Békés Megyei Népújság, 1972. január (27. évfolyam, 1-25. szám)

1972-01-15 / 12. szám

váló szülőktől német juhász- kölykök eladók. Vesztő, Sziki-is­kola. ___________ ________________ 2315 H áromezer darab 8-as virágcserép eladó. Orosháza, Vereczkei utca 9. __________________________________253334 W artburg de Luxe CK-es rendszámú, elsőkézből eladó. Békéscsaba, VI., Thurzó u. 10.___________. 350660 S tereo rádió, magnó, nagyító, le­mezjátszó, centriíuga sürgősen el­adó Békéscsaba, Kórház u. 5 17 óra után. ________ ' 23i9 3 szobás, vízvezetékes családi-- ház eladó Mezőmegyer, Dombos u i3. Érdeklődni: 17 óra után és vasárnap. ________________________________ 350758 4 ®7-es Moszkvics felújított, 1971-ben műszaki vizsgázott eladó. Kondoros, ü** X-vszki u. 6. Kovács. 350759 Zsirosbödönök, széntüzelésű kályha, sózóteknő eladó. Békéscsaba, Dózsa Gy. út 27._____________________________ B ékéscsaba, V., Kun utca 46 számú ház azonnali beköltözéssel eladó _____________\__________________ 2323 E ladó: Gerendás 1446 számú tanya, 1203 négyszögöl földdel, és elektro­mos 2000 tojásos keltetőgép. Érdek­lődni Békéscsaba, V., Bercsényi 18._ Kéretik az a „becsületes megtaláló”, áld szombat este a Csaba cukrászdá­ban egy használt, fekete pénztárcát talált (bc-nne volt egy halott édes­anya utolsó havi nyugdíja), Juttassa ed azt a kávéház irodájába. Károsult. 2326 Fél ház eladó Békéscsaba, Jókai u. 5 ________________________________350671 Békéscsabán, Szarvasi u. 34 számú ház eladó. Érdeklődni Nagy Antal u. 18. ____________ 350765 Í 0 darab 30—35 kg-os süldő eladó. Békéscsaba. Nagy Antal u. 18 ________________ 350766 1 90 kg-os híző eladó. Békéscsaba IV., Sarkantyú u. 6. ____ 350764 Ü j pianínó eladó. Békéscsaba, Ka­zlnczy_u._l. A. D. lh. 2. 350672 130 kg-os hlzó eladó. Békéscsaba, Kolozsvári u. 65 350770 2000 darab hódfarkú cserép eladó. Békéscsaba. Fényes 1650. Franklin u. végén.__________________________ 350752 Ü J állapotban levő Ikarus 31. típusú autóbusz 15 000 km-rel eladó. Érdek­lődni MTS Békés megyei Tanácsa, Kórház u. 4. Uhrin Pál gépkoc-úelő- adónál. 350779 OTP kétszobás lakás fizetési kedvez­ménnyel eladó. Békéscsaba. Achim Itp 18. II. 9. 350735 Békéscsaba. Fiumei u. 60 számú ház beköltözhetően eladó. Érdeklődni 14 óra után. Pozsonyi u. 42. _____ 350741 E ladók skót juhász (collie) kölykök C. A. C. és C. A. C. I. B- győztes szülőktől. Érdeklődni lehet Babos Rezső, Békéscsaba, Szarvasi u. 21. Telefon: 11—796, 18 őrá után 350659 Csmnádapácán, Deák út 3 sz. alatt, kövesút mellett 450 négyszögöl telek, egy épülettel leválasztással ..eladó. Érdeklődni Békéscsaba, Vásárhelyi Pál U. 2. 350663 Budapesti Tőbéri éti szobámat, víz kü. lön WC, pince van. bére 45 forint. Elcserélném gyulai, vagy Csabára házra, vagy házrészre megegyezéssel. Benedek Lászlóné Bpest, V., Széche­nyi u. 3. Telefon 116—102.______ 54768 kisebb ház eladó, 300 négyszögöl tel­ken. Békés, V., Révai u. 65. 111346 Ház eladó Békés Széchenyi kert 62 sz. alatt; Érdeklődni Békés, V., Sza­badkái, 27 alatt , ______________111345 K étszobás ház befejezés előtt eladó Békéscsaba III., Vörös Október sor 6. Érdeklődni Kinizsi u. 10.___ 350751 Í So kg-os hízó eladó vagy anyakocá­ért elcserélhető. Békéscsaba. V.. Gyöngyösi u. 24.______________ 350750 ÜJonnan beköltözhetően eladó 2 szo­bás központi fűtéses OTP-s lakás. „I. emelet” jeligére a békéscsabai hirdetőbe __ 350778 E gy és fél szoba, veranda konyha, fürdőszoba, vízvezetékkel eladó. Me­zőmegyer, Jókai u 2. 350620 4 kh föld eladó Kétsoprony határá­ban. Érdeklődni Mezőmegyer I. 2 350748 Skoda 1000 MB eladó. Békéscsaba, Kulich It. 20/B. III. 1. Érdeklődni 15 óra után. __________________________ M odern, mosogatás konyhabútor és olajkályha eladó. Érdeklődni napköz­ben Jókai u. 10. Telefon 11—649 , dél­után 17 óra után. VI.. Alkotmány tér ___________ 350776 É pítkezésre alkalmas közművesíthe- tő, 700 négyszögöl gyümölcsös eladó a Kastélyi szőlőkben. Érdeklődni: Békéscsaba, IV., Salamon u. 3. 2 darab lgásló gumikerekű kocsival eladó. Érdeklődni Mezőmegyer, I. 2. Egész nap. ____________________ 350749 I F-es Wartburg de Luxe sürgősen el­adó. Békéscsaba, I., Lehel u. 6. Békéscsaba, ív.. Veres u. 2. számú ház eladó. Érdeklődni Dessewffy u. *•_________________________________350744 B eköltözhető ház nagy telekkel el- adó. Békéscsaba. V„ Wagner u. 71. 100 kg-os hízó eladó. Békéscsaba, III.. Vasvári Pál u. 32. 350742 1# hetes kuvasz kölykök eladók. Bél késcsaba, Kastályi szőlők 205«. 10 hónapos dobermann kan eladó Békéscsaba, III., Lachner u. u Békéscsaba. Degré u. 2 szám alatti házrész eladó.____________ 350670 4 0—45 kg-os süldők eladók. Békés­csaba. Szeszfőzde udvar, Gyulai út. Szabó.____________________ 850783 B ékéscsaba, Viola utcában telek el­adó. Érdeklődni Zsigmond u. 67. _ Csirkenevelő ketrecek eladók. Bé­késcsaba, Gyulai út. Koczlszky.__ T elek eladó. Békéscsaba V., Báthori u. 98/1.__________________________350737 5 00 tojásos keltetőgép betegség miatt sürgősen eladó. Békéscsaba, Tanya 159.___________ _____ 350745 B ékéscsaba, V.. Márlássy u. 98 szá­mú ház eladó.____________' 350755 C O rendszámú Skoda 1000 MB eladó. Békéscsaba Ligeti sor 12. ____ 2307 8 00 férőhelyes keltető (villannyal) el­adó. Kovács Imre, Hunya,________231« P ríma hí2ó eladó. Békéscsaba, Achim utca 18. __ ______________________2321 8 50-es Fiat Sport Cupé eladó. Gyula, Cinka P. u. 31. 366142 170—180 kilós hízó eladó. Békéscsaba, Kastélyi szőlők 2064. 2330 Modem, piros, német mély gyermek- kocsi eladó. Békéscsaba. Alsókörös sor 6. *31« 179 kg-os hlzó eladó. Békéscsaba, TV.. Sebes György 16 (volt Zsíros u.) _ Békéscsaba központjában levő egy­szobás. konyhás, vízvezetéke* házré­szemet elcserélném Kulich lakótelepi, egyszobás szövetkezetiért n. emele­tig. Ajánlatokat írásban „Magánház” jeligére a békéscsabai lapkiadóba. Hegesztőtrafó eladó. Mezőberény. Eötvös u. 9 Hajdú._______________2306 M ájusban vizsgázott Trabant Combi eladó. Érdeklődni hétköznap délután. .,Jóbarát” vendéglő, Békéscsaba, Szl_ lágvl Sándor. 350622 Közoonti fekvésű építésre alkalmas telek eladó. Mezőhegyes. Vorositov u 7.___________________________ 350686 E ladó 1 darab ZSUK 0.8 to. csukott tehergépkocsi Üzemképes állapotban. ÁFÉSZ Békés, Szánthó u. (. Bm. Baromfikeltető Vállalat felvételt hirdet 2 gépkocsivezetői állás belátáséra Jelentkezni lehet: Békéscsaba, Szerdahelyi u. 2/a. 350774 A Békés megyei Szolgálta­tó és Termelő Szövetkezet 5 év feletti gyakorlat* tat rendelkező forgalmi könyvelőt vesz fel. Fizetés megegyezés szerint Jelentkezés: Békéscsaba, Lenin út 7. 350777 A BÉKÉSCSABAI ÉPlTÖ- ÉS ÉPÜLETKARBANTARTÖ KTSZ felvesz éjjeliőröket a Kétegyházl úti és a Berényi úti telep, helyére. Jelentkezni a Kétegyhásá úti tele­pen lehet 350649 A MEZŐGÉP Vállalat Központi Gyáregysége Békéscsaba, Szarvasi út 138/1. megvételre keres 1 db 3 000 literes vegyestüzelésű boylert Ajánlatokat a fenti címre, levélben kéijük. ___________________350734 d égaz orosházi kirendeltsége felvételre keres I fő fogadótér kezelőt, Mezőhegyesre. 42 órás mun­kahét betanítás Mezőhe­gyesen, Jelentkezés: Mezőhegyes fogadótér vagy Orosháza Rákóczi út 5. 255342 i ugusrtus húsz. Badacsony­ban IBUSZ- vonatok Pest- ; ről, hajók Fonyódról • öntik a népet. „Bor- : hét” is van. Szeke- ! rek a szomszéd ! hegyközségből, hor­dóikkal megrakottan, ! az országút mellett, ■ egy-egy nyárfa tövé. ■ ben álldogálnak. A ! lovak fél istrángtól | szabadi tottan herseg. E tetik a szénát. A I gazdák mérik a bort | Részeg mindenki az J úton. S Egy házaspár és egy alacsony, könyör­gő® tekintetű har- monikás ember igye­kezett az úton a ha­jóállomás felé. Az asszony fáradtan vit­te a batyut, túl volt már a nap örömein. Most már csak egy gondja lehetett: fér­jét, ezt a hatalmas szál kövér embert, ■ valahogyan hazavin- • ni. A férj kegyetle­• nül el volt ázva, : bökdösött is szapo­Í * rán mutatóujjával az ég felé, ahogy a har. ! monikásnak mondta: ! aszongva... — Hát, Pistukám, > idefigyelj ... hogy- ■ aszonya... Kikelt már a kis ; gilice.., A harmonikás húz­ta. A férj dülöngélt, s így alig haladtak. — Lemaradunk az istenért, hogy az a... — szólt hátra urá­nak az asszony, ki pár lépésre előbbre járt a gyorsítás mi­att A mólón nagy tö­meg, a hajó dugig ■ volt és készen az in- | dulásra. Dudált. A ; matrózok éppen ol- j danl készültek a kö- § teleket j Ahogy a* asszony : a hajó pallójára ért • és beszállt, a férfi ! búcsúzott a harmo- í nikástól. Pénzt adott ■ neki. — Köszönöm, édes : Pistukám, jói húz- i tad, azanyja... ejh... • hogy is volt?... — : S megint bökdösött i az ég felé — ... ki- j kelt már a kis gilice | — ...majd rádőlt a 0000(2000000 cOOQOOOOOOOOeOOOQQQO' harmoníkásra és mégegyszer mondta: — Köszönöm, édes Pistukám, nagyon köszönöm. — Szálljon már bé, a hét szent®... ordí­tott rá a kapitány a parancsnoki hídról. — Jövök már — mondta a férj —, egyébként kuss! Ment is már a pal­lón, fogódzkodva vas­korlátjaiba. S ékkor a harmo- nikás, hogy a jól fi­zető vendégnek a ha­jóindulás tényét hű­en aláfestő utolsó dallal szolgáljon, meg aztán — gon­dolhatta — szép az, ha egy ilyen hajó az ő harmonikája sza­vára Indul, rázendí­tett: Midőn Havanná­ban hajóra szállot­tam én... A férj, ahogy hal­lotta a melódiát, mintha égi jelt ka­pott volna: — hej, Pistukám, hát látod, ez az! — s fejveszt­ve rohant vissza a harmonikáshoz. Már éppen a palló végé­ről foíduít. — Látod, Pistu­kám, ez az .. midőn Havannában hajóra szállottam én... Visongás, hahota a nézők között. A har- monikás leállt. A ka­pitányban pedig el­dőlt a borjú: — In­dulás! A feleség a hajó farából kinyújtott két karral: — Laci­kám. .. küldjék fel... ne hagyják ott azt a szerencsétlent... nem hallják?,.. Lökjék fel a hajóra! A férj nem zavar­tatta magát, s így szólt a harmonikás­hoz: — Kis pajtás..i te is énekelj! Hogy is van a folytatás? Nem tudom a szöve­get! A harmonikás azonban riadtan, hogy baj lesz, vona­kodott: — Szállj fél, egykomám... lema­radsz ... — Ne pofázz azt mondtam énekelj! Hogy is van? No, mondd a szöveget! A harmonikás fel­mérve az erőt, nye­keregte, énekelte egvben: _ . . Búcsúzni akkor.. > — Ez az! Állj — ordít rá a férj —, kezdjük elölről és eguíPt* No! Kezdték: Midőn Havannában hajóra szállottam én, Búcsúzni akkor sen­ki se jött felém. — Ez az, látod... s itt a szívére tette kezét — búcsúzni ak­kor senki se jött fe­lém. .. ez az igaz­ság, kis komám! — Lökjék föl!... — ordított az asz- szony. — Rendőr! A tömegből, mely a bogiári hajóra várt, páran próbál­tak beavatkozni. — Kuss/ ha mon­dom, lesöpröm a vízbe az egész ban­dát ... No. hogy Is van tovább, Pistu­kám? Megint elfelejtette a folytatást A harmonikás pis­logva, félve, de ad­ta: Gyere velem, te aranyos lélek. — Jaj! — mondta a férj — ez az..., látod... S ekkor a hajó a férj nélkül lassan elindult. Bernáth Aurél: Te aranyos lélek... Amíg a készlet tart! Amíg a készlet tart! Most olcsón vásárolhat as Univerzál ssahüxletehben egyes téli ruházati cikkekből Férfi télikabát Férfi öltöny Női műszőrme bunda Női télikabát lányka télikabát Nagykamasz télikabát (13—14) Férfi ingek 1530— Ft-ról — 1150— Ft-ról — 3750.— Ft-ról — 1150.— Ft-ról — 756.— Ft-ról — 1160.— Ft-ról — 165.— 107— 115— Női pulóverek, kardigánok 160.— 112— 1090.— Ft-ra 790.— Ft-ra 1990.— Ft ra 830.— Ft-ra 530.— Ft-ra 890.— Ft-ra Ft-ról 77— Ft-ra 580— Ft-ról 385— Ft-ra Nylon harisnya 25.30 Ft-ról — 18— Ft-ra Női szövet 261.— Ft-ról — 159.— Ft-ra Női szövet 173— Ft-ról — 104— Ft-ra Női szövet 204— Ft-ról — 148— Ft-ra Női szövet 120— Ft-ról — 85— Ft-ra Férfi félcipő pórótalppal 228— Ft-ról — 165— Ft-ra Női műbőr csizma 261.— Ft-ról — 160.— Ft-ra Női műbőr csizma 224.— Ft-ról — 140— Ft-ra Gyermek műbőr csizma 136— Ft-ról — 100— Ft-ra Gyermek bőr csizma 312.— Ft-ról — 180.— Ft-ra Békéscsabán Orosházán Gyulán Szarvason Békésen Ezenkívül ntétf sok olcsó téli ruházati cikket kínálnak kirakatainkí Amíg a készlet tart! Amíg a készlet tart!

Next

/
Oldalképek
Tartalom