Békés Megyei Népújság, 1972. április (27. évfolyam, 78-101. szám)

1972-04-29 / 100. szám

1972. ÁPRILIS 29., SZOMBAT Ára: 1 (orist XXVII. ÉVFOLYAM, MM. SZÁM Munkások! Parasztok! Értelmiségiek! Vigyük sikerre a párt X. kongresszusának határozatait! Befejeződött a Hazafias Népfront V. kongresszusa Ä Hazafias Népfront V. kongresszusának harmadik. — s egyben utolsó — munkanapja pénteken reggel plenáris ülés­sel kezdődött. Részt vett a ta­nácskozáson és az elnökségben foglalt helyet Losonczi Pál. az, Elnöki Tanács elnöke. Kállai1 Gyula, az MSZMP Politikai Bi­zottságának tagja, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának elnöke, Pullai Árpád, az MSZMP Központi Bizottságának titkára is. A plenáris vita után ár. Mi­hályfi Ernő, a szerkesztőbizott­ság elnöke kapott szót. Ismer­tette a munkabizottság tevé­kenységét, s elmondotta, hogy a Hazafias Népfront állásfogla­lásának tervezetéhez lényeget érintő javaslat nem érkezett, megszívleltek viszont mjnden fi­gyelemre méltó indítványt. A szerkesztőbizottság javasolta: az állásfoglalást hozzák nyil­vánosságra, tegyék közzé a na­pilapokban. Végezetül bejelen­tette, hogy a működési sza­bályzat tervezett módosításával kapcsolatban nem hangzott el észrevétel. • Ezután Bencsik István, a Ha­zafias Népfront főtitkára fog­lalta össze a vitát, válaszolt a kongresszusi véleménycsere Során elhangzottakra, javasla­tokra. A főtitkár vitaösszefoglalója után a kongresszus elfogadta a Hazafias Népfront Országos Tanácsának jelentését a legu­tóbbi kongresszus óta végzett népfront-munkáról, a főtitkári szóbeli referátumot, illetőleg választ a kongresszuson elhang­zottakra, s egyhangúlag magá­évá tette a szerkesztőbizottság által beterjesztett kongresszusi állásfoglalást. Elfogadta a mű­ködési- szabályzat, módosítását, s irányelvvé tette a munkabi­zottságok által kidolgozott és a kongresszus szekcióiban megvi­tatott tanulmányokat a témabi­zottsági elnökök jelentése sze­rint. Végül a kongresszus úgy határozott, hogy megbízza a megválasztandó új országos ta­nács elnökségét: alapítson ki­tüntető jelvényt a népfront­munkában kiemelkedő teljesít­mények jutalmazására. Ezután dr. Takáts Ádámndk, a jelölőbizottság elnökének elő­terjesztése alapján a kongresz- szus egyhangúlag megválasztot­ta a Hazafias Népfront 227 ta­gú országos tanácsát. A választás után a Hazafias Népfront Országos Tanácsa megtartotta első ülését, ame­lyen megválasztotta tisztségvi­selőit. A választás eredményét a plenáris ülésen ismertették. A Hazafias Népfront Orszá­gos Tanácsának elnöke ismét Kállai Gyula lett, alelnökök: Búgár Jánosné, dr. Bognár Jó­zsef. Darvas József, Nagy Jó- zsefné, dr. Ortutay Gyula, dr. Sarlós István, Szabó László és Szemők József. A Hazafias Népfront főtit­kára ismét Bencsik István, tit­károk: S. Hegedűs László, dr. Molnár Béla és Szentistványi Gyuláné. Ezután Kállai Gyula mondott zárszót. Kérte a kongresszus küldötteit, hogy otthonukba visszatérve a személyes él­mény gazdagságával és tapasz­talatok erejével segítsék elő, hogy a tanácskozáson kimun­kált terveket, célokat minél többen megismerjék, azokat kö­zös feladatnak tekintsék, meg­valósításukban szíwel-lélekkel vegyenek részt. A Hazafias Népfront V. kongresszusa a Himnusz hang­jaival ért véget. (MTI) Fogadás m Parlamentben A Hazafias Népfront Országos Tanácsánál: Elnökségié pénteken este fogadást adott az Ország- ház Vadász-termében a nép­front-kongresszus által megvá­lasztott új Országos Tanács tag. jai, valamint a népfront-tanács­kozáson részt vett külföldi de­legációk tiszteletére. A fogadáson — amelyen Kállai Gyula, a Ha­zafias Népfront Országos Taná­csának elnöke mondott pohárkö. szöntőt — megjelent Kádár Jé­Gazdag program a könyv ünnepére A magyar irodalom ünnepére gazdag választékot kínál a Kos­suth Kiadó. Május 27-én, a könyvhét első napján tíz új könyv kerül a boltokba és a pavilonokba. Nemeskiirthy Ist­ván Krónika Dózsa György tet­teiről című munkáját Köss Já­nos illusztrációi díszítik. Tava­lyi sikeres bemutatkozása után az idei könyvhéten is megjele­nik az Irószemmel 1971. A marxizmus—leninizmus klasz­szikusainak népszerű írásaiból összeállított sorozat újabb kö­tettel: Engels Életrajzi vázlatok című művével gazdagodik. Vár­hatóan nagy sikere lesz 1. R. Grigulevics szovjet történész könyvének, Az inkvizíció tör­ténetének. A könyvhét első nap­jára megjelenő műveken kívül is gazdag a májusi kínálat. A miniatűrgyűjtők örömére meg­jelenik magyar—orosz—angol nyelvű előszóval Derkovits Gyu­la Dózsa fametszetsorozata. Szintén , miniatűr változatban jut el az olvasókhoz Kádár Já­nos Híven a forradalomért cí­mű könyve, amely a párt meg­alakulása 50. évfordulóján, 1968. november 24-én, a KB ün­nepi ülésén, továbbá a felsza­badulás 25. évfordulóján, 1970. április 4-én az országgyűlés ün­nepi ülésén elhangzott beszé­dét tartalmazza. A kiadó ter­vezi Kádár János és Biszku Béla írásainak közzétételét. Iskolaegészségügyi vizsgálat kezdődik Ülést tartott a KNEB Pénteken ülést tartott a Köz­ponti Népi Ellenőrzési Bizott­ság. Két vizsgálati programja szerepelt a bizottság napirend­jén. A közeli napokban 400 ál­talános- és középiskolában, iparitanuló intézetben, továbbá napközikben. diákotthonokban kezdik meg a tanuló ifjúság egészségügyi helyzetének vizsgá­latát. Ugyancsak elfogadta a KNEB az egyes fogyasztási cikkek im­portjának vizsgálatára készített programot. A népi ellenőrök arra keresnek választ, hogy az egyes ruházati, élelmiszer- és vegyi cikkek importja miként javítja a lakosság ellátását nos, 32 MSZMP Központi Bi­zottságának első titkára, Doson- czi Pál, az Elnöki Tanács elnö­ke és Apró Antal, az Ország­gyűlés elnöke is. (MTI) Fáklyás felvonulások, utcabálok» majálisok május ünnepén A május 1-i ünnepségek me- gyeszerte már' napokkal előbb megkezdődtek. A kiváló válla­latok. üzemek megtartották a saját házi ünnepségeiket vagy a napokban tartják. A központi rendezvények április 30-án kez­dődnek a városokban. Az ifjú­ság csaknem mindenütt fák­lyás felvonulást rendez^ ezzel tulajdonképpen megkezdődik a május 1-i program. Békésesahám A fiatalok a Tanácsköztársa­ság úton vonulnak fel fáklyá­ikkal április 30-án este, s a Szabadság téren találkoznak, ahol a honvédség, a Sigma együttes, valamint más zenekar könnyűzenei koncertet tart Május 1-én a kora reggeli órákban a honvédség zenés éb­resztővel köszönti a város la­kosságát. A felvonulás reggel, 9 órakor kezdődik. • összesen mintegy száz vállalat, üzem, termelőszövetkezet és egyéb munkahely dolgozói vonulnak fel, az ifjúsággal együtt közel 20 ezren. A hagyományokhoz Javult a vállalatok gazdálkodása Kibővített sxb-titkári értekezletet tartott m MEDOSZ Békés megyei Bizottsága A MEDOSZ Békés megyei Bi­zottsága április 26-án Hidashá­ton kibővített szb-titkári érte­kezleten számolt be a VII. kül­döttértekezlet óta eltelt időszak munkájáról és a MEDOSZ XXIII. kongresszusa határoza­tainak végrehajtásáról. Megje­lent az értekezleten Kovács Ist­ván, a MEDOSZ főtitkára, or­szággyűlési képviselő és Nagy István, az SZMT vezető titkára is. Plavecz János, a MEDOSZ megyei bizottságának titkára beszámolójában elmondta töb­bek között, hogy a MEDOSZ- hoz tartozó vállalatok gazdálko­dása az 1971. február 24-i veze­tőségválasztás óta javult. Külö­nösen elősegítette ezt a tervsze­rűbb munka, az ösztönzőbb bé­rezés, valamint a szocialista bri_ gádmozgalom fejlődése. Egy év alatt újabb 172 brigád (több mint 1300 dolgozó) kapcsolódott a mozgalomba. A vállalatok a népgazdasági igényeknek megfelelően töre­kedtek a fejlesztésüket végre­hajtani. Az új létesítményeknél az előírás szerinti szociális ellá­tottság is megvalósult. A termelé­kenység számottevően nőtt és le­hetővé vált a munkaidő koráb­bihoz viszonyított csökkentése. Javult a munkavédelmi helyzet. Mintegy 20 százalékkal csökkent a balesetek ég a kiesett munka­napok száma. Egy halálos végű baleset fordult alő. Tavaly több mint 4 ezrest ré­szesültek szakszervezeti oktatás, ban ami elősegíti, hogy az ak­tívák a feladatukat eredménye­sebben teljesítsék. A szakszerve­zetek számos politikai és kultu­rális rendezvényt szerveztek, s ezeken 106 ezer dolgozó vett részt A szakszervezeti munka tervszerűbbé vált A beszámolót vita követte. Felszólalt Kovács István is, aki hangsúlyozta, hogy a szakszer­vezet termelésit segítő tevékeny­sége érdekvédelmi feladat Be­szélt arról, hogy a zöldség- és cukorrépatermesztés országos érdek, ezért azt az állami gaz­daságoknak is fejleszteniük kell. Elismeréssel nyilatkozott a szocialista brigádok munkájáról és közölte, hogy az országos ta­nácskozáson a legjobb szocia­lista brigádok vezetői, dolgozói magas kitüntetésben részesülnek majd. A továbbiakban felhívta a fi­gyelmet a differenciáltabb bére­zés szükségességére. Több és jobb munkáért magasabb jöve­delem jár — mondotta. Végül megállapította, hogy javult a kollektív vezetés, a szakszerve- j zeti vezetők megfelelő partne- rekké 'váltak. j híven most js az iskolák kez­dik a sort, a 11 általános és 7 középiskola diákjai, valamint többszáz sportoló. Ezután kö­vetkeznek majd a Kiváló Vál­lalatok, amelyek az elmúlt év­ben elért eredményeikért nyer­ték el a kitüntetéseket, így többek között a Gabonafelvásár­ló és Feldolgozó, a Tégla- és Cserépipari Vállalat, valamint a Pamuttextilművek békéscsabai gyáregysége és az Építőipari Vállalat. Ezen kívül még több kitüntetett üzem és termelőszö­vetkezet. Az üzemek, termelő- szövetkezetek élő képekben mutatják be termékeiket, s a felvonulás alkalmával a város dolgozóit, a kiváló vállalatokat, üzemeket, sportolókat és isko­lákat dr. Takács Lőrinc, az SZMT megyei titkára köszönti. Ezt követően külön autóbuszok állnak a lakosság rendelkezésé­re. hogy a KISZ-táborban ren­dezett majálison résztvehesse- nek. Május elseje alkalmából különböző sport- és kulturális rendezvények is lesznek. A kulturális műsorokat jó idő esetén a ligeti szabadtéri szín­padon mutatják be. Gyulám, Április 30-án a hagyomá­nyokhoz híven járda rajzver­senyt rendeznek a gyermekek részére, május 1-én pedig 10 órakor kezdődik a felvonulás. A szakmunkásképző intézet egyenruhás díszszázada, vala­mint az ifjú gárdisták nyitják meg a felvonuló sort, ezt kö­vetik az iskolák, a vállalatok. Érdekességként említjük meg, hogy az 19Í9-es veteránok kü­lön dísztribünön fogadják és köszöntik a felvonulókat, Orosházám Április 30-án fáklyás felvonu­lást szerveznek a fiatalok, majd utcabált rendeznek. Má­jus 1-én Tarján JLzsef, az MSZMP városi végrehajtó bi­zottságának tagja köszönti a fel­vonuló üzemek, termelőszövet­kezetek és egyéb munkahelyek dolgozóit. Itt is a ifjúság halad majd az élen, őket követik a kitüntetett vállalatok. Délután a Ságvárj ligetben folytatódik a program,s bár az idő kedve­zőtlen, Gyopárosfürdő is ezen a napon nyit. Szarvasom Zenés ébresztő köszönti a vá­ros lakosságát május 1-én a kora reggeli órákban. Tíz óra­kor kezdődik a felvonulás, majd ezt követően az Erzsé­bet rligetben tartják meg a ha­gyományon vetélkedőket, a ma­jálist és a nagyszabású ifjúsági tornabemutatót. A járási szék­helyeken is hasonlóan rendezik meg a május 1-i ünnepségeket. Szeghalmon például hat helyen állítanak fel díszkaput a felvo­nulók tiszteletére.

Next

/
Oldalképek
Tartalom