak, Április 30., vasárnap: Minden ayiltárusítású üzlet egész nap zárva lesz. A vasárnapi nyit- vatartásra kijelölt élelmiszer- édesség. és dohányboltok a vasárnapokon szokásos ideig’, a Évforduló Hetven évvel ezelőtt, 1902. április 28-án született Johan Borgen norvég regényíró, kriti­kus. Főként a novellairásnak ki­tűnő mestere. A náci megszállás éveiben rendkívül termékeny volt, ő írta meg a norvég el­lenállás első regényét, Semelyik nyár sem címmel. Irodalmi te­vékenysége eddigi csúcsát két novellás kötetével: Mézeshetek és Novella a szerelemről érte el. — AZ ÁFÉSZ -VEZETŐK, ina, április 28-án délelőtt 9 órakor tartják értekezletüket Békéscsa­bán a MEDOSZ-székházban. Gzen a kereskedelem jobb áru­ellátásáról tárgyalnak. — REPÜLŐGÉPRŐL FIGYE­LIK. Ismét működik, a Zsel - tovszkij nevű vulkán a Kam.. i csatka félsziget déli részén. Kráteréből gáz- és párafelhöket lövell. A tudósok repülőgépről figyelik a tűzhányó működését. — CSÁRDASKIRALYNÖ. Anna Moffo főszereplésével vetítik április 28-án. ma 18 órától a békéscsabai Fegyveres Erők Klubjában a Csárdáskirálynő című magyar—NSZK filmet Abszurd mese Hol volt, hói nem volt, volt egyszer egy fél királyfi. Fel­kapott egy fél lóra, ellovagolt az öreg fél királyhoz. Kérte, s megkapta tőle a lánya fél ke­zét s vele a fele királyságot. Félvilágra szóló lakodalmat csaptak, s máig élnek, ha meg nem haltak. vendéglátóipart egységek szom­bati nyitvatartási rend szerint tartanak nyitva. Május 1.. hétfő: Minden nyilt- arusítású üzlet egész nap zár­va tart. Az édesség-, dohány- és vendéglátóipari üzletek va­sárnapi nyitvatartási rend sze­rint árusítanak. — NEGYEDSZER NYERTE EL a IvÖYIZIG a Kiváló Vízügyi Igazaié sós címet. Ebből az alka­lomból ünnepséget rendez a vál­lalat ma Gyulán, a városi ta­nács dísztermében. — KOPASZODÓ AJÁNDÉK. Vészesen kopaszodik az a két pézsmatulok, amelyeket Nixon elnök kínaii látogatása során ajándékozott a pekingi állat- kertnek. A szabadban tartott ér­tékes állatok szőrzete erősen hullik, a napi több ezer látogató nem kis bosszúságára. M éh-m érgezés Súlyos kár érte a Budapesti Méhész Szövetkezet több tag­ját, az elmúlt napokban a Gö­döllő, Isaszeg. Pécel, Monor és Sülysáp környékén táborozó méhészeknek csaknem ezer méhcsaládja pusztult el mérge­zés következtében. A méhészek szerint az egymillió forintot megközelítő kárt az okozta, hogy a környéken virágzó repcét méhekre ártalmas vegyszerrel permetezték, s erről csak a munka megkezdése után adtak jelentést néhány községben a tanácsi szerveknek. A szakem­berek ^megkezdték a vizsgálatot, hogy megállapítsák: kiket terhel a felelősség. — A RPVDSZ MEGYEI BI­ZOTTSÁGA elnökségi ülést tart április 28-án, ina délelőtt Bé­késcsabán. Az üzletpolitikáról, a lakosság és a vállalati dolgozók érdekeinek összhangjáról, a szervezettségről és az idei sport- programról tárgyalnák. ÁFÉSZ -közgyűlések Békésszentandráson Békésszentandráson az elmúlt napokban három helyen tartot­tak ÁFÉSZ-közgyűléseket, ame­lyeknek összesen több mint 500 résztvevője volt. A részközgyű­lések napirendjén többek kö­zött szerepelt az alapszabály módosítása, az ezévi terv- és üzletpolitika elfogadása. Sok szó esett a tervezett ABC-áru- ház szükségességéről és építé­séről, Záróaktusként a közgyű­léseken ajándékokat sorsoltak ki a résztvevők között. A békéscsabai MÁJUS 1 MG TSZ közü letek és lakosság részére gépi szállítás! vállal Érdeklődni: a tsz központjában, Fábián András gépj árm űelóadófnál. 412310 i»sa**e«eeeeise5MessssLi«e,,seaei«ieesssis»**si**aa«*aeasesss«B«s*se«e«Mi«t Fekete, fehér, nem, igen •FEKETE: Szerda. Dél- Bttrd" tóm — felszeg, a lá­nyoktól néha mulyá- nak mondott férfiú — halkan, szerényen ebé- del rendel a csabai fé­szek étteremben. Ac ebédhez szódavizet kér. Hozzák az ebédet, meg­eszi, újra kéri a szó­dái. Nem hozzák, inert kint nézeteltérés támad a törzsvendégek között, a: pincér azt nézi. Majd kiszolgál néhány friss vendéget. Sört kérnek, feldecit, szódát legfel­jebb'kísérőnek. Negyed- önt. múltán szegény fiatalember is megkap­ja a maga vizét a bu­borékokkal. Fizetni akar. Tizennyolc-negy­ven a számla. Húszast ad, a felszolgálónő el­teszi és megköszöni. Pedig a barátom — félszeg, a lányoktól né­ha mulyának mondott férfiú — egy szóval sem említi, hogy az egyhatvanat borravaló­nak szánta. Ilyen ki­szolgálásért? Hát erre mondom én, hogy: NEM. FEUER: Negyed órával később A Kötöttárugyár" mel­letti ABC’ben, Barátom — említettem már, fél­szeg, a lányoktól néha mulyának is mondott férfiú — sokféle apró­ságot vesz. A pénztár­nál fizet és kétségbe­esetten nézi a kosár­ban lévő rengeteg hol­mit: hogy fogja mind­ezt hazavinni? A pénz­tárosnő elmosolyodik- látja barátom, félszeg- ségét, talán ő is mulyá­nak nézi egy kicsit —; aztán megszólal: „Adok zacskót, könnyebben '■hazaviheti9*. És erre mondom én, hogy: igen. Sőt: IGEN. Hatvankettőn kaptak aranygyűrűi l Tegnap este Békéscsabám, az • Ifjúsági és Üttöröház nagytér- » miében tartotta ünnepi, muníka- j értekezletét az Univerzál Kiske- : reskedélmi Vállalat. Az értékez- 3 létén jelen vdf Benkó Pál. az j MSZMP Békés megyei bizottsá- « gánalk képviseletében és Csatári 5 Béla, a megyei, tanács etnokhc- 5 lyettese. 3 A megnyitó után Kassai Béla, 3 a vállalat igazgatója értékeibe az » 1972. év céllkitűzéseit, az eddig jj elért eredményeikéit. Elmondta * többék között, hogy az áirufoaga- ; lom a kiskereskedelmi vállaiat- 5 nál január 1-tőíi 17,5 százalékkal!. » növekedett. A vállalat igazgató- » ja nemcsak az eredményekről szólt, hanem kritikusan elemezte az árueliátáBban mutatkozó fo­gyatékosságokat és meghatároz­ta annak módjait, hogyan lehet ezen segíteni. A váüiailait munkájának érté­kelése után az igazgató 62 dol­gozónak — aädk 1950-től, az ál­lami kiskereskedelem megala­kulásától a vállalatnál vannak. — átadta a törzsgárda megbe­csülését jelképező aranygyűrűt. Huszonhét dolgozó kapta meg a Kiváló Dolgozó kitüntetést, a 3 7-es, 41-es és az 1-es árudák szocáaiista brigádjai pedig az arany-, ezüst-, illetve bronzjel - vényt. *2SS2®3SMSe9SS»MEaffiSS2SESS*S®B®Baa3a2B2S:BI3í£BZSS sisismssnnasmiinxi: Mai névnap: Valéria A mai nevünk éredete a la­tin „vále” szóra vezethető visz- sza, amely az „egészség, a ha­talom és az erő” kifejezése. Jelentése miatt a Valerius, Va­lerianus — a név férfi megfe­lelői — a római világban köz­kedveltek voltak, az utóbbi ró­mai nemzetségnévvé vált. — MATADOROK SZTRÁJKJA Mintegy ezer spanyol matador szerdán Madridban úgy döntött, hogy berkövetelése alátámasz­tására április 30-tól nem lép arénába. — ORSZÁGOS IFJÚSÁGI ESZ­PERANTÓ TALÁLKOZÓ kéz. v dódig április 29-én Gyulán. A találkozó résztvevői munkaérte­kezleten vesznek részt, s prog­ramjukban szerepel még a vá­ros nevezetességeinek megisme­rése is. Az eszperantisták jeleli lesznek a május 1-t felvonulá­son. — NORVÉGIÁBÓL érkezeti megkeresés az eszperantó nyárt egyetem titkárához. Kedves hangú levelükben közlik, tu_ domásuik van a gyulai rendez­vényről, ismertetőket kérnek ró­la, amiket kiállítanak az idei nagy nemzetközi vásárunkon a kulturális rendezvények pavi­lon jábán. Az ismertetőket pos­tára adták. ÉRTESÍTJÜK a továbbtoliyész­téire alkalmas, kutyával rendel­kezők figyelmét, hogy április 30-án, Makón, a Mezó Imre kol­légium kertjében tenyészszemlét tartunk. Bírálati díj a helyszí­nen íizetendő^ MEOE helyi csoportja, Mákó! „ 393031 — KI RUM. A Vili. Békéscsabai Ifjúsági Napok keretében a vá­ros politikai, gazdasági vezetői válaszolnak a fiatalok kérdései­re a Fórum során ma, április 28-ait délután 5 órától a békés­csabai Ifjúsági és Űítörőházban — NEMZETKÖZI PANTOMIM FESZTIVÁLT rendeznek május 14—19 között a zalaegerszegi ifjúsági házban, A Domino és Comedia magyar együtteseken kívül ott tesz a feszti válom a Gest. Lengyel pantomimszinház együttese, a holland Will Spool együttes, egy román művész­csoport, a tokiói Nev-Kycger. színház együttese, valamint egy szovjet és egy NDK-beii szólista Az MSZMP megyei bizottsága és a megyei tanács lapja. FŐSZERKESZTŐ: CSEREI PÁL FŐSZERKESZTŐ HELYETT 106! Deák Gyula OLVASÓSZERKESZTŐK: Varga Dezső, Varga Tibor BELPOLITIKAI ROVATVEZETŐ: Bocskár János GAZDASÁGPOLITIKAI ROVATVEZETŐ: Podina Péter. művelődéspolitikai ROVATVEZETŐ: Sass Emist, SPORTUOV ÁTVEZETŐ; IVIaehalel; István Szerkesztőség: Békéscsaba, Szabadság tói' ÚT, Hl. emelet. Teleten: lO—198 12—296. Kiadja a Békés megyei Lapkiadó Vállalat, Békéscsaba tf.. Tanácsköztársaság útja S. Telefon: 11—021 11—051 FELELŐS KIADÓ: Lehoczki Mihály Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a postahivataloknál és a kézbesítőknél. Előfizetési díj egy. hóra 20,— Ft Békés megyei Nyomdaipari Vállalat Csatári Béla átadja a vállalat igazgatójának az aranygyűrűt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom